English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0096-C01
„Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
13.02.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Монтана, с.Белотинци

Описание

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на производството на фракции от инертни материали в предприятието, с което ще се реализират заложените цели в стратегията на предприятието за намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността му и увеличаване на конкурентоспособността. С инвестициите ще се разшири производствения капацитет на съществуващ стопански обект за производство на фракции от инертни материали. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фракции, включваща следните активи: Трошачно-пресевна инсталация, Колесен челен товарач, Верижни багери, Мини челен товарач и Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на"Каро трейднг" ООД. С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.

С реализиране на заложените дейности ще се реализират препоръките от енергийния доклад и ще се постигнат реално измерими резултати, които са в унисон с поетите ангажименти на "Каро трейдинг" ООД за съблюдаване на корпоративната политика в цялостното си развитие:
- Спестяване на енергопотреблението с 3 380 218 kWh/год., което е 64,33% от общото потребление на енергия;
- Намаляване себестойността на продукцията чрез намаляване на специфичното потребление на единица продукция с 4,38 kWh/м3;
- Опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии с 1 933, 72 т/год. и претрошаване на надситовия материал, който е до 30% от суровините.
 - Внедряване и сертифициране на Системи за енергийно управление ISO 50001:2011.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трошачно-пресевна инсталация“, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Трошачно-пресевна инсталация за производство на фракции от инертни материали. Трошачната инсталация включва захранващ бункер, скалпиращо сито за претрошаване на скалния материал, първична роторна трошачка с размери на входящия материал зо 650 мм, вибрационно сито и 4 бр. конвейерни ленти за разделяне на готовите продукти вторично претрошаване на надситовия материал и производство на 6 фракции. С новата инсталация ще се произвеждат 6 нови фракции (0-4, 4-11, 11-16, 16-22, 22-32, 0-63) с приложение в производството на асфалт и бетон. Трошачно-пресевна инсталаци ще се инсталира в производствената база на "Каро Трейдинг“ ООД, където има асфалтова база и бетонов възел. Така произведените фракции, от новата инсталация ще се влагат директно в производството на бетон и асфалт, което обуславя оптимизиране на себестойността и обвързано производство в съответствие с изпълняваните обекти и обемите на поръчките от страна на клиентите на предприятието. Трошачно-пресевната инсталация има мониторингова система за управление и контрол на потреблението на енергията. Софтуерен екран ще показва разхода на енергия в реално време и ще контрола и диагностицира всички отклонения в разхода на енергия. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата. Етап 5: Одит на проекта: 17-18 месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 "Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач", включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичните операции по първоначалното зареждане на бункера на новата трошачна инсталация е необходимо да се реализират от мощен товарач от ново поколение, който е енергоефективен. Предприятието към момента не разполага с технологично оборудване от такъв тип. По проекта се предвижда закупуване и доставка на Колесен челен товарач с производителност от 750,00 м3/час, инсталирана мощност 232 kW и специфичен разход на гориво от 15,60 л/час. Новият Колесен челен товарач ще се предвижва само на територията на производствения обект на предприятието и ще захранва бункера на трошачната инсталация с инертни материали за да осигури непрекъснат производствен цикъл. Активът има стандартно инсталирана мониторингова система. Програмата позволява локация на техниката във всеки един момент, като координатите и движението на машините се засичат чрез сателитна връзка и се предават в реално време чрез интернет достъп. Системата е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво( моментен , среден) , работни параметри на техниката , нива на охладителна и хидравлична течност, температури. Всяко отклонение на стойностите се регистрира и системата алармира за това. Програмата дава възможност за запаметяване на нужните параметри на електронен носител или принтирането им на хартия. Информация за разходи на гориво, сервизни интервали, грешки и работни стойности се съхранява и е достъпна за визуализация. Системата за мониторинг чрез използване на GPS-сателитна технология позволява лесно проследяване на работните функции на машината, диагностика на някои от основните възли, обучение на операторите и оптимизация на разхода на гориво.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 "Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер (мярка 3)", включена в обследването за енергийна ефективност: Зареждане на инсталацията за производство на бетонови смеси с фракции в момента се извършва от Верижен багер, който е с ниска производителност и висок разход на гориво. За подобряване на ефективност на производство на бетонови смеси и постигане на енергийна ефективност, енергийния доклад препоръчва закупуване и доставка на високопроизводителен Верижен багер. Предвиденият за закупуване актив е с производителност от 311 м3/час при 192 м3/час на съществуващия и с разход на гориво от 10,30 в/час при разход в момента почти два пъти повече - 18,27 л/час. Новият верижен багер, който се планира да се закупи по проекта ще се придвижва само на територията на предприятието и ще зарежда бункера на инсталацията за производство на бетонови смеси с произведените фракции от инертен материал. Активът е от ново поколение с висок енергиен клас и стандартно внедрена мониторингова система за отчитане в реално време.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 "Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер (мярка 4)", включена в обследването за енергийна ефективност: За технологичната операция складиране на готовите фракции на различни депа е необходимо закупуване на Верижен багер. Предвиденият актив по проекта ще се придвижват само на територията на предприятието и ще складира готовите фракции. Планираният актив Верижен багер е високопроизводителен - 233 м3/час, при инсталирана мощност 129 kW и нисък разход на гориво от 7,50 л/час. Новият актив има стандартно инсталирана система за мониторинг в реално време и отчита разхода на гориво. Той ще осигури ритмичност на производствения процес на новата трошачна инсталация, като същевременно ще се постигне енергийна ефективност и оптимизиране себестойността на готовата продукция.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 "Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини челен товарач" - 2 бр., включена в обследването за енергийна ефективност: За експедиране на готовите фракции, енергийния доклад препоръчва закупуване на 2 бр. мини челни товарачи. Машините ще се придвижват само на територията на предприятието. Всеки мини челен товарач е с ниска мощност - 53,5 kW и производителност от 61 м3/час, при разход на гориво за час от 3,2 литра. Единият мини челен товарач ще се използва за експедиране на фракциите, произведени от новата трошачна инсталация. Вторият мини челен товарач ще замени съществуващ товарач и ще се използва за експедиране на фракции и продукти от съществуващите инсталации на територията на производствената база на "Каро трейдинг" ООД, с цел постигане на енергийна ефективност, повишаване на производителността и намаляване на престоя при експедиция. Активите имат стандартно инсталирана система за мониторинг в реално време, включително и за разхода на горивото и информация за неговото оптимизиране.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 6: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на"Каро трейднг" ООД. : В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на"Каро трейднг" ООД." като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания от въвеждане на Уеб базираната система ще са размер на 108 816 kWh/год.
 • Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление : ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „Каро трейдинг“ ООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на системата с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки" - предварителна дейност: Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г. и №00432/ 09.10.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки:  Мярка 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Трошачно-пресевна инсталация;  Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач;  Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер (мярка 3);  Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер (мярка 4);  Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини челен товарач - 2 бр.;  Мярка 6: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на"Каро трейднг" ООД. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма "Каро трейдинг" ООД.

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 844.60, Достигната стойност: 1 844.60
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 3 271.40, Достигната стойност: 3 271.40
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 20 000.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 200.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 363 124.77 BGN
1 428 674.86 BGN
1 428 177.08 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 214 373.63 214 301.23 934 449.91 2 363 124.77
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 214 373.63 214 301.23 934 449.91 2 363 124.77

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване за производство на фракции от инертни материали“: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация – 1 бр., Обособена позиция 002: Колесен челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Верижен багер - 171kW - 1бр., Верижен багер - 129 kW - 1бр.; Обособена позиция 004: Мини челен товарач - 2 бр. , Стойност: 2 327 124.77
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Колесен челен товарач - 1бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Верижен багер - 171kW - 1бр., Верижен багер - 129 kW - 1бр.;
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 004: Мини челен товарач - 2 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление: Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление Обособена позиция 2: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки", Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки"
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване за производство на фракции от инертни материали“: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация – 1 бр., Стойност: 1 051 258.63
 • Обособена позиция 1: „Доставка на енергоефективно оборудване за производство на фракции от инертни материали“: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация – 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.