English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.001-0007-C01
„Повишаване производителността в ЕТ Анатолий Иванов“
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
20.06.2016
20.06.2016
16.02.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Червен бряг, гр.Червен бряг

Описание

ЕТ Анатолий Иванов произвежда инертни материали за строителството - жилищно и инфраструктурно. Настоящият проект е насочен към подобряване на производствения процес, повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес, диверсифициране на продуктите и разширяване на пазарите, чрез закупуване на високотехнологична Мобилна високопроходима трошачна машина.
Новото оборудване ще спомогне за разширяване на производството и оптимизиране на производствените разходи, като по този начин ЕТ Анатолий Иванов ще предложи на пазара нови продукти на конкурентна цена. След направените предварителни проучвания на пазара и проявения интерес от страна на клиенти към новите изделия, дружеството оценява потенциала за тяхното налагане като изключително голям. Освен това, реализацията им ще спомогне за подобряване на рентабилността на дружеството и разширяването на пазарните му позиции. С проекта ще се постигне по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. 
Проектът ще допринесе за растеж на заетостта в предприятието като се разкрият общо 2 работни места след приключване на инвестиционните дейности на проекта при запазен баланс мъже:жени.
Дейности
 • Дейност за подобряване на производствените процеси(ще бъде изпълнена чрез закупуване на Верижна трошачка - 1 бр.): За реализиране целите, заложени в настоящия проект ще се закупи и въведе в експлоатация Верижна трошачка. Описание на инвестицията: Мобилната високопроходима трошачна машина е предназначена за добив и обработка на инертни материали в трудно достъпни местности. Този тип машина обработва и троши материали на места, където транспортирането и позиционирането на стандартно използваната техника, със същото приложение, е трудно и скъпо и поради тежките условия на работа и е ниско продуктивно. С тази техника се изключва използването на повече от една машина в процеса на добив и обработка на инертни материали, което води до по-висока производителност и енергоефективност. Мобилната високопроходима трошачна машина замества багер с хидравличен чук и багер, който извършва дейностите по товарене на добития материал. За изпълнение на Дейност 1, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик - ще се осъществи през 1-ви - 2- ри месец от реализацията на настоящото проектно предложение. Първият етап се състои в сформиране на екип за изпълнение на проекта, разработване на тръжна документация, съгласно изискванията на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. и подготовка за провеждане на процедура „Избор с публична покана“. Разработеното тръжно досие ще се входира за предварителен контрол от УО на ОП Иновации и конкурентоспособност. Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 118 от 20.05.2014 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат - реализация през 3-ти-5-ти месец включително от изпълнение на проекта. Етап 2 включва провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 118 от 20.05.2014 г.: изпращане на публична покана за избор на изпълнител за публикуване до УО (Министерство на икономиката); приемане на оферти от потенциални доставчици в срок, не по-кратък от 7 дни; оценяване на постъпилите оферти от назначена Оценителна комисия; изготвяне на доклад на Оценителната комисия; изпращане на документацията от проведената процедура за одобрение от Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност"; уведомяване на кандидатите за резултатите от оценяването на офертите и изпращане на покана за сключване на договор с класирания на първо място кандидат; сключване на договор с класирания на първо място кандидат; одобрение на сключения договор от УО на ОПИК. Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация - етап 3 ще се реализира от 6-ти - до 18-ти месец, включително от изпълнение на проекта: • Доставка на 1 бр. Верижна трошачка; • Инсталиране и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Верижна трошачка.
 • Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието (ще бъде изпълнена чрез закупуване на Верижна трошачка - 1 бр.): Чрез закупуване на новата Мобилната високопроходима верижна трошачка ще се реализира производството на тир нови фракции от инертни материали: • Фракция 0-3 мм( сух пясък) При работа на високи обороти на вала на машината се получава фина фракция 0-3 мм, чието основно приложение е съставен елемент при производството на сухи смеси и замазки. • Фракция 20-30 мм Получава се когато трошачния вал на машината работи на номинални обороти. Тази фракция се използва предимно в производството на бетон. • Фракция gt;50 мм Ниската скорост на работа на вала позволява получаването на едра фракцияgt;50 мм, които се използват при строителство на пътища. За изпълнение на Дейност 2, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната ще се реализират етапите, описани в Дейност 1 .
 • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес (ще бъде изпълнена чрез закупуване на Верижна трошачка 1 бр.): През 2014 г. ЕТ Анатолий Иванов има разрешително по чл. 194б от Закона за водите, издадено от МОСВ за изземане на количество вода (годишен воден обем) 32 000 куб. м. Отпадните води, които са заустени след утаителя на Миячно-сортировъчната инсталация на търговеца, са в количество 13 000 куб. м за същата календарна година. За производството на 84 400 тона инертни материали през 2014 г. са разходвани 19 000 куб. м вода или 0,23 куб. м вода на тон произведена продукция. С новия актив - Верижна трошачка, суровина ще се претрошава на 6 фракции и на практика ще се оползотворява на 100%. Етапите и времето за промиване ще се намалят и ще се използва по-малко количество вода за производство на единица продукция. Верижната трошачка ще извършва технологични процеси, за които в момента са необходими два актива - багер с хидравличен чук и багер, който извършва дейностите по товарене на добития материал. Това ще доведе до намаляване разхода на гориво за производство на тон продукция с 30%. Новия актив е съобразен с всички изисквания за енергоемкост на производството и е с инсталирана обща мощност 310 киловата.
 • Информиране и публичност по проекта: При реализиране на проекта ЕТ Анатолий Иванов ще прилага подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013. Финансовият принос, предоставен от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 “ ще бъде упоменат във всички документи, издадени от ЕТ Анатолий Иванов във връзка с изпълнението на проекта, чрез поставяне на задължителната визуализация. По време на изпълнението на проекта компанията ще информира обществеността за получената от ЕФРР подкрепа, като: а) постави на подходящо место на кариерата плакат с информация за проекта - размер А3, в който се упоменава финансовата подкрепа от ЕС. в) не по-късно от три месеца след приключването на проекта ще се постави постоянна табела (която заместват плаката) с големи размери на видимо за обществеността място. Плакатът и табелата ще съдържат следната текстова и визуална информация: - емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; - наименованието на съфинансиращия фонд - Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014-2020 г.; - наименованието на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; - наименованието на проекта; - общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; - начална и крайна дата на изпълнение на проекта. г) Ще бъдат изработени и поставени стикери върху актива, закупен по проекта, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК.
 • Отчетна дейност: След приключване на проектните дейности ще бъдат разработени Финалните Технически и Финансов доклади за изпълнението на проекта. Финалните Технически и Финансов доклада ще бъдат подадени не-късно от 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по проекта за одобрение и верифициране на разходите от УО на ОПИК.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 1.00
Повишаване на ефективността на производствените разходи, Целева стойност: 16.20, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 23 265.00, Достигната стойност: 0.00
Нарастване на производителността, Целева стойност: 27.22, Достигната стойност: 0.00
Вътрешна норма на възвръщаемост, Целева стойност: 26.53, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 135 899.85, Достигната стойност: 135 901.17
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 0.18, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

885 990.00 BGN
620 193.00 BGN
620 189.50 BGN
85.00 %
 • [1] Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия („МСП“)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 527 164.05 93 028.95 265 797.00 885 990.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 527 164.05 93 028.95 265 797.00 885 990.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижна трошачка - 1 бр., Стойност: 885 990.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижна трошачка - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижна трошачка - 1 бр., Стойност: 885 990.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижна трошачка - 1бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.