English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0008-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.11.2017
09.11.2017
21.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Самоков, гр.Самоков

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на активи, които ще оптимизират съществуващо производство на бетонови смеси и разтвори: Колесен-челен товарач, Дизелов мотокар, Комбиниран багер-товарач, Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон и Система за мониторинг на енергопотреблението. За оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, се предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на високоефективна система за усвояване на остатъчна топлинна енергия
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
С реализиране на дейностите ще се подобри пазарното присъствие на предприятието, управленския и производствен процес, постигане на по-висока производителност и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от работодателите в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на“СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност на ниво предприятие.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Колесен-челен товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичният процес на производство на бетон обхваща поточност на материалите от бункерите за дозиране, транспортните ленти, смесването в мешалката на инертните материали, свързващото вещество, водата и добавките. Процесът е изцяло автоматизиран и контролиран по електронен път. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация нов, високоефективен Колесен-челен товарач. С актива ще се оптимизира производството на бетонови смеси и разтвори чрез осигуряване на ритмично подаване на инертни материали към бункера за дозиране. Предвиденият за закупуване Колесен-челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Активът ще бъде с инсталирана мощност до 149,00 kW, разход на гориво до 10,4 л/ч. и производителност мин. 640 т/ч. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,24 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 46 920,07 лева годишно. Колесният-челен товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства от кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Дизелов мотокар“, включена в обследването за енергийна ефективност: Дизеловият мотокар ще бъде използван при товаро- разтоварни работи на суровините. Основното му приложение ще бъде в складовото стопанство на предприятието. Предвидения за закупуване мотокар е с дизелов двигател с основна товароподемност мин. 3000 Kg при център на тежестта на товара 500 mm, хидродинамична трансмисия, окомплектован с дуплексна мачтова система с височина на повдигане 3300 mm. С новия актив ще се облекчи процеса на товаро-подемните работи в складовото стопанство на предприятието и ще се постигне енергийна ефективност като резултат от новите технологии в оборудване от такъв клас. Предвиденият за закупуване верижен багер ще работи в рамките на производствената площадка на “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,26 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 11 615,98 лева годишно.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран багер-точарач“, включена в обследването за енергийна ефективност: След производството на бетонови смеси е необходимо готовите продукти да се експедират чрез транспортиране със специализиран транспорт. За целта по проекта ще се закупи Комбиниран багер-точарач Предвиденият за закупуване Комбиниран багер-точарач ще работи в рамките на производствената площадка на "Строй-Снаб" ЕООД. Комбинираният багер-точарач ще бъде позициониран в непосредствена близост до бетоновия възел на територията на производствената база на кандидата и експедира произведените продукти. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Комбиниран багер-точарач верижен багер е мин. 80 т/час при разход на гориво до 4,5 л/час и инсталирана мощност до 74,50 kW. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,06 Kw/т, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 25 923,61 лева годишно. Комбиниран багер-точарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова, високоефективна Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон“, включена в обследването за енергийна ефективност: Към момента за извършване на производство на бетон, „Строй и снаб“ ЕООД не разполага с оборудване от типа, за което кандидатства (Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон) . Инсталацията за рециклиране на остатъчния бетон (останалият пресен бетон в бетоновозите и бетон помпите) възстановява инертния материал и циментовата вода и ги връща обратно в производствения процес. Това е решение, пазещо околната среда, с "нулев остатък" - проблем, свързан с остатъчния бетон и водата за миене, които се изхвърлят при производството на бетон, мазилки и варови разтвори. Енергийният доклад препоръчва оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова, високоефективна Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон. Посредством съвременната системата за рециклиране на остатъчния бетон “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД ще постине намаляване на разходите чрез: - повторно използване на рециклиран инертен материал; - до 5% годишни икономии от разходите за инертен материал; - спестяване от разходи, свързани със замърсяване на околната среда; - при използване на рециклираната вода (циментово мляко) обратно за производството на бетон се избягват разходи по изграждане на утаечни басейни и логистични разходи, свързани с изгребване и изхвърляне на утаен материал; Допълнително предимство е подобряването на качеството на бетона, произведен с една част рециклирана циментова вода. - до 30% намаляване на изпомпваната вода годишно чрез повторната и употреба за промиване и производство на бетон. Инсталацията разделя циментовите съставки от агрегатите, чрез басейн за утаяване, като се рециклират и постъпват за повторна употреба. Инсталация ще рециклира остатъчния бетон /нормален и тежък бетон по DIN 1045/ и остатъци от почистване на транспортни бетоносмесители, бетонови стопанства, бетонови транспортни кюбели, при средни стойности на плътност на материала от 1,6t/m3). Краен продукт: циментово мляко, фракции. Капацитетът на рециклиращата помпа – мин. 30 t/h при обща инсталирана електрическа мощност - макс. 14,2 kW. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 4,83 kW/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 21 502,23 лева годишно.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова високоефективна система за усвояване на остатъчна топлинна енергия: Към момента на изготвяне на доклада, „Строй и снаб“ ЕООД няма системи за оползотворяване на остатъчната топлина. В производствения обект има инсталиран ел. бойлер за БГВ с обем 150 литра и инсталирана мощност 3 kW. Дневното потребление на битова гореща вода се обуславя от разполагаемия персонал на дружеството, в частност от частта от него ангажирана пряко в дейността на обекта. В конкретния случай, ангажираност в тази дейност имат 14 човека с дневна нужда от по 50 литра топла вода на ден. В годишен аспект, нуждите от битова топла вода възлизат на: 184 430 л/год (= 700 л/ден Х 264 работни дни /година). Годишно потребната енергия за обезпечаване нуждите на дружеството с топла вода възлиза на 6 849,34 kWh/y. Предвижда се изграждане на система за утилизиране на отпадната топлина от работата на съществуващ винтов компресор, който се охлажда с циркулиращ през охладителната му система масло. По направление на охлаждащия радиатор въздух, се предвижда инсталирането на топлообменник въздух-вода. На изхода от охладителната пита, температурата на охлаждащия въздух е е 850С. Този въздух се предвижда да постъпва в топлообменник въздух-вода, където да подгрява циркулираща в другия му кръг вода между него и буферен съд, от който се захранва електрическия бойлер. При така описан топлообменен процес се постига подгряване на постъпващата от водопровода вода от 130С до310С. При така функционираща предвидената утилизационна система за една година би се потребила електроенергия за доподгряване на водата 3002,32 kWh. Като се вземе предвид енергията, която е необходима за работа на циркулационната помпа в размер на 6,81 kWh, Общо потребената електроенергия за обезпечаване годишната нужда от 184 430,40 л (= 700лт/ден Х 264дни), при работа на утилизационната система би възлизала на 3 009,13 kWh (= 3 002,32 kWh + 6,81 kWh). Това ще доведе до енергийни спестявания от въвеждане на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия в размер на 3 840 kW/y.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 6: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на бетонови смеси и разтвори чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 20 448 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки": Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки:  Мярка 1: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Колесен-челен товарач;  Мярка 2: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Дизелов мотокар;  Мярка 3: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран багер-точарач;  Мярка 4: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова, високоефективна Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон (ИРОБ);  Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова високоефективна система за усвояване на остатъчна топлинна енергия  Мярка 6: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 574.98, Достигната стойност: 574.98
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 17 000.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 1 162.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 1 700.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 202.56, Достигната стойност: 202.56
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 11.62, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

553 842.58 BGN
386 825.80 BGN
386 726.74 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 328 801.93 58 023.87 167 016.78 553 842.58
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 328 801.93 58 023.87 167 016.78 553 842.58

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Колесен-челен товарач - 1бр.] Обособена позиция 002: Комбиниран багер-товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Дизелов мотокар - 1бр.; Обособена позиция 004: Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон - 1бр.; Обособена позиция 005 Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия – 1 бр., Стойност: 522 942.58
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Колесен-челен товарач - 1бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Комбиниран багер-товарач – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Дизелов мотокар - 1бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 004: Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон - 1бр.
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 005: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление, Стойност: 5 900.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Предмет на предвидената процедура: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.