English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-1421-C01
"Безопасни и успешни на работа"
823073008 ХИДРОСТРОЙ ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
17.05.2017
17.05.2017
17.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е насочен към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, създаване на условия за по - дългото оставане на работа на по - възрастните работници и служители, създаване на устойчива заетост чрез насърчаване на географската мобилност на работещите, подобряване на работната среда и създаване на условия за пълноценна почивка и повишаване на производителността в "Хидрострой" ООД. 
"Хидрострой" ООД се стреми да осигури добра защита на здравето на работещите и да минимизира риска от увреждания, като осигури предпазни средства от по - висок клас на защита, с по - широка функционалност и нови технологични подобрения, които осигуряват освен необходимата защита и по - голям комфорт при работа, което рефлектира върху повишаването на производителността. Това ще доведе и до по - дългото оставане на работа на по - възрастните работници и служители, които са 52 % от заетите в предприятието лица. 
За реализирането на горепосочените цели се планира да се осигурят лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), колективни предпазни средства и социални придобивки за работещите. 
Чрез проекта ще се реализират дейности, които ще допринесат за съчетаване на професионалния и личния живот на работещите, както и до удължаване на професионалния живот на служителите над 54 годишна възраст. Такива са въвеждане на гъвкаво работно време, планиране на обучения и други мерки за учене през целия живот. 
С проекта се цели повишаване на производителността и опазване на околната среда чрез въвеждането на организация на труда и система за разделно събиране на отпадъци, тъй като дейността на "Хидрострой" ООД е свързана с използването на различни материали, които могат да се рециклират в резултат от разделното събиране на отпадъци. 
За запазване на заетостта на служителите на предприятието, които живеят в друго населено място се предвижда осигуряване на транспорт от и до работното място. 
Дейности
 • Разработване и въвеждане на гъвкави форми на заетост.: Работниците и служителите в "Хидрострой" ООД имат висока квалификация в областта на строителството, но в последните години се наблюдава тенденция на застаряване. Тази тенденция и нуждата от повишаване на производителността води до желанието ни за оптимизация на работните процеси и създаване на възможност за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на работещите. С тази дейност целим повишаване на производителността, осигуряване на възможност за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на работещите, включително лицата над 54 г., удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и служители, които са 52 % от броя на зетите в предприятието. Целевата група по тази дейност са 20 служители и работници (13 от тях над 54 г. и 3-ма са лица с увреждания), за които би могло да се въведе гъвкава форма на заетост, тъй като за останалите работници (строители) не е приложимо въвеждането на такива форми. Предвиждаме разработването и въвеждането на две гъвкави форми на заетост - гъвкаво работно време и работа от разстояние. За въвеждането им се планира разработването на Система/програма за изследване на длъжностите, за които може да се въведе такава форма на заетост. Документът ще включва подробно изследване на длъжностите, механизъм, правила и процедури за въвеждане в действие и контрол. Системата ще включва информация за конкретните стъпки, които трябва да се предприемат за въвеждане на гъвкави форми на заетост, препоръка за кои служители е подходяща с оглед на служебните им задължения и необходимостта за по-лесно съвместяване на личния и професионален живот, проектиране на ефективна и адекватна организация на трудовата дейност. Ще се изгради единен механизъм за въвеждане на системата в действие, план за мониторинг и обратна връзка от служителите. По този начин ще дадем възможност на работещите сами да планират работното си време в зависимост от личните и професионалните им нужди, като балансират между работата и лично време. Те ще имат възможност да посетят институция с нормирано работно време, да присъстват на родителски срещи, тържества в детски гадини и ясли на деца и внуци, както и да поемат други ангажименти, свързани с личния и семеен живот. Срокът за разработване на тази Система/програма ще бъде 2 месеца и ще стартира във втория месец. За практическото осъществяване се планира закупуването на два софтуера - за гъвкаво работно време и за работа от разстояние. 1. Разработване и внедряване на софтуер за гъвкаво работно време - това представлява софтуер за изготвяне на графици и отчитане на работното време, което ще създаде възможност за автоматизация на отчета и планирането на работното време. Софтуерът ще позволи воденето на отчет по отработено работно време, ще дава информация за идването и тръгването на работещите, за които е въведено гъвкаво работно време, които ще се отбелязват в системата чрез регистрация на картата на устройство за четене на магнитни карти. След закупуване и внедряване на софтуера, ще бъде направено изменение на Правилника за вътрешния трудов ред и ръководителят на предприятието със заповед ще определи служителите, за които ще бъде въведено гъвкаво работно време. 2. Разработване и внедряване на софтуер за работа от разстояние за работещи, чиито характер на работата позволява това. Тази гъвкава форма на заетост ще се отрази благоприятно най - вече на по - възрастните служители, които са по - трудно подвижни и за които например придвижването до работното място през зимния сезон е трудно, предвид отдалечеността на базата на "Хидрострой" ООД, която не се намира в жилищен район. След закупуване и внедряване на софтуера, ще бъде направено изменение на Правилника за вътрешния трудов ред и ръководителят на предприятието със заповед ще определи служителите, за които ще бъде въведена работа от разстояние.
 • Разработване и въвеждане на система за учене през целия живот. Разработване и въвеждане на система за ротация на работното място. Въвеждане на иновативен модел за организация на труда, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда.: С тази дейност целим повишаване на производителността, удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и служители, подобряване на комуникацията между работещите, повишаване на мотивацията за личностно развитие. Предвиждаме разработване и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в три аспекта: - разработване и въвеждане на Стратегия за учене през целия живот и повишаване на квалификацията на служителите; - разработване и въвеждане на Стратегия за управление на човешките ресурси и план за ротация на работното място; - система за организация на работните процеси, насочена към опазване на околната среда. Целевата група по тази дейност е цялото предприятие - 65 работници и служители. 1. Разработване и въвеждане на Стратегия за учене през целия живот и повишаване на квалификацията на служителите. Тази дейност е насочена най - вече към по - възрастните работници и служители и подкрепя придобиването и непрекъснатото развитие на компетентностите на служителите, личностно и професионално израстване. Тук става дума за това хората да придобият уменията, които им позволяват да напредват в техния трудов път и да останат конкурентноспособни на пазара на труда. Сферата на строителството (проектиране и изграждане) търпи непрекъснато развитие, като удължаването на професионалния живот е пряко свързано с непрекъснатото осъвременяване на квалификацията и придобиването на нови знания. Поради тази причина предвиждаме изготвянето на Стратегия за учене през целия живот, която да даде конкретни насоки на работниците и служителите в коя сфера да повишат квалификацията си и да придобият допълнителни умения, които имат отношение към тяхната работа. Срокът за изработване на стратегията ще бъде 3 месеца. 2. Разработване и въвеждане на Стратегия за управление на човешките ресурси и план за ротация на работното място: Предприятието разполага със специалисти в различни сфери на строителството, като голяма част от работещите притежават богат опит, който може да се приложи в сфера на дейност, различна от обичайната им. С цел подобряване комуникацията между отделните служители, повишаване на личностната мотивация, повишаване на производителността и създаване на условия за удължаване на професионалния им живот, предвиждаме разработването и въвеждането на Стратегия за управление на човешките ресурси и ротация на работните места. Стратегията ще включва: - Определяне на нуждите и целите на ротацията; - Идентифициране на проблемни практики - Идентифициране на добри практики; - Индентифициране на подходящи за ротиране длъжности между тези с проблеми и тези с добри практики; - Изготвяне на план, по който ще протече програмата за ротация - избор на служители, които ще участват, план за мониторинг и обратна връзка от служителите, които ще участват в ротацията. Срокът за изработване на тази система ще бъде 3 месеца. 3. Предвиждаме всички дейности по проекта да бъдат обвързани с по - ефективното използване на ресурсите и опазване на околната среда. Базата на "Хидрострой" ООД е разположена върху терен с площ от 66 декара, където са административната сграда на предприятието, автосервиза, сервиз "Тежко строителна механизация", склада и диспечерната. По дейността предвиждаме въвеждането на екоиновации в организацията на работа, свързани с въвеждането на екологосъобразен модел на работа чрез осигуряването на разделно събиране на отпадъците за всяка една от сградите в базата. За целта ще бъдат закупени кошчета за разделно събиране на отпадъци, които да бъдат поставени в близост до различните групи служители, а именно в административната сграда, автосервиза, сервиз ТСМ, склада и диспечерната. Разделното събиране на отпадъците е предпоставка за рециклирането им, а оттам и за по - ефективното използване на природните ресурси и намаляване вредното влияние върху околната среда. В едно с това, политиката на Хидрострой ООД е насочена към намаляване на генерирането на отпадъци в производствените процеси и в потреблението.
 • Осигуряване на организиран транспорт за работниците и служителите в "Хидрострой" ООД до и от работното място за период от 12 месеца. : В последните години забелязваме тенденция на намаляване броя на работещите в "Хидрострой" ООД, които живеят в близките населени места извън гр. Перник. Причината е размерът на транспортните разходи, който се явява значителен спрямо получаваното възнаграждение. С цел стимулиране на географската мобилност и осигуряване на устойчива заетост, предвиждаме осигуряване на организиран транспорт за работещите, които живеят в друго населено място до 100 км от мястото им на работа. Целевата група по тази дейност са 16 работещи. Сред тях попадат 1 лице с намалена работоспособност и 6 лица над 54 годишна възраст: 2-ма души с настоящ адрес в с. Дивотино, което се намира на 10 км от мястото на работа; 2-ма души с настоящ адрес в с. Богданов дол (единият от които над 54 г.), което се намира на 12,8 км от мястото на работа; 4-ма души с настоящ адрес в с. Черна гора (2ма от които над 54 г.), което се намира на 13,5 км от мястото на работа, 6-ма души с настоящ адрес в гр. Радомир (от които 2ма над 54 г. и 1 лице с намалена работоспособност), който се намира на 17 км от мястото на работа; 1 човек от гр. Батановци, който се намира на 11,7 км от мястото на работа; 1 човек от с. Копаница, което се намира на 19,9 км от мястото на работа. Предвиждаме за тези работещи да бъде организиран транспорт от и до работното място за период от 12 месеца. Предвиждаме всеки един от посочените по - долу маршрути да бъде изминаван 2 пъти на ден - при извършване на превоза до работното място преди началото на работния ден и при извършване на превоза от работното място в края на работния ден. Предвид географското разположение на мястото на работа на работниците и служителите и техните настоящи адреси, изготвихме следната транспортна схема, която се състои от 3 маршрута: Маршрут 1: гр. Перник - гр. Радомир (17 км.) - гр. Перник (+ 17 км.). Този маршрут е обща дължина 34 км. и ще се извършва два пъти на ден. По този маршрут ще пътуват 6-ма работещи, които са с настоящ адрес в град Радомир. Маршрутът е изготвен по този начин, тъй като местоположението на гр. Радомир не позволява съчетаването му с някои от другите населени места. Маршрут 2: град Перник - с. Копаница (18 км.) - с. Богданов дол (+ 14 км.) - с. Черна гора (+ 3км.) - гр. Батановци (+ 2 км.) - гр. Перник (+ 9км.). Този маршрут е с обща дължина 46 км. отиване и връщане и ще се извършва два пъти на ден. По този маршрут ще пътуват 8 работещи, които са с настоящ адрес съответно в с. Копаница, с. Богданов дол, с. Черна гора и гр. Батановци. Маршрутът е изготвен по този начин, тъй като местоположението на горепосочените села и град Батановци не позволяват съчетаването им с някои от другите населени места. Маршрут 3: гр. Перник - с. Дивотино (10 км.) - гр. Перник (+10 км.). Този маршрут е с обща дължина 20 км. и ще се извършва два пъти на ден. По този маршрут ще пътуват 2-ма работещи, които са с настоящ адрес в с. Дивотино. Маршрутът е изготвен по този начин, тъй като местоположението на с. Дивотино не позволява съчетаването му с някои от другите населени места. За изготвяне на всички маршрути са взети предвид оферти, предоставени от няколко лицензирани превозвача, след изпратено запитване от наша страна с подробно описание на броя служители и населените места, от където те пътуват.
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.: Целевата група по тази дейност е цялото предприятие - 65 работници и служители. При извършване на СМР част от работещите са на открито през всички сезони и са изложени на различни рискове - атмосферни влияния (прегряващ и охлаждащ микроклимат), ръчна работа с тежести и остри предмети, опасност от падане в изкопи, опасност от падане от височина, които могат да доведат до различни по характер увреждания на здравето им, като за предпазването им е задължително използването на лични предпазни средства (ЛПС) и специалното работно облекло (СРО). Стратегията на "Хидрострой" ООД е насочена към осигуряване на добра защита на здравето на всички работещи и минимизиране риска от увреждания чрез ЛПС/СРО от по - висок клас на защита, с по - широка функционалност и технологични подобрения, които осигуряват и по - голям комфорт при работа, което рефлектира върху повишаването на производителността. С тази дейност предвиждаме закупуване на ЛПС и СРО, които ще бъдат с изтекъл срок на износване към датата на предвиденото им закупуване. Предвиждаме и надграждане на осигуряваната до момента защита чрез закупуване на нови за предприятието ЛПС и СРО с по - широка функционалност и технологични подобрения. Съвместно със СТМ, "Хидрострой" ООД актуализира Оценката на риска за 2016 г. и възприе диференциран подход за осигуряване на ЛПС/СРО, съобразен с иновациите в областта и със спецификата на условията на работа на различните групи работещи - например маслоустойчиво СРО за монтьорите, огнеустойчиво СРО за заварчиците, за механизацията и шофьорите - СРО с подсилени колене и като цяло да бъдат внедрени облекла от материи с технологични подобрения. С цел надграждане на осигуряваната до момента защита предвиждаме закупуването по проекта на СРО/ЛПС, съобразено със следното: - за повишаване нивото на защита при работа с вредни вещества и режещи инструменти - ЛПС/СРО, осигуряващи комбинирана защита от вдишване на опасни газове и прах и защита на очите (например целолицева маска с две гнезда, която надгражда ползваните досега полу-лицеви маски и предпазни очила). - за повишаване нивото на защита от студ - ЛПС/СРО, изработени от леки, дишащи материали, абсорбиращи влагата и осигуряващи по - ефективна защита от атмосферни влияния при работа на открито (например термозащитна блуза, термозащитен клин и др. съгласно приложения списък). - за повишаване нивото на защита от прегряване и осигуряване на допълнителна защита при работа на открито - ЛПС /СРО, осигуряващи по - ефективна защита от атмосферни влияния (например лятна тениска с къс ръкав, изработена от 100 % памук, летни шапки с козирка със светлоотразителни ленти и др. съгласно приложения списък); - за осигуряване на по - високо ниво на защита за заварчиците - ЛПС /СРО, които са съобразени със специфичните рискове при този вид работа - защитни обувки, които имат защитен капак на връзководител; заваръчно яке от естествена кожа с негорим памучен гръб, с конци с голяма здравина, което надгражда използваната до момента защита на престилката за заварчици, защитни протектори за заварчици, които обхващат от кръста до краката и надграждат досега използваните гамаши, защитни ръкавели, които ще бъдат използвани като средство за защита при употреба върху яке, ръкавици за работа с аргон и за работа с електрожен; - за осигуряването на по-високо ниво на защита от електрически ток - ЛПС /СРО, които са съобразени със специфичните рискове при този вид работа - комплект диалектрични средства - диалектрични боти и ръкавици, които ще осигурят защита от напрежение до 20 кV; - за осигуряване на защита от механично въздействие при работа с вибратор за бетон, пробивна машина/трамбовка - ЛПС - антивибрационни ръкавици; - за осигуряване на защита от вредните синьовиолетови лъчи, които се излъчват от екраните на компютрите - защитни антирефлексни очила. Тяхната необходимост е съобразена с направена от СТМ препоръка, както и извършени индивидуални прегледи от специалист офталмолог и предписания от него.
 • Осигуряване на средства за колективна защита.: Целевата група по тази дейност са 51 работници и служители, чиято дейност е свързана с работа на обекти и контролна дейност. Основната дейност на „Хидрострой“ ООД е свързана с изпълнението на водопроводни и канализационни системи, като често пъти дружеството работи едновременно по изпълнението на няколко различни проекта за изграждане или подмяна на водопроводни и/или канализационни системи. В тази дейност предвиждаме закупуването на два вида колективни предпазни средства (КПС) - технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопи (огради) и платна за защитни системи за изкопи. 1. Технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопи (огради): Основната дейност на „Хидрострой“ ООД е свързана с изпълнението на водопроводни и канализационни системи, като често пъти дружеството работи едновременно по изпълнението на няколко различни проекта за изграждане или подмяна на водопроводни и/или канализационни системи. При изпълнението на този вид строително - монтажни работи се извършват изкопни работи на дълбочина от 1,20 метра до 6,00 метра и дължина по няколко километра. Технологичната последователност, при изпълнението на строително монтажните работи изисква оставянето на отворени изкопи до приключването на хидравличните проби. Дължината на тези отворени изкопи обикновено е от ревизионна шахта до ревизионна шахта - тоест минимална дължина 60-80 метра и максимална дължина 100 м. За обезопасяване на изкопите и недопускане на падане в тях на работници използваме подвижни временни огради. За обезопасяването на един участък или обект от всички страни на изкопа са необходими 210 метра подвижна ограда. За два участъка или обекта са необходими 420 метра мобилна решетъчна ограда. Подвижните огради, с които разполагаме, са изключително недостатъчни за едновременното обезопасяване на всички изкопи при работа на повече от един обект или на два работни участъка, поради което предвиждаме закупуването на 420 метра подвижна предпазна ограда. 2. Платна за защитни системи за изкопи: При изпълнението на този вид строително - монтажни работи се извършват изкопни работи най-често на дълбочина до 4,00 метра и дължина по няколко километра. Комплектите платна за защитни системи за изкопи, с които разполагаме са изключително недостатъчни за едновременното обезопасяване на всички изкопи при работа на повече от един обект или на два работни участъка. За повишаване на безопасността и здравето на работниците, които изпълняват СМР за канализация в изкопи, предвиждаме закупуване на средства за колективна защита - платна за защитни системи за изкопи. За обезопасяването на изкопи с дълбочина до 4 метра и ширина до 3 метра, е необходимо да се монтират минимум пет комплекта платна за защитни системи за изкопи с дължина 3,50 м. всеки и обща дължина 17,50 м., гарантиращи безопасен монтаж на канализационни тръби с обща дължина 12,00 м. По този начин има 4 комплекта за защитни системи в изкопа и един комплект, който се мести. Така монтираните комплекти платна за защитни системи за изкопи повишават безопасността и здравето на работниците при полагане на дренажни тръби, пясъчна подложка, монтаж на тръба, при разриване и подравняване на насип върху темето на положената тръба.
 • Осигуряване на социални придобивки за работниците и служителите. : Основната дейност на дружеството е изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни системи. Обикновено дружеството работи едновременно на няколко обекта, които са извън управлението на дружеството. Работещите на тези обекти са както част от инженерно-техническия персонал (например технически ръководители), така и работници - арматуристи, кофражисти, общи работници, машинисти и др. Целевата група по тази дейност са 51 работници и служители, чиято дейност е свързана с работа на обекти и контролна дейност. Тези хора прекарват пълния си работен ден на обекта, като понякога обектите са отдалечени от жилищни квартали или места, на които могат да си закупят храна. Няма условия за нормално хранене и отдих по време на законоустановените почивки през работния ден. С тази дейност предвиждаме осигуряване на социални придобивки за работещите, които ще осигурят възможност за хранене и краткотрайна почивка и по този начин ще повишат мотивацията на служителите и тяхната работоспособност. Предвиждаме закупуване на два фургона тип "сандвич панел контейнер" , в които ще бъде обособено място за хранене с обзавеждане - маси и столове, място за краткотрайна почивка - разтегателен фотьойл, като фургоните ще бъдат снабдени с кафе машина, хладилник, микровълнова печка, диспенсър за топла и студена вода, тостер, проточен бойлер и климатик. По този начин ще осигурим на работещите условия за хранене и почивка и ще създадем възможност да се защитят от претопляне през лятото и измръзване през зимата. Считаме, че по този начин ще създадем и условия за удължаване на трудовия живот на по - възрастните работници и служители. Осигуряването на тази социална придобивка е в унисон с политиката ни на грижа за работниците и служителите и осигуряване на благоприятна работна среда, в това число и за по - възрастните работници и служители.
 • Организация и управление. : Основната цел на тази дейност е осигуряване на добро управление, контрол и изпълнение на дейностите по проекта, както и гарантиране на законосъобразността и ефективността при реализацията му с цел постигане на всички предвидени резултати.
 • Информиране и публичност.: Дейността предвижда осигуряване на необходимата публичност по проекта и ползите от неговото изпълнение, в съответствие с изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Целта на дейността е да се осигури публичност не само сред служителите на "Хидрострой" ООД, но и сред публичната общественост. Чрез избор на външен изпълнител ще бъдат подготвени всички необходими материали, съгласно изискванията на Управляващия орган. Чрез осигуряването на публичност и самите служители на предприятието ще осъзнаят в по-голяма степен смисъла и ползите от финансовата подкрепа по програмата.

Индикатори

Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 65.00, Достигната стойност: 78.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

266 744.00 BGN
266 744.00 BGN
251 385.64 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 40 011.60 0.00 226 732.40 266 744.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 40 011.60 0.00 226 732.40 266 744.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: “Организация и управление на проекта”, Стойност: 18 642.30
 • Обособена позиция 1: “Организация и управление на проекта”
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на система/програма за изследване на длъжностите с цел въвеждане на гъвкава форма на заетост , Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на система/програма за изследване на длъжностите с цел въвеждане на гъвкава форма на заетост
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на дейности по информиране и публичност , Стойност: 2 400.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на дейности по информиране и публичност
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за отчитане с карти на една врата във връзка с внедряване на софтуер за гъвкави форми на заетост , Стойност: 1 980.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за отчитане с карти на една врата във връзка с внедряване на софтуер за гъвкави форми на заетост
Предмет на предвидената процедура: Доставка и внедряване на софтуер за гъвкави форми на заетост , Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на софтуер за гъвкави форми на заетост
Предмет на предвидената процедура: Доставка и внедряване на софтуер за гъвкави форми на заетост – работа от разстояние , Стойност: 1 920.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на софтуер за гъвкави форми на заетост – работа от разстояние
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на стратегия за учене през целия живот , Стойност: 2 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на стратегия за учене през целия живот
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на стратегия за управление на човешките ресурси и план за ротация на работното място , Стойност: 2 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на стратегия за управление на човешките ресурси и план за ротация на работното място
Предмет на предвидената процедура: Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци, Стойност: 600.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци
Предмет на предвидената процедура: Лицензиран превозвач за извършване на организиран транспорт за работниците и служителите в "Хидрострой" ООД до и от работното място за период от 12 месеца. , Стойност: 25 200.00
 • Обособена позиция 1: Лицензиран превозвач за извършване на организиран транспорт за работниците и служителите в "Хидрострой" ООД до и от работното място за период от 12 месеца.
Предмет на предвидената процедура: Доставка и внедряване на софтуер за гъвкави форми на заетост – работа от разстояние , Стойност: 1 920.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на софтуер за гъвкави форми на заетост – работа от разстояние
Предмет на предвидената процедура: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло, Стойност: 80 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло
Предмет на предвидената процедура: “Доставка на 2 броя фургони за хранене и краткотраен отдих тип "сандвич панел контейнер с оборудване”. , Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: “Доставка на 2 броя фургони за хранене и краткотраен отдих тип "сандвич панел контейнер с оборудване”.
Предмет на предвидената процедура: “Доставка на средства за колективна защита” , Стойност: 100 400.00
 • Обособена позиция 1: “Доставка на средства за колективна защита”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.