English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-0743-C02
Подобряване качеството на работните места в "Криси транс груп"ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
30.05.2017
30.05.2017
30.08.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, с.Волуяк

Описание

Криси транс груп ЕООД действа в областта на пътно-строителните дейности, един сектор който има осезаемо развитие през последните няколко години.През 2016г.фирмата разшири обхвата на дейност и се насочи към изграждане на пътища и магистрали,където кода на икон.дейност е 43.99 Други специализирани строителни дейности,некласифицирани другаде.С настоящия проект се планира подобряване на здравето и повишаване безопасността на работниците чрез въвеждане на иновативни програми за РЧР и осигуряване на безопасни условия на труд.
Конкретните цели, като осигуряване на нови организационни практики и системи за управление на човешките ресурси,инвестиция в лично и спец.работно облекло(СРО),както и закупуването на колективни предпазни средства(КПС) ще допринесат за постигането на ЦЕЛТА на ПРОЦЕДУРАТА,а именно:".да подобри работната среда в предприятия чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд..”
Целевата група:заети лица,вкл.самостоятелно заети в “Криси транс груп”ЕООД-18бр. 
в т.ч.един самостоятелно зает и трима над 54 г.
Предвидените дейности:
I.I. Разработване на Система за РЧР
I.II. Разработване и внедряване на специализиран софтуер за УЧР
III.I. Осигуряване на КПС
III.II. Закупуване на ЛПС и СРО
III.III.Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа.
III.IV.Провеждане на обучение за поддържане на компетентността на лицата управляващи Системите за УЗБР
IV.Осигуряване на място за хранене и почивка на служителите
V.Дейности за организация и управление на проекта
VI.Дейности по информиране и публичност
Резултати:
-разработени програми за РЧР-3 бр.
-разработен и внедрен софтуер за управление на ЧР-1бр.
-закупени КПС
-закупени ЛПС и СРО,съгл.утвърден списък
-изработени инф.табели на фургоните и офиса-5бр.
-изработени инф.табели за КПС -8 бр.
-изготвени и публикувани съобщения в национално печатно издание-2бр.
-запазени раб.места след края на проекта за минимум 6 м.- 10бр.(в т.ч.2-ма над54г.)
Дейности
 • Дейност I.Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси поддейност I.I. Разработване на система за развитие на човешките ресурси: Целта на тази дейности е развитието на човешкият ресурс.За да бъде една фирма успешна и да може да се развива то тя трябва да разполага с качествени ресурси.Предвид проблемите пред които сме изправени със задържането на персонала и надбюдаващата се тенденция към застаряване на работната сила се налага да се предприемат мерки за удължаване на професионалният им живот. Отчита се, че работещите имат нужда от намаляване на стреса, повишаване удовлетвореността от работата, стимулиране на ангажираността в дългосрочен план, отчитане на индивидуалните таланти и качества, поддържане и обновяване на нужните професионални знания. Както служителите, така и работодателят, имат нужда от гъвкави и сигурни договорни отношения и организация на труда. Предвид идентфицираните потребности на целевата група и за целите на стратегията за развитие на предприятието са предвидени за изпълнение три взаимодопълващи се мерки: 1.Програма за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот включваща: 1.1.Програма за въвеждане на гъвкави форми на заетост. Разработването и ще бъде изцяло съобразено със спецификата на "Криси транс груп" ЕООД.От срещите с персонала ще бъдат дефинирани техните лични потребности и нужди, така че да се подберат точните гъвкави форми на заетост, ще се оцени необходимостта от въвеждане на срочни договори или ротация на работното място. Цялостната оптимизация на работните процеси ще доведе до повишаване на ефективността и удовлетвореността на персонала, поради факта че могат да изпълняват както семейните така и фирмените дейности без да се правят компромиси. 1.2.Антистрес програма за усвояване на умения за справяне в стресови ситуации ще окаже благотворен ефект върху желанието за работа и ангажираността в дългосрочен план.Разработката ще обхваща прилагането на различни практики и методи, които ще доведат до подобряване здравето на служителите, повишаване желанието им за работа и намаляване броят на болничните листове. Посредством прилагането на тази мярка ще се постигне удължаване на трудовия живот не само на хората над 54 г.,но и на всички останали. 2.Менторска програма.Това е една иновативна за нас практика за удължаване на проф.живот на по-възрастните служители (над 54 г.).Предвид факта че имаме 3-ма служители над 54 г.на първо място тя успешно ще се приложи с цел подобряване на комуникацията и взаимоотношенията между служителите с различна възрастова граница.От друга страна посредством нея менторите(хората над 54 г.)ще имат възможност да предадат натрупаните знания и опит през годините на по-младите.Те ще се почувстват полезни и желанието им за оставане по-дълго на работа ще нарастне.Споделянето на опита ще осигури на младите една култура на работа с ниски нива на стрес и напрежение, така те ще запазят добро здравословното си състояние и ще удължат професионалния си живот. 3.Система за атестация на служителите на всички организационни нива.Тя ще включва оценъчни материали, компетентостен модел, технически компетенции за всяка от позициите и други материали на основата на които ще бъде направена оценката. Това което ще се постигне с прилагането на стратегията е подобряване на здравословното състояние на служителите, удължаване на труд.заетост на хората над 54г.,постигане на съвместяване и баланс между личния и професионалния живот,респективно увеличаване на удовлетвореността от работата и намаляване отцъствието от работа. И трите хоризонтални принца се прилагат успешно от "Криси транс груп"ЕООД,което е видно от предприетите мерки и действия по проекта. Етапи на изпълнение: Първи етап:избор на външен изпълнител.Период 3-4месец Втори етап:сключване на договор с избрания изпълнители.Период 4месец Трети етап:предоставяне на разработени мерки. Период 5-14месец Четвърти етап:внедряване на програмите.Период 15 месец
 • Дейност I.Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси поддейност I.II.Разработване и внедряване на специализиран софтуер за УЧР: Целта на разработването и внедряването на Софтуер за управление на човешките ресурси е продължение на Стратегията за развитие на персонала и осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати. Посредством информационната система (софтуерът) ще се повиши ефективността при управлението на различните процеси свързани с подбора и наемането на персонала. Благодарение на въведените в програмата методи ще може да се намират решения за проблемите пред които сме изправени свързани с високият процент заболявания, постоянното текучество, до колко хората са удовлетворени от работата при нас и много други.Предвижда се т.нар. Информационна система за управление на човешките ресурси (HRMS) да притежава не само стандартните модули за личен състав, труд и работна заплата, но и модули свързани с планиране, наемане, организация, здравеопазване, развитие и удовлетвореност на човешките ресурси. Този иновативен за фирмата подход ще даде възможност ръководството да разполага с информация във всеки един момент относно кой служител къде е, по какъв проект работи, дали е присъствал на работното си място, съответният брой раб.часове, кой би могъл да го замести в случай на нужда, каква квалификация има и дали са му необходими образователни курсове и др. Закупуването и внедряването на една такава система ще ни даде възможност да правим автоматично и бързо : ➢анализ на често срещани заболявания сред определен контингент служители; ➢проследяване на здравословното състояние на служителите, което ако не е добро би довело до големи загуби за компанията; ➢анализ каква е причината за честите им болнични; ➢анализ на отпуски и при желание от страна на работодателя да се подобрят условията на труд. Друго голямо предимство на HRMS е технологията за набиране на нови кадри.Обикновенно подобна процедура отнема дни и дори седмици, прекарани в преглеждане на молби, автобиографии, дипломи и препоръки. Крайният резултат обаче може да бъде постигнат също толкова успешно и значително по-бързо, посредством технологията, при която работодателят задава в системата своите изисквания, а тя сортира постъпилите кандидатури за работа и му подава само най-подходящите от тях. Този софтуер ще допринесе за подобряване подбора на служителите, подобряване здравословното им състояние и увеличаване продължителността на трудовия живот не само на хората над 54г., но и на по-младите. Методологияна на разработка на отделните модули в системата ще бъдат съобразени с генерираната информация в Стратегията и различните програми за развитие на човешките ресурси. Планираме ИСРЧР ще съдържа следните модулите: 1.личен състав 2.заплати 3.управление на квалификацията 4.социални аспекти на персонала 5.набиране на персонала 6.атестация и удовлетвореност 7.командировки Системата ще бъде така разработена, че да може актуализацията и обновяването на приложния софтуер да следва развитието на технологиите и изискванията на "Криси транс груп" ЕООД. Благодарение на нея много от документите разработвани до момента на хартия във връзка с управлението на човешките ресурси ще започнат да се използват и съхраняват само в електронен вариянт. Това ще допринесе за намаляване потреблението на хартия и спасяването на редица дървета ще смекчи изменението на климата. Индиректно тази дейност е насочена изцяло към опазване на околната среда и е подкрепа за зелен растеж. Принципът за устойчиво развитие продължава да се спазва и прилага от ръководството на фирмата, което е видно от предприетите действия. Етапите през които ще се премине са: Първите етап: избор на външен изпълнител за разработване и внедряване на софтуер за развитие на човешките ресурси. Период 6 месец Втори етап: подписване на договор с избраната софтуерна компания. Период: 6 месец Трети етап: разработване на софтуера с отделните седем модула. Период 7-14 месец Четвърти етап: внедряване и тестване на системата. Период 14-15 месец
 • Дейност III. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на колективни предпазни средства поддейност III.I.Осигуряване на колективни предпазни средства (КПС) : Дейността има за цел да осигури по-добри и безопасни условия за работа на наетия в "Криси транс груп"ЕООД персонал. Предвид предприетите от фирмата стъпки към разширяване на дейността си от предлагането на транспортни услуги в пътното строителство, като доставка на материали до активно участие в изграждането на пътища, мостове и магистрали се взе решение да се предприемат действия към повишаване на здравословните и безопасни условия на работа. Предвижда се закупуване на колективни предпазни средства (КПС) с цел обезопасяване работата при извършване на новите строителни дейности. В резултат на оценка на риска са идентифицирани опасности, които биха довели до тр.злополуки в следните етапи на работа: 1.При изкопни дейности 2.При работа на високо 3.При обезопасяване навлизането в работния участък Тези рискове и препоръките за тяхното решаване са отразени и включени в Програмата за управление на риска и именно тях фирмата планира с настоящият проект да осигури на своите работници. 1.При изграждането на изкопи,т.к фирмата сега започва да осъществява строителна дейност, към момента осигурените боксови укрепвания са под наем,които първо са от стара полуизгнила ламарина и създават предпоставки от срутване на почвата във изкопа, от друга са значително перо в бюджета.За това планираме закупуването на 4 бр. стоманени боксови укрепвания на изкопи,които да заменят съоръжения под наем и да повишат сигурността и безопасността на раб.място, както и ще допринесат за повишаване ефективността на работа поради лесното им сглобяване.Така ще бъде създадена идеална безопасна среда за работа при извършване на вътрешноградски ремонтни дейности при полагане на ВиК тръби, кабели и други. 2.При работа на високо-строителната бригада разполага с две основни конструкции на скелета от по 1000 кв.м, които не са напълно обезопасени, нямат парапети и на мястото на стабилни метални платформи в момента се използват дъски, които от една страна забавят работата при изграждане на скелето от друга страна с времето остаряват променят формата си и създават предпоставки за подхлъзване, спъване и падане.При направената оценка на риска има предписания, които фирмата е включила в програмата за управление на риска и стратегията за повишаване на здравето и безопасността на служителите.В тази връзка по проект е заложено закупуване на 2-ва к-та от основни и допълнителни предпазни части за обезопасяване на2000 кв.м.скеле, а именно: ➢Предпазен парапет с осн.предпазна функция,който се монтира лесно и спомага за допълн.укрепване на скелето. ➢Метална пътека с противоплъзгащо покритие, лесна за монтиране и осигуряваща нормално и конфортно използване на скелето. ➢Стойка за парапет с предпазна функция,като на нея се монтират страничните и главни парапети. ➢Страничен парапет с предпазна функция. ➢Пета с резба осигурява лесното регулиране на височината и избягване на деневилация до 25 см. ➢Алуминиева пътека с люк и стълба чрез нея се преминава от едно ниво на скелето, на друго.Чрез стълбата се осъществява обезопасено слизане и качване на хора. Притежава люк, който след преминаване се затваря. ➢Болт с ухо за захващане на скелето към сградата,за да се избегне неговото падане. ➢Осигурителен щифт повишава сигурността на конструкция и нейната устойчивост срещу „изваждане“на един елемент от друг. Осигуряването на тези КПС ще гарантира безопасността и устойчивостта на раб.места,като използването им от работниците не се ограничава по никакъв начин.Политиката на фирмата изцяло е ориентирана в прилагането на принципите за равни възможности и липса от дискриминация, както и изборът на стоки произведени от екологичночисти и използващи ефективно ресурсите икономики показва стремежа към опазване на околната среда. дейността продължава...
 • Дейност III. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на колективни предпазни средства поддейност III.I.Осигуряване на колективни предпазни средства (КПС) продължение: Продължение: 3. При строителство на пътища и магистрали се налага персонала да бъде защитен от навлизането на МПС. Предвид факта, че фирмата ще участва в изграждане, рехабилитация и поддържане на пътни участъци и автомагистрали в страната следва да се осигурят нужните КПС. При изпълнението на своите задължения персонала ежедневно ще е подложен на различни климатични условия, неблагопиятни въздействия от шум, опасност от механични увреждания, т.к. работят на открито с различна техника. За да се обезопаси работен обект, намиращ се в урбанизирана територия или в близост до път, и за да се предпазят работещите от риск от злополуки с пътни превозни средства (ППС), се изготвя проект за временна организация на движението, който се изпълнява чрез поставяне на предпазни огради, знаци и съоръжения за пътна сигнализация. Липсата на такава или използването и под наем са обикновенно силно амортизирани обозначителните знаци, което създава предпоставки за пътно транспортни произшествия, трудови злополуки и отцъствие от работа. Опазване живота на хората е от съществено значение и закупуването на нови предупредителни знаци и подвижни сигнални светлинни системи е наложително и приоритетно. В настоящият проект се предвижда закупуване на допустими по Наредба 3/16.08.2010г. предупредителна светлинна сигнализация обозначаваща предстоящият участък в ремонт. За двете работни бригади се предвижда по 1 комплект "Предупредителна, светлинна пътна сигнализация" включваща както следва: ➢сигнални лампи подаващи мигаща жълта светлина с две батерии ➢подвижна затваряща табела с мигаща стрелка – размери 1,70мХ2,50м с LED лампи ➢конуси, светлоотразителни с височина 750 мм ➢съвкупност от обозначителни знаци на ремарке – комплекта включва 3 табели с размери 1,20х2 м и знак 1,10х1,10м с диамантено фолио. ➢комплект стандартни пътни знаци А23, Ж13 и Т2. Новите средства за временна организация на пътя, като знаци с диамантено прокритие и светлинна сигнализация ще осигурят много по-голяма видимост на пътния участък, който се строи или е в ремонт. Високите подвижни предупредителни светлинни табели с LED лампи, ще насочват от далече водачите на МПС да предпиемат нужните действия, което ще допринесе за опазването на човешки животи, предотвратяване на трудови злополуки и намаляване процента на болничните. Колективните предпазни средства ще обезопасят участъка в които небива да се влиза, както и ще подобрят качеството и ефективността на работа имайки в предвид, че са лесно подвижни и много по-бързо ще могат да се инсталират и съответно премахнат от дадения участък. От друга страна те ще осигурят по–висока сигурност и безопасност на работа на целевата група по проекта – персонала на "Криси транс груп"ЕООД в това число и на трима над 54 годишна възраст. С предприетите действия е видно, че ръководството на фирмата прилага и изцяло допринася за покриване на хоризонталните принципи Равни възможности и недопускане на дискриминация, както и Равенство между половете. КПС ще бъдат предоставени да се ползват без дискриминиране или разделение по пол, етническа или религиозна принадлежност. Предприетите мерки по закупуване на енергоспестяващи светлинни съоръжения изработени от екологично чисти материали са изцяло насочени към екологно устойчива и използващи ефикасно ресурсите икономика. Устойчиво развитие е принцип, който фирмата спазва стриктно в своето развитие.
 • Дейност III. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на колективни предпазни средства поддейност III.II.Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло: В изпълнението на своите задължения работниците в КАТБИЛД ЕООД ежедневно са изложени на неблагоприятното въздействие на микроклимата, прах, шум, заслепяване, токсични вещества - горива, масла, бои,грундове,поражения от ел.ток,механични увреждания, като спъване,подхлъзване,падане,удряне,прищипване,премазване,пробождане,както и опасност от пътни транспортни произшествия /ПТП/. Тази интензивност на работа и непрекъснатото влияние на климата определят необходимостта предпазните средства посочени в Списъка на утвърденото работно облекло разработен съгласно чл.17, ал.3 от Наредба 3/19.04.2001 да са произведени от качествени материали осигуряващи минимум 12 месечното им използване. Облеклото следва да бъде с устойчиви на напукване и износване светлоотразителни елементи, така че строител-пътища и операторите на строителните машини да са забележими и вероятността от трудови злополуки да е минимизирана. През 2015 фирмата закупува основни лични предпазни средства, чийто срок на износване изтича и следва да бъдат подменени. С настоящият проект ръководството ще използва възможността да се закупят планираните за осигуряване през 2016г. ЛПС и СРО, които да са изцяло светлоотразяващи със срок на износване 12 месеца.Отделно различните климатични условия при които работят хората налагат да им бъде осигурено водозащитно яке, както и ветро и термозащитен комплект: яке и полугащиризон. Ще се закупят нови удобни модели, подходящи за съответните длъжности и особенности на работа, както следва: ➢Строителен техник-1-н и техник-механик 2-ма служители,на които им се полагат: Светлоотразително яке-1бр. Светлоотразителен панталон-1бр. Светлоотразителна тениска-1бр. Водозащитно яке -1 бр. Ветрозащитен и термозащитен комплект: яке и полугащиризон-1бр. Работни обувки-1бр. Работни ботущи-1бр. Укрепващ колан-1бр. Механични ръкавици -1бр. Защитна каска - 1бр Профилна полумаска със слой активен въглен - 4бр. ➢Оператор на строителни машини–3-ма служители, полагат им се: Светлоотразително яке -1бр. Светлоотразителен панталон -1бр. Светлоотразителна тениска -1бр. Водозащитно яке-1бр. Ветрозащитен и термозащитен комплект: яке и полугащиризон-1бр. Работни обувки-1бр. Работни ботущи-1бр. Укрепващ колан-1бр Механични ръкавици-1бр. Защитна каска-1бр. Профилна полумаска със слой активен въглен-4бр. Антивибрационни ръкавици-2бр. Антифони–2бр. ➢Строител–пътища 8-м служители, полагат им се: Светлоотразително яке -1бр. Светлоотразителен панталон -1бр. Светлоотразителна тениска -1бр. Водозащитно яке -1бр. Ветрозащитен и термозащитен комплект: яке и полугащиризон-1бр. Работни обувки -1бр. Работни ботущи-1бр. Укрепващ колан -1бр Механични ръкавици-1бр. Защитна каска - 1бр. Профилна полумаска със слой активен въглен –еднократна употреба-4бр. Антивибрационни ръкавици-2бр. Антифони -2бр. Предпазен поликарбонатен щит за лице в комбинация с антифони XLS-2бр. Осигуряването на нови, съвременни ЛПС и СРО ще доведе до минимизиране на риска върху здравето, до модерна и качествена лична защита при работа. Важно за работещите в предприятието е непрекъснато да се подобряват условията на труд, да се намалят професионалните рискове и заболявания.В тази дейност са спазени изцяло принципите на Равенство и недопускане на дискриминация и всеки един от служителите ще получи ЛПС и СРО независимо от своя пол, етнос, възраст и т.н. Отделно избраните работни облекла и ЛПС са произведени от екологично чисти материи, което показва едно поведение подкрепящо зеления икономически растеж и опазване на околната среда. Устойчивото развитие е принцип застъпен в дейността и активно се прилага в "Криси транс груп"ЕООД.
 • Дейност III. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на колективни предпазни средства поддейност III.III.Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа.: Независимо от сферата на икономическа дейност, рисковете на работното място за здравето и безопасността на служителите е основен проблем на който трябва да се обърне внимание.Законодателството в много страни става все по-строго в тази сфера , а правните санкции по-големи. Много предприятия се стремят да управляват тези рискове, да намалят разходите и да демонстрират добро управление пред всички заинтересувани страни. В резултат на това все по-голяма част от фирмите избират да въведат Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, основана на принципите на BS OHSAS 18001:2007 и да се сертифицират. С цел да се възползват от ползите, които носи този регламентиран подход "Криси транс груп"ЕООД планира именно нейното въвеждане. Посредством Система за управление на здравето и безопасността при работа ръководството ще има възможност да контролира и овладява рисковете и да подобряват своята дейност. Елементите на BS OHSAS 18001:2007 включват: ➢политика и ангажираност; ➢идентификация на опасностите; ➢оценка и контрол на риска; ➢оценка на съответствието; ➢законови изисквания; ➢цели и програми относно организация и персонала; ➢обучение, комуникация и консултации; ➢документи и записи; ➢оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване; ➢разследване на инциденти и трудови злополуки; ➢коригиращи и превантивни действия; ➢одит и преглед от ръководството. Дейността е необходима за изпълнението на целите на проекта и посредством внедряването и сертификацията по Стандарта за безопасни условия на труд ще се създадат условия за намаляване нивото на травматизъм. На всеки един етап ръководството и персонала ще подпомагат консултанта осигурявайки му нужната информация и запознавайки го с особеностите на работните процеси във фирмата. Внедряването на този международен стандарт ще даде възможност на организацията да разработи и приложи политика и цели, които отчитат законодателните изисквания и информацията за рисковете за здравето и безопасността при работа. Това е една ефикасна система, която може да бъде интегрирана с други изисквания за управление и да помогне на организациите да постигнат целите по здравето и безопасността при работа, както и икономическите си цели. След успешното внедряване и преминаване на вътрешен одит, фирмата ще е готова да пристъпи към сертифициране.За целта ще бъда избрана независима сертифицираща организация, която ще проведе сертификационния одит и издаде сертификат. Успешното внедряване на системата гарантира удовлетвореността на служителите, от гледна точка на тяхната безопасност и здраве, намалява загубите от общи и професионални заболявания и трудови злополуки, създава се спокойна и творческа обстановка в трудовия колектив.Прилагането на стандарта може да подпомогне подобряване на морала на трудовия колектив и предлага потенциално намаляване на оплаквания и по-ниски застрахователни премии по застраховки, свързани с рисковете „трудова злополука” и „професионална заболеваемост”. И не на последно място благодарение на системата се постига намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността на труда.
 • Дейност III. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на колективни предпазни средства поддейност III.IV.Провеждане на обучение за поддържане на компетентността на лицата управляващи Системите за УЗБР: Целта на тази дейност е двама обучени от персонала на "Криси транс груп" ЕООД успешно да поддържат и непрекъснато да усъвършенстват внедрената система за УЗБУТ. По този начин се предотвратяват грешките, които водят до злополуки с работниците по време на изпълнение на поставените им задачи и риска за здравето се свежда до минимум. Предвижда се двама служители да преминат обучение за вътрешен одитор по международния стандарт BS OHSAS 18001:2007. Така те ще получат знания и ще подобрят своята компетентност за бъдещото успешно управление на системата. Курсът ще се проведе от компетентна фирма и е с продължителност 48 учебни часа. Обхвата на обучението включва: 1. Запознаване с изискванията и особеностите на стандарта BS OHSAS 18001:2007 с цел поддържане успешното функциониране на системата. 2. Какво представлява системата за управление BS OHSAS 18001:2007, с какво спомага за спазването на законовите задължения за безопасност на труда; 3. Идентифициране на контролни точки и отделните процеси 4. Провеждане на одити 5. Упражнения Обучението ще завърши с изготвяне на анализи за оценка на ефикасността от проведените обучения. В края всеки един от участниците ще получи Сертификат за вътрешен одитор по BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще премине през следните етапи: Първи етап: избор на обучителна фирма, съгласно указанията на УО, ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/2014. Период: 10 месец Втори етап: подписване на договор с избраната фирма. Период 10 месец Трети етап: Провеждане на обучение за вътрешни одитори по BS OHSAS 18001:2007 на двама от служителите на "Криси транс груп" ЕООД Период: 11-12 месец Четвърти етап: Получаване на сертификати за вътрешни одитори по BS OHSAS 18001:2007. Период 12 месец
 • Дейност IV.Осигуряване на място за хранене и почивка на служителите: Фирма "Криси транс груп" ЕООД е създадена през 2015г. и извършва пътно-строителни дейности, предлагайки на своите клиенти доставка на инертни материали, както строителни услуги при изграждането на пътища и магистрали. Заетите във фирмата са 18 човека, от тях 14 човека изпълняват строителните дейности, като 3-ма са над 54 г.Единят от проблемите стоящ пред ръководството на фирмата е факта, че на строителните обекти няма осигурено място за хранене и почивка. Това предполага строител-пътища и стрителните техници да ядат своя обяд на крак, под някое дърво или да похапват сред строителните материли или в самата машина(багер, трактор и т.н).Отделно факта, че цял ден са изложени на различни климатични условия било то жега, дъжд или студ и няма къде да си починат нормално е предпоставка за намаляване на тяхната ефективност.Всичко това с течение на времето ще се отрази негативно върху здравето им и предопределя повишаване процента на заболяванията респективно болничните.Създаването на благоприятен микроклимат и обстановка за хранене и почивка е важна и приоритетна цел стояща на дневен ред. Настоящата програма дава възможност "Криси транс груп"ЕООД да реализира тази своята цел да се подобрят условията за обедна почивка, така че да се повиши удовлетвореността на персонала и неговото здраве,а от там и качеството на работа. За целта се предвижда на сформираните две строителни бригади да се осигурят общо четири обзаведени приносими фургона. Единят фургон ще има обособена кухня и столова, а другият ще е обособен за почивка. Необходимостта да бъдат подвижни е нуждата от преместването им на различните строителни обекти. По този начин персоналът ще бъде обезпечен и осигурен с едни елементарни условия за хранене и почивка, които към момента "Криси транс груп"ЕООД нямаше финансовата възможност да осигури. Фургонът за хранене ще има обособен кухненски бокс и ще бъде дооборудван с кафе машина, хладилник, микровълнова, скара с грил и диспенсър за вода.В същият този фургон ще се обособи и зона за хранене, като се предвижда закупуването на 2 маси и 8 стола. Фургонът обособен като зона за почивка и отдих ще се дообзаведе с ъглов разтегателен диван,табуретки и холна маса. С реализирането на настоящата дейност ще се подобри качеството на живот и удовлетвореност на служителите. Подобреното здравословно състояние ще даде възможност персонала не само над 54 г.,но и младите хора да останат по-дълго време на работа и да удължат професионалния си живот. За осигуряване на благоприятен микроклимат фургоните ще бъдат оборудвани с инверторни климацити и генератори за ток. Енергоспестяващите осветителни тела и цялостното оборудване с енергиен клас А+, което чрез ниската консумация на ел.енергия ще допринесе за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Допълнително изолацията с която са изградени фургоните, дограмата и цялото оборудване вътре ще допринесе за снижаване на разходите за отопление, редуциране на отделяните вредни емисии, което ще осигури ефективно използване на ресурсите и опазване на околната среда. Всеки един служител ще може да се възползва от създадените условия за почивка без да има разделение по пол, възраст, етнос, религия и т.н. С тези си действия фирмата за пореден път потвърждава спазването и прилагането на трите хоризонтални принципа.
 • Дейност V. Дейности за организация и управление на проекта: Началото на проекта ще бъде поставен с назначаването на ръководителят по проекта на граждански договор. За да се осигури успешното изпълнение на планираните дейности ще се проведе избор на консултантска фирма, която заедно с ръководителят да осъществяват успешното администриране и управление на проекта. На първата среща между ръководителя на проекта и избраните консултанти ще бъдат структурирани задачите и отговорностите на екипа, ще се планират предстоящите действия и задачи. По време на целият проект ще се провеждат срещи, ще се извършва мониторинг от страна на ръководителя. Всички изготвени документи ще съдържат информация за схемата и източника на финансиране на проекта. Същите ще бъдат архивирани и съхранявани съгласно изискванията на програмата. Консултант от външната фирма ще се грижи за провеждане на избора на изпълнители при спазване изискванията на УО и ЗУСИСФС/ПМС 118/2014. Отчитането на финансите ще се извършва отделно от отчитането на основната дейност на фирмата, за да може да има прозрачност и по-лесно проследяване движението на парите. Консултаните по проекта ще помагат в извършването на подбор на външните изпълнители. Ще архивират документация, така че да има просредяемост и отчетност. При необходимост ще се изготвят междинни технически и финансови отчети. А в края на проекта ще се подготвят финалните технически доклад и финансов отчет. Дейността е необходима съгласно изискванията на правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
 • Дейност VI.Дейности по информиране и публичност: Основните цели на дейностите по информация и публичност са свързани с повишаване обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОП РЧР; информиране широката общественост за ролята, която играе ЕС, съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; гарантиране прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти. За целта ще бъдат изготвени и поставени на закупените четири фургона информационни табели с размери А4, както и една в офиса на фирмата, популяризиращи приноса на ОП “РЧР” за изпълнението на настоящия проект. На закупените подвижни ремаркета с обозначителни знаци -2 бр. и подвижна затваряща табела с мигаща стрелка с LED лампи -6 бр. ще се поставят информационни стикери с размер А5. Съгласно изискванията по програмата на закупения стопански инвентар, като: кафемашини, хладилници, микровълнови, маси, столове, диспенсъри за вода, климатици, генератори за ток, както и на колективните предпазни средства ще се поставят също малки информационни стикери. Визуализацията върху табелите и стикерите ще съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и ще посочва, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Предвижда се също така да се подготви и отпечата в национално печатно издание информационно съобщение с цел популяризиране дейностите на проекта. Едно съобщение ще бъде публикувано в началото на проекта и едно в края за оповестяване на постигнатите резултати. Всички информационни материали ще са изработени в съотвествие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Информирането на широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е отговорност на всеки бенефициент. Дейността ще премине през следните етапи: Първи етап: избор на външни изпълнители, съгласно указанията на УО, ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/2014. Период: 2 месец Втори етап: подписване на договор с избраните фирми. Период 2 месец Трети етап: Отпечатване на рекламните и информационни материали, както и публикуване на информационни съобщения в началото и края на проекта. Период: 3-15 месец

Индикатори

Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 18.00, Достигната стойност: 38.00

Финансова информация

378 130.00 BGN
378 130.00 BGN
373 232.38 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 56 719.50 0.00 321 410.50 378 130.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 56 719.50 0.00 321 410.50 378 130.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на Ръководител на проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД, Стойност: 8 602.00
 • Обособена позиция 1: Избор на Ръководител на проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, Стойност: 22 000.00
 • Обособена позиция 1: Организация и управление на проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
Предмет на предвидената процедура: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007; обучение за работа със Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД“., Стойност: 18 800.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007; обучение за работа със Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД“.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Разработване на система за развитие на човешките ресурси в Криси Транс Груп ЕООД, Стойност: 29 250.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на система за развитие на човешките ресурси в Криси Транс Груп ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси в Криси Транс Груп ЕООД , Стойност: 29 650.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси в Криси Транс Груп ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на мерки по информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД“., Стойност: 1 660.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на мерки по информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.008-0743-C01 „Подобряване качеството на работните места в Криси Транс Груп ЕООД“.
Предмет на предвидената процедура: Закупуване и доставка на предупредителна светлинна пътна сигнализация по проект BG05M9OP001-1.008-0743-C02 „Подобряване качеството на работните места в "Криси транс груп" ЕООД“, Стойност: 71 600.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване и доставка на предупредителна светлинна пътна сигнализация по проект BG05M9OP001-1.008-0743-C02 „Подобряване качеството на работните места в "Криси транс груп" ЕООД“
Предмет на предвидената процедура: Закупуване и доставка на колективни предпазни средства за обезопасяване на работниците при извършване на строителни дейности в Криси Транс Груп ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване и доставка на стоманено боксово укрепване на изкопи – 4 комплекта; Обособена позиция 2: Закупуване и доставка на основни и допълнителни елементи за обезопасяване на 1000 кв. м. скеле – 2 комплекта. , Стойност: 131 090.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Закупуване и доставка на стоманено боксово укрепване на изкопи – 4 комплекта;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Закупуване и доставка на основни и допълнителни елементи за обезопасяване на 1000 кв. м. скеле – 2 комплекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.