English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0315-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "Драгажна компания "Тимок" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
07.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин, Видин, гр.Видин

Описание

Проектът предвижда закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов верижен багер (Мярка 1) и нова пресевно-промивна инсталация (Мярка 2). Новото оборудване е с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление на единица продукция.  

Верижния багер е с 4 - цилиндров дизелов двигател с номинална мощност 110 kW/148 к.с., автоматична система за диагностика и функция за автоматично синхронизиране на оборотите. Кофата, с която е оборудвана машината е с обем 1,4 куб.м.
Новата пресевно - промивна инсталация се състои от класификатор и премивно сито. Класификаторът е с капацитет 105 т./ч., като се задвижва хидравлично, т.е. мощността му е 0 kW, което неминуемо води до спестяване на енергия.
Премивното сито е с капацитет 200 т./ч., мощност на двата двигателя е общо 74 kW и капацитет на бункера 8 куб.м. Една от функциите на ситото е да пресява и промива негоден за ползване инертен материал до крайна фракция, годна за направата на бетон, бетонови смеси, варови разтвори и други нужди за строителството. Друга основна функция е използването му за пресяване и сортиране на рециклиран от трошачните инсталации материал.

Всичко това, както и предвид почти цялостното автоматизиране на производството ще доведат до значително енергоспестяване и по-високата производителност за дружеството. 

Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда, както и постоянно измерване и анализиране на енергийната резултатност. 

Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 1 245 625.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Подмяна на стар челен товарач с нов верижен багер с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление: Дейността включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов верижен багер (Мярка 1). Старият багер, който дружеството използва за дейността си, е с мощност на дизеловия двигател 162 kW и средна производителност 120 т./ч. Предвижда се интегриране в производствения процес на ново поколение верижен багер, с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица обработена баластра. Верижният багер е с 4 - цилиндров дизелов двигател с номинална мощност 110 kW/148 к.с., автоматична система за диагностика и функция за автоматично синхронизиране на оборотите. Кофата, с която е оборудвана машината, е с обем 1,4 куб.м. Производителността на новата машина е 484 т./ч. Както се вижда средната производителност на новия верижен багер в сравнение със старото технологично оборудване е значително по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 1 344 019,0 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 358,85 т/год. Инвестиционните разходи съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 322 712 лв. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на верижен багер: 6-ти - 18-ти месец.
 • Подмяна на стара пресевно – промивна инсталация с нова такава с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление : Дейността предвижда закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нова пресевно – промивна инсталация (Мярка 2). Старата пресевно-промивна инсталация на дружеството е с мощност 20 kW и производителност 10 т./ч. Предвижда се интегриране в производствения процес на нова пресевно – промивна инсталация, състояща се от класификатор и премивно сито. Класификаторът е с капацитет 105 т./ч., като се задвижва хидравлично, т.е. мощността му е 0 kW, което неминуемо води до спестяване на енергия. Премивното сито е с капацитет 200 т./ч., мощност на двата двигателя е общо 74 kW и капацитет на бункера 8 куб.м. Една от функциите на ситото е да пресява и промива негоден за ползване инертен материал до крайна фракция, годна за направата на бетон, бетонови смеси, варови разтвори и други нужди за строителството. Друга основна функция е използването му за пресяване и сортиране на рециклиран от трошачните инсталации материал. Производителността на новата инсталация е 190 т./ч. Както се вижда единичната производителност на новата пресевно – промивна инсталация е в пъти по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 673200,00 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 551,35 т/год. Инвестиционните разходи съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 885 013 лв. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пресевно - промивна инсталация: 6-ти - 18-ти месец.
 • Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.: Дейността включва изготвяне на доклад от енергийно обследване по образец (Приложение Б от условията за кандидатстване) за нуждите на настоящата процедура. Енергийното обследване е извършено след обявяване на процедурата за подбор на проекти и преди подаване на проектното предложение. Одитът включва изследване на съществуващото положение на предприятието и прави сравнителен анализ между старото оборудване, използвано от Бенефициента, и предвиденото за закупуване по проекта ново такова. Мерки 1 и 2 на доклада препоръчват закупуването на високо енергийно ефективно оборудване, с което предприятието значително ще намали разходите за енергия и вредните емисии СО2 в атмосферата. Изготвения доклад е преминал проверка от АУЕР и има становище за съответствие. Дейността е извършена за 2 месеца. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Събиране на 3 оферти и избор на изпълнител: 1-ви месец 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 2-ри месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ и обхваща следните основни процеси: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление; - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството. Резултатите от изпълнението на дейността са Кандидатът да постигне следните резултати: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, Кандидатът ще има възможност за сертифициране по БДС EN ISO 50001. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Осигуряване на публичност и визуализация на проекта: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на обекта, където се изпълнява проекта. При изпълнение на мерките за информация и комуникация кандидатът ще включва задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Върху всички закупени по проекта активи ще бъдат поставени стикери, отговарящи на изискванията на ЕС. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "Драгажна компания "Тимок" ООД, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 017.22, Достигната стойност: 2 017.22
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 910.20, Достигната стойност: 910.20

Финансова информация

1 245 625.00 BGN
879 517.50 BGN
879 167.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 747 589.87 131 927.63 366 107.50 1 245 625.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 747 589.87 131 927.63 366 107.50 1 245 625.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на един брой верижен багер (Мярка 1) - Обособена позиция 1 и един брой пресевно-промивна инсталация (Мярка 2) - Обособена позиция 2., Стойност: 1 207 725.00
 • Обособена позиция 1: 1. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой верижен багер
 • Обособена позиция 2: 2. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой пресевно-промивна инсталация
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване., Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/., Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.