English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-3.005-0001-C04
Нови стандарти за социални услуги
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
14.03.2016
14.03.2016
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът цели подобряване на достъпността, ефективността и качеството на социалните услуги, както и реализирането на процеса на деинституционализация на грижите за децата и пълнолетните лица, включително и с увреждания, чрез разработване на актуални стандарти за качество и финансиране в съответствие с нуждите на потребителите.
Специфични цели:
1. Подобряване на организацията на финансирането на услугите и въвеждане на гъвкави модели на финансиране и остойностяване на социалните услуги;
2. Повишаване на качеството на социалните услуги и изграждане на ефективна система за мониторинг и контрол на тяхното качество;
3. Усъвършенствне на нормативната уредба в областта на услугите;
4. Подобряване на процесите на планиране, управление и актуализиране на политиките в сферата на социалното включване.
Основните дейности са:
1. Организация и управление на проекта;
2. Разработване/актуализиране на финансови модели за остойностяване предоставянето на социални услуги;
3. Разработване/актуализиране на стандарти за качество на социалните услуги;
4. Разработване на предложения за промени в съответната нормативна уредба;
5. Подкрепа за процесите на планиране, управление и актуализиране на политиките в сферата на социалното включване, вкл. и чрез изготвяне на план за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа/ за деинституционализация на грижата за възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания/;
6. Изготвяне на оценка и анализ в сферата на социалното включване относно ефективността на предоставяните социални услуги за уязвимите групи;
7. Информиране и публичност - разработване и отпечатване на информационни материали относно заложените цели и дейности по проекта; организиране и провеждане на информационни събития.
Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за правилното планиране и реализиране на политиките в сферата на социалното включване.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Цели на дейността: 1. Да се осигури качествено изпълнение и управление на проектните дейности; 2. Да се разпределят ролите и отговорностите на всеки един член на екипа. В рамките на тази дейност ще бъдe сформиран екип, който ще отговаря за управлението и изпълнението на проекта – административен екип. Административният екип ще осигури управлението на проектните дейности. Екипът ще отговаря за цялостната координация и комуникация в рамките на дейностите по проекта. Административният екип ще бъде определен със стартирането на проекта със заповед на ръководителя на администрацията и ще включва 1 ръководител, 5-ма координатори по дейности, 1 асистент по проекта, 1 технически сътрудник, 1 счетоводител и 1 юрист. По големият брой на координаторите по проекта се налага поради характера на отделните дейности и техния широк обхват, като се предвижда всеки от координаторите да съгласува и координира ангажиментите на участниците, които следва да реализират предвидените във всяка конкретна дейност задачи с цел синхронизиране на работата и своевременно решаване на възникнали проблеми. Екипът за организация и управление, който организира дейностите по проекта, отговаря за спазване на договорените срокове, отговаря за постигане на заложените цели и индикатори за изпълнение и за резултат, целесъобразното разходване на средствата при спазване на принципите за икономичност, ефективност и ефикасност и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализацията му. Поддържа и съхранява необходимата документация и управлява документооборота съгласно изискванията и при поискване предоставя наличната документация на Управляващия орган и Сертифициращия орган. В рамките на дейностите екипът ще направи избор на консултантите за разработване на тръжната документация. Екипът ще проследи изпълнението на дейността на външните изпълнители, избрани за разработването на нови модели за финансиране и остойностяване предоставянето на социални услуги и междусекторни услуги; за разработването на стандарти за качество на социалните услуги за деца и за пълнолетни лица, включително и с увреждания, по типове услуги, на показатели за измерване на ефективността на социалните услуги и на система за мониторинг и контрол на социалните услуги; разработване на анализ и предложения за социални услуги в общността и интегрирани услуги за дългосрочна грижа; разработване на модел за планиране на минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, определяне на обективни критерии за разработване на карта на потребностите и карта на услугите на национално ниво. Ангажимент за проследяване на дейността на външните изпълнители ще бъде поет и по отношение на осигуряване на логистика по дейностите; доставка на канцеларски материали, консумативи и информационни материали, съгласно предварително разработен и утвърден график за тръжни процедури. Изборът на изпълнители ще е предмет на правилата на договаряне, посочени в Закона за обществените поръчки. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и отчитане на реализираните дейности чрез провеждане на регулярни работни срещи на административния екип.
 • Разработване/актуализиране на финансови модели за остойностяване предоставянето на социални услуги: Чрез реализиране на дейността се цели: 1. Разработване и анализиране на различните възможности и варианти за въвеждане в практиката на финансиране на принципа "парите следват клиента" при предлагане на социални услуги с консултативен характер, социални услуги от резидентен тип, социални услуги за дневна грижа, социални услуги в домашна среда и мобилни услуги. Анализът следва да включва съпоставяне на различните практики в държави-членки на Европейския съюз и в България при прилагане на принципа "парите следват клиента" в предоставянето на социални услуги. Въз основа на събраната информация и проучения опит изследването следва да предложи механизъм за въвеждане на модела, който да е приложим в национален контекст спрямо различните типове социални услуги. 2. Разработване на финансови модели за остойностяване предоставянето на социалните услуги по типове услуги - финансови модели за остойностяване на консултативни социални услуги; финансови модели за остойностяване на социални услуги от резидентен тип; финансови модели за остойностяване на социални услуги за дневна грижа; финансови модели за остойностяване на социални услуги в домашна среда; финансови модели за остойностяване на мобилни социални услуги. 3. Разработване на модел за финансиране на интегрирани междусекторни услуги от различни източници - например финансиране на услуги със социален, здравен или образователен компонент в зависимост от индивидуалните потребности на потребителите. 4. Разработване на модел за съ-финансиране на социалните услуги от доставчика и потребителя. Целта на дейността е организация на финансирането на услугите по начин, който от една страна ще улесни достъпа до тях и от друга – ще позволи предоставянето на разнообразни услуги, които да задоволяват комплексните потребности. Чрез разработените нови модели за финансиране и остойностяване на социалните услуги се цели промяна в сегашния механизъм за финансиране на социалните услуги чрез единни разходни стандарти. Това е свързано и с предлагане на конкретните дейности, от които лицата имат нужда, а не включването им в целия набор от дейности, които се осигуряват с една услуга, независимо, че те не са им необходими. Разработването на гъвкави модели на финансиране на услугите, включително и от различни източници, ще позволи по-ефективното изразходване на държавни средства и ще насърчи ползването на услуги, от които лицето има реална потребност, без да бъде ограничаван техния избор. Финансирането, основано на принципа "парите следват клиента" предполага финансиране, ориентирано към потребителя, а не към запълване на „капацитет“. Чрез въвеждане на механизъм за финансиране на база „продуктивност“, за сметка на финансирането на база „капацитет“, ще се проследява реалното потребление на услугите, тяхната продуктивност и качеството на доставяната услуга. Посредством остойностяването на предоставяните социални услуги се цели отчитане на ефективността на предоставяните грижи и услуги, обособяване на отделните функции и елементи на предоставяната подкрепа в съответствие с индивидуалните потребности на нуждаещите се. Промяната на механизма на финансиране има важно значение за реалното посрещане на потребностите и постигането на промяна за потребителя, както и за оптималното използване на наличния ресурс.
 • Разработване/актуализиране на стандарти за качество на социалните услуги: Реализирането на дейността цели: 1. Разработване на стандарти за качество на социалните услуги за пълнолетни лица, включително и за хора с увреждания, с обективни и измерими критерии и показатели към тях: - стандарти за качество за консултативните социални услуги; - стандарти за качество за социалните услуги от резидентен тип; - стандарти за качество за социалните услуги за дневна грижа; - стандарти за качество за социалните услуги в домашна среда; - стандарти за качество за мобилните социални услуги; - стандарти за качество за интегрираните услуги. 2. Разработване на стандарти за качество за социалните услуги за деца, включително и за деца с увреждания с обективни и измерими критерии и показатели към тях: - стандарти за качество за консултативните социални услуги; - стандарти за качество за социалните услуги от резидентен тип; - стандарти за качество за социалните услуги за дневна грижа; - стандарти за качество за социалните услуги в домашна среда; - стандарти за качество за мобилните социални услуги; - стандарти за качество за интегрираните услуги. 3. Разработване на показатели за измерване на ефективността на социалните услуги, отчитайки крайния резултат за потребителя от ползването на услугите. 4. Разработване на система за мониторинг и контрол на социалните услуги. Натрупаната практика през годините показа, че секторът на социалните услуги е изключително динамичен, което налага търсене на иновации, както и осигуряване на все по-голяма гъвкавост, ефективност и качество на социалните услуги за деца и пълнолетни лица. Разработването на стандарти за качество на предоставяните социални услуги за деца и пълнолетни лица, включително и с увреждания, както и обективни и измерими критерии и показатели към тях ще допринесе за цялостното подобряване на системата на социалните услуги. Това ще допринесе и за създаване на условия за реално отчитане на резултатите от услугите и крайния ефект върху потребителя, както и за ефективен мониторнг и контрол на социалните услуги. С цел гарантиране на качество на социалните услуги, е необходимо да се разработят адекватни стандарти за отделните социални услуги и измерими показатели за начина, по кой­то тези услуги се отразяват върху потребителите, възможността на потребителите ефективно да упражняват правата си в процеса на предоставяне на услугата, както и до каква степен услугата помага на потребителите да водят независим живот. Те следва да бъдат обезпечени чрез изграждане на ефективна система за мониторинг и контрол на качеството в сферата на социалните услуги, базирана на крайния резултат от потреблението на услугата. От своя страна, подобряването на ефективността на системата от социални услуги чрез разработването на показатели за измерване на нейната ефективност ще окаже положително въздействие върху ключовите политики, свързани с процеса на деинституционализация и ще осигури стабилно финансиране чрез прилагането на интегриран подход в социалната сфера, образованието и здравеопазването. Проучването на европейския опит в областта на мониторинга и осъществяването на специализиран контрол по предоставянето на социални услуги също ще допринесе за разработването на успешни и измерими показатели за качество на услугите и предложения за подобряване на системата за мониторинг и контрол. АСП, която пряко е ангажирана с оказването на метод. подкрепа при предоставяне на социални услуги, има разработени метод. ръководства за условията и реда за предоставяне на голяма част от действащите такива, но те имат предимно препоръчителен характер. Същевременно в соц. законодателство са регламентирани стандарти и критерии за предоставянето на соц. услуги, чрез които обаче на практика не е възможно да се оцени реално ефективността, ефикасността и качеството на предоставяните услуги. По отношение на стандартите за предоставяне на социални услуги за деца е приложима съществуващата Наредба за критериите и стандартите за соц. услуги за деца, която е необходимо да бъде преразгледана и актуализирана.
 • Разработване на предложения за промени в съответната нормативна уредба : Цели на дейността: 1. Подобряване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги. 2. Изготвяне на предложения за нормативно регламентиране на нови модели за финансиране и остойностяване на предоставянето на социални услуги и междусекторни услуги. 3. Изготвяне на предложения за нормативно регламентиране на стандарти за качество на социалните услуги за деца и за пълнолетни лица, включително и за деца и лица с увреждания по типове услуги; на показатели за измерване на ефективността на социалните услуги и за въвеждане на система за мониторинг и контрол на социалните услуги. Промените от една страна имат за цел да подобрят реализирането на политиките в сферата на социалното включване чрез предоставяне на достъпни и качествени социални услуги, ориентирани към индивидуалните потребности на хората от уязвимите групи. От друга страна, промените ще позволят осъществяването на реформата в областта на социалните услуги и създаването на условия за развитие на мрежа от услуги в общността и домашна среда, ориентирани към индивидуалните потребности на потребителите. С оглед на актуалното състояние, в което се намира системата за услуги в България, както и сериозните предизвикателства пред нейното развитие, специален акцент при разработването на промените в нормативната уредба в областта на социалните услуги следва да бъде поставен върху организиране на достъпа и предоставянето на социалните услуги в зависимост от индивидуалните потребности на лицата; по-голяма гъвкавост на услугите и възможност за отчитане на тяхната ефективност и ефикасност. От съществена важност е и подобряването на механизмите за организиране, управление и финансиране на социалните услуги. Не по-маловажен е въпросът, касаещ качеството на предоставяните услуги, като съществуващата към момента нормативна уредба, особено за услугите за пълнолетните лица, не позволява да бъде обективно измерено качеството на социалната услуга, както и резултатите от нея. Нормативното регламентиране на стандарти, както и измерими критерии и показатели към тях, е необходима предпоставка за отчитане на качеството. С оглед на това, в рамките на дейността са предвижда да бъде сформиран експертен екип, който на базата на разработените от предходните дейности модели и стандарти да разработи предложения за нормативно регламентиране на нови модели за финансиране и остойностяване на предоставянето на социални услуги и междусекторни услуги, както и за стандарти за качество на социалните услуги за деца и за пълнолетни лица, включително и за деца и лица с увреждания по типове услуги; на показатели за измерване на ефективността на социалните услуги и за въвеждане на система за мониторинг и контрол на социалните услуги.
 • Подкрепа за процесите на планиране, управление и актуализиране на политиките в сферата на социалното включване, вкл. и чрез изготвяне на план за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа /за деинституционализация на грижата за възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания/: Цели на дейността: 1. Изготвяне на анализ и разработване на предложения за социални услуги в общността и интегрирани услуги за дългосрочна грижа за деинституционализация на: - лица с психични разстройства; - лица с умствена изостаналост; - лица с физически увреждания; - възрастни с деменция; - възрастни хора. 2. Изготвяне на анализ и предложения за развитието на услуги (социални и интегрирани) за подкрепа на семействата, които полагат грижи за член/членове на семейството, които имат трайно увреждане или са зависими от грижи възрастни хора. 3. Разработване на проект на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Реализирането на проектната дейност цели да подкрепи и подобри изпълняваните политики в областта на социалното включване чрез ефективно планиране и управление на мерки, насочени към деинституционализация на грижата за възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания и развитието на дългосрочната грижа. Изключително сложен се оказва проблемът с гарантиране на по-високо качество на услугите, предлагани в съществуващите специализирани институции, което възпрепятства осигуряването на адекватно качество на живот на потребителите. Стратегическият документ, който очертава визията за развитие на услугите за възрастни хора и хората с увреждания е Националната стратегия за дългосрочна грижа. Основна цел на планираните в нея мерки е създаване на условия за независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания чрез подобряване на достъпа до социални услуги и тяхното качество, разширяване на мрежата на тези услуги в страната и деинституционализация. Във фокуса на Стратегията е разработването и предоставянето на иновативни здравно-социални услуги, които ще са насочени към специфични уязвими групи, нуждаещи се от постоянни грижи и предоставяне на интегрирана здравна и социална подкрепа. Изпълнението на стратегическия документ ще се осъществи чрез разработването и прилагането на План за действие в национален контекст, който ще се приеме от Министерския съвет и в който ще се включат конкретните мерки, проектите и дейностите, както и отговорните за тяхното изпълнение институции, сроковете и размера и източниците на финансиране, включително и от Структурните фондове на Европейския съюз. В сферата на политиката за хората с увреждания и психичното здраве предстои да се приеме от Народното събрание Национална здравна стратегия 2014-2020, където също са заложени конкретни мерки и дейности в посока деинституционализация на грижата за хората с увреждания и насърчаване на взаимодействието между здравните и социалните услуги. Особен акцент в нея е поставен върху опазване и подобряване на психичното здраве. За да подкрепи процеса по разработване на План за действие към Националната стратегия за дългосрочна грижа, през 2015 г. в рамките на операция „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, финансирана по ОПР ЧР 2007-2013 г. е извършен анализ на състоянието на всички специализирани институции за възрастни хора и хора с увреждания.
 • Изготвяне на оценка и анализ в сферата на социалното включване относно ефективността на предоставяните социални услуги за уязвимите групи: Цели на дейността: 1. Разработване на модел за планиране на минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, който да се основава на реалните потребности на отделните целеви групи - деца, пълнолетни лица, включително и с увреждания. 2. Определяне на обективни критерии, въз основа на които да бъде разработена карта на потребностите и карта на услугите на национално ниво, както и разработване на съответните карти. Изпълнението на дейността цели въвеждането на по-добър подход за планиране на социалните услуги, основан на реалните потребности на областно и общинско ниво, но и в съответствие с националните приоритети. Това е от изключително значение с оглед оптимизиране на средствата и ресурсите, предназначени за социални услуги и по-адекватно удовлетворяване на потребностите от услуги, така че да не се стига до свръхпредлагане на едни видове услуги за сметка на други видове, което изкривява съотношението между търсене и предлагане на услугите. Същевременно практиката към момента показва, че потребността от социални услуги не е достатъчно удовлетворена и е необходимо предприемането на мерки за развиване на нови услуги, основано на систематичен и контролиран подход. Подобен дисбаланс в сферата на социалните услуги може да бъде преодолян само с правилно планиране на видовете услуги, но само въз основа на реалните потребности на населението в конкретната област или община. От друга страна, чрез картографирането на услугите ще се постигне по-добро планиране и управление, както и разкриването на конкретни услуги, основано на обективни показатели. Такова планиране на услугите ще гарантира, че развитието и предоставянето на услугите и усвояването на публичните средства ще се осъществява по ефективен и прозрачен начин, въз основа на реални нужди на населението, а не въз основа на интерес на общините и другите доставчици да развиват един или друг вид услуга. Много обективни критерии биха били от полза за създаване на карта на потребностите и на услугите на национално ниво – брой неселение, възрастов профил, риск от бедност, безработица, брой на хората с увреждания и много други. Картата ще спомогне и за въвеждане на механизми за контрол на географското разпределение на услугите на територията на страната. Това ще подпомогне по-равномерното разпределение на социалните услуги и достъпа на лицата до набор от услуги, съобразно техните специфични потребности. В рамките на дейността се предвижда изготвянето на модел за планиране на минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, карта на потребностите и карта на услугите на национално ниво, които ще допринесат за подобряване на ефективността на предоставяните социални услуги за уязвимите групи. В резултат на това ще се създадат по-добри условия за социалното им включване. Разработването на модел за планиране на минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, карта на потребностите и карта на услугите на национално ниво ще бъде извършено от организация с необходимия капацитет, ресурс и опит, избрана като външен изпълнител. Изборът на изпълнител ще бъде направен по реда на ЗОП.
 • Информиране и публичност - разработване и отпечатване на информационни материали относно заложените цели и дейности по проекта; организиране и провеждане на информационни събития : Дейността цели да осигури публичност и информираност на участниците в проекта, целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта, финансирани от Европейския социален фонд. През периода на изпълнение на проекта, Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция "Социално включване" ще прилага правилата за информираност и публичност, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне общоприложими разпоредби, Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28.07.2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Ще бъде упоменат финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд (ЕСФ), поставяне на плакати с информация за проекта, прилагане на необходимите мерки за информиране на участниците в проекта за неговото финансиране, поставяне на табели и др. Ще се гарантира откритост и прозрачност при стартиране и изпълнение на проекта, включително и при изпълнението на дейностите по подбор и наемане на външни експерти и при провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнители. Ще се използват целенасочени послания към представителите на целевите групи и обществеността, предавани чрез интернет сайта на МТСП, информационни материали, мероприятия, срещи, конференции и др. През периода на изпълнение на проекта ще се осъществяват дейности, които да информират обществеността за постигнатите резултати по проекта. За информация за текущите дейности на проекта на електронната страница на МТСП и партньорите ще бъдат публикувани прессъобщения и новини. Дейностите на проекта ще бъдат отбелязани с организиране на пресконференция в началото и заключителна конференция в края на проекта, с оглед популяризиране целите на проекта, ролята на ЕСФ и ОП РЧР при реализацията му и постигнатите резултати. В пресконференцията се предвижда да участват 20 души. В заключителната конференция се предвижда да вземат участие около 60 души. Организирането на заключителната конференция ще се възложи на външен изпълнител. За изпълнение на дейността ще бъдат разработени и отпечатани информационни материали, в т.ч. и промоционални материали. С цел осигуряване на информираност и публичност на проекта материалите ще бъдат брандирани в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Индикатори

Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 723 474.20 BGN
1 723 474.20 BGN
922 485.78 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 258 521.14 0.00 1 464 953.06 1 723 474.20
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 258 521.14 0.00 1 464 953.06 1 723 474.20

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Разработване и предлагане на гъвкави модели за остойностяване и финансиране на социалните услуги, включващо различни източници и механизъм за въвеждане на принципа „парите следват клиента”, както и проучване на европейския опит в тази област” по проект BG05M9OP001-3.005-0001 „Нови стандарти за социални услуги“, Стойност: 291 666.67
 • Обособена позиция 1: „Разработване и предлагане на гъвкави модели за остойностяване и финансиране на социалните услуги, включващо различни източници и механизъм за въвеждане на принципа „парите следват клиента”, както и проучване на европейския опит в тази област”
Предмет на предвидената процедура: „Разработване на модел за планиране на минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, определяне на обективни критерии за разработване на карта на потребностите и карта на услугите на национално ниво както и разработване на съответните карти” по проект BG05M9OP001-3.005 0001 „Нови стандарти за социални услуги“, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: „Разработване на модел за планиране на минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, определяне на обективни критерии за разработване на карта на потребностите и карта на услугите на национално ниво както и разработване на съответните карти” по проект BG05M9OP001-3.005 0001 „Нови стандарти за социални услуги“
Предмет на предвидената процедура: „Разработване на стандарти за качество на социалните услуги за деца и пълнолетни лица, включително и с увреждания, по типове услуги, показатели за измерване на ефективността на социалните услуги, както и разработване на система за мониторинг и контрол на социалните услуги” по проект BG05M9OP001-3.005 0001 „Нови стандарти за социални услуги“, Стойност: 333 333.33
 • Обособена позиция 1: „Разработване на стандарти за качество на социалните услуги за деца и пълнолетни лица, включително и с увреждания, по типове услуги, показатели за измерване на ефективността на социалните услуги, както и разработване на система за мониторинг и контрол на социалните услуги” по проект BG05M9OP001-3.005 0001 „Нови стандарти за социални услуги“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.