English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0144-C02
Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
17.08.2017
17.08.2017
21.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Плевен, с.Буковлък

Описание

  „Кънстракшън груп“ ЕООД е с основна икономическа дейност: 4120 - строителство на жилищни и нежилищни сгради. Фирмата разполага с машинен парк, който е в добро техническо състояние. Налични са машини за извършване на земни работи - изкопи, насипи и трамбоване; машини за ръчно, хидравлично и механизирано разбиване на монолитен бетон, настилки и зидарии; транспортни средства; апарати за заваръчни работи и други.
 Компанията извършва дейността си на строителни обекти в цяла България. От 2012 година до сега фирмата е изпълнила много строителни проекти в северозападна България. След извършено фирмено проучване и очакване на нови обекти, за да е по-ефективна дейността, „Кънстракшън груп” ЕООД са наели база със следния адрес: Област Плевен, с. Буковлък, автополигон на КАТ. В споменатата база ще бъде придобита механизацията по проекта и ще бъде позиционирана, когато не се ползва на даден обект в България. В базата ще бъдат извършвани някои текущи обслужвания и ремонти на техниката. 
 „Кънстракшън груп“ ЕООД планира да подобри енергийната си ефективност и да намали разходите си, като закупи нови високопроизводителни и разнообразни строителни машини като: самосвал, багер, вибрационен валяк, верижен багер с щипка за рециклиране на разрушения отпадъчен бетон, мини верижен багер, трошачка, която служи и за рециклиране на строителни отпадъци, компресорна станция с инструментална екипировка и хидравлична станция. Фирмата ще използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 и услуги за Eнергиен одит, който да даде предписание за извършване на енергийно ефективни мерки.
 Посредством проекта, компанията планира да разшири дейността си, да намали себестойността на строителството, и по този начин да стане по-конкурентна. Това е предпоставка за устойчиво развитие, което ще разшири пазарните позиции на фирмата в строителния бранш.
Дейности
 • Придобиване на нови строителни машини: Самосвал тристранно разтоварване 4 оси-1бр.; Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси-1бр.; Комбиниран багер челен товарач-1бр.; Вибрационен валяк-1бр.; Верижен багер с щипка за първично разрушаване и рециклиране-1бр.; Мини Верижен Багер-1бр.; Трошачка-1бр.; Компресорна станция с инструментална екипировка-1бр.; Хидравлична станция-1бр.; : Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи (строителни машини): 1.Самосвал тристранно разтоварване 4 оси-1бр. Сега се използва амортизиран самосвал на възраст повече от 25 години с голям разход на гориво. Новият самосвал който ще служи за транспорт на инертни материали за строителството, ще намали разходите и ще подобри ефективността на машинният парк на фирмата. 2.Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси-1бр. Старата машина е на повече от 25 години, с голям разход на гориво и е с големи разходи за експлоатация. Новият камион с кран сам ще извършва товарно- разтоварни работи и ще транспортира материали и съоръжения необходими за строителната дейност на фирмата. 3.Комбиниран багер челен товарач-1бр. Придобитата нова строителна машина ще замени стария амортизиран товарач, като по този начин значително ще намалят експлоатационните разходи на машинния парк. Комбинирания багер ще служи за изкопи, насипи и товарни дейности. Машината е универсална и многофункционална. 4.Вибрационен валяк- 1бр. Използваният валяк е стар, амортизиран и неефективен с висок разход на гориво. Фирмата планира да го замени с нов, енергийно ефективен и високопроизводителен. Новата вибрационна машина контролира силата на натиск, така че да е гарантирана плътността на изгражданата настилка, което ще подобри качеството на настилката и ще снижи разходите при уплътняването и. 5.Верижен багер с щипка за първично разрушаване и рециклиране-1бр. Сега фирмата използва амортизиран багер с висок разход на гориво. Новата машина е многофункционална с различни прикачни приспособления необходими за строителните дейности на фирмата.Строителната машина ще е комплектована с щипка за първично разрушаване и рециклиране на бракувани и стари строителни материали. След разрушаване на груби късове строителните материали се зареждат в новозакупената от фирмата трошачка, където в зависимост от необходимостта се произвеждат фракции, които отново се влагат в строителството за насипи, настилки, бетонови и други изделия. Така фирмата намалява зависимоста си от първични суровини и си намалява разходите за депониране на строителни отпадъци. 6.Мини Верижен Багер-1бр. Сега се използва стар амортизиран и неефективен багер. Новата машина е високопроизводителна и много маневрена. Мини багера ще се използва за изкопи, насипи и товарни дейности. Машината е универсална и много необходима за бързото извършване на строителни работи на трудни терени. Лесно се транспортира с камион по строителните обекти на фирмата в различни райони на страната. 7.Трошачка-1бр. Досега фирмата използваше подизпълнители за натрошаване на инертни материали, което е свързано с големи разходи. Фирмата планира да закупи модерна високопроизводителна нова трошачка, която да снабдява бързо и на ниска цена компанията със строителни материали. Трошачката е мобилна и не са необходими големи транспортни разходи за зареждането и. Модерната машина може да рециклира бракувани или стари строителни материали, като ги натрошава на определени фракции, пресяват и почистват. След като постигнат необходимото качество, рециклираните строителни отпадъци отново се влагат в производството. 8.Компресорна станция с инструментална екипировка-1бр. Посредством новата компресорна станция, окомплектована с необходимата екипировка и инструменти, ще могат да се извършват специализирани строителни и ремонтни работи. 9.Хидравлична станция-1бр. е с къртач необходим за строителните и ремонтни дейности на фирмата. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 и 9 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител за мерки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7-чрез „Избор с публична покана“ за мерки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 (от 1 до 4 месец); 2 Избор на изпълнител за мерки 8 и 9-чрез съобщението за набиране на ценови предложени (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги- ( като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт- EN ISO 50001, услуги за Енергиен одит който е извършен предварително, Публичност и Визуализация).: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 404.44, Достигната стойност: 1 404.44
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 386.70, Достигната стойност: 386.70

Финансова информация

1 620 302.63 BGN
982 966.58 BGN
982 389.23 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 835 521.59 147 444.99 637 336.05 1 620 302.63
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 835 521.59 147 444.99 637 336.05 1 620 302.63

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване 4 оси-1бр. Обособена позиция 2: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси-1бр Обособена позиция 3: Комбиниран багер челен товарач-1бр Обособена позиция 4: Вибрационен валяк-1бр. Обособена позиция 5: Верижен багер с щипка за първично разрушаване и рециклиране-1бр. Обособена позиция 6: Мини Верижен Багер-1бр. Обособена позиция 7: Трошачка-1бр., Стойност: 1 567 845.76
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване 4 оси-1бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси-1бр
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Комбиниран багер челен товарач-1бр
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Вибрационен валяк-1бр.
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Верижен багер с щипка за първично разрушаване и рециклиране-1бр.
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 6: Мини Верижен Багер-1бр.
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция 7: Трошачка-1бр.
Предмет на предвидената процедура: Компресорна станция с инструментална екипировка-1бр., Стойност: 29 141.87
Предмет на предвидената процедура: Хидравлична станция-1бр, Стойност: 27 660.00
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит, Стойност: 19 450.00
Предмет на предвидената процедура: Консултански услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултански услуги за сертифициране на ISO 50001, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разходи за публичност и визуализация, Стойност: 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.