English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0007-C01
Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност"
201675586 ЕС - БИЛД ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
12.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Монтана, гр.Монтана

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. 
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на бетонови изделия, включваща следните активи: Машина за производство на бетонни блокчета, Колесен многофункционален багер с челен товарач, Мини челен товарач и Система за мониторинг на енергопотреблението.
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност на произвежданите продукти.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодатели в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „ЕС-Билд“ ООД.
Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 2 (две) нови работни места.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятиео чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производствено предприятия, така и като цяло за икономиката.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективна Машина за производство на бетонни блокчета “, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Машина за производство на бетонни блокчета. Машината може да произвежда оградни тухли, тухли тип „Колона”, коминни тела, единични тухли и други елементи, които не изискват висока плътност. Машина за производство на бетонни блокчета ще замени наличната стара Вибро-преса, която е амортизирала и е ниско ефективна. Новата машина ще бъде с инсталирана мащност не повече от 17,00 kW ипроизводителнсот не по-малко от 4 м3/час. С новото технологично оборудване предприятието ще произвежда нов продукт – оградни тухли, които в момента при изпълненине на строителните обекти се доставят от външни изпълнители. Машина за производство на бетонни изделия ще се инсталира в производствената база на „ЕС-Билд“ ООД в град Монтана. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективен Колесен многофункционален багер с челен товарач с хидравлична станция и къртач“, включена в обследването за енергийна ефективност : Комбинираният багер-товарач е мултифункционална машина която съчетава функциите на багер и челен товарач. Към момента „ЕС-Билд” ООД разполага с оборудване от типа, за което кандидатства Колесен челен товарач марка, произведен през 1991 г., окомплектован с къртач. Той е стар, в лошо техническо състояние, често аварира, а ремонтите са продължителни и скъпи. Компанията има нужда от нов, високо - технологичен багер товарач. Основните показатели на старата машина са номинална мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 89,71 kW, обем на кофата-товарач 1 m3, среден разход на гориво - 13,22 л/час. По проекта се предвижда да се закупи високоефективен и енергоефективен Колесен многофункционален багер с челен товарач qс хидравлична станция и къртач. С новия актив ще се подсигури ритмичен процес на производство на бетонови изделия чрез зареждане на миксера със суровини – инертни материали и цимент. Предвиденият за закупуване Колесен многофункционален багер с челен товарач, хидравлична станция и къртач ще работи в рамките на производствената площадка на „ЕС-Билд“ ООД. Колесният многофункционален багер е част от технологичния процес за производство на бетонови изделия. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до машината за производство на бетонови блокчета като ще я захранва непрекъснато със суровина и ще се придвижва само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Новата машина ще бъде с мощност на двигателя (дизелов ДВГ) от 74,5 kW, обем на товарачната кофа не по-малко от 1,0 m3 и ширина на багерна кофа 600 mm. Към оборудването на КЧТ (Колесен челен товарач) е предвидено допълнително оборудване: Хидравлична станция и къртач с мощност от 14,71 kW. С допълнителното оборудване остатъчния бетон от миксера, както и бракуваната продукция (до 3%) ще се натрушава и връща за преработка. Това ще осигури висок процент на рентабилност чрез използване на бракувана продукция, повторно в производството и ще намали замърсяването на околната среда. Колесният многофункционален багер с челен товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Доставеното оборудване ще бъде визуализирано с информационни стикери съгласно изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, указващи финансовата подкрепа на Оперативната програма и ЕС.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3: „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективен Мини челен товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : За складиране и експедиране на готовата продукция от бетонови изделия е необходимо закупуване на Мини челен товарач, с какъвто актив предприятието не разполага. Препоръчаният в енергийния доклад Мини челен товарач ще бъде с инсталирана мощност не по-голяма от 55,00 kW и обем на кофата не по-малък от 0,31 m3. Предвиденият за закупуване Мини челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на „ЕС-Билд“ ООД. Новият актив е част от технологичния процес за производство на бетонови изделия. Товароподемността на актива ще бъде не по-малко от 740 кг. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Машината за производство на бетонни блокчета и ще се придвижва само на територията на предприятието. Мини челния товарач е ново поколение актив, който има фабрично инсталирана мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. Доставеното оборудване ще бъде визуализирано с информационни стикери съгласно изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, указващи финансовата подкрепа на Оперативната програма и ЕС.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 4: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на бетонови изделия. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на бетонови изделия чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 12 750 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „ЕС-Билд“ ООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки": Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: 1. Мярка 1: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективна Машина за производство на бетонни блокчета; 2. Мярка 2: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективен Колесен многофункционален багер с челен товарач, хидравлична станция и къртач; 3. Мярка 3: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективен Мини челен товарач; 4. Мярка 4: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „ЕС-Билд“ ООД.

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 240.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 175.67, Достигната стойност: 175.67
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 533.03, Достигната стойност: 533.03
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 24.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

288 507.34 BGN
207 889.14 BGN
188 948.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 176 705.77 31 183.37 80 618.20 288 507.34
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 176 705.77 31 183.37 80 618.20 288 507.34

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Машина за производство на бетонни блокчета – 1 бр.; Обособена позиция 002: Колесен многофункционален багер с челен товарач, с хидравлична станция и къртач - 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003 Доставка на ДНА - Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието – 1 бр. , Стойност: 258 837.34
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Машина за производство на бетонни блокчета – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Колесен многофункционален багер с челен товарач с хидравлична станция и къртач - 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003 Доставка на ДНА - Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 8 800.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 870.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки", Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки"
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Доставка на ДНА - Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието – 1 бр., Стойност: 5 500.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на ДНА - Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието – 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.