English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0764-C01
Повишаване на енергийната ефективност на предприятие Сира ООД
104518525 СИРА ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
21.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново, Велико Търново, гр.Велико Търново

Описание

Сира ООД - Печатница СИРА е създадена през 1990 във Велико Търново. Производството на Сира ООД обхваща различни видове печатна продукция: етикети, рекламни материали, каталози, брошури, книги, опаковки, материали за фирмена идентичност и др. 
Изпълнението на настоящия проект ще посрещне идентифицираната от ръководството на Сира ООД потребност предприятието да повиши енергийната ефективност и ресурсна ефикасност на производството и същевременно да намали производствените си разходи. В това се състоят специфичните цели на настоящия проект.

Постигането им ще допринесе за изпълнение на общата цел на проекта: повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на Сира ООД, което е в унисон със стратегията ни за развитие, насочена към разширяване на пазарните позиции и управление на производствена дейност, подчинена на съвременните политики за устойчиво развитие и опазване на околната среда. 
Проектът включва дейности за придобиване на ново производствено и друго оборудване, представляващо първоначални инвестиции в материални активи, в съответствие с препоръчаните 4 мерки за енергийна ефективност в одитния доклад, одобрен от АУЕР, както и дейности за разработване, внедряване и сертифициране на система за управление по стандарт ISO 50001. 

Всички дейности ще бъдат изпълнени в съответствие с нормативните изисквания – по правилата на ПМС 160/ 01.07.2016, ЗУСЕСИФ, Условията за кандидатстване и Ръководство за изпълнение на ДБФП по ОПИК. Заедно с това в рамките на проекта ще изпълним и задължителни дейности по информиране и публичност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Очаквани резултати от изпълнение на проекта: 
-       Повишаване на енергийната ефективност (ESR) общо: 41,33 %;
-       Годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки: 123163 kWh/год;
-       Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производството;
-       Принос за опазване на околната среда.
Дейности
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлената система на Сира ООД (в рамките на дейността е извършено енергийно обследване на промишлената система на Сира и са препоръчани 4 енергоефективни мерки, заложени в настоящия проект): Дейността е изпълнена преди подаване на проектното предложение и след обявяване настоящата процедура. Изпълнението включи извършване на енергиен одит по образец на предприятие Сира ООД. Одитът е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Енергийният одит беше внесен за разглеждане от АУЕР и получи становище за съответствие с вписано одобрение № BG16RFOP-698 / 30.08.2016 г. ПРИНОС НА ДЕЙНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: На базата на извършения енергиен одит на промишлената система на Сира ООД, изготвен за целите на участие по настоящата процедура, бяха определени 4 мерки за енергийна ефективност, всяка с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5%. Енергоефективните мерки са предмет на изпълнение по дейности № 2, 3, 4 и 5 от настоящия проект и ще доведат до повишаване на енергийната ефективност на производствените процеси. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител 2. Извършване на услугата и оформяне на приемо-предавателен протокол между изпълнителя и Сира ООД за извършена услуга и приет доклад за енергийно обследване 3. Представяне на енергийния одит в АУЕР и получаване на становище за съответствие с вписано одобрение на енергийния одит.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой): В рамките на дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следният актив: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 1 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: По настоящем във фирмата се извършва форматиране на хартия и картон преди печат, както и обрязване на готовата продукция след отпечатване със стар книговезки нож. Машината е стара, морално и физически остаряла със сравнително ниска производителност и енергоефективност. Книговезкият нож е с производителност 6000 броя листи на час и инсталирана мощност 12 kW. По данни на фирмата, машината работи 2000 часа годишно. Тъй като разглеждано оборудване не работи постоянно с инсталираната си мощност, по експертна оценка и данни на фирмата е определен коефициент на натоварване- 0,7, с който е коригирана консумацията на енергия. Съгласно мярка 1 от енергийния одит проект, Сира ООД възнамерява да подмени стария Книговезки нож с нова Високоскоростна система за книговезко рязане. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-висока производителност, по-висока енергоефективност и степен на автоматизация. Инсталираната мощност на новата машина ще бъде 7 kW, а производителността - 21000 броя листи на час. Предвижда се новата машина да работи с работен режим, като старата- 2000 часа годишно Тъй като разглежданото оборудване няма да работи постоянно с инсталираната си мощност, по експертна оценка и данни на производители е определен коефициент на натоварване- 0,7, с който е коригирана консумацията на енергия. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания (от намаляване на разходите за енергийно потребление) и неенергийни спестявания (от намаляване на производствения брак, разходите за ремонт, поддръжка и консумативи и разходите за работна заплата); - Повишаване на производствения капацитет за основна производствена операция: книговезко рязане. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 13-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на приемо-предавателен протокол (14 -ти месец) При изпълнение на дейността, Сира ООД ще информира по подходящ начин обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и за резултатите от него. Сира ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой): В рамките на дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следният актив: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 2 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: По настоящем във фирмата се извършва оформяне на печатна кола или сгъване на успоредни и/или перпендикулярни гънки на листи печатна продукция със сгъвачна машина. Машината е произведена през 1985 година, морално и физически остаряла, със ниска енергоефективност и производителност, защото има ръчни настройки. Сгъвачната машина е с производителност- 6000 бр. листа/час при ножово сгъване и инсталирана мощност 9,75 kW. По данни от производството ни машината работи 2000 часа годишно и се обслужва от двама работници. Тъй като разглеждано оборудване не работи постоянно с инсталираната си мощност, по експертна оценка и данни на фирмата е определен коефициент на натоварване- 0,7, с който е коригирана консумацията на енергия. Съгласно мярка 2 от енергийния одит проект, Сира ООД възнамерява да подмени старата Сгъвачна машина с нова Автоматизирана сгъвачна машина. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-висока производителност, по-висока енергоефективност и степен на автоматизация. Инсталираната мощност на новата машина ще бъде 3,775 kW, а производителността - 21000 бр. листа/час при ножово сгъване. Предвижда се новата машина да работи с работен режим, като старата - 2000 часа годишно и да се обслужва от двама работници. Тъй като разглеждано оборудване няма да работи постоянно с инсталираната си мощност, по експертна оценка и данни на производители, е определен коефициент на натоварване - 0,7, с който е коригирана консумацията на енергия. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания (от намаляване на разходите за енергийно потребление) и неенергийни спестявания (от намаляване на производствения брак, разходите за ремонт, поддръжка и консумативи и разходите за работна заплата); - Повишаване на производствения капацитет за основна производствена операция: оформяне на печатна кола. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 13 -ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на приемо-предавателен протокол (14 -ти месец) При изпълнение на дейността, Сира ООД ще информира по подходящ начин обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и за резултатите от него. Сира ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Машина за цепене и пренавиване на роли - 1 брой): В рамките на дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следният актив: Машина за цепене и пренавиване на роли - 1 брой. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 3 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: В момента във фирмата се извършва цепене, пренавиване и преброяване на роли от хартии или фолиа с Машина за цепене и пренавиване на роли. Машината е стара, морално и физически остаряла, със сравнително ниска производителност и енергоефективност. Машината за цепене и пренавиване на роли е с производителност 960 м2/час и инсталираната мощност - 3,75 kW. По данни от производството ни, машината работи 2000 часа годишно. Тъй като разглеждано оборудване не работи постоянно с инсталираната си мощност, по експертна оценка и данни на фирмата е определен коефициент на натоварване - 0,7, с който е коригирана консумацията на енергия. Съгласно мярка 3 от енергийния одит проект, Сира ООД възнамерява да подмени старата Машина за цепене и пренавиване на роли с нова Машина за цепене и пренавиване на роли. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-висока производителност и по-висока енергоефективност. Инсталираната мощност на новата машина ще бъде 2,5 kW, а производителността - 2880 м2/час. Предвижда се новата машина да работи с работен режим, като старата - 2000 часа годишно. Тъй като разглеждано оборудване няма да работи постоянно с инсталираната си мощност, по експертна оценка и данни на производители е определен коефициент на натоварване - 0,7, с който е коригирана консумацията на енергия. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания (от намаляване на разходите за енергийно потребление) и неенергийни спестявания (от намаляване на производствения брак, разходите за ремонт, поддръжка и консумативи и разходите за работна заплата); - Повишаване на производствения капацитет за основна производствена операция: цепене, пренавиване и преброяване на роли от хартии или фолиа. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 13-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на приемо-предавателен протокол (14-ти месец) При изпълнение на дейността, Сира ООД ще информира по подходящ начин обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и за резултатите от него. Сира ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване и внедряване на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ)- 1 брой): В рамките на дейността ще бъде изградена Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ)- 1 брой. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ, КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 4 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Към момента в Сира няма изградена такава система. Мярка 4 предвижда изграждане на АСМЕ, която ще предоставя данни на потребителя за консумираната електроенергия от съоръженията в предприятието. На базата на събраните данни потребителят ще може да попълва собствени форми за справки за консумираната електроенергия, както да извършва анализи и да взема решения, водещи до намаляване на консумацията. Измервателните точки се предвижда да са две, разположени в ел. таблата на производственото оборудване. АСМЕ представлява цялостна система, съставена от хардуер (електрически мрежови анализатори - 2 бр., токови трансформатори - 6 бр., концентратор - 1 бр.) и софтуер за запис и визуализация на проследяваните енергийни параметри. Отделните й компоненти са функционално свързани и не могат да функционират самостоятелно, а в своята съвкупност водят до изпълнение целите на дейността. Изграждането на АСМЕ ще позволи на Сира да извършва подобрен енергиен мениджмънт и да предприема ефективни дейности за съкращаване на енергийните разходи на предприятието чрез следните функционалности: - Оперативно следене на енергийни и технологични параметри; - Дистанционно отчитане на измервателни средства; - Събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието или сградата; - Планиране на електрическа енергия за доставка; - Управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната ел. енергия; - Регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри; - Разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време; - Откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт; - Определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ОТ МЯРКА 4: Консумираната енергия след въвеждане на оборудването по мерки 1,2 и 3, ще е в размер на 18585 кWh. Енергийните спестявания от тях , след изграждането на Автоматизирана система за мониторинг ще са 1858,5 kWh/год.или 10 % от консумацията. Консумацията на останалото оборудване в предприятието неподлежащо на подмяна е в размер на 175645 kWh/год. Спестената енергия от останалото оборудване в предприятието след въвеждане на СЕМ възлиза на 17564,5 kWh/год или 10 %. След инсталирането на Автоматизирана система за енергиен мониторинг, факторът на енергийните спестявания (ESR) на новото производствено оборудване е 10%, факторът на енергийните спестявания (ESR) на останалите машини също ще е 10%. След изграждането на Автоматизирана система за енергиен мониторинг емитираният CO2 ще намалее с 1,52 t/год. от новото оборудване и с 14,39 t/год. от останалите налични машини на предприятието. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания С оглед осигуряване на предпоставки за пълноценно експлоатиране на Автоматизираната система за мониторинг, Сира ще организира обучение на персонала за работа с устройствата на системата. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 2-ри месец) 2. Доставка на оборудването, необходимо за въвеждане в експлоатация на Автоматизираната система за на енергопотреблението (3-ти месец) 3. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол (до 14-ти месец) Сира ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Консултантски услуги за разработване и внедряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001 и сертифициране по стандарта (в рамките на дейността ще бъдат извършени следните услуги: разработване и внедряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001 и сертифициране по стандарта): Предмет на дейността е извършването на следните услуги: - разработване и внедряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001, и -сертифициране по ISO 50001, които поради спецификата си ще бъдат извършени от различни независими изпълнители. КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА СЪГЛАСНО ISO 50001 ще осигурят пълно съдействие за подготовка за сертифициране в съответствие с изискванията на ISO 50001 и включват: - Преглед на състоянието на работните процеси в контекста на внедряване на системата за управление на енергията; - Разработване на документи от системата за управление (Политика; Процедури; Формуляри, чек-листове и др.; Инструкции; Наръчник); - Приемане на документите от съвместни екипи; - Внедряване (Провеждане на обучение по внедряване на Системата за управление и изискванията на стандарта); - Извършване на вътрешен одит (проверка на готовността за сертификация) и предаване на доклад. КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ISO 50001 ще включат сертификация (от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии) на въведената система за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт ISO 50001 "Системи за управление на енергията": ще бъдат извършени процедури по верификация за цялост на документацията и готовност за сертификация и верификация за функциониране на система за управление; изготвяне на доклад от сертификационен одит; издаване на сертификат. ПРИНОС НА ДЕЙНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Внедряването на система за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001 ще осигури на Сира ООД призната рамка за интегриране на енергийната ефективност в нейната управленска практика. ISO 50001 е последователност от процесите: планиране, извършване, проверка, действие за непрекъснато подобряване на системата за енергийно управление. Очаква се въвеждането му да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. За успешното му въвеждане ще бъдат ангажирани всички нива и длъжности в организацията и най-вече главното управление. Консултантските услуги ще допринесат за успешното внедряване на системата чрез осигуреното компетентно съдействие за постигане на пълно съответствие с изискванията на стандарта. ISO 50001 ще се приложи за всички променливи, влияещи на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от предприятието. Стандартът ще осигури на Сира стратегия за управление за увеличаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите и подобряване на енергийните характеристики. Ползи от въвеждане на стандарта за предприятието: - Принос за по-добро използване на съществуващите енергоемки активи; - Осигуряване на прозрачност и улеснена комуникация относно управлението на енергийните ресурси; - Насърчаване на най-добрите практики за енергийно управление и затвърждаване доброто поведение в енергийното управление; - Помощ в оценката на съоръжения и поставяне на приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии; - Осигуряване на рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка; - Улесняване на подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове; - Позволява интегриране с други системи за управление като екологични, за здравето и безопасността. Внедряването на система по ISO 50001 ще допринесе за установяването на процес за непрекъснато подобряване и все по-ефективно използване на енергията, с което ще бъде надграден ефектът от изпълнение на мерки 1, 2, 3 и 4 по дейности 2, 3, 4 и 5 по проекта за повишаване на енергийната ефективност. С въвеждане на стандарта компанията ще направи положителен принос към намаляване на изчерпването на енергийните ресурси и смекчаване на ефектите в световен мащаб от използването на енергия, като глобалното затопляне.

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 123.16, Достигната стойност: 123.16
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 100.87, Достигната стойност: 100.87
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

348 640.00 BGN
239 268.00 BGN
229 982.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 203 377.80 35 890.20 109 372.00 348 640.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 203 377.80 35 890.20 109 372.00 348 640.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено и друго оборудване, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой; Обособена позиция 2: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой; Обособена позиция 3: Машина за цепене и пренавиване на роли - 1 брой; Обособена позиция 4: Автоматизирана система за мониторинг на енергийното потребление - 1 брой, съставена от: хардуерна част от интегрирано решение и софтуерна част от интегрирано решение., Стойност: 328 740.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой с прогнозна стойност 120 000,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой с прогнозна стойност 125 000,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Машина за цепене и пренавиване на роли - 1 брой с прогнозна стойност 80 000,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Автоматизирана система за мониторинг на енергийното потребление - 1 брой, съставена от: хардуерна част от интегрирано решение и софтуерна част от интегрирано решение с обща прогнозна стойност 3 740,00 лв. без ДДС, в т.ч. прогнозна стойност за хардуерна част 2 440,00 лв. без ДДС и прогнозна стойност за софтуерна част 1 300,00 лв. без ДДС
Предмет на предвидената процедура: Извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлената система на "СИРА" ООД, Стойност: 7 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлената система на "СИРА" ООД
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантска услуга за въвеждане на система за управление на енергията по стандарт ISO 50001, Стойност: 7 400.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на консултантска услуга за въвеждане на система за управление на енергията по стандарт ISO 50001 с прогнозна стойност: 7 400,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантска услуга за сертифициране на система за управление на енергията по стандарт ISO 50001, Стойност: 4 600.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за сертифициране на система за управление на енергията по стандарт ISO 50001

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.