English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0100-C01
Подобряване на енергийната ефективност в „ПС ГРУП 91“ ЕООД
202704140 ПС ГРУП 91 ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
21.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Плевен, гр.Плевен

Описание

Проектното предложение предвижда оптимизиране на производствената дейност във фирма „ПС ГРУП 91” ЕООД чрез закупуването на нови, високоефективни комбинирани багер-товарач (КБТ), интегриране на система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението:
•   Комбинирани Багер-Товарачи (КБТ) -3 броя (Мярка 1от Енергийния одит);
•   Вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина (Мярка 2 от Енергийния одит);
•   Система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) (Мярка 3 от Енергийния одит);
След интегриране на изброеното по-горе технологично оборудване, производственият капацитет на предприятието ще нарастне значително, което от своя страна ще доведе до поемане на повече поръчки и разрастване на предприятието, както и по-нисък разход на енергия на единица произведена продукция.
Дейности
 • Намаляване на разходите за дизелово гориво и разширяване производствената дейност във фирмата, посредством закупуването на нови, високоефективни комбинирани багер-товарач (КБТ) - 3 броя: Предложената мярка (закупуване на 3 броя нови, високоефективни комбинирани багер-товарач (КБТ) участва във всички етапи на производството. За изчисленията са взети данните за представителната (базова) 2015 г. Старият комбиниран Багер-Товарач (КБТ), с който Бенефициента работи към момента е под наем. Машината е морално и технически остаряла, експлоатацията и е затруднена поради чести повреди (спукани хидравлични маркучи, заварки по багерната кофа и т.н.), което пък води до нежелателни престои и неефективност, като цяло и силно редуцирана годишна часова използваемост. Основното му предназначение е да захранва челюстните и роторните трошачки на ТПИ (трошачо-пресевните инсталации), работещи на кариерите „Бъркач” и „Чомаковци”. Съществуващият стар комбиниран Багер-Товарач (КБТ) е с мощност на дизеловия двигател 74,5 kW. Скоростната му кутия е с ръчна смяна на предавките, двигателят му e от по-старо поколение, обемът на товаръчната му кофа му е 1 [m³], а маневреността не особено висока. Средната му производителност за 1 работен час не надвишава 8.5 m³/h. На годишна база това е около 3 825 m³/yr. Средният разход на дизел за 1 час работа е 11 l/h. В зависимост от средно-годишната му часова използваемост, която не е особено голяма предвид честите аварийни ремонти на машината, това прави приблизително 4 950 [l/год.], което пък се равнява на 48 857 [kWh/год]. Средно-годишните разходи за енергия (дизелово гориво) на стария Багер, са пресметнати на база не особено високата му средно-годишна часова използваемост (450 h/год.). Изчисленията показват, че въпросните разходи са 9 900 лв./год. Настоящата дейност е препоръчана мярка 1 от Енергийния одит. Тя предвижда интегриране в производствения процес на 3 бр. абсолютно еднотипни, фабрично нови, високоефективни комбинирани Багер-Товарачи (КБТ), които да спомогнат на фирмата да повиши производителността и конкурентоспособността си на пазара. Основното им предназначение е да захранват челюстните и роторните трошачки на ТПИ (трошачо-пресевните инсталации), работещи на кариерите „Бъркач” и „Чомаковци”. Новото оборудване се характеризира с единична мощност на двигателите им (дизелови ДВГ) 55,00 kW и значително по- нисък среден разход на гориво дизел (6 l/h). ). Средната производителност на всеки един от новите КБТ за 1 час, по експертна оценка, ще е значително по-голяма ( 12 m³/h). Или на годишна база това е около 63 360 m³/yr., което ще доведе след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. При изчисляване на спестяването на енергия от въвеждането на новото оборудване на база разликата от потреблението на съществуващото оборудване преди въвеждане на мярката и потреблението след въвеждането на мярката с по-висока производителност, средногодишните икономии на енергия се предвижда да възлизат на 496 612 kWh/yr., енергийните спестявания за единица продукция се предвиждат да възлизат в размер на 7,838 kWh/m³., фактор енергийни спестявания (ESR) - 61,4 %. Те ще са резултат от по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване след въвеждане на мярката. Намалението на вредните емисии СО2 ще бъде 132.6 t/год. Необходимите инвестиции за реализирането на Мярка-1 (закупуване 3 бр. абсолютно идентични, фабрично нови, високоефективни комбинирани Багер-Товарачи) ще са в размер на 406 861,00 лв. , като в тази сума са включени освен самите машини и допълнителното оборудване към тях, още и съпътстващите инвестицията евентуални разходи, касаещи доставката и въвеждането в експлоатация на новите КБТ. Стъпки за реализация на дейността 1. Избор на изпълнител (1 до 4 месец); 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец); 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец); 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи. (от 17 до 18 месец)
 • Намаляване на разходите за енергия в производствените помещения, посредством закупуването на нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия-1брой: Към настоящия момент в производствените помещения на компанията бенефициент не се използва механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Поради тази причина, за целите на сравнителния анализ, е използван методът на „Добрата Стара Практика” (ДСП) или осигуряване на пресен въздух за производствените помещения посредством обикновена механична вентилация без оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (без рекуперация). Обектът се намира в климатична зона 4, гр. Плевен и всички средномесечни температури са взети за съответната зона. На база изразходената електроенегия през годината е направено изчисление за разхода на енергия и е установено, че той възлиза на 12 902 kWh, а генерираните емисии CO2 възлизат на 10,57 t/yr. Настоящата дейност е препоръчана мярка 2 от Енергийния одит. Тя предвижда изграждане на високоефективна, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в производствените помещения, включваща 1 брой приточно смукателен блок с рекуператор, комплект с ел.нагревател, вентилатори, вентилационни решетки, въздуховоди и управление за осигуряване на пресен въздух в производствената сграда на компанията. Изчисленията за необходимото количество пресен въздух (средно около 430 m3/h.) са направени на база на следните технически параметри: - Населеното място, където се намира производствената сграда – гр. Плевен (климатична зона 4). - Тип на производствената сграда – ремонтна работилница (производствена сграда, която компанията ползва за ремонт на машините) - Квадратура на производствената сграда - 6 m х 6 m - Светла височина на производствената сграда - 4 m - Брой на работещите в производствената сграда - 2 човека - Кратност на въздухообмен – трикратен въздухообмен (по технологично изискване) - Ефективност на оползотворяване на отпадната топлина – 74% Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне на пресния въздух. Затопленият въздух преминава през топлообменник и затопля свежия въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния, но студен външен въздух през зимата. Проветряването на производствените помещения чрез отваряне на прозорци води до огромни енергийни загуби. Интегрирането на управляеми рекуперативни вентилационни системи ще доведе до намаляване на тези загуби и значителни икономии на електроенергия. Или вентилационната система с рекуперация има следните предимства: - Контрол на температурата на подаване на пресният въздух в тесни граници; - Висока енергийна ефективност над 75%; - Нисък разход на енергия за обработване на външният въздух - Спестени емисии CO2; - Опазване на околната среда; Всичките тези предимства, заедно с поддържане на комфорта на микроклимата в работната зона обуславят решението да бъде интегрирана такава система в работната зона. На база старите и новите параметри са направени предварителни изчисления, как ще се промени разходът на енергия след ЕСМ възлиза на 9 492 kWh, а генерираните емисии CO2 възлизат на 7,77 t/yr., което намаление е значително спрямо базовата линия. Предвижда се средногодишните икономии на ел. енергия да възлизат на 3 409,50 kWh/год., енергийните спестявания за единица продукция се прeдвижда да възлизат в размер на 7,10 kWh/m3/h., фактор енергийни спестявания -26,43 %. Спестените емeсии СО2 ще са в размер на 2,79 t/год. Инвестиционните разходи за настоящата дейност, съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 9 125 лв. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение (от 1 до 4 месец); 2. Избор на изпълнител (5 месец) ; 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 6 до 16 месец); 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец).
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана системи за мониторинг на енергопотреблението -1 брой: Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифициране на отклонения от нормалната експлоатация и промените в областта на енергийната ефективност. Важната информация трябва да се събира и обработва през редовни интервали от време. В „ПС ГРУП 91“ ЕООД данните за енергийното потребление трябва да се събират за всеки отделен консуматор. Необходимо е да се осъществява контрол на измервателните уреди, за всяко измерване. Към момента на извършване на одита в компанията няма въведена система за мониторинг и планирано управление на потреблението на енергия, съответно не се проверява потреблението на енергия спрямо базовите стойност. Поради тази причина проекта предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. За целите на проекта, фирмата предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението по отношение на Мярка 1 – за 3 бр. КБТ, която да записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основния технологичен процес (консумация на дизелово гориво), като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, същевременно да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която се предвижда да бъде въведена по отношение на Мярка 1 представлява: - Софтуер за енергиен мениджмънт – 1 бр.: - разработен на език HTML5; - с възможност за анализ на разходите по различни активи. - с възможност да задава нива на консумация и да известява с аларми при превишаването им - с възможност да се конфигурират собствени клиентски екрани и ключови параметри. - с възможност да се достъпва от различни мобилни устройства. - Уред за измерване ефективност на строителни машини - Измерване разход на гориво, движение на машината и брой загребвания – 3 бр: - 3 бр. технологично, GPS устройство за проследяване, за мониторинг и контрол на КБЧ – за всеки един от багер товарачите. - възможност да чете и да предава данните от борд-компютъра на превозното средство. - възможност да чете данни от борд-компютрите чрез FMS, LCV и J1708 интерфейси, - възможност за дистанционно предаване на данни от дигитални тахографи. - GPS устройството има DUAL CAN функционалност, която позволява да се чете и да предава данни към системата, както от борд компютър така и от дигитален тахограф едновременно. - вградена батерия, позволяваща на устройството да изпраща данни до 4 часа след неговото изключване от токоизточника. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението осигурява пълна и детайлна информация, необходима за периодичното провеждане на енергийните анализи на потреблението, при значително по-високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията. Конкретната автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението се отнася само и единствено до закупуване на 3 бр. високоефективни Комбинирани Багер Товарачи. За изчисляване на спестяването от СМЕ е направено допускане за 6% намаляване на енергопотреблението вследствие на по-ефективно управление и е установено, че Годишни спестявания на енергия от въвеждането на система за мониторинг на енергопотреблението по отношение на багерите е 18 761 kW/h., а енергийното потребление за свързаните със СМЕ дейности след закупуването на багера е 312 682 kWh/год. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение (от 1 до 4 месец); 2. Избор на изпълнител (5 месец) ; 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 6 до 16 месец); 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец).
 • Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване): Дейността по изготвяне на енергийния одит в "ПС ГРУП 91” ЕООД е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: - По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предприятие; - Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентноспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; - Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; - Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността; Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура. Стъпки за реализация на дейността: 1. Събиране на оферти и избор на изпълнител (1 месец); 2. Извършване на услугата (1 - 2 месец).
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт - 1 брой: Дейността включва: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление; - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Резултатите от изпълнението на дейността: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (от 5 до 18 месец).
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 брой: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат; Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (от 5 до 18 месец).
 • Визуализация на проекта: Във връзка с изпълнението на дейността по информация и публичност ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, в което се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и ОПИК, в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Със средства по проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, например на входа на сградата, където се изпълнява проектът. Визуализацията на проекта цели популяризиране на резултатите от него на национално и международно ниво. Тя ще бъде съобразена с изискваните мерки за информиране и публичност в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020г. Целите за визуализацията ще бъдат постигнати с помощта на набор от дейности, които са разделени на: (1) създаване на материал за разпространение; (2) разпространение на създадени материали; (3) организиране на мероприятия. В тази връзка се планира: - Изработване на плакати, стикери и табели. Всички информационни материали ще показват резултатите от проекта, както и подкрепата от програмата. На всички закупени активи ще бъдат поставени стикери, указващи подкрепата на ОПИК. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "ПС ГРУП 91” ЕООД задължително ще се указва помощта ОПИК, чрез поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на ЕС; общото лого за програмен период 2014-2020 г.; - Разпространение на резултатите в индустриалната сфера, подготвяне и провеждане на консултации и демонстрации; - Свързване с и взаимодействие с други европейски проекти и групи със сходни интереси. Дейността ще се извършва от ръководителя на проекта и координатора по проекта. Дейността води до изпълнение на общата цел и специфичната цел на проекта. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (от 5 до 18 месец).

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 518.78, Достигната стойност: 518.78
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 140.40, Достигната стойност: 140.40
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

473 886.00 BGN
339 300.20 BGN
338 729.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 288 405.18 50 895.02 134 585.80 473 886.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 288 405.18 50 895.02 134 585.80 473 886.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуването на нови, високоефективни комбинирани багер-товарач (КБТ) - 3 броя , Стойност: 406 861.00
 • Обособена позиция 1: Закупуването на нови, високоефективни комбинирани багер-товарач (КБТ) - 3 броя
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1 брой, Стойност: 9 125.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец Приложение Б от Условията за кандидатстване - 1 брой , Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец Приложение Б от Условията за кандидатстване - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт - 1 брой, Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 брой, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.