English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0863-C02
Подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
11.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Стара Загора, гр.Стара Загора

Описание

ПОТРЕБНОСТИ
Във връзка с динамичната конкуренция и пазарни предизвикателства пред Новотехпром ООД, е необходимо да инвестираме в технологии за подобряване на производствените процеси, енергийната и ресурсна ефективност. В дългосрочен план това ще ни осигури гъвкавост и устойчивост на производството, конкурентоспособност и развитие на експортния капацитет на дружеството.

ЦЕЛИ
Общата цел на настоящия проект е да допринесе за устойчив икономически растеж на Новотехпром чрез въвеждането на най-съвременни технологични и екологични решения и подобряване на ресурсната ефективност. 
Специфични цели на проекта са: 
А. намаляване на енергийната интензивност на производството посредством инвестиране в енергийно ефективно и високо производително технологично оборудване.
Б. подобряване на процесите по управление на енергията и контрол на енергопотреблението чрез въвеждане на Система за управение на енергията в съответствие със стандарт ISO 50001 и чрез изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.

ДЕЙНОСТИ
За изпълнение на поставените проектни цели се предвижда изпълнение на 7 дейности по режим де минимис, от които 4 дейности за придобиване на производствено оборудване, дейност за въвеждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, дейност за внедряване и сертифициране на Система за управление на енергията съгласно Стандарт ISO 50001, както и дейност за извършване на енергийно обследване заедно с изготвяне на доклад от енергиен одит.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от реализирането на проекта са:
- подобряване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта
­- подобряване на ресурсната ефективност и спестяване на въглеродни емисии
­- подобряване на управлението на енергийните ресурси в предприятието
­- постигане на неенергийни спестявания
­- увеличаване на капацитета за производство на съществуващите продукти
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване /дейността ще бъде осъществена чрез закупуване на CNC Огъваща машина (престилков абкант) 1бр./: Дейността се планира в изпълнение на препоръка от Мярка 1 на енергиен одит: Подмяна на стар Престилков абкант с нова CNC Огъваща машина (престилков абкант) Описание на съществуващото положение: Във фирмата има монтиран престилков абкант, морално и физически остарял със сравнително ниска производителност, енергоефективност и степен на автоматизация. Машината е с инсталирана мощност 6,5 kW, работи 2000 часа годишно, като работи 20% от времето в стендбай режим (спомагателно време за подготовка на детайлите) с 30% от инсталираната си мощност и 80% в работен режим с 70% от инсталираната си мощност. Монтираният престилков абкант се използва за изработка на различни видове огъвки от пластифицирана и поцинкована ламарина, като с него се обработват средно по 12 детайла на час. Машината има нисък производствен капацитет и ограничава производството и реализирането на по­-големи обеми продукция във връзка с плановете и целите на дружеството. Съгласно инвестиционния проект, “НОВОТЕХПРОМ” ООД възнамерява да подмени стария престилков абкант с нова CNC Огъваща машина (престилков абкант). Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-висока производителност - 60 детайла на час, по-висока енергоефективност и по-висока степен на автоматизация, с възможност за програмиране на работния процес и намаляване на времето за подготовка на детайлите. Машината ще работи 10% от времето в стендбай режим с 30% от инсталираната си мощност и 90% в работен режим със 70% от инсталираната си мощност, като се предвижда машината да работи като старата - 2000 часа годишно. Принос на дейността към изпълнение на проекта: В рамките на тази дейност ще се закупи нова CNC Огъваща машина (престилков абкант), който ще увеличи производствения капацитет на процеса по изработка на огъвки от пластифицирана и поцинкована ламарина. Това ще увеличи производителността на дружеството и ще осигури технологична възможност за производство на по-­големи обеми от съществуващата продукция. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще осигури енергийни и ресурсни спестявания при осъществяване на производствената дейност, подкрепяйки конкурентоспособността и устойчивото развитие на компанията. Дейността има принос и към опазването на околната среда и прилагането на хоризонталните политики  за устойчиво  развитие и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Основни стъпки за осъществяване на дейността: Стъпка 1. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител. Период на изпълнение: 1-4 месец.  Стъпка 2. Сключване на договор с избран изпълнител. Период на изпълнение 5ти месец Стъпка 3. Доставка на актива. Период на изпълнение: 6-12 месец. Дейността ще завърши с подписване на приемо­-предавателен протокол. За успешното реализиране, комуникиране и отчитане на дейността, Новотехпром ще осигури и визуализация на проекта с цел оповестяване на приноса на Оперативната  програма и финансиращия фонд ЕФРР за изпълнението на проекта сред служителите, партньорите и клиентите на дружеството, както и широката общественост.  Дейността ще бъде изпълнена по правилата на Процедурата за подбор на проекти и приложимите регламенти, като разходът за нея остава за собствена сметка.
 • Придобиване на ново производствено оборудване/дейността ще бъде осъществена чрез закупуване на CNC гилотина 1бр/. : Дейността се планира в изпълнение на препоръка от Мярка 2 на енергиен одит: Подмяна на стара гилотина с нова CNC гилотина. Описание на съществуващото положение: Във фирмата има монтирана гилотина, морално и физически остаряла със сравнително ниска производителност, енергоефективност и степен на автоматизация. Машината е с инсталирана мощност 11 kW (работна мощност 70 % от инсталираната-7,7 kW) и производителност 11 удара в минута. Монтираната гилотина се използва за изработка на различни видове рязове на пластифицирана и поцинкована ламарина. Машината прави по 9000 удара /рязане/ годишно, времето за подготовка на всяко рязане е 10 мин, в което машината работи на празен ход с 40% от инсталираната си мощност. Съгласно инвестиционния проект, Новотехпром ООД възнамерява да подмени старата гилотина с нова CNC гилотина. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-висока производителност, по-висока енергоефективност и степен на автоматизация, като програмното управление ще доведе до намаляване на времето за подготовка на всяко рязане на 5 мин, в което машината работи на празен ход с 40% от инсталираната си мощност. По данни на производители на такова оборудване, инсталираната мощност на новата машина ще бъде 12 kW( работна мощност 70 % от инсталираната-8,4 kW), а производителността - 34 удара в минута. Предвижда се машината да прави по 22000 удара/рязания годишно. Принос на дейността към изпълнение на проекта: В рамките на тази дейност ще се закупи нова CNC гилотина, която ще увеличи производствения капацитет на процеса по изработка на различни видове рязове на пластифицирана и поцинкована ламарина. Това ще увеличи производителността на дружеството и ще осигури технологична възможност за производство на по-­големи обеми от съществуващата продукция. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще осигури енергийни и ресурсни спестявания при осъществяване на производствената дейност, подкрепяйки конкурентоспособността и устойчивото развитие на компанията. Дейността има принос и към опазването на околната среда и прилагането на хоризонталните политики  за устойчиво  развитие и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Основни стъпки за осъществяване на дейността: Стъпка 1. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител. Период на изпълнение: 1-4 месец.  Стъпка 2. Сключване на договор с избран изпълнител. Период на изпълнение 5ти месец Стъпка 3. Доставка на актива. Период на изпълнение: 6-12 месец. Дейността ще завърши с подписване на приемо­-предавателен протокол. За успешното реализиране, комуникиране и отчитане на дейността, Новотехпром ще осигури и визуализация на проекта с цел оповестяване на приноса на Оперативната програма и финансиращия фонд ЕФРР за изпълнението на проекта сред служителите, партньорите и клиентите на дружеството, както и широката общественост.  Дейността ще бъде изпълнена по правилата на Процедурата за подбор на проекти и приложимите регламенти, като разходът за нея остава за собствена сметка.
 • Придобиване на ново производствено оборудване/дейността ще бъде осъществена чрез закупуване на CNC преса за огъване (абкант преса) 1бр/: Дейността се планира в изпълнение на препоръка от Мярка 3 на енергиен одит: Подмяна на абкант преса с нова CNC преса за огъване (абкант преса) Описание на съществуващото положение: Във фирмата има монтирана абкант преса, морално и физически остаряла със сравнително ниска производителност, енергоефективност и степен на автоматизация. Машината е с инсталирана мощност 11 kW, работи 2000 часа годишно, като работи 20% от времето в стендбай режим (спомагателно време за подготовка на детайлите) с 30% от инсталираната си мощност и 80% в работен режим със 70% от инсталираната си мощност. Монтираната абкант преса се използва за изработка на различни видове огъвки от пластифицирана и поцинкована ламарина и се обработват средно по 18 детайла на час. Съгласно инвестиционния проект, НОВОТЕХПРОМ ООД възнамерява да подмени старата абкант преса с нова CNC преса за огъване (абкант преса). Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-висока производителност, по-висока енергоефективност и по-висока степен на автоматизация. Производителността ще бъде 60 детайла на час, заради възможността за програмиране на работния процес. Програмното управление ще доведе до намаляване на времето за подготовка на детайлите и машината ще работи 10% от времето в стендбай режим с 30% от инсталираната си мощност и 90% в работен режим с 70% от инсталираната си мощност, като се предвижда машината да работи като старата- 2000 часа годишно. Принос на дейността към изпълнение на проекта: В рамките на тази дейност ще се закупи нова CNC преса за огъване (абкант преса), която ще увеличи производствения капацитет на процеса по изработка на различни видове огъвки от пластифицирана и поцинкована ламарина. Това ще увеличи производителността на дружеството и ще осигури технологична възможност за производство на по-големи обеми от съществуващата продукция. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще осигури енергийни и ресурсни спестявания при осъществяване на  производствената  дейност, подкрепяйки конкурентоспособността и устойчивото развитие на компанията. Дейността има принос и към опазването на околната среда  и  прилагането на хоризонталните политики  за устойчиво развитие и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Основни стъпки за осъществяване на дейността: Стъпка 1. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител. Период на изпълнение: 1-4 месец.  Стъпка 2. Сключване на договор с избран изпълнител. Период на изпълнение 5ти месец Стъпка 3. Доставка на актива. Период на изпълнение: 6-12 месец. Дейността ще завърши с подписване на приемо­-предавателен протокол. За успешното реализиране, комуникиране и отчитане на дейността, Новотехпром ще осигури и визуализация на проекта с цел оповестяване на приноса на Оперативната  програма и финансиращия фонд ЕФРР за изпълнението на проекта сред служителите, партньорите и клиентите на дружеството, както и широката общественост.  Дейността ще бъде изпълнена по правилата на Процедурата за подбор на проекти и приложимите регламенти, като разходът за нея остава за собствена сметка.
 • Придобиване на ново производствено оборудване/дейността ще бъде осъществена чрез закупуване на нов въздушен винтов компресор 1бр./: Дейността се планира в изпълнение на препоръка от Мярка 4 на енергиен одит: Подмяна на два стари бутални компресора с нов въздушен винтов компресор Описание на съществуващото положение: Към момента във фирмата за производствени нужди се използват два стари, амортизирани компресора: бутален компресор с производителност 0,21 м3/мин. и инсталирана мощност 3 kW и още един бутален компресор с производителност 0,9 м3/мин. и инсталирана мощност 7,5 kW. Общата мощност на компресорите е 10,5 kW , а общата производителност - 66,6 м3/час. Двата компресора работят едновременно и компресират въздух, необходим за разтоварна пакетираща машина към линия прави листи, подават въздух към линия слитер, въздух и към двете линии за гама профили. Годишната консумация на сгъстен въздух от досегашното производство се оценява на 253080 м3. Съгласно инвестиционния проект, “НОВОТЕХПРОМ” ООД възнамерява да подмени старите бутални компресори с нов въздушен винтов компресор с призводителност - 162 м3/ч и максимално работното налягане 7,5 bar. Предвижда се новият компресор да осигурява изсушаване и филтриране на компресирания въздух, което води до икономия на пневмоелементи по системите. Годишната консумация на сгъстен въздух във фирмата ще се увеличи във връзка с увеличеното производство на 632700 м3. Принос на дейността към изпълнение на проекта: В рамките на тази дейност ще се закупи нов въздушен винтов компресор, с което ще се потигне увеличаване на капацитет за производство на сгъстен въздух, нужен за целите на производствената дейност за захранване на технологичното оборудване. Това ще увеличи производителността на дружеството и ще обезпечи производството на сгъстен въздух за нуждите на Новотехпром. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще осигури енергийни и ресурсни спестявания при осъществяване на  производствената дейност, подкрепяйки конкурентоспособността и устойчивото развитие на компанията. Дейността има принос и към опазването на околната среда и прилагането на хоризонталните политики за устойчиво развитие и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Основни стъпки за осъществяване на дейността: Стъпка 1. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител. Период на изпълнение: 1-4 месец.  Стъпка 2. Сключване на договор с избран изпълнител. Период на изпълнение 5ти месец Стъпка 3. Доставка на актива. Период на изпълнение: 6-8 месец. Дейността ще завърши с подписване на приемо­-предавателен протокол. За успешното реализиране, комуникиране и отчитане на дейността, Новотехпром ще осигури и визуализация на проекта с цел оповестяване на приноса на Оперативната програма и финансиращия фонд ЕФРР за изпълнението на проекта сред служителите, партньорите и клиентите на дружеството, както и широката общественост.  Дейността ще бъде изпълнена по правилата на Процедурата за подбор на проекти и приложимите регламенти, като разходът за нея остава за собствена сметка.
 • Придобиване на ново оборудване/дейността ще бъде осъществена чрез закупуване на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението 1бр., състояща се от хадруерна и софтуерна част.: Дейността се планира в изпълнение на препоръка от Мярка 5 на енергиен одит: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Описание: Към момента в предприятието няма изградена система за енергиен мониторинг. Предвижда се изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението /АСМЕ/, която ще предоставя данни на потребителя за консумираната електроенергия от съоръженията в предприятието. На базата на събраните данни потребителят ще може да попълва собствени форми за справки за консумираната електроенергия, както да извършва анализи и да взема решения, водещи до намаляване на консумацията. Измервателните точки ще са две в захранващите ел. табла на производственото оборудване. Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението /АСМЕ/ представлява цялостно решение, състоящо се от хардуерна и софтуерна част, което осигурява наблюдение, съхранение и анализ на данни за енергопотреблението на промишлената система. Софтуерът за мониторинг на енергопотреблението е основата на системата, чрез който се осъществява анализът и съхранението на данни и който осигурява функционалностите за дългосрочно планиране и подобряване на енергийното управление/включително автоматичното събиране на данни и възможност за съставяне на различни отчети/. Хардуерните елементи осигуряват връзката на софтуера с техническите съоръжения и гарантират правилния пренос и съхранение на данни посредством следните елементи: 2 броя мерители, 6 бр.токови трансформатори, 3 бр.автоматични прекъсвачи, преобразувател, лаптоп, проводници за комутация. Хардуерното решение включва лаптоп, който ще се използва за инсталиране на софтуера и осигуряване на свързаност с необходимите технически компоненти и мониторинг на системата. Лаптопът не е предназначен за административни нужди на предприятието, а изцяло за опериране с инсталирания софтуер и обслужване на функционалностите на Системата. Отделните елементи не могат да осигурят поотделно търсената обща функционалност и предназначение, които осигуряват като съставни части на цялостната АСЕМ. Принос на дейността към изпълнение на проекта: Дейността е водеща по отношение подобряване на управлението на енергийните потоци и процеси в предприятието. АСМЕ ще подпомогне ръководството във вземането на обосновани управленски решения по отношение на енергийното потребление, ще допринесе за постигането на енергийни спестявания, съкращаване на разходите и за намаляване въздействието върху околната среда, с което ще подпомогне и конкурентоспособността на Новотехпром в принос за изпълнение на специфичните и обща цел на проекта. Основни стъпки за осъществяване на дейността: Стъпка 1. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител. Период на изпълнение: 1-4 месец.  Стъпка 2. Сключване на договор с избран изпълнител. Период на изпълнение 5ти месец Стъпка 3. Доставка на АСМЕ. Период на изпълнение: 5-8 месец. Дейността ще завърши с подписване на приемо­-предавателен протокол. За успешното реализиране, комуникиране и отчитане на дейността, Новотехпром ще осигури и визуализация на проекта с цел оповестяване на приноса на Оперативната програма и финансиращия фонд ЕФРР за изпълнението на проекта сред служителите, партньорите и клиентите на дружеството, както и широката общественост.  Дейността ще бъде изпълнена по правилата на Процедурата за подбор на проекти и приложимите регламенти, като разходът за нея остава за собствена сметка.
 • Консултантски услуги за въвеждане на Система за управление на енергията/СУЕ/ в съответствие със стандарт ISO 50001 (като част от дейността ще бъде извършени  следните услуги: въвеждане на СУЕ съгласно Стандарт ISO 50001 и сертифициране на СУЕ съгласно Стандарт ISO 50001): Като част от дейността ще бъде извършени: услуга за въвеждане на Система за управление на енергията/СУЕ/ съгласно ISO 50001 и  услуга за сертифициране на СУЕ съгласно ISO 50001. Международният стандарт за енергийно управление ISO 50001 дефинира изискванията за проектиране, изграждане, поддръжка и подобряване на системите за енергиен мениджмънт. Стандартът се основава на системите за управление по познатия ISO модел: планирай, направи, провери, действай. Въвеждането му ще обезпечи енергийното управление на производствени процеси и електроразпределението. Основната цел на ISO 50001 е да подпомогне крайните потребители на енергия да разработят и внедрят система и процеси, които им гарантират следене и непрекъснато подобряване на енергийната ефективност. Стандартът създава условия за за измерване, документиране и докладване на всеки напредък в енергийното управление на внедряващата организация. За успешното въвеждане на СУЕ в НОВОТЕХПРОМ ООД, ще бъдат изпълнени 2 поддейности: Поддейност 1:  I. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО (GAP анализ) - Провеждане на преглед на състоянието за установяване съответствието на действащата Система за управление с изискванията на стандарта. ІІ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 1. Разработване на необходимите документи от Системата за управление:  Политика;  Процедури;  Формуляри, чек-листове и други помощни документи;  Инструкции;  Наръчник. 2. Приемане на документите от съвместни екипи. ІІІ. ВНЕДРЯВАНЕ 1. Провеждане на обучение по внедряване на Системата за управление и изискванията на стандарта (на ръководния персонал и на специалистите, отговорни за внедряването на Системата за управление); 2. Оказване съдействие при внедряване на Системата за управление; 3. Изменения в документацията по време на внедряване на Системата за управление. ІV. ВЪТРЕШЕН ОДИТ (проверка на готовността за сертификация) 1. Извършване на вътрешен одит и предаване на доклад; 2. Консултиране за провеждане преглед от ръководството. V. Консултиране по време на сертификационния одит и отстраняване на евентуални забележки от него. Поддейност 2: Сертификационен одит: Гаранция за успешното внедряване на една система за управление е нейното сертифициране от трета независима страна – Сертификационен орган, акредитиран за извършване на такава дейност. Етап 1 – оценяване на съответствието на документацията на системата за управление; Етап 2 – оценка на внедряването и ефикасността на системата за управление на място . Принос на дейността към изпълнение на проекта: Разработването на Система за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарта ISO 50001 ще гарантира въвеждането на систематичен енергиен мениджмънт, с който дългосрочно и устойчиво да се подобри управлението на енергията като ключова суровина и фактор на устойчивото развитие на производството на Новотехпром ООД. Основавайки се на рамката за непрекъснато подобряване, въвеждането на стандарта е от съществено значение за запазване на постигнатите по проекта енергийни ефекти и тяхното надграждане с оглед стабилността на енергийния профил на предприятието при нарастващите екологични и икономически  предизвикателства. Използването на специализирани услуги ще осигури пълно съответствие с изискванията на стандарта и успешното му внедряване, съобразено със спецификата на дейността ни. Основни стъпки за осъществяване на дейността: Стъпка 1. Избор на изпълнител за услуга по въвеждане /2 месец/.  Стъпка 2. Разработване и въеждане на СУЕ съгласно стандарт ISO 50001 /3-8 месец/. Стъпка 3: Избор на изпълнител за услуга по сертификация /7-8 месец/. Стъпка 4: Извършване на сертификационен одит и получаване на сертификат/ ­9-10 месец/ Успешното изпълнение на дейността ще се у достовери с получаване на Сертификат, издаден от акредитиран орган по сертификация съгласно изискванията на процедурата за подбор на проекти.
 • Извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност: За целите на кандидатстването по процедура "Енергийна ефективност на МСП" и с оглед на определянето на к оректни мерки за подобряване на енергийната ефективност,  след стартиране на процедурата за БФП е избран изпълнител за Извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец от лице, вписано в публичния регистър  по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Изпълнителят е избран след събиране на три предложения с цена и описание на предлаганата услуга и изготвена от кандидата Новотехпром обосновка за направения избор. Тази дейност е необходимо условие за допустимостта на проектното предложение, както и е ключова за  определяне на неефективните места в енергийната интензивност на предприятието. Принос на дейността към изпълнение на проекта: Дейността допринася за определяне на необходимите инвестиционни мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на предприятието, при заявена потребностот повишена производителност и при поставени цели за подобрена устойчивост на Новотехпром ООД. В този смисъл дейността е пряко свързана с постигане на  проектните цели  и осигурява възможност на компанията да кандидатства за финансиране на проектното си предложение. Основни изпълнени стъпки за осъществяване на дейността: Стъпка 1: Избор на изпълнител: 6ти­-7ми месец 2016 г . Стъпка 2: Извършване на обследване и получаване на енергиен одит по образец: 7ми­- 8ми месец 2016 г . Стъпка 3: Внасяне на енергиен одит в АУЕР и получаване на становище за одобрение. 9ти месец 2016 г .

Партньори

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 125.92, Достигната стойност: 125.92
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 103.13, Достигната стойност: 103.13

Финансова информация

557 083.00 BGN
385 888.10 BGN
384 866.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 328 004.88 57 883.22 171 194.90 557 083.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 328 004.88 57 883.22 171 194.90 557 083.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на активи, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: CNC Огъваща машина (престилков абкант) - 1 брой; Обособена позиция 2: CNC гилотина - 1 брой; Обособена позиция 3: CNC преса за огъване (абкант преса) - 1 брой; Обособена позиция 4: Въздушен винтов компресор - 1 брой; Обособена позиция 5: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, съставена от: хардуер и софтуер за енергиен мониторинг, Стойност: 524 783.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: CNC Огъваща машина (престилков абкант) - 1 брой с прогнозна стойност 323 740,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: CNC гилотина - 1 брой с прогнозна стойност 64 000,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: CNC преса за огъване (абкант преса) - 1 брой с прогнозна стойност 114 544,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Въздушен винтов компресор - 1 брой с прогнозна стойност 16 724,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, съставена от: хардуер и софтуер за енергиен мониторинг с обща прогнозна стойност 5 775,00 лв. без ДДС, в т.ч. прогнозна стойност за хардуер 3 103,00 лв. без ДДС и прогнозна стойност за софтуер за енергиен мониторинг 2 672,00 лв. без ДДС
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за въвеждане на система за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001, Стойност: 7 800.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за въвеждане на система за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001 с прогнозна стойност 7 800,00 лв. без ДДС
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за сертифициране на система за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за сертифициране на система за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001 с обща прогнозна стойност 5000,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец, Стойност: 19 500.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на активи, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: CNC Огъваща машина (престилков абкант) - 1 брой; Обособена позиция 2: CNC гилотина - 1 брой; Обособена позиция 3: CNC преса за огъване (абкант преса) - 1 брой, Стойност: 502 284.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: CNC Огъваща машина (престилков абкант) - 1 брой с прогнозна стойност 323 740,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: CNC гилотина - 1 брой с прогнозна стойност 64 000,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: CNC преса за огъване (абкант преса) - 1 брой с прогнозна стойност 114 544,00 лв. без ДДС

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.