English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-1.002-0007-C04
Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2
ЕСФ ==> Добро управление
21.03.2017
01.03.2017
28.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия (2014­ 2020) на Министерство на здравеопазването, Политика 2.6
"Развитие на електронно здравеопазване за реализация на Националната здравна информационна система". Той е базиран на Националната здравна стратегия 2014­2020.
Основни инструменти за осигуряване на ефективното функциониране на здравната система са интеграцията и свързаността в сферата на здравеопазването, което ще се осъществи чрез създаване на Национална здравно­ информационна система Проектът включва разработване и въвеждане в Министерство на здравеопазването на медицински регистри, номенклатури, развитие и национално внедряване на единен пациентски идентификатор, медицински стандарти основани на доказателства, изграждане на концепция и на платформа на НЗИС, въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта, изграждане на система за мониторинг и контрол, изготвяне на правила за интегриране на разработените приложения, както и дейности за информация и връзки с обществеността.
Общата продължителност за изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати по проекта е 22 месеца, при общ размер на бюджета на проекта от 12 000 000.00 лв.
Дейности
 • Анализ на стратегически и нормативни документи в областта на електронното здравеопазване в България и на ниво ЕС и изготвяне на промени в националната нормативна уредба: Е Здравеопазване трябва да се разглежда като комплексно решение, което също включва промени в управленските информационни процеси, които имат нужда от подходящи организационни и законови условия. Без такава сложна промяна, внедряването на интегрирана информационна система не би било ефективно и устойчиво. Работна група към Министерството на здравеопазването е извършила анализ на европейските и международни здравно информационни стандарти и е издадена Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравно информационни стандарти, прилагани от лечебните заведения. Целта бе да се дефинира обобщена концепция за постигане на непрекъснатост на здравната грижа, интеграция и оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването и стабилна информационна архитектура за комуникиране на част от данните или на всички данни от електронния здравен запис. Основните стандарти са приети и одобрени от Българския Институт за Стандартизация /БИС/ както и от Европейската Комисия по стандартизация /CEN/ и / или Международния Институт по стандартизация (ISO). С оглед гарантиране на законосъобразност, ефективност и устойчивост на НЗИС, ще бъде извършен анализ на стратегически и нормативни документи в областта на електронното здравеопазване на национално ниво и на ниво ЕС. Анализът ще включва: - Анализ на стратегически документи и нормативна уредба, регулираща електронното здравеопазване в Р България и на ниво ЕС; Анализ на добри практики за цялостно нормативно уреждане на електронното здравеопазване в избрани страни членки на ЕС. Анализът ще позволи последваща промяна на нормативната база в страната, с която да бъдат въведени и регламентирани правилата за е здравеопазване и функционирането на НЗИС. В резултат от извършения анализ ще бъдат изготвени предложения за промени в нормативната уредба, уреждащи цялостно правната рамка на електронното здравеопазване, както и предварителна оценка на тяхното въздействие.
 • Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информатика и обмена ѝ в реално време: В изпълнение на дейността ще бъде разработена единна подсистема за управление и съхранение на адаптирани национални номенклатури, класификатори и терминологии, елементи и набори данни, индикатори и набори от индикатори, необходими за въвеждането на семантична оперативна съвместимост в здравеопазването. Системата ще позволява създаване, въвеждане и обновяване на номенклатури и класификатори в контролиран режим и достъп. В изпълнение на дейността ще бъдат адаптирани и преведени за използване в Република България и ще бъдат въведени в системата номенклатури, класификатори или терминологии, които са международно признати и използвани в Европейския съюз. Информацията в системата ще бъде въведена и ще се поддържа на Български и опционално на Английски език. Минимумът от необходими номенклатури и класификации е както следва: • Международна класификация на болестите; • Международна класификация на болестите за онкология (MKB-O); • Медицински процедури/интервенции - включва всички целенасочени дейности, извършвани при предоставянето на здравни грижи; • Измервания и наблюдения - неща, които могат да бъдат измерени, като "нивото на хемоглобина", функции като "визия" и т.н. • Микроорганизми - микроорганизми и други причинители на инфекции; • Спесимени - списък на единици предмет на изследване или анализ, обикновено от тялото на пациента; • Структура и части на тялото - анатомични концепции и абнормални структури; • Номенклатура на алергените; • Субстанции - активни субстанции, лекарствени средства (групи, непатентни и търговски продукти), форми, начини на прилагане, лечебни храни, течности, газове и др.; • Медицински изделия; • и всички други, номенклатури и терминологии необходими за формиране на електронни медицински документи, електронно медицинско досие, отчитане и заплащане на медицинските и дентални дейности.
 • Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време: В изпълнение на дейността ще бъде разработена информационна система за въвеждане и поддържане на задължителни стандарти и спецификациите за обмен на медицинска информация, които дефинират начина на описване на събитията и фактите в здравеопазване и позволяващи предаване на кодираната информация към ядрото на НЗИС за обмен на медицинска информация, респективно към медицинското досие и/или към други участници в процеса. В изпълнение на дейността ще бъде създадена система за въвеждане и поддържане на задължителни стандарти за обмен на здравна информация и статистика, в която ще бъде възможно динамично да се поддържат актуалните стандарти, използвани в информационната система на здравеопазването. Предвижда се и създаването на спецификации за внедряване на тези стандарти. Стандартите за обмен на информация и оперативна съвместимост в здравеопазването ще служат минимум за следните цели: • Да се предостави на индустрията един единствен, публичен списък със стандартите и спецификациите за внедряване, които най-добре могат да бъдат използвани за изпълнение на конкретни нужди за оперативна съвместимост на клиничната здравна информация. • Да се отразят резултатите от текущия диалог, дебат и консенсус сред заинтересованите страни от сектора, когато могат да се използват повече от един стандарт или спецификация за внедряване, за да се удовлетвори необходимостта от оперативна съвместимост за специфична здравна информация. • Да документират известни ограничения, предпоставки и зависимости, както и известни модели за сигурност сред референтните стандарти и спецификации за изпълнение, когато се използват за изпълнение на специфична необходимост от оперативна съвместимост за клинична здравна информация. • Да се разработят тестови сценарии и да се изгради среда за тестване и проверка на съответствие със стандартите.
 • Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС: В изпълнение на дейността ще бъде извършено проектиране, разработка и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС включваща: изграждане на цялостна софтуерна архитектура на НЗИС, внедряване на стандартна среда за обмен на данни в НЗИС. В рамките на дейността ще бъдат изградени интерфейси за връзка като минимум със следните външни информационни системи: НАП, НОИ и ЦАИС „Гражданска регистрация“, Търговски регистър, Портала за отворени данни, ИС на НЗОК и epSOS. При изграждането на връзка към ИС на НАП ще се получават данни за здравно-осигурителния статус на пациентите. Като част от дейността ще бъде изградена национална подсистема за обмен на здравна информация с европейски и международни институции и системи. В изпълнение на дейността ще бъдат създадени стандартни софтуерни компоненти за достъп /библиотеки/ и ще бъде изготвен „Наръчник от Технически спецификации”, съдържащ правилата за интегриране на външни компоненти с ядрото на НЗИС, методология за комуникация с ядрото на НЗИС, пълни описания на софтуерните компоненти /библиотеки/. С цел оптимално използване на ресурсите на системата и последващото и надграждане ще бъде изготвена пълна документация за работа с нея. Документацията ще бъде предназначена за софтуерни разработчици, администратори и потребители на системата. Тя ще бъде достъпна на интернет страницата на МЗ, както и в помощното меню на НЗИС. Ще бъдат проведени и обучения на минимум 6 администратори на системата. Ядрото на НЗИС ще следва изискванията, заложени в пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в РБ, ще осигурява висока надеждност и наличност и ще поддържа огледално (дизастер) копие. Архитектурата ще позволява разширяване на капацитета на предлаганите услуги, както и добавянето на нови услуги, без това да възпрепятства тяхната достъпност. Системата ще бъде изградена чрез SOA архитектура с възможности за съвместна работа и взаимодействие на различни релевантни приложения притежавани от различните участници в НЗИС включително и нови участници, дефинирани със съответната нормативна база. Ядрото на НЗИС ще позволява възможност за взаимодействие и обмен на данни между различни (хетерогенни) приложения, посредством дефинирани от МЗ единни здравно информационни стандарти за обмен на здравна информация. Същевременно ще осигурява и висока степен на поверителност, достъпност и надеждност на данните, системите и услугите с акцент върху защитата на личните данни.
 • Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС: В изпълнение на дейността обект на изпълнение ще бъдат регистрите, разписани в нормативната уредба и съобразно Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (СРЕУРБ) за периода 2016–2020 г. Ще бъдат разработени и внедрени, надградени или интегрирани с НЗИС минимум 23 национални електронни регистри посочени в Приложение 4. Целта ще се реализира чрез изграждане на уеб базирана ИС за електронизация на регистри, която ще съхранява данните и ще управлява процесите по вписване, промяна и заличаване на данни в регистрите, както и предоставянето на данни към други системи. Системата ще подържа стандартни процеси с възможност за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелствата и ще контролира процесите в ИС. Системата ще бъде част от НЗИС, ще следва методология за комуникация с ядрото на НЗИС и ще осигури необходимото ниво на сигурност и идентификация. При вече съществуващи електронни регистри ще бъдат изградени приложни програмни интерфейси (API) за интеграцията им към НЗИС. Свързаността към базовия регистър на субекти, обекти и събития ще бъде извършена чрез приложни програмни интерфейси (API), който ще съответстват на нуждите за обмен на съществуващите в регистрите данни. Системата ще предложи адаптивен интерфейс, логика и процес на одобрение в зависимост от специфичните изисквания на отговорните институции и организации. Ще бъдат изградени /в случаите, в които липсват/ структурирани уникални идентификатори във всеки регистър, които да отговарят на нуждите на съответните участници в процесите по електронен обмен на информация в сектор „Здравеопазване“ и в изграждането на НЗИС. Ще бъдат мигрирани данни от съществуващи бази данни в електронизираните регистри в структуриран вид. Регистрите ще позволяват обмен на информация в реално време, чрез стандартизирани и публично достъпни приложни програмни интерфейси (API). Системата ще има възможност и за генериране на файлове /xlsx, csv и др./ на публичната част от регистрите и ще следва изискванията, заложени в пътната карта за изпълнение на СРЕУРБ. Архитектурата ще позволява разширяване на капацитета на предлаганите услуги, както и добавянето на нови услуги, без това да възпрепятства или възпира тяхната достъпност. Ще бъде разработен единен стандарт за структуриране и работа с електроните регистри в сектор „Здравеопазване“. Ще бъде поддържана геопространствена информация за всички обекти, за които събирането и визуализирането на такава информация в здравно информационния портал е релевантно. Публичната информация от регистрите ще бъде достъпна за свободна повторна употреба, в машинночетими отворени формати, през портала за отворени данни http://opendata.government.bg. В системата ще се извършва и свързаност с цел валидация на данни през интерфейси към външните системи осигурени от ядрото на НЗИС: НАП, НОИ и ЦАИС „Гражданска регистрация“, Търговски регистър, Портала за отворени данни, ИС на НЗОК и epSOS. Ще бъде реализирана интеграция със средата за междурегистров обмен. Здравноосигурителния статус на гражданите ще се получава директно от НАП през изградения в ядрото на НЗИС интерфейс. Системата ще притежава набор от инструменти, с които на по-късен етап администраторите ще могат да създават самостоятелно типови регистри като така ще могат да се добавят допълнителни регистри без необходимост от софтуерни промени. С цел оптимално използване на ресурсите на системата и последващото ѝ надграждане ще бъде изготвена пълна документация за работа с нея и публикувана на интернет страницата на МЗ, както и в помощното меню на НЗИС. Документацията ще бъде предназначена за софтуерни разработчици, администраторите и ключовите потребители на системата. Ще бъдат проведени обучения на минимум 30 ключови потребители (МЗ, РЗИ, НЦОЗА, ИАЛ, НЦСРЛП, НЗОК) и минимум 6 администратори.
 • Разработване на подсистема за електронни административни услуги: Ще бъде разработена подсистема за реализиране на електронни административни услуги. Тя ще бъде използвана за създаването на минимум 66 ЕАУ/ВАЕУ в обхвата на дейността, свързани с администрираните от МЗ регулаторни режими, като например на: лекарствените продукти, медицински специалисти (удостоверения за придобита професионална квалификация и специалност), лечебните заведения, производството и търговията в областта на натурални, минерални, изворни и трапезни води. ЕАУ, ще бъдат интегрирани с модули „е-плащане“ и „е-връчване“, разработени от ДАЕУ, в зависимост от характера на услугата. Административен интерфейс за разработване и управление на електронни услуги. Подсистемата предвижда създаването на единен портал за предоставяне на електронни административни услуги, в който заявителите ще могат да попълват електронни заявления за изпълнение на услугата, ще могат да прикачват необходими документи и чрез интеграция с модула за електронно плащане да заплатят таксата за услугата, ако такава се дължи. Допълнително подсистемата ще разполага с административна част, в която ще могат упълномощени служители да обработват постъпилите заявления за изпълнение на услугата. Административната част ще позволява да се конфигурират и настройват различните електронни административни услуги.
 • Подсистема за идентификация и автентикация (single sign-on): Single Sign-On (SSO), е свойство на контрола за достъп до множество независими софтуерни системи. С това свойство потребителят има достъп до свързана система или системи, като използва едно потребителско име и парола, без да са необходими различни потребителско име или парола за всяка подсистема. Всички модули ще трябва да се обръщат към подсистемата за идентификация и автентикация, за да поддържат единен вход (single sign-on) за длъжностни лица и за граждани. Единният вход в системата ще бъде реализиран на база на националната схема за електронна идентификация, по реда на ЗЕИ. За тази цел ще се разработи и внедри система за единен пациентски идентификатор, в чиито обхват ще попаднат всички пациенти в областта на здравеопазването. Ще се осъществи и свързаност към национален Център за електронна идентификация (модул е-автентикация), централен компонент разработен за нуждите на електронното управление, чрез който се осигурява автентикация на потребителите нормативно установени средства за електронна идетификация и др. (съгласно § 5 от предходните и заключителни разпоредби на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги). Интеграцията със системата за електронна идентичност ще осигури механизъм за идентификация и авторизация, който да може да се използва от всички компоненти на НЗИС. По този начин ще се дигитализират процесите по идентификация, проверка и осигуряване на достъп на гражданите на Република България до електронното здравеопазване. Към системата за единен пациентски идентификатор ще бъде изграден единен регистър на пациентите (Master Patient Index). В него пациентът ще получава уникален идентификатор, който ще се ползва за идентифицирането му в системата на здравеопазването. Това ще осигури, че всеки пациент е регистриран само веднъж. Единният регистър на пациентите ще предоставя услуги на останалите компоненти на НЗИС и външни системи в здравеопазването. С цел оптимално използване на ресурсите на системата и последващото и надграждане ще бъде изготвена пълна документация за работа с нея. Документацията ще бъде предназначена за софтуерни разработчици, администратори и потребители на системата. Документацията ще бъде публикувана на сайта на МЗ и в помощното меню на НЗИС. Ще бъдат проведени обучения на 6 администратори. Броят и продължителността на обученията ще бъдат предложени от изпълнителя съобразно обема на материалите.
 • Изграждане на здравно – информационен портал: В изпълнение на дейността ще бъде изграден здравно информационен портал (ЗИП), който ще осигурява достъп на всички представители от целевата група до НЗИС, в съответствие с техните нива на достъп. Порталът ще позволява отдалечен достъп на пациентите до изпълнители на медицинска помощ, както и ще предоставя информация за възможностите за здравно образование и профилактика, диагностика, лечение и други. Порталът ще включва: • Информационни услуги, базирани на Система за управление на съдържание; • Информационни услуги, базирани на регистри, номенклатури и списъци; • Вътрешни справки; • Справки за посещаемост и използваемост от Google Analytics; • Мобилно приложение, осигуряващо достъп до ресурсите на НЗИС през носими устройства (таблети, смартфони), съвместимо с най-разпространените мобилни операционни системи: Windows Phone, Android, IOS. Порталът ще служи като отправна и единна входна точка за потребителите до всички компоненти на НЗИС и ще осигурява достъп до всички уеб функционалности на системата, в това число на достъп до здравното досие на пациентите и медицинските лица. Чрез него ще се осигури възможност за интерактивно взаимодействие между пациентите и изпълнителите на медицинска помощ. В системата ще се реализира и информационна секция за потребителите на НЗИС, която ще дава и възможност за поддържане на форуми. Информационната секция ще дава възможност за публикуване на специализирани информационни ресурси онлайн, предназначени за медицински специалисти и граждани: за здравословен начин на живот, за превенция на заболявания, за информация за здравното състояние, за ресурсите и възможностите на здравната система, информация за здравно образование и промоция на възможности за профилактика, диагностика, лечение, права на пациентите и др. ЗИП ще следва изискванията, заложени в пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в РБ, ще бъде с висока надеждност и наличност и с поддържане на огледално (дизастер) копие. Архитектурата ще позволява разширяване на капацитета на предлаганите услуги, както и добавянето на нови услуги, без това да възпрепятства или възпира тяхната достъпност. С цел оптимално използване на ресурсите на системата и последващото и надграждане ще бъде изготвена пълна документация за работа с нея. Документацията ще бъде предназначена за софтуерни разработчици, администратори и ключови потребители на системата. Документацията ще бъде публикувана на сайта на МЗ и в помощното меню на НЗИС. Ще бъдат проведени обучения на 3 администратори и 10 ключови потребители. Продължителността на обученията ще бъде предложена от изпълнителя съобразно обема на материалите
 • Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие (ЕМД)/Електронен здравен запис (ЕЗЗ): В изпълнение на дейността ще бъде създадена подсистема за Електронното медицинско досие, като част от НЗИС. То ще съдържа всички значими за здравето на всеки един гражданин електронни здравни записи, като събира и обработва всяка съществена информация, свързана с лечението на един пациент, независимо от вида лечебно заведение, независимо дали лечебното заведение работи или не по договор с НЗОК. Електронното медицинско досие ще бъде базирано на установени стандарти и интерфейси, които трябва да позволят интеграция на съществуващите и бъдещи информационни системи в е-Здравеопазването. Изграждането на услугите на ЕМД/ЕЗЗ ще доведе до подобряване на качеството на медицинската помощ, подобрена диагностика и лечение, намаляване на медицинските грешки, повишена ефективност на здравната система и повишаване на ефикасността при изразходване на финансови средства. Ще бъдат проведени обучения на 3 администратори и 10 ключови потребители. Продължителността на обучението ще бъде предложена от изпълнителя съобразно обема на материалите.
 • Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление: В изпълнение на дейността ще бъде създадена подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление, като част от НЗИС. Тя ще предоставя стандартизирани услуги за предписване и отпускане на лекарствени продукти и издаване и изпълнение (отчитане) на направления за лечебни заведения и аптеки, работещи по договор с НЗОК. Подсистемата ще разпознава лекари и аптеки на базата на техните електронни подписи или друг метод на надеждна автентикация и интегрирани национални регистри и номенклатури. Допълнително подсистемата ще има разработени уеб услуги, чрез които ще се интегрира и ще обменя данни с всички останали модули. Тя ще бъде базирана на установени стандарти и интерфейси, които трябва да позволят интеграция на съществуващите и бъдещи информационни системи в е-Здравеопазването. Подсистемата ще използва дефинираните стандарти за обмен на данни с всички лечебни заведения чрез ядрото на НЗИС, като ще прави проверка валидността на рецепта и направление по предварително зададени правила, изпращане, продължаване, анулиране в „реално” време, така че пациента и медицинските специалисти да разполагат с последната актуална информация за назначената на пациента лекарствена терапия или издадено направление. Съществуващите лекарски, фармацевтични и лабораторни софтуерни продукти трябва да продължат да се използват и след внедряването на подсистемата. Подсистемата за ЕР и ЕН следва да се интегрира с всички други съществуващи решения за регистриране на данни за рецепти и направления, обслужващи нуждите за контрол и отчетност на НЗОК. Изграждането на услугите за ЕР и ЕН ще доведе до подобряване на качеството на медицинската помощ, подобрена диагностика и лечение, намаляване на медицинските грешки, повишена ефективност на здравната система и повишаване на ефикасността при изразходване на финансови средства. Данните, съхранени в подсистемата, касаещи рецептите ще са достъпни в деперсонализиран вид за анализ на предписанията и потреблението на лекарствени средства в аптечната мрежа и изготвяне на прогнози за потребление. Данните, съхранени в подсистемата, касаещи направленията ще са достъпни в деперсонализиран вид за анализ на издадените и използвани направления и изготвяне на прогнози за потребление. Ще бъдат проведени обучения на 3 администратори и 10 ключови потребители. Продължителността на обучението ще бъде предложена от изпълнителя съобразно обема на материалите.
 • Изграждане на подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ): В изпълнение на дейността ще бъде изградена подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ), която ще събира данни от лечебни заведения изпълняващи болнична помощ. Данните за събития по хоспитализация/ дехоспитализация, извършени дейности и направените разходи за лечение по видове ще се подават онлайн както и периодично чрез използваните в лечебните заведения програмни продукти посредством стандартен протокол на НЗИС, базиран на уеб услуги и/или обмен на съобщения. Системата ще извършва автоматизирана проверка за качеството на подаваните данни и ще изчислява себестойността на отделните видове медицински услуги, дейности и случаите/епизодите от грижи (хоспитализация, амбулаторна процедура и др.) като цяло, както и агрегирани показатели по различни категории и гранулярност, в това число себестойност и разходи по видове на клиничните пътеки, амбулаторни процедури, диагностично свързани групи и др. Ще бъдат проведени обучения на 3 администратори и 10 ключови потребители. Продължителността на обучението ще бъде предложена от изпълнителя съобразно обема на материалите.
 • Изграждане на система за мониторинг и контрол в здравеопазването: В изп. на дей-та ще бъде изградена система за мониторинг и контрол СМК на електронното здравеопазване, която ще давая възм. за анализ на данните от всички елементи на НЗИС, като ще предостави и функционалност за финансово управление и мониторинг на разходите за дейности, финансирани директно от МЗ: психо-диспансери, ваксини, трансплантации, спешна помощ, ин-витро и др.. Системата ще вкл. бази за съхранение на данни от ядрото на НЗИС, Регистри и единния пациентски идентификатор, които подлежат на статис. обраб., с цел управленски контрол, вземане на решения, управление на средства, подобр. на ефективността и ефикасността на изпълнение на медицинска помощ, както и възм.за оптимизации и подобрения в област „Здравеопазване“. Предварително ще бъдат заложени правила за обработка на данни, които ще са съобразени с изискв. на участниците в процеса на е-здравеопазване. СМК ще поддържа набор от параметри, които ще проследява, посредством извличане на данни от БД , тяхната обработка и предоставянето им във вид, необходим за статист. анализи, мониторинг, контрол и планиране. Така обобщените данни ще служат за проследяване на ключови показатели и индикатори на медиц. де-сти в реално време и ще допринесат за повиш. на кач-вото на здравните грижи чрез медицина, базирана на доказателства, осигуряване на информация и статист. данни за здрав. проблеми и потребности на населението. Това ще даде възможност за подобряването на кач-вото и ефективността на здравните услуги, намаляване на грешките и дублиране на медиц. д-сти и осиг. на информация за контрол на финансовите потоци в здрав. с-ма. Освен за проследяване с-мата ще дава възм. и за добавяне на ключови индикатори, за изваждане на различни видове предеф. справки, за добавяне на нови справки и разрези на информацията. СМК ще съхранява и поддържа исторически данни, постъпили в системата НЗИС, което ще позволи да се проследяват тенденциите на промените във времето на разл. показатели. Пълен текст на описание на дейността - в приложение към раздел 7, д. 12.
 • Осигуряване и управление на качеството при изграждането на НЗИС: Проверката за качеството на НЗИС преди нейното приемане е особено важно за верифицирането на качествено и в пълен обхват на зададени технически изисквания от Министерство на здравеопазването. Това е дейност, посредством която Министерство на здравеопазването ще получи технологична помощ за осъществяване мониторинг през целият жизнен цикъл на проекта и ще подпомогне при оценката на съответствието на крайния софтуерен продукт с техническото задание и с одобрената спецификация на софтуерните изисквания. Изпълнителя ще осъществява наблюдение и контрол върху интеграцията и качеството при изграждането на Национална здравна информационна система (НЗИС) – следейки за правилното изпълнение на оперативните планове, графици и процесите свързани с тях. Също така Изпълнителя ще подпомага Министерство на здравеопазването през различните етапи на изпълнение при разработване на софтуерните подсистеми - планиране, анализ, проектиране, разработване, тестване и внедряване. Изпълнителя ще предоставя етапни технически експертизи и мониторинг по време на изпълнение на основните договори за разработване и внедряване на НЗИС. Изпълнителя ще внедри система за рапортуване, проследяване и отстраняване на грешки, чрез която ще координира и контролира изпълнението на тестове, тяхното приемане и етапите при влизането в продуктивна среда. Изпълнителя ще подпомага Министерство на здравеопазването по изготвяне и приемане на концепция за внедряване.
 • Доставка и инсталация на стандартен (системен и приложен) софтуер за НЗИС: В изпълнение на дейността ще бъдат закупени системни и приложни софтуери, за осигуряване на виртуална среда за работа на НЗИС върху изградената инфраструктура на „Държавният хибриден частен облак“. Доставката на системния софтуер ще бъде осъществена в рамките на отделна дейност, поради следните причини: 1) Естествена последователност на процеса; 2) Необходимост от унифициране на стандартния (системен и приложен) софтуер; 3) Създаване на възможност за споделяне на ресурси. Естествена последователност на процеса: Всяка от дейностите за изграждане на информационни системи започва с етап на анализ и проектиране, който включва детайлно проучване, анализ, определяне на системна архитектура и изисквания към системата. Това включва и изискванията към системния софтуер, необходим за работа на системата. В този смисъл изискванията към системния софтуер за всяка от информационните системи ще бъдат конкретизирани след приключване на първия етап от изпълнението за всяка от системите. Поради това е удачно доставката на системния софтуер да се възлага след като са прецизирани изискванията към него. Унифициране на базовия софтуер: Всяка от информационните системи, изграждани по проекта използва системен софтуер като операционни системи, сървър за приложения, система за управление на бази данни и др. Необходимо е в рамките на НЗИС да се унифицира използвания системен и приложен софтуер. Това от една страна би оптимизирало доставката, а от друга страна ще улесни поддръжката. Допълнително предимство е концентриране на необходимото know how на екипа в по-малък спектър от продукти. Унифицирането ще опрости архитектурата на системата и ще я направи по-стабилна. Използването на общ системен и приложен софтуер улеснява интеграцията между отделните подсистеми. Споделяне на ресурси: Използването на споделен системен и приложен софтуер за различните информационни системи в рамките на НЗИС ще оптимизира изискванията към необходимия хардуерен ресурс. Например, вместо 5 различни сървъри за бази данни, би могъл да се използва един сървър с различни схеми за всяка от системите.
 • Осигуряване на публичност на проекта: С цел осигуряване на информираност на обществеността за целите, дейностите, текущото и окончателно изпълнение на проекта ще бъдат проведени две пресконференции, една встъпителна и една финална. На събитията ще участват по минимум 50 представители от Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт, Националния център по обществено здраве и анализи, представители на съсловните организации, Неправителствени организации и медиите. На интернет страницата на Министерство на Здравеопазването ще бъде публикувана периодично информация относно целта и развитието на проекта. В пресконференциите ще бъдат поканени представители на целевата група и журналисти. Всички материали, в т.ч. на хартиен или електронен носител, изработени в изпълнение на дейностите по проекта, ще съдържат изискуемия реквизит, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. Ще бъде изработени 3 бр. плакати, които ще съдържа информация за проекта, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001 1.002. Плакатите ще бъдат поставени на видно за обществеността място, в сградата на МЗ. Ще бъдат изработени и 2 бр. банери. При провеждането на пресконференциите на видно място ще бъдат разположени банерите, които ще съдържат информация за проекта и Оперативната програма, по която се финансира.

Индикатори

Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 23.00, Достигната стойност: 0.00
Функционираща НЗИС, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой нормативни актове, за които са извършени оценки на въздействието, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 66.00, Достигната стойност: 0.00
Проекти за развитие на държавен ХЧО, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

12 000 000.00 BGN
12 000 000.00 BGN
662 744.72 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 800 000.00 0.00 10 200 000.00 12 000 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 800 000.00 0.00 10 200 000.00 12 000 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на публичност на проекта, Стойност: 4 053.48
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на публичност на проекта
Предмет на предвидената процедура: Анализ на стратегически и нормативни документи в областта на електронното здравеопазване в България и на ниво ЕС и изготвяне на промени в националната нормативна уредба, Стойност: 527 455.69
Предмет на предвидената процедура: Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информатика и обмена ѝ в реално време, Стойност: 650 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време, Стойност: 520 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване и внедряване на базова функционалност на ядрото на НЗИС, Стойност: 860 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС, Стойност: 1 430 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на подсистема за електронни административни услуги, Стойност: 1 070 000.00
Предмет на предвидената процедура: Подсистема за идентификация и автентикация (single sign-on), Стойност: 330 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на здравно – информационен портал, Стойност: 492 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие (ЕМД)/Електронен здравен запис (ЕЗЗ), Стойност: 998 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление, Стойност: 960 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ), Стойност: 782 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на система за мониторинг и контрол в здравеопазването, Стойност: 1 770 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване и управление на качеството при изграждане на НЗИС, Стойност: 355 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка и инсталация на стандартен (системен и приложен) софтуер за НЗИС, Стойност: 984 664.00
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на НЗИС“ обхваща изискванията за следните 4 дейности от проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“: - Дейност 2 „Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информатика и обмена ѝ в реално време“ - Дейност 3 „Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти и за обмен на медицински данни в реално време“ - Дейност 4 „Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС“ - Дейност 7 „Подсистема за идентификация и автентикация (single sign-on)“ , Стойност: 1 966 666.67
 • Обособена позиция 1: Разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на НЗИС
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на НЗИС - етап 1 и етап 2" , Стойност: 4 125 000.01
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 "Избор на изпълнител на Дейност 5 - Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 "Избор на изпълнител на Дейност 6 - Разработване на подсистема за електронни административни услуги"
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 "Избор на изпълнител на Дейност 8 - Изграждане на здравно – информационен портал"
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 "Избор на изпълнител на Дейност 9 - Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие /Електронен здравен запис"
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5 "Избор на изпълнител на Дейност 10 - Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на три от дейностите, включени в проект ”Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) — етап 1 и етап 2, Стойност: 2 493 333.33
 • Обособена позиция 1: "Избор на изпълнител на Дейност 5 - Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС"
 • Обособена позиция 2: обособена позиция № 2 с предмет: "Избор на изпълнител на Дейност 6 - Разработване на подсистема за електронни административни услуги
 • Обособена позиция 3: обособена позиция № 3 с предмет: "Избор на изпълнител на Дейност 8 - Изграждане на здравно- информационен портал"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.