English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0461-C01
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Теопласт" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване
131193676 ТЕОПЛАСТ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
29.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Плевен, гр.Плевен

Описание

Настоящото проектно предложение предвижда закупуване на нови двубандажен валяк (Мярка 1), валяк на пневматични гуми (Мярка 2), 2 броя траншейни валяка (Мярка 3), вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина (Мярка 4) и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (Мярка 5). Новото оборудване е с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление.  

Предвиденият за закупуване двубандажен валяк е с работно тегло 7,1 тона, мощност на дизеловия двигател 55,4 kW и средна производителност 160 т./ч. Валякът на пневматични гуми, предвиден с Мярка 2 от одита, е с работно тегло 8,8 тона, мощност на двигателя 95 kW и средна производителност 100 т./ч. Двата нови траншейни валяка са с работно тегло на всеки един от тях 1350 кг, двигатели с мощност 15,6 kW и средна единична производителност на всеки от тях 50 т./ч. Предвижда се изграждане на вентилационна инсталация с високоефективна рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина от изхвърляният въздух на работната зона. Максимални дебит на вентилацията е 500 куб.м./ч., а максималната очаквана ефективност на рекуперацията е 74-75 %. Системата за мониторинг на енергопотреблението на новия двубандажен валяк от Мярка 1 се състои от: 1) софтуер за енергиен мениджмънт, и 2) уред за измерване на ефективност на строителни машини (измерване на разход на гориво, движение на машината и брой загребвания). Новото технологично оборудване е от висок клас, с нисък разход на гориво, което от своя страна ще доведе до повишаване на спестените емисии СО2 в атмосферата.  

Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда.  

Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 598 425.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Интегриране на нов двубандажен валяк, с висока производителност и ниско енергопотребление (Мярка 1): Предвижда се разширяване на обхвата на производственият процес чрез нов двубандажен валяк, с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица продукция. Предложената мярка (интегриране на нов двубандажен валяк) би участвала в изпълнението на строителни дейности при строителство на инфраструктурни проводи и други. Тъй като предприятието не разполага с такава машина, за нуждите на производствения процес до този момент е използвало външни услуги. За направата на сравнителния анализ е използван метода ''Добрата Стара Практика'' (ДСП). Старият двубандажен валяк, чийто данни са използвани за сравнение, е с мощност на дизеловия двигател 58 kW, средна производителност 58 т./ч. и среден разход на гориво 10,5 л./ч. Предвиденият за закупуване двубандажен валяк е с дизелов двигател с мощност 55,4 kW, средна производителност 160 т./ч. и среден разход на гориво 7,8 л./ч. Работното тегло на машината е 7,1 тона, а работната ширина 1500 мм. Валякът разполага с двойна оросителна система под налягане. Предният бандаж е с управлява вибрационна система, а задния с ротационен вибратор. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на двубандажен валяк: 6-ти - 18-ти месец.
 • Интегриране на нов валяк на пневматични гуми, с висока производителност и ниско енергопотребление (Мярка 2): Предвижда се разширяване на обхвата на производственият процес чрез нов валяк на пневматични гуми, с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица продукция. Предложената мярка (интегриране на нов валяк на пневматични гуми) би участвала в изпълнението на строителни дейности при строителство на инфраструктурни проводи и други. Тъй като предприятието не разполага с такава машина, за нуждите на производствения процес до този момент е използвало външни услуги. За направата на сравнителния анализ е използван метода ''Добрата Стара Практика'' (ДСП). Старият валяк, използван за сравнение, е с мощност 100 kW, средна производителност 58 т./ч. и разход на гориво 15 л./ч. Предвидената за закупуване машина - валяк на пневматични гуми, е с работно тегло 8,8 тона, дизелов двигател с мощност 95 kW и разход на гориво 8 л./ч. Оптималната производителност на машината е 100 т./ч. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на валяк на пневматични гуми: 6-ти - 18-ти месец.
 • Интегриране на два броя нови траншейни валяка, с висока производителност и ниско енергопотребление (Мярка 3): Предвижда се разширяване на обхвата на производственият процес чрез 2 броя нови траншейни валяка, с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица продукция. Предложената мярка (интегриране на два броя нови траншейни валяци) би участвала в изпълнението настроителни дейности при строителство на инфраструктурни проводи и други. Тъй като предприятието не разполага с такива машини, за нуждите на производствения процес до този момент е използвало външни услуги. За направата на сравнителния анализ е използван метода ''Добрата Стара Практика'' (ДСП). Старите валяци, използвани за сравнение, са с мощност 10,7 kW, средна производителност 68 т./ч. и разход на гориво 16 л./ч. Всеки един от предвидените за закупуване два броя нови траншейни валяка, е с работно тегло 1350 кг, дизелов двигател с мощност 15,6 kW и разход на гориво 2,3 л./ч. Средната производителност на всяка една от двете машини е 50 т./ч. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя траншейни валяка: 6-ти - 18-ти месец.
 • Изграждане на вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина (Мярка 4): Предвижда се изграждане на вентилационна инсталация с високоефективна рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина от изхвърляният въздух на работната зона (Мярка 4). Предимствата на вентилационната система с рекуперация са следните: - Контрол на температурата на подаване на пресният въздух в тесни граници; - Дебит на инсталацията - 500 куб.м./ч. - Висока енергийна ефективност на рекуператора - над 75%; - Нисък разход на енергия за обработване на външният въздух; - Спестени емисии CO2; - Опазване на околната среда; Всичките тези предимства, заедно с поддържане на комфорта на микроклимата в работната зона обуславят решението да бъде интегрирана такава система в работната зона. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новите активи: 6-ти - 18-ти месец.
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (Мярка 5): Дейността предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението по отношение на Мярка 1, която да записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основния технологичен процес (конкретно мярка 1 – консумация на дизелово гориво), като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, същевременно да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която се предвижда да бъде въведена по отношение на Мярка 1 – Двубандажен валяк представлява: 1. Софтуер за енергиен мениджмънт: - разработен на език HTML5. - с възможност за анализ на разходите по различни активи. - с възможност да задава нива на консумация и да известява с аларми при превишаването им. - с възможност да се конфигурират собствени клиентски екрани и ключови параметри. - с възможност да се достъпва от различни мобилни устройства. 2. Уред за измерване ефективност на строителни машини - измерване разход на гориво, движение на машината и брой загребвания: - технологично, GPS устройство за проследяване, за мониторинг и контрол на КБТ. - възможност да чете и да предава данните от борд-компютъра на превозното средство. - възможност да чете данни от борд-компютрите чрез FMS, LCV и J1708 интерфейси, - възможност за дистанционно предаване на данни от дигитални тахографи. - GPS устройството има DUAL CAN функционалност, която позволява да се чете и да предава данни към системата, както от борд компютър така и от дигитален тахограф едновременно. - вградена батерия, позволяваща на устройството да изпраща данни до 4 часа след неговото изключване от токоизточника. На база събраната информация ще се извършва ежеседмичен контрол на количествата изразходена енергия и съответно плануване на бъдещото и потребление, чрез дневни графици на работа на технологичното оборудване (Двубандажен валяк), съобразени с плануваните количества на производството. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новите активи: 6-ти - 18-ти месец.
 • Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.: Дейността включва изготвяне на доклад от енергийно обследване по образец (Приложение Б от условията за кандидатстване) за нуждите на настоящата процедура. Енергийното обследване е извършено след обявяване на процедурата за подбор на проекти и преди подаване на проектното предложение. Одитът включва изследване на съществуващото положение на предприятието и прави сравнителен анализ между старото оборудване, използвано от Бенефициента, и предвиденото за закупуване по проекта ново такова. Mерките на доклада препоръчват закупуването на високо енергийно ефективно оборудване, с което предприятието значително ще намали разходите за енергия и вредните емисии СО2 в атмосферата. Изготвения доклад е преминал проверка от АУЕР и има становище за съответствие. Дейността е извършена за 2 месеца. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви месец 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 2-ри месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ и обхваща следните основни процеси: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството. Очакванията от изпълнението на дейността са Кандидатът да постигне следните резултати: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, Кандидатът ще има възможност за сертифициране по БДС EN ISO 50001. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Осигуряване на визуализация и публичност по проекта: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на обекта, където се изпълнява проекта. Върху всички закупени по проекта активи ще бъдат поставени стикери, отговарящи на изискванията на ЕС. При изпълнение на мерките за информация и комуникация кандидатът ще включва задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "Теопласт" ЕООД, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 704.02, Достигната стойност: 704.02
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 190.07, Достигната стойност: 190.07

Финансова информация

598 425.00 BGN
388 171.75 BGN
387 579.25 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 329 945.99 58 225.76 210 253.25 598 425.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 329 945.99 58 225.76 210 253.25 598 425.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на един брой двубандажен валяк (Мярка 1) - Обособена позиция 1, един брой валяк на пневматични гуми (Мярка 2) - Обособена позиция 2 и два броя траншейни валяка (Мярка 3) - Обособена позиция 3, Стойност: 536 100.00
 • Обособена позиция 1: 1. Закупуване на един брой двубандажен валяк
 • Обособена позиция 2: 2. Закупуване на един брой валяк на пневматични гуми
 • Обособена позиция 3: 3. Закупуване на два броя траншейни валяка
Предмет на предвидената процедура: Закупуване и изграждане на вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина (Мярка 4), Стойност: 9 125.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване и изграждане на вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина (Мярка 4)
Предмет на предвидената процедура: Закупуване и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (Мярка 5), Стойност: 15 300.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (Мярка 5)
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/., Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.