English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-0482-C01
Подобряване качеството на работните места в "БАРС" АД, гр. Шумен чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд
127630597 БАРС АД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
13.06.2017
01.07.2017
01.07.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на работната среда във фирма „Барс” АД, гр. Шумен чрез осигуряване на добри и безопасни
условия на труд, подобряване качеството на работни места и повишаване на производителността на труда.
„Барс” АД, гр. Шумен е регистрирана през 2007 година. Основните дейности на фирмата са насочени към строителство на нови пътни настилки и пътни съоръжения; ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътни настилки и всички елементи на пътната инфраструктура; производсво на асфалтови смеси; зимно поддържане на пътната мрежа; изграждане на водопроводи, канализации, тръбопроводи и хидромелиоративни съоражения; благоустрояване на населени места; строителство и ремонт на жилищни и търговски сгради. 
В предприятието работят 100 души, разпределени в административен и производствен сектор, като от тях 53 са на възраст над 54 години, а 5- с трайна загуба на работоспособност.
Фирмата разполага със собствена база, вкл. административна сграда, асфалтосмесител, пункт за технически преглед. 
Във фирмата са разработени и внедрени са система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007, система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 и система за управление на качеството EN
ISO 9001:2008. 
За постигане на целите в предприятието ще бъдат изпълнени следните дейности:
1. Сформиране на екип и управление на проекта;
2. Закупуване на средства за колективна защита (колективни предпазни средства) за работещите във "Барс" АД;
3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), осигуряващи максимална защита на живота и здравето на работещите във фирма "Барс" АД
4. Осигуряване на добри условия за труд и почивка за работниците на строителните обекти на фирмата чрез закупуване на мобилни фургони за почивка
5. Осигуряване на информация и публичност на проекта.
Дейности
 • Сформиране на екип и управление на проекта: За постигане на планираните в проектното предложение цели, дейности и резултати ще бъде сформиран квалифициран екип за управление, мониторинг и отчитане на проекта. Поради характера на дейността и капацитета на фирмата се предвижда екипът по управление да бъде изграден от 5 експерта: ръководител проект, координатор, счетоводител, сътрудник строителни дейности и сътрудник ЛПС и СРО. Изпълнение на дейността ще премине през няколко етапа: -сключване на договор за изпълнение с членовете на екипа и подробно им запознаване с проекта; -организиране и провеждане на срещи на екипа за управление за разпределяне на задачите и отговорностите и за разработване на подробен план за изпълнение на проекта и осигуряване на постоянен контрол за изпълнението им. - подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители с последващ контрол на изпълнение по договори на доставчици, ще се изготвят технически и финансови отчети, свързани с изпълнението на проекта. - провеждане на ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се вземат мерки за отстраняването им. - изготвяне на междинни отчети; - изготвяне на финален отчет; - създаване на досие по проекта Основните задължения на всеки член на екипа ще бъдат разпределени съобразно заеманата позиция: 1. Ръководител проект: - ръководи изпълнението на дейностите по проект и осъществява контакт с органи и фирми, които имат отношение към изпълнението на проекта, вкл.:представители на Управляващия орган, одитиращите и контролните органи;; -отговаря за разработването и спазването на вътрешните правила/процедури, свързани с изпълнение на проекта; -организира провеждането на процедурите за възлагане, отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори; 2. Координатор на проекта: -подпомага ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения, като координира дейността на екипа; -изготвя необходимата кореспонденция и координира цялостното осъществяване на дейностите, свързани с изпълнението на проекта; -следи за своевременното изпълнение на договорите с външни фирми по проекта; -при откриване на нередност на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на Ръководителя. 3.Счетоводител: -отговаря за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи, като съгласува договорите за възлагане; -изготвя искания за средства по проекта, извършва наблюдение на плащания и лимити; -участва при обобщаване на месечните отчети; -отговаря за обобщаването и осчетоводяването на финансовите документи на ниво проект; -регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото Законодателство, като осъществява счетоводно записване и съставя отчети; -организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с проекта; -при откриване на нередност или при подозрение за нередност, докладва на Ръководителя на проекта. 4.Сътрудник строителни дейности: -подпомага ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения; -координира строителните дейности, свързани с изпълнението на проекта; -изготвя необходимата кореспонденцията и документация, свързана със строителните дейност; -получава и предава на ръководителя на проекта изготвените месечни справки и доклади за напредъка по изпълнението на съответните дейности по проекта; -участва в изготвянето на месечните справки и окончателните доклад по проекта. Сътрудник ЛПС и СРО: -подпомага ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения; -координира дейностите, свързани с предвидените по проекта ЛПС и СРО, изготвя необходимата кореспонденцията и документация, свързана тях; -получава и предава на ръководителя на проекта изготвените месечни справки и доклади за напредъка по изпълнението на съответните дейности по проекта; -участва в изготвянето на месечните справки и окончателните доклад по проекта.
 • Закупуване на средства за колективна защита (колективни предпазни средства) за работещите във "Барс" АД: Целта на дейността е осигуряване на защита на работниците на фирмата чрез средства за колективна защита. Основното направление, в което работи фирмата е свързано със строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътни настилки и пътни съоръжения, изграждане и поддържани на водопроводи и канализационни мрежи, тръбопроводи и хидромелиоративни съоръжения и др. и се съпътства най- често с изпълнение на земни работи- изкопи, траншеи. Земните работи са едни от най- рисковите строителни дейности, като повечето инциденти възникват в траншеи с дълбочина 1,50 до 4,50 метра. Основният риск е срутване и свличане на земни маси, които могат да затрупат работещите в тях. Безопасността на работа при такива дейности изисква укрепване на изкопите чрез различни дейности: крепежи, откоси и др., които да предпазят стените от срутване. Към настоящия момент Ръководството на фирмата стриктно спазва изискванията за безопасността на работещите в изкопите чрез използване на различни методи за укрепването им. Използвани са различни методи и системи- крепежи, откоси и др., но те не могат да осигурят висока степен на защита на работещите, освен това обикновено са времеемки и ниско ефективни, тъй като изискват комбинация от няколко метода за повишаване на сигурността. Възможност за повишаване на безопасността на работещите Ръководството на фирмата вижда в осигуряване на леко стоманено боксово укрепление за изкопи, което позволява здрава, бърза и укрепваща конструкция, използвана и при високи стойности на земния натиск. Системата за укрепване позволява постигането на високи нива на безопасност на работещите. Състои се от отделни модули с размери 3 х 3 м, с които се укрепват двете страни на изкопа, може да се използва при изкопи с голям диапазон на ширина. Благодарение на тези технически характеристики модулите могат да бъдат рационално използвани- в зависимост от дължината и ширината на изкопа, а при промяна на обекта- лесно демонтирана и монтирана съобразно новите условия на работа. Планирани за закупуване са 4 модула, които ще осигурят достатъчно защитена площ, предвид наетите на тази позиция лица- 27 работника, вкл. лица на възраст над 54 години. Строителната дейност, която извършва фирмата освен с изкопни е свързана и със стройтелно- монтажни дейности, формиращи различни зони на опасност, вкл.: зона с падащи предмети, изкопни дейност и други, които застрашават живота и здравето на всички работещи на строителната площадка. С цел избягване на инциденти при навлизани в опасни зони е предвидено закупуване на мобилни огради, в т.ч.: плътно мобилно ограждение- 200 метра, както и мрежесто мобилно ограждение- 200 метра. Обезопасителните ограждения ще допълнят наличните в момента такива и ще спомогнат за увеличаване на обезопасените площи в обектите на фирмата. Предвидените за закупуване нови съоръжения са съобразени с градските условия, при които се изпълняват основните дейностите на фирмата. Те са с по- добри технически характеристики- подсилени и устойчиви на по- голямо натоварване. Като последен елемент по настоящото проектно предложение за осигуряване на колективна защита Ръкководството на „Барс” АД предвижда изграждане на мълниезащитна инсталация на административната сграда и Асфалтовата база на предприятието, с основна цел защита на сгради и жива сила от директно попадение на мълния и пожар. Съоръжението е планирано на база извършена оценка на риска за поражение от мълнии. Изграждането на съоръжението ще осигури сигурна защита на 23 служители от административния сектор на фирма, в т.ч.: 14 лица на възраст над 54 години, както и на 2 оператора на асфалтосмесителя. Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: избор на изпълнител, сключване на договор; доставка и/или монтаж на средството за колективна защита.
 • Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), осигуряващи максимална защита на живота и здравето на работещите във фирма "Барс" АД: При конкретните условия на труд влияние оказват редица фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания, вкл: зрително напрежение, принудителна работна поза- натоварване на опорно- двигателния апарат, изгаряне при контакт с асфалтова смес или загрята част от автомобили/съоръжения, работа с пробождащи и режещи инструменти, работа на открито при общ прах и вредни вещества, опасности от падане от височина и падащи предмети и др. Те могат да доведат до различни по характер увреждания на здравето на работещите: на дихателната и костно мускулна системи, на опорно двигателния апарат. За минимизиране влиянието на тези фактори са необходими ЛПС и СРО. В предприятието се спазват всички минимални изисквания, продиктувани от националното законодателство за осигуряване на добри и безопасни условия на труд. В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за ЛПС на работното място. За работещите в предприятието са осигурени необходимите ЛПС и СРО, осигуряващи защита от вредности. Естеството на работа, свързани с лошите климатични условия, прах, работа с асфалтови смеси при високи температури и др., обаче, водят до бързо им износване и амортизиране, с което се намаляват защитните им и предпазни функции и е предпоставка за възникване на инциденти или увреждане на здравето при работа. В тази връзка, съгласно Списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС и СРО за безопасност и здраве при работа в „Барс” АД, приет и утвърден от Изп. директор на фирмата, се планира закупуването на следните СРО и ЛПС: 1.За защита от неблагоприятни метеорологични условия и допир до замърсени повърхности е предвидено закупуване на: студо- и водозащитен костюм (полугащеризон и яке) през зимата; за пролетно- летния период: яке и полугащеризон-100% памучни. Комплектите ще бъдат с различни цветове съобразно работата: оранжеви за работниците на пътя, червени- машинисти, шофьори, монтьори, мотокаристи, кафяво- черни за работещите в КТП. Поради високият риск при работа на пътя са предвидени и сигнални елеци със светлоотражателни ленти и памучни тениски Броят на тениските и елеците е съобразен с краткия срок на износване- 3 мес. тениски и 6 м.- елеци. За защита от дъжд ще бъде закупени водозащитни наметала/костюм за работещите на открито. 2.За защита на краката ще бъдат закупени защитни боти (зимни) и защитни обувки (половинки)- съобразно опасността за съответната длъжност, като за работещите с гореща асфалтова смес са предвидени боти за асфалт. Предвидени са и гумени ботуши за гл.инженер и мияч (останалите са вече осигурени). 3.За защита на ръцете при работа със замърсени повърхности, агресивни вещества, горещи повърхности, пробождане ще се осигурят предпазни ръкавици. Предвид краткия срок на износване, са по 2 чифта/работник (за 12 м.). За зимата- студозащитни ръкавици. 4. За строителните работници и контролните екипи на строежите, са предвидени: предпазни каски- олекотени, с висока защита от деформация. За минимизиране въздействието на шум- външни антифони. Защитата на очите от пръски и прахови частици ще бъде осигурена чрез предпазни очила, с покритие срещу замъгляване и висока механична устойчивост, а за стругаря и мияча на строителни машини- защитни очила- маска за защита на цяло лице. За защита от вдишване на прах- прахозащитна маска с клапан. 5.Специална защита за: заварчика- яке и полугащеризон с висока защита от температура и изгаряне и предпазни ръкавици; за ел.техника: диелектрични боти и ръкавици за защита при допир до части под напрежение. 6.С цел постигане на по- висока защита и намаляване на умората на очите на служителите, работещи с монитори, се предвижда закупуване на очила с антирефлексно покритие и покритие за неутрализиране вредните магнитни лъчения. Защитни средства, насочени към всички работещи в предприятието 100 лица, вкл. 53 на възраст над 54 г. и 5 с намалена работоспособност. Дейността ще се извърши на няколко етапа: избор на изпълнител, доставка и разпределяне.
 • Осигуряване на добри условия за труд и почивка за работниците на строителните обекти на фирмата чрез закупуване на мобилни фургони за почивка: Добрите условия на труд и оптималната безопасност на работниците и служителите са първостепенно значение за „Барс” АД, тъй като безопасността и здравето на работещите в предприятието са с най- висок приоритет и отговорност. Ръководството на фирмата съзнава, че добрите и здравословни условия на труд не могат да бъдат постигнати без прилагане на физиологичния режим на труд и почивка. Прилагането на оптимален баланс между състояние на покой и работна дейност свежда умората на работещите до минимум, води и до постигане на по- висока работоспособност. Поради естеството на работа основно в сектора Строителство на пътища, работниците от фирмата са изложени на тежък физически труд, изложени на високи температури, работа с горещ асфалт, принудителна стояща работна поза и т.н. Работата им най- често се извършва на открито, при неблагоприятни метеорологични условия. Всичко това налага по- честото прилагане на пасивни почивки, с цел възстановяване и поддържане на работоспособността, производителността и ефективността на труда на високо ниво при запазено здраве на работещите. В предприятието има разработен режим за труд и почивка, съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15/31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Към настоящия момент, поради временния характер на обектите, за почивка на работниците са използвани мобилни фургони, които са стари и амортизирани. Недостатъчната площ и недоброто им състояние не позволяват оптимален комфорт при почивка на работниците и специалистите от ръководният екип. Като решение на проблема, отразено и в Програмата за минимизиране на риска на фирмата, екипът планира закупуване на 10 бр. нови мобилни контейнера (фургона) с цел подобряване на условията на труд и почивка по време на работа на строителните обекти. дейността е насочена към подобряване на условията за краткотраен отдих по време на работа на 85 души от производствения сектор на фирмата, в това число 39 лица на възраст над 54 години. Това ще облекчи значително трудовата дейност, особено на по- възрастните работници, като осигури необходимия за поддържане на добро здраве физиологичен ритъм на труд и почивка и индиректно ще спомогне за удължаване на трудовия им живот. Фургоните ще бъде с обособени сектори за хранене, пасивна почивка и възможност за климатизация, което ще даде възможност на работещите да се възстановят от въздействията на факторите на работната среда и трудовия процес. Чрез платформи, с каквито фирмата разполага, контейнерите ще могат бързо и лесно да бъдат транспортирани при промяна на строителния обект, като по този начин работниците ще имат осигурено комфортно място за краткотраен отдих, независимо от промяната в местоположението на строителните обекти. За прибиране и съхранение на лични предпазни средства и специално работно облекло по време на почивката, се предвижда и закупуване на 85 индивидуални метални шкафа (метални контейнери). С тях ще се осигури и достатъчно възможност за по- добро поддържане на местата за почивка в чист и подреден вид. Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: избор на доставчик, сключване на договор и доставка на стопанският инвентар и обзавеждането.
 • Осигуряване на информация и публичност на проекта: Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността. Изпълнението ще се осъществи от екипа по проекта и ще премине през следните етапи: 1. събиране на оферти от фирми за рекламните/информационни материали; 2. избор на оферта, предлагаща най- добри условия за изработка и доставка на информационните и рекламни материали; 3. изработване и доставка на информационната табела; 4. изработване и доставка на необходимите стикери; 5. щамповане (при възможност) на специалното работно облекло.; 6. публикуване на информация за резултатите от реализирания проект; 7. изготвяне на минимум 2 публикации в местен вестник и/или електронна медия. Публичността по настоящото проектно предложение ще се осъществи при спазване на условията в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 100.00, Достигната стойност: 100.00

Финансова информация

263 226.00 BGN
263 226.00 BGN
244 854.45 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 39 483.90 0.00 223 742.10 263 226.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 39 483.90 0.00 223 742.10 263 226.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на леко стоманено боксово укрепване за изкоп (комплект с разпонки) - 4 модулни комплекта, Стойност: 32 131.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на леко стоманено боксово укрепване за изкоп (комплект с разпонки) - 4 модулни комплекта
Предмет на предвидената процедура: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), осигуряващи максимална защита на живота и здравето на работещите във фирма "Барс" АД, гр. Шумен, за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0482-С01 „Подобряване качеството на работните места в „БАРС” АД, гр.Шумен чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, Стойност: 77 393.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), осигуряващи максимална защита на живота и здравето на работещите във фирма "Барс" АД
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на 10 (десет) мобилни контейнера за почивка с обособени сектори за храна и почивка, включително оборудване и обзавеждане”, Стойност: 79 200.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка на 10 (десет) мобилни контейнера за почивка с обособени сектори за храна и почивка, включително оборудване и обзавеждане”
Предмет на предвидената процедура: Доставка на мобилни ограждения, Стойност: 22 260.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на мобилно плътно ограждение- 200 линейни метра;
 • Обособена позиция 2: Доставка на мобилно решетъчно (мрежесто) ограждение- 200 линейни метра.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.