English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0037-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
14.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Мизия, с.Липница

Описание

С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фракции, включваща следните активи: 	Пресевната машина, Комбиниран багер-товарач  - 2 бр; Колесен багер – 122 kW; Колесен багер – 90,2 kW; Колесен багер - 102,75 kW; Мини-челен товарач - 2 бр. и Система за мониторинг на енергопотреблението.
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
Предвижда се Въвеждане на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия, която ще се финансира със собствени средства от кандидата.
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие и създаване на потенциал за експорт на дружеството, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодатели в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД
Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 2 (две) нови работни места.

Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Комбиниран багер-товарач - 2 бр.“, включена в обследването за енергийна ефективност: За постигане на ефективност на основната строителна дейност, "Ивкомплект" ЕООД произвежда фракции от инертни материали в производствен обект в с. Липница, община Мизия, област Враца. Приходите от производство на фракции от инертни материали за последните три приключили финансови години са, както следва:  2013 г. - 90 400,00 лева - 3% от нетните приходи;  2014 г. - 599 600,00 лева - 20,69%;  2015 г. - 666 400,00 лева - 22,99 %. Основният енергоносител при реализиране дейността на предприятието е дизелово гориво. През 2015 година са произведени 8330 м3 фракции. Основният проблем на съществуващата технологична линия е голямото количество надситов материал (до 30%), който не може да се преработва и се депонира. Наличния комбиниран багер товарач е с ниска производителност – 33,5 м3/час и не може да обезпечи ритмично и непрекъснато подаване на суровина на роторната трошачка. Това води до чести спирания и аварии, което прави процеса неефективен и скъп. С инвестициите по проекта ще се закупят и пуснат в експлоатация 2 бр. Комбиниран багер-товарач, които са с висока производителност – мин. 57 м3/час за 1 бр. и с единична инсталирана мощност макс. 75,00 kW. Разходът на гориво на съществуващия Комбиниран багер-товарач е 8,96 л/час при разход на гориво на новите активи за 1 бр. макс. 5,10 л/час. Предвидените за закупуване и доставка Комбинирани багер-товарачи - 2 бр ще работят в рамките на производствената площадка на "Ивкомплект” ЕООД. Те са част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активите ще бъдат позициониран в непосредствена близост до Мобилната роторна трошачка и ще я захранват непрекъснато със суровина като ще се придвижват само на територията на предприятието. Новите активи имат мониторингова система за управление и контрол на потреблението на енергията. Софтуерен екран ще показва разхода на енергия в реално време и ще контрола и диагностицира всички отклонения в разхода на енергия. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Етап 5: Одит на проекта: 17-18 месец
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен багер (мярка 2)“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на наличната Мобилна роторна трошачка чрез осигуряване на поточност на технологичния процес и непрекъснато превозване и складиране на готовите продукти е необходимо закупуване на Колесен багер (мярка 2) и обем на кофата мин. 0,80 m3. Новият актив ще складиран готовите продукти, произведени от наличната Мобилна роторна трошачка и ще работи в рамките на производствената площадка на "Ивкомплект” ЕООД. Колесният багер (мярка 2) е част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Мобилната роторна трошачка и ще складира непрекъснато готовите продукти на депа като се придвижва само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, 4 цилиндров, 4 тактов, дизелов, с водно охлаждане; директно впръскване. Колесният багер се отличава с висока производителност – мин. 134 м3/час, нисък разход на гориво – 8,9 л/час, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,98 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 73 974,90 лева годишно. Колесният багер има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен багер (мярка 3)“, включена в обследването за енергийна ефективност : По проекта ще се закупи, инсталира и въведе в експлоатация Пресевната машина. За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на новата Пресевна машина чрез захранване със суровини – надситов материал, който се отделя от производството на фракции с наличната мобилна роторна трошачка е необходимо закупуване на Колесен багер (мярка 3) и обем на кофата мин. 0,80 m3. Новият актив ще зарежда Пресевната машина, осигурявайки непрекъснат цикъл на производство на фракции и ще работи в рамките на производствената площадка на "Ивкомплект” ЕООД. Колесният багер (мярка 3) е част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Пресевната машина като я захранва непрекъснато с надситовия материал като се придвижва само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, 4 цилиндров, 4 тактов, дизелов, с водно охлаждане; директно впръскване. Колесният багер се отличава с висока производителност – мин. 120 м3/час, нисък разход на гориво – 5,7 л/час, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,10 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 52274,89 лева годишно. Колесният багер има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пресевна машина“, включена в обследването за енергийна ефективност: С цел оползотворяване на надситовия материал, който в момента се отделя при производство на фракции от съществуващата в предприятието Мобилна роторна трошачка е необходимо да се достави и въведе в експлоатация Пресевна машина. Пресевната машина ще пресява с тристепенно сито надситовия инертен материал и ще произвежда три нови за предприятието продукта - фракця 16-22 мм, фракция 25-36 и фракция 22-63 мм за пътни основи и асфалтови покрития. С новия актив, освен производство на три нови продукта за предприятието, ще се постигне ресурсна ефективност и ефикасност като се използва надситовия материал, представляващ до 30 % от обема на използвана към момента суровина. Предвидената за закупуване Пресевна машина е с ниска инсталирана мощност - до за закупуване Производителността на новия верижен багер е 50 м3/час при разход на гориво до 3 kW и висока производителност – мин. 120 т/час. Енергоносителят е ел. енергия. Пресевната машина ще се инсталира на производствената площадка на предприятието в с. Липница, община Мизия, област Враца.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен багер (мярка 5) “, включена в обследването за енергийна ефективност: След производството на фракции от Пресевната машина следва сортиране и складиране на трите нови продукта – фракции от инертни материали. За целта по проекта ще се закупи Колесен багер (мярка 5). Предвиденият за закупуване Колесен багер (мярка 5) ще работи в рамките на производствената площадка на "Ивкомплект“ ЕООД. Колесният багер (мярка 5) ще бъде позициониран в непосредствена близост до Пресевната мошина и складовите площи на територията на производствената база на кандидата и ще сортира и складира произведените фракции. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Управлението 4х4 спомага движението при трудни условия и повишава проходимостта на машината.То се изключва автоматично на трета и четвърта скорост, намалявайки разхода на гориво. Производителността на новия Колесен багер (мярка 5) е мин. 91 м3/час при разход на гориво до 9,20 л/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,80 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 65157,14 лева годишно. Колесният багер (мярка 5) има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини-челен товарач - 2 бр .“, включена в обследването за енергийна ефективност: След производството на фракции от Пресевната машина следва сортиране и складиране на трите нови продукта – фракции от инертни материали. Последният етап от технологичния процес е експедиране на готовата продукция чрез натоварването й на транспортни средства. Експедирането в момента се реализира с наличен Мини челен товарач с производителност до 28,68 м/час при разход на гориво 4,67 л/час. Активът е амортизирал и се налагат чести ремонти. От друга страна ниската производителност не може да поеме произвежданите фракции, които значително ще се увеличат след реализиране на проекта. За целта по проекта ще се закупят 2 бр. Мини челни товарачи. Предвидените за закупуване 2 бр. Мини челни товарачи ще работи в рамките на производствената площадка на "Ивкомплект“ ЕООД. Те ще бъде позициониран в непосредствена близост до складовите площи на територията на производствената база на кандидата и ще експедира произведените фракции. Производителността на новите Мини челни товарачи ще бъде мин. 64 м3/час за 1 бр. и единична инсталирана мощност макс. 55,00 kW при разход на гориво до 3,41 л/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,08 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 55 034,18 лева годишно. Новите Мини челни товарачи имат фабрично инсталирана мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активите са продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 8 „Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието“: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 51 571 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на "Ивкомплект” ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Комбиниран багер-товарач - 2 бр.; Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен багер (мярка 2); Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен багер (мярка 3); Мярка 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пресевна машина; Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен багер (мярка 5); Мярка 6: Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини-челен товарач - 2 бр. Мярка 7: Въвеждане на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия"; Мярка 8: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието. Мярка 7 ще се реализира със собствени средства на кандидата. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма . "Ивкомплект” ЕООД.

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 290.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 2 900.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 507.22, Достигната стойност: 507.22
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 749.11, Достигната стойност: 1 749.11
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 316 106.35 BGN
928 636.44 BGN
928 418.01 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 789 340.98 139 295.46 387 469.91 1 316 106.35
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 789 340.98 139 295.46 387 469.91 1 316 106.35

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Пресевна машина (мярка 4)– 1 бр.; Обособена позиция 002: Комбиниран багер-товарач (мярка 1) – 2 бр.; Обособена позиция 003: Колесен багер (мярка 2) – 1 бр.; Обособена позиция 004: Колесен багер (мярка 3) - 1бр.; Обособена позиция 005: Колесен багер (мярка 5) – 1 бр.; Обособена позиция 006: Мини челен товарач (мярка 6) - 2 бр., Стойност: 1 279 296.35
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Пресевна машина (мярка 4)– 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Комбиниран багер-товарач (мярка 1)– 2 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Колесен багер (мярка 2) – 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 004: Колесен багер (мярка 3) - 1бр.
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 005: Колесен багер (мярка 5) – 1 бр.
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 006: Мини челен товарач (мярка 6) - 2бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление , Стойност: 7 400.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Предмет на предвидената процедура: Дейности за информираност и публичност по проекта, Стойност: 860.00
 • Обособена позиция 1: Дейности за информираност и публичност по проекта
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Предмет на предвидената процедура: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 8 550.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Пресевна машина (мярка 4)– 1 бр., Стойност: 51 047.16
 • Обособена позиция 1: Пресевна машина (мярка 4)– 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.