English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0932-C02
Подобряване на енергийната ефективност и капацитет в „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
06.12.2017
06.12.2017
06.06.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Смолян, Смолян, гр.Смолян

Описание

С настоящият проект на „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ЕООД ще бъде постигнато повишаване на енергийната ефективност и капацитет чрез инвестиции в мерки за енергийна ефективност, водещи до устойчив растеж и повишаване конкурентоспособността. Заложените инвестиции са съобразени и отговарят на мерките и препоръките от Енергийния одит в предприятието,който е потвърден с положително становище от АУЕР. Предвидени са основните дейности, свързани с изготвеното обследване за енергийна ефективност(предварителна дейност,осъществена по Насоките на УО), дейности за първоначални инвестиции в материални активи- 18 бр,дейност по внедряване и въвеждане на Система за управление на енергийните ресурси, съгласно изискванията на международния стандарт EN ISO 50001, дейност за информиране и публичност, насочена към популяризиране на финансовата подкрепа на ЕФРР за постигане на заложените цели и резултати от проекта. С реализиране на инвестициите в изпълнението на мерките за енергийна ефективност, съществуващия стопански обект на „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ЕООД в Смолян,Промишлена зона Изток,кв.Устово,ул.6 ще бъде разширен и ще може да реализира повече готова продукция- мебели за спали и градини, в сравнение с произвежданото и отчитано количество до момента. Очакваните резултатите от проекта ще бъдат насочени към:
-повишена енергийна ефективност- ПЕС общо- 35,6%, ESR общо: 45,5%;
-разширен капацитет на стопанския обект на „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД в гр.Смолян за производство на мебели за спали и градини;
-подобрена ресурсна ефективност;
-реализирани енергийни спестявания; 
-подобрена конкурентоспособност на предприятието; 
-подобрено управление на енергийните ресурси чрез внедрен EN ISO 50001; 
-по-високо ниво на използване на рециклирани суровини. 
Поставените в проекта цели и очаквани резултати са в съответствие с целта на процедура BG16RFOP002-3.00 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, както и с Инвестиционен приоритет 3.1„Енергийни технологии и енергийна ефективност“ от ОПИК 2014-2020.
Дейности
 • Дейност по обследване за енергийна ефективност в „Еко форест груп“ ЕООД : В дейността е предвидено извършване на енергиен одит по образец от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от Закона за енергийната ефективност. Дейността има за цел да анализира, оцени нивото на енергийна ефективност в „Еко форест груп“ ЕООД и да изготви препоръки и мерки относно повишаване на енергийната ефективност в предприятието. Дейността е насочена към постигане на Специфична цел 1 по проекта. Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. На базата на извършения енергиен одит ще бъдат предвидени мерки за повишаване на енергийната ефективност в „Еко форест груп“ ЕООД и по- специално в съществуващия й стопански обект. Мерките и съответно дейностите, които ще бъдат реализирани в проекта, ще имат доказан ефект енергийни спестявания и отговарят на изискванията на процедурата, което ще бъде гарантирано чрез: 1. Енергийният одит се извършва от правоспособен изпълнител - лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ 2. АУЕР издава Становище за одобрение/неодобрение на представения одит на база на анализ, оценка и съответствие спрямо процедурата и нормативната уредба. Затова тази дейност е ключова за изпълнението на проекта и постигане на заложената основна цел в проекта относно подобряване на енергийната ефективност в „Еко форест груп“ ЕООД . По Указания на настоящата процедура за подбор на проекти Енергийният одит се изготвя като предварителна дейност, а доклада от Енергийния одит се изпраща за становище на АУЕР до 10.08.2016 г. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнител, провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор с изпълнител 2. Изготвяне на Енергиен одит по образец. 3. Подписване на приемо-предавателен протокол за услуги за изготвения Енергиен одит по образец и изпращане за разглеждане и становище от АУЕР.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане и сертифициране на EN ISO 50001): Като част от дейността се предвижда да бъдат извършени следните 2 поддейности: 1. консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт EN ISO 50001 в „Еко форест груп“ ЕООД 2. консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарти EN ISO 50001 в „Еко форест груп“ ЕООД . Целта на дейността е развитие и укрепване на управленския капацитет на „Еко форест груп“ ЕООД относно управление на енергийните ресурси чрез подкрепа за въвеждане и сертифициране по стандарт EN ISO 50001, което ще доведе до изпълнение на специфична цел 4 на проекта. „Еко форест груп“ ЕООД цели постигане на правилно енергийно управление и се стреми към устойчиво развитие на предприятието като цяло. Затова успешното въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на международния стандарт EN ISO 50001 ще доведе до постигане на по- високо ниво на енергийната ефективност в предприятието чрез подобряване на управленския капацитет по отношение на управлението на енергийните ресурси в предприятието. С въвеждането на международния стандарт EN ISO 50001 „Еко форест груп“ ЕООД ще повиши своя управленски капацитет по отношение на правилното прилагане на контролните механизми за енергийно управление. Освен това Система за управление на енергийните ресурси ще допринесе за: • Подобряване на енергийния баланс, увеличаване на ефективността на производството и постигане на конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия; • Систематично управление на енергията, което да постига намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи • Приложени мерки за ангажираност на служителите за по-ефективно използване на енергията. Стъпки за реализация на дейността:1. Подготовка на документация за избор на двама изпълнители по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г. за консултантска услуга по въвеждане- 1бр, и консултантска услуга по сертифициране – 1бр. на EN ISO 50001- 2 месеца 2. Провеждане на процедура за избор на двама изпълнители чрез оповестяване на съобщение за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с тях - 2 месеца. 3. Изпълнение на консултантска услуга по въвеждане на EN ISO 50001. Подписване на приемо- предавателен протокол за извършената услуга – общо 4 месеца 4. Изпълнение на консултантска услуга по сертифициране на EN ISO Подписване на приемо- предавателен протокол за извършената услуга и придобиване на 1 брой сертификат по EN ISO 50001- общо 2 месеца
 • Дейност за публичност и визуализация: Целите на дейността за публичност и визуализация на проекта са: •да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПИК 2014-2020; •да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; •да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; •да информират за източника на европейско съфинансиране –Европейския фонд за регионално развитие. Мерките, включени в настоящата дейност са съобразени с изискванията за информация и комуникация в Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете” от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, с Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020, както и с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020". Всички подготвени информационни материали ще бъдат изцяло съобразени с изкисванията на изброените документи относно текстовата и визуалната информация, вида, броя и т.н.и ще бъдат включени всички задължителни елементи. Дейността включва изпълнението на следните мерки: 1. Включване в уеб- сайта на „Еко форест груп“ ЕООД на кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, текст относно финансовата подкрепа от Европейския съюз (вкл.всички задължителни елементи)- до два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. 2. Изработка и монтиране на Временен билборд- 1 бр. Билбордът ще съдържа информация за проекта, вкл. финансовата подкрепа от ЕС и на държавния бюджет, ще бъде поставен на видно за обществеността място в стопанския обект в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6 3. Изработка и поставяне на Постоянен билборд - 1бр. Той ще бъде изработен в края на проекта при приключване на дейностите и поставена на видно за обществеността място в стопанския обект в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6 4. Изработка и поставяне на Информационен стикер- 17 бр. Стикерът ще обозначи закупените и доставени ДМА в рамките на проекта. Той ще бъде поставен на подходящо място на повърхността на оборудването. Стикерът ще опише информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК 2014-2020. 5.Организиране и провеждане на 2 публични събития- пресконференции по 1 в началото и края на проекта- ще бъдат поканени представители на медии, заинтересовани страни, др. за представяне на проекта и постигнатите резултати. Информация за събитията ще бъде публикувана на уеб- сайта на предприятието, като и ще бъде изпратена до ОИЦ Смолян. 6. Публикуване на 2 прессъобщения в регионална информационна медия – преди публичните събития с цел информиране за напредъка на проекта и предстоящото публично събитие. 7. Изработване и поставяне на плакат-2 бр. Ще бъдат използвани по време на събитията и ще съдържа информация за проекта. Стъпки за реализация на дейността:1.Включване в уеб- сайта на „Еко форест груп“ ЕООД кратко описание на проекта - до два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ; 2.Подготовка на документация за избор на изпълнител (с продължителност от 1 месец в рамките на първия месец от проекта). 3.Оповестяване на публично съобщение за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 1 месец в рамките на втория месец от изпълнението на проекта). 4. Изработка и поставяне на Временен билборд- 1 бр.; Постоянен билборд- 1бр. ; Информационен стикер- 17 бр.; Организиране провеждане публични събития- 2бр.; Публикуване прессъобщения- 2бр.; Изработване и поставяне на плакат-2 бр.(с продължителност от 3-ти до 18-ти месец вкл)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Многодисков циркуляр - 1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 1, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Многодисков циркуляр, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 1 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 39,9% (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Многодисковият циркуляр се използва в процеса „Разкрояване по дължина на суха дървесина в различни размери“ от Дейността „Производство на мебели“, като осъществява надлъжен разкрой на изсушен фасониран дървен материал. Това е първата стъпка от обработката на сухия дървен материал за производство на мебели. С осъществяване на първоначална инвестиция в нов Многодисков циркуляр ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента предприятието не притежава многодисков циркуляр за суха дървесина. Технологичните операции се извършват на амортизирани многодискови циркуляри с функционалност за разкрой на сурова дървесина с по-ниска производителност. Те се обслужват от 2-ма или 3-ма работника при условията на преобладаващ ръчен труд. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 1800 лин.м./h до 2400 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34% от 747 х.л.м. /год. на 1003 х.л.м. /год. за тригодишен период след внедряване на мярката. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка №1 е в размер на 11117 кWh/год.,а спестените емисии СО2 - 27,3 t/год.. Това се дължи на чувствителен спад с 66% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 11.1kWh/ хил.лин.м. Новият Многодисков циркуляр ще се обслужва от 2 работници при силно намален ръчен труд. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34%)- разкроен материал (детайли) в съществуващия стопански обект на предприятието, които ще бъдат вложени и са част от готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Многодисков циркуляр - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Прецизен делителен банциг- 1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 2, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Прецизен делителен банциг, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 2 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 35% (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Прецизеният делителен банциг също се използва в процеса „Разкрояване по дължина на суха дървесина в различни размери“ от Дейността „Производство на мебели“, като осъществява надлъжен разкрой на изсушен фасониран дървен материал на тънки детайли под 12 мм. Това е следваща стъпка от обработката на сухия дървен материал за производство на мебели. С осъществяване на първоначална инвестиция в нов Прецизен делителен банциг ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента предприятието не притежава Прецизен делителен банциг. Технологичните операции се извършват отново на амортизираните многодискови циркуляри с функционалност за разкрой на сурова дървесина (които бяха описани в дейност 4) с по-ниска производителност.Поради необходимостта от фино разкрояване в момента се използва и по-голямо количество ръчен труд за постигане на нужното качество. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 1560 лин.м./h до 2400 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 38,5% от 647,40 х.л.м. /год. на 869,46 х.л.м. /год. за тригодишен период след внедряване на мярката. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка №2 е в размер на 3902 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 9,6 t/год.. Това се дължи на спад с 35% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 4,5kWh/ хил.лин.м. Новият Прецизен делителен банциг ще се обслужва от 2 работници при силно намален ръчен труд. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 38,5%)- фино разкроен материал (детайли) до 12 мм в съществуващия стопански обект на предприятието, които ще бъдат вложени и са част от готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Прецизен делителен банциг - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Профилираща машина- 1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 3, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Профилираща машина, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 3 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 30% (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Профилираща машина се използва в процеса „Профилиране, шлайфане, пробиване, рязане, фрезоване на отделни детайли по зададени критерии, разкройване, окрайчване и др. “ от Дейността „Производство на мебели“. След като сухия дървен материал е разкроен, оптимизиран и изгладен от дефекти, Профилиращата машина оформя профила на детайла по дължина чрез вдлъбване, изрязване. Това е следваща стъпка от обработката на сухия дървен материал за производство на мебели. С осъществяване на първоначална инвестиция в нова Профилираща машина ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента предприятието притежава стара Профилираща машина- марка Грекон, произведена през 1980 г. e с много ниска производителност и скорост. Настоящата машина е с ръчно подаване на материала и настройване. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 1200 лин.м./h до 2400 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34,3% от 498,00 х.л.м. /год. на 668,81 х.л.м. /год. за тригодишен период след внедряване на мярката. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка №3 е в размер на 6688 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 16,4 t/год. Това се дължи на спад с 30% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 10 kWh/ хил.лин.м. Новaта Профилираща машина ще се обслужва от 2 работници при силно намален ръчен труд. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34,3%)- профилиран материал в съществуващия стопански обект на предприятието, който ще бъде вложен в готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Профилираща машина - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина- 1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 4, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 4 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 76,0 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина се използва в процеса „Оптимизиране на разкроените детайли и слепване“ от Дейността „Производство на мебели“. След като сухия дървен материал е разкроен се осъществява следваща стъпка в производството на мебели за оптимизиране на късите детайли. Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина събира всички къси парчета (остатъци) и клинозъбно ги съединява до получаване на цял детайл. Това е важна стъпка от обработката на сухия дървен материал за производство на мебели. С осъществяване на първоначална инвестиция в нова Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента предприятието не притежава Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина. Затова късата дървесина се използва като отпадък и не може да се преработва. Технологичните операции към момента се извършват на два вида универсални машини – за вертикално и хоризонтално клинозъбене, но те обработват само по- големи парчета. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 360 лин.м./h до 1200 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34,3% от 149,40 хил.л.м. /год. на 200,64 х.л.м. /год. за тригодишен период след внедряване на мярката. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка №4 е в размер на 10590 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 26,0 t/год. Това се дължи на огромен спад с 75% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 52,8 kWh/ хил.лин.м. По данни на Енергийния одит мярката води до 60 % оползотворяване на късата дървесина като готова продукция Новата инсталацията е автоматична и намаляване до минимум ръчния труд.. Новaта Профилираща машина ще се обслужва от 2 работници при силно намален ръчен труд, а старата се е обслужвала с 4 работници. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34,3%)- оптимизиран материал в съществуващия стопански обект на предприятието, който ще бъде вложен в готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на. Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Оптимизиращ циркуляр- 1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 5, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Оптимизиращ циркуляр, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 5 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 66,7 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Оптимизиращ циркуляр се използва в процеса „Оптимизиране на разкроените детайли и слепване“ от Дейността „Производство на мебели“.След като сухия дървен материал е разкроен се осъществява следваща стъпка в производството на мебели за оптимизиране на детайли.Те се нарязват напречно. Циркулярът е автоматичен и може да реже детайлите по зададен критерий, брои ги и ги сортира. Друга функционалност на новата машина е способността да изрязва всички недостатъци от заложения детайл. Това е друга важна стъпка от обработката на сухия дървен материал за производство на мебели. С осъществяване на първоначална инвестиция в нов Оптимизиращ циркуляр ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента предприятието не притежава подобен Оптимизиращ циркуляр. Технологичните операции се извършват на ръчен Циркуляр за напречно рязане с участие на ръчен труд. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 6000 лин.м./h до 10800 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34,3% от 2490,00 хил.л.м. /год. на 3344,07 х.л.м. /год. за тригодишен период след внедряване на мярката. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка №5 е в размер на 7431 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 18,3 t/год. Това се дължи на огромен спад с 69% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 2,2 kWh/ хил.лин.м. Новото оборудване е автоматично и намалява до минимум ръчния труд.. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34,3%)- оптимизиран материал в съществуващия стопански обект на предприятието, който ще бъде вложен в готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на. Оптимизиращ циркуляр - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Автоматична 4-агрегатна шлайф машина- 1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 6, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Автоматична 4-агрегатна шлайф машина, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 6 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 31,8% (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Профилираща машина се използва в процеса „Профилиране, шлайфане, пробиване, рязане, фрезоване на отделни детайли по зададени критерии, разкройване, окрайчване и др. “ от Дейността „Производство на мебели“, по- специално в операцията Шлайфане. Автоматична 4-агрегатна шлайф машина е предназначена за шлайфане и шкурене на слепени плотове до получаване на крайно завършен детайл с определена гладкост и дебелина. С осъществяване на първоначална инвестиция в нова Автоматична 4-агрегатна шлайф машина ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента предприятието не притежава подобна автоматична машина, технологичните операции се извършват на универсални шлайф машини (ръчни) и калибриращи машини (ръчни). Процесът е много бавен и ниско производителност, поради множеството ръчни операции до достигане на необходимата дебелина и гладкост. За осъществяване тези ръчни дейности за необходими 4 работници. Новата машина, заложена по проекта, е автоматична и позволява електронно фиксиране на дебелината и гладкостта на детайла. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 900 лин.м./h до 1200 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34,3% от 373,50 х.л.м. /год. на 501,61 х.л.м. /год. за тригодишен период след внедряване на мярката. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка №6 е в размер на 9754 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 24 t/год. Това се дължи на спад с 31,8% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 19,4 kWh/ хил.лин.м. Новaта Профилираща машина ще се обслужва от 2 работници при силно намален ръчен труд. Неангажираните работници (2 раб.) при осъществяване на инвестицията ще бъдат пренасочени към други трудоемки дейности. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34,3%)- завършен детайл с определена гладкост и дебелина в тази операция. Те ще бъдат вложена готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал, което ще доведе до разширяване на капцитета съществуващия стопански обект на предприятието. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Автоматична 4-агрегатна шлайф машина - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Вертикална осцилираща шлайф-машина- 2 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 7, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Вертикална осцилираща шлайф-машина- 2бр., част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 7 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 79,5% (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Вертикалната осцилираща шлайф-машина в процеса „Профилиране, шлайфане, пробиване, рязане, фрезоване на отделни детайли по зададени критерии, разкройване, окрайчване и др. “ от Дейността „Производство на мебели“, по- специално в операцията Шлайфане. Вертикалната осцилираща шлайф-машина е предназначена за фино шлайфане на ръбовете и малки детайли, които са останали недостатъчно прецизно шлайфани с Автоматична 4-агрегатна шлайф машина (дейност №9). С осъществяване на първоначална инвестиция в нова ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента предприятието не притежава подобна автоматична машина, технологичните операции се извършват на универсални шлайф машини (ръчни). Процесът е много бавен и ниско производителност, поради множеството ръчни операции до достигане на необходимата форма, гладкост. Операцията се до този момент се извършва от 6 работника с ръчни шлайфове с 10 пъти по-ниска производителност. Новата новите две Вертикални осцилиращи шлайф-машини, заложена по проекта, са прецизни, с механично регулируема лента, което позволява шлайфане на прави и извити повърхности и кантове.С новите машини ще се намали до минимум ръчния труд. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията в двата нови активи часовата производителност ще бъде повишена от 120 лин.м./h до 1200 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34,3% за тригодишен период след внедряване на мярката от 49,78 х.л.м. /год. на 66,86 х.л.м. /год. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка № 7 е в размер на 1727 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 4,2 t/год. Това се дължи на спад с 79% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 25,8 kWh/ хил.лин.м. Новите Вертикални осцилиращи шлайф-машини ще се обслужва от 2 работници (по един на всяка машина) при силно намален ръчен труд. Неангажираните работници (4 раб.) при осъществяване на инвестицията ще бъдат пренасочени към други трудоемки дейности. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34,3%)- фино завършен детайл тази операция. Те ще бъдат вложена готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал, което ще доведе до разширяване на капацитета съществуващия стопански обект на предприятието. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Вертикалната осцилираща шлайф-машина - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Двустранно окрайчваща и профилираща машина- 1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 8, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Двустранно окрайчваща и профилираща машина, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 8 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 58,3% (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Двустранно окрайчваща и профилираща машина се използва в процеса „Профилиране, шлайфане, пробиване, рязане, фрезоване на отделни детайли по зададени критерии, разкройване, окрайчване и др. “ от Дейността „Производство на мебели“, по- специално в операцията Шлайфане. Двустранно окрайчваща и профилираща машина е предназначена за напречно профилиране за срещане на 2 детайла под различен ъгъл и двустранно окрайчване. Машината е с висока степен на автоматизация и прецизност, замества изцяло ръчния труд. С осъществяване на първоначална инвестиция в нова Двустранно окрайчваща и профилираща машина ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента предприятието не притежава подобна автоматична машина, която да съчетава двете описани процеса, технологичните операции се извършват на две универсални машини – двустранно окрайчваща и профилираща машина. Процесът е бавен, а машините с ниско производство, поради множеството ръчни операции до достигане на зададените критерии. До момента са необходими 6 работници да извършват описаните операции ръчно. Новата машина, заложена по проекта, позволява съчетаване на двете операции- двустранно окрайчване и профилиране, което води по- висока производителност и ефективност. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 600 лин.м./h до 1440 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34,3% от 290,50 х.л.м. /год. на 390,14 х.л.м. /год.. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка № 8 е в размер на 11379 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 28 t/год. Това се дължи на спад с 58% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 29,2 kWh/ хил.лин.м. Новaта Профилираща машина ще се обслужва от 2 работници при силно намален ръчен труд. Неангажираните работници (4 раб.) при осъществяване на инвестицията ще бъдат пренасочени към други трудоемки дейности. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34,3%)- двустранно окрайчен и профилиран детайл. Тя ще бъде вложена в готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал, което ще доведе до разширяване на капцитета съществуващия стопански обект на предприятието. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Двустранно окрайчваща и профилираща машина - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Формато-разкройващ циркуляр- 1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 9, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Формато-разкройващ циркуляр, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 9 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 40 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Формато-разкройващ циркуляр се използва в процеса „Профилиране, шлайфане, пробиване, рязане, фрезоване на отделни детайли по зададени критерии, разкройване, окрайчване и др. “ от Дейността „Производство на мебели“, по- специално в операцията Форматиране и разкрояване. Формато-разкройващ циркуляр е предназначена за разкрояване на детайли в малки серии. Разкроява едностранно.С осъществяване на първоначална инвестиция в нова Формато-разкройващ циркуляр ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Към момента технологичните операции се извършват на амортизиран универсален циркуляр с по-ниска производителност. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 720 лин.м./h до 900 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 25% за тригодишен период след внедряване на мярката от 298,80 х.л.м. /год. на 401,29 х.л.м. /год. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка № 9 е в размер на 2675 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 1,6 t/год. Това се дължи на спад с 40% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 6,7 kWh/ хил.лин.м. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 25%)-форматирани и разкроени детайли. Тя ще бъде вложена в готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал, което ще доведе до разширяване на капацитета съществуващия стопански обект на предприятието. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Формато-разкройващ циркуляр - 1 брой(с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Полуавтоматична пробивна машина-2 броя): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 10, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА-Полуавтоматична пробивна машина, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 10 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 82,9 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Полуавтоматична пробивна машина се използва в процеса „Профилиране, шлайфане, пробиване, рязане, фрезоване на отделни детайли по зададени критерии, разкройване, окрайчване и др. “ от Дейността „Производство на мебели“, по- специално в операцията Пробиване. Заложените активи Полуавтоматични пробивни машини са предназначени за пробиване на малки детайли и напречни пробивания. С осъществяване на първоначална инвестиция в две нови Полуавтоматични пробивни машини ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Предприятието не притежава такава пробивна машина. В настоящия момент технологичните операции по разпробиване се извършват от 6 работника на амортизирани универсални машини със значително по-ниска производителност. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 1800 броя/h до 15000 броя/h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34.3% за тригодишен период след внедряване на мярката от 747 хил.броя на 1003,22 хил.броя Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка № 10 е в размер на 3880 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 9,6 t/год. Това се дължи на спад с 82% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 1,9 kWh/ х.бр. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждени (средно с 34,3%)-отвори в детайли.Пробитите детайли ще бъде вложена в готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал, което ще доведе до разширяване на капацитета съществуващия стопански обект на предприятието. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Полуавтоматична пробивна машина-2 броя (с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на CNC пробивно-фрезови център-1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 11, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- CNC пробивно-фрезови център, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 11 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 44,2 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. CNC пробивно-фрезови център се използва в процеса „Профилиране, шлайфане, пробиване, рязане, фрезоване на отделни детайли по зададени критерии, разкройване, окрайчване и др. “ от Дейността „Производство на мебели“, по- специално в операциите Пробиване и фрезоване. Новият CNC пробивно-фрезови център е предназначен за пробиване на големи детайли . С осъществяване на първоначална инвестиция в CNC пробивно-фрезови център ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. Предприятието не притежава оборудване с подобна функционалност. Технологичните операции се извършват на универсални машини с ниска производителност, ограничена точност, значителни загуби от време за настройка на отделните машини, базиране на детайлите, между операционен контрол.. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 1500 лин.м./h до 2100 лин.м./h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34.3% за тригодишен период след внедряване на мярката от 622,50 хил.лин.м. на 836,02 хил.лин.м. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка № 11 е в размер на 7882 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 19,4 t/год. Това се дължи на спад с 44% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 9,4 kWh/ хил.лин.м.. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34,3%)-пробити големи детайли. Тя ще бъде вложена в готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал, което ще доведе до разширяване на капацитета съществуващия стопански обект на предприятието. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на CNC пробивно-фрезови център -1 брой (с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Пресова линия за кантово-слепени плотове-1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 12, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Пресова линия за кантово-слепени плотове, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 12 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 44,2 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Пресовата линия за кантово-слепени плотове се използва в процеса „Профилиране, шлайфане, пробиване, рязане, фрезоване на отделни детайли по зададени критерии, разкройване, окрайчване и др. “ от Дейността „Производство на мебели“, по- специално в операциите Пресоване. Новата Пресова линия за кантово-слепени плотове е предназначена за слепване на детайлите, които вече за профилирани с различни дължини, като елементите се слепват по дължина.С осъществяване на първоначална инвестиция в Пресова линия за кантово-слепени плотове ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. В настоящия момент тази дейност се извършва на 4 броя универсални хидравлични преси без подгряване с ниска производителност и занижено качество. По данни на Енергийния одит в следствие на инвестицията часовата производителност ще бъде повишена от 150 броя/h до 600 броя/h, като произведената продукция ще се увеличи средно с 34.3% за тригодишен период след внедряване на мярката от 72,63 хил.бр. на 97,54 хил.бр. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка № 12 е в размер на 7882 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 19,4 t/год. Това се дължи на спад с 44% в Специфичното енергопотребление и разлика преди и след осъществяване на мярката от 30 kWh/ хил.бр.. Инвестицията ще доведе до значително увеличаване на количеството произвеждана продукция (средно с 34,3%)-пресовани детайли. Тя ще бъде вложена в готовата продукция- мебели за спални и градини, при съкращаване на използваната енергия и въглеродните емисии,производствените разходи, разходите за персонал, което ще доведе до разширяване на капацитета съществуващия стопански обект на предприятието. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Пресова линия за кантово-слепени плотове -1 брой (с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Пневмотранспортна и складираща система-1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 13, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Пневмотранспортна и складираща система, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 13 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 50.6 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Пневмотранспортна и складираща система е система, която обслужва всички активи, които ще бъдат включени в проекта. Нейната дейност е насочена към аспирация на фин прах и дървени стърготини, които се образуват при всички процеси на от Дейността „Производство на мебели“. Без наличието на подобна система води до полепване на прах/стърготини по детайлите, запушване на машините, с което производителността на машините спада с минимум 10% поради спирана на работа. С осъществяване на първоначална инвестиция в Пневмотранспортна и складираща система ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. В настоящия момент тази дейност се извършва от амортизирана аспирираща система, която не засмуква целия прах и стърготини. Прилага се ръчен труд да се доизчистят детайлите. Поради ниското ниво на засмукване по данни на предприятието минимум 15% от машините, включени в производството на мебели спират работа за ремонтни дейности, поради задръстване с фин дървен прах или стърготини. Количеството енергийни спестявания реализиране от мярка № 13 е в размер на 20816 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 51,1 t/год. Инвестицията ще доведе до увеличаване на количеството произвеждана продукция с минимум 10% на готовата продукция- мебели за спални и градини поради липсата на прекъсвания на производителността на машините за ремонтни дейности. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Пневмотранспортна и складираща система -1 брой (с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Винтов компресор-1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 14, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Винтов компресор, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 14 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 26,7 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. За работата на над 50% от мебелните машините е необходимо захранването на консуматива сгъстен въздух, който към момента се осигурява от заводската компресорна станция INGERSOL RAND, чрез магистрала от тръби. С осъществяване на първоначална инвестиция в ново оборудване- Винтов компресор ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин.В следствие на инвестицията всички машини, които се захранват от сгъстен въздух ще работят по- ефективно с увеличена производителност. Към момента периодично производството изпитва недостиг от сгъстен въздух, защото компресорът е с по- малък капацитет, няма филтрираща инсталация, често подавания сгъстен въздух преминава с примеси на масло, което води до задръстване на захранваните машини и необходимост от чести ремонти. По данни на фирмата всеки месец минимум 20% от захранваното оборудване се ремонтира. Спирането на работа за ремонт води до намаляване на производствения капацитет във всички процеси на Дейност Производство на мебели с 20%. Инвестицията в новия актив Винтов компресор ще доведе до постигане на висока степен на автоматизация и ефективност при различни дебити и налягания на инсталациите. Количеството енергийни спестявания реализирани от мярка № 14 е в размер на 8587 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 21,1 t/год. Произведеният сгъстен въздух ще се увеличи от 2880 м3/год. на 3868 м3/год. Инвестицията ще доведе до увеличаване на количеството произвеждана продукция с минимум 10% на готовата продукция- мебели за спални и градини поради липсата на прекъсвания на производителността на машините за ремонтни дейности. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Винтов компресор -1 брой (с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Газокар с товароподемност 2,5 тона-1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 15, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Газокар с товароподемност 2,5 тона, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 15 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 52,1 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Газокарът извършва вътрезаводско транспортно обслужване чрез транспортиране на материалите, детайлите между отделните работни места за осъществяване на следващия етап от производствения процес. С реализиране на първоначална инвестиция в ново оборудване- Газокар с товароподемност 2,5 тона ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. В момента преноса на детайлите и готовата продукция в Дейността Производство на мебели се извършва от стар и амортизиран мотокар Рекорд 1, който в над 50% от времето е в ремонт. Това води до забавяне на производствения процес с над 25%. Предприятието разполага с още 1 мотокар,но той не може да обслужи цялата дейност по пренос на детайли/готова продукция, отчита се забавяне в производствения процес, което рефлектира и върху количеството произведена продукция. Инвестицията в нов актив Газокар с товароподемност 2,5 тона ще доведе до постигане на висока степен на обслужване и по- бързо пренасяне на детайлите, за да бъдат обработени в следващия етап на производство. Количеството енергийни спестявания, реализирани от мярка № 15, е в размер на 21220 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 5,8 t/год. Инвестицията ще доведе до увеличаване на количеството произвеждана продукция с минимум 5% на готовата продукция- мебели за спални и градини чрез осъществяване на по- бърз пренос на детайлите в цеха между отделните машини и съответно повишаване на тяхната производителност и готова продукция. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Газокар с товароподемност 2,5 тона -1 брой (с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Газокар с товароподемност 3,0 тона-1 брой): Като част от дейността е предвидена инвестиция за изпълнение на препоръчаната мярка 16, включена в изготвения Доклад за енергиен одит чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА- Газокар с товароподемност 3 тона, част от Елемент А „Инвестиции“. Дейността е насочена към реализиране на специфична цел 2 от настоящия проект, респективно общата цел на проекта. Тя изпълнява Мярка 16 от Енергийния одит и е с потвърден ефект на енергийни спестявания от 47,3 % (Фактор на енергийните спестявания). Дейността се изпълнява в съществуващия стопански обект на предприятието в гр.Смолян , Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6. Газокарът извършва вътрезаводско транспортно обслужване чрез транспортиране на по- тежки материали, детайли между отделните работни места за осъществяване на следващия етап от производствения процес в сградата и извън в двора на стопанския обект. С реализиране на първоначална инвестиция в ново оборудване- Газокар с товароподемност 3 тона ще се запази базисния производствен процес, но той ще се изпълнява по по-ефективен начин. В момента преноса на детайлите и готовата продукция в Дейността Производство на мебели се извършва от стар и амортизиран мотокар Рекорд 1, който в над 30% от времето е в ремонт. Това води до забавяне на производствения процес с над 25%. Предприятието разполага с още 1 мотокар,но той не може да обслужи цялата дейност по пренос на материали/детайли, отчита се забавяне в производствения процес, което рефлектира и върху количеството произведена продукция. Инвестицията в нов актив Газокар с товароподемност 3 тона ще доведе до постигане на висока степен на обслужване и по- бързо пренасяне на детайлите, за да бъдат обработени в следващия етап на производство. Количеството енергийни спестявания, реализирани от мярка № 16, е в размер на 19279 кWh/год.,а спестените емисии СО2 – 5,8 t/год. Инвестицията ще доведе до увеличаване на количеството произвеждана продукция с минимум 5% на готовата продукция- мебели за спални и градини чрез осъществяване на по- бърз пренос на детайлите в цеха и извън него (в рамките на стопанския обект) между отделните машини и съответно повишаване на тяхната производителност и готова продукция. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец). 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти до 4-ти месец). 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Газокар с товароподемност 3 тона -1 брой (с продължителност от 5-ти до 18-ти месец), стъпката завършва с подписване на приемо-предавателен протокол (18 месец).

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 286.60, Достигната стойност: 286.60
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 154.81, Достигната стойност: 154.81
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 214 100.00 BGN
1 491 083.00 BGN
1 416 528.85 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 267 420.55 223 662.45 723 017.00 2 214 100.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 267 420.55 223 662.45 723 017.00 2 214 100.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции", Стойност: 2 180 900.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Многодисков циркуляр; Прецизен делителен банциг; Профилираща машина; Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина; Оптимизиращ циркуляр; Автоматична 4-агрегатна шлайф машина; Вертикална осцилираща шлайф-машина - 2 броя; Двустранно окрайчваща и профилираща машина; Формато-разкройващ циркуляр; Полуавтоматична пробивна машина - 2 броя; CNC пробивно-фрезови център; Пресова линия за кантово-слепени плотове; Доставка на винтов компресор
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Пневмотранспортна и складираща система
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Доставка на газокар с товароподемност 2,5 тона; Доставка на газокар с товароподемност 3,0 тона
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 22 000.00
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на енергиен одит, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, Стойност: 10 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на публичност и визуализация по проекта, Стойност: 1 200.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.