English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-7.007-0016-C01
Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ „Ангел Каралийчев“ и ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица
08.05.2019
08.05.2019
08.05.2022
Сключен
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Велико Търново (BG321), Стражица, гр.Стражица

Описание

Проектът обхваща площадките за игра в двете целодневни детски градини на територията на гр.Стражица -Детска градина "Ангел Каралийчев" и Детска градина "Сава Цонев". Целта на разработката е реконструкция и обновление на площадките за игра в дворовете на двете детски градини и привеждането им в съответствие с нормативната уредба на република България. Детските съоръжения на съществуващите площадки са изработени от стоманени профили неотговарящи на съвременните изисквания за безопасност. Проектът предвижда подмяна на всички стари съоръжения с нови, като те ще са монтирани върху предварително изградена армирана бетонова настилка. Размерите на новите места за монтиране ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Върху бетоновата настилка се предвижда залепването на ударо-поглъщаща каучукова настилка. Местата за поставянето на новите съоръжения е така избрано, че да се вместят между растителните видове без да се налага отсичането на дървета и храсти. На площадката за игра в ДГ "Ангел Каралийчев" настилката от венецианска мозайка ще се ремонтира в най-разрушените зони. На площадката за игра в ДГ "Сава Цонев" ще се извърши подмяна и ремонт на настилките на най-разрушените места. Дейностите по проекта са в съответствие с Приоритет 4 „Достъпност и качество на средата на живот”, Специфична цел 4.1 „Изграждане на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура, осигуряваща достъпност и по-добри условия за живот”, на Общинския план за развитие на община Стражица за периода 2014-2020г.
Дейности
 • Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ "Ангел Каралийчев" и ДГ "Сава Цонев" гр.Стражица: За изпълнение на дейността ще се подготви тръжна документация за провеждане на събиране на оферти с обява за избор на изпълнител на строителството и оборудването. - Провеждане на процедурата за избор на изпълнител на дейността. - Определяне на изпълнител на дейността. - Сключване на договор за изпълнение на дейността. Ще бъде изготвена тръжна документация в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/, съдържаща: минимални изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и методика за определяне на комплексна оценка на офертата с посочени показатели и относителната им тежест. След одобряването на проектното предложение ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността. Обществената поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на събиране на оферти с обява по реда на ЗОП. Възлагането на изпълнение на дейността ще се извърши след провеждането на процедурата, класирането на офертите в съответствие със заложената в тръжната документация методика за оценка на офертите и сключване на договор с избрания изпълнител. Изпълнението на СМР ще започне със съставянето на Протокол (Образец) 2а, с което изпълнителят е въведен на строителната площадка. Изпълнителят извършва строително-монтажни дейности съгласно одобрения технически проект, спазвайки Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби. По време на строителството Изпълнителят следва да: - поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора; - съставя пълно и правилно всички актове и протоколи; - осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване на действащите нормативни документи; - взема необходимите мерки за опазване на пътищата ползвани от него по време на строителството и за сигурността на преминаващия пътен трафик; - следи за осигуряването на временната организация по време на строителството; - спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; - недопуска увреждане на трети лица и имоти; - следи за годността на Строежа за въвеждане в експлоатация; Изпълнителят съхранява на строежа Заповедна книга, в която се вписват всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощени за това лица и специализирани контролни органи съгласно Закона за устройство на територията. След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, Изпълнителят изготвя екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и уведомява за готовността си да предаде Строежа. След извършване на успешни изпитвания на обекта се съставя Констативен акт (Образец) 15 за установяване годността за приемане на строежа. След приключването на СМР обектите ще се въведат в експлоатация. Изготвяне на необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на строежа.
 • Авторски надзор: За изпълнението на авторския надзор е сключен договор с изпълнител по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП - директно възлагане. Авторският надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта ще се осъществява от проектанта на работния проект, съгласно сключен договор за проектиране на обектите. Ще се упражнява авторски надзор в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, на подзаконовите актове по прилагането му и с условията на договора за извършването на авторски надзор. Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при следните случаи: - При подписване на протоколи и актове; - При обсъждане и промяна на конструктивните решения; - При одобряване на конструктивни решения; - При изготвяне на ревизирани чертежи/проекти; - При изменение на проектни части по време на работа; - Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част на площадката за всички етапи на изпълнение на проекта; - Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице; - Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазването на условията за безопасност съгласно проекта за организация на строителството, при извършване на определен вид дейност; - Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и ВОД (временна организация на движението); - Проектантът съгласува екзекутивни чертежи; - Проектантът уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС; - При необходимост изготвя ревизирани чертежи или изменения на проектите по време на работа.
 • Строителен надзор: Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и ще включва: осигуряване законосъобразно започване на СМР, контрол по отношение на пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнението на СМР, контрол при изпълнението на СМР, съгласно одобрения проект и изискванията на ЗУТ, контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на СМР, контрол за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност, своевременно съставяне и подписване на всички актове, протоколи и документи, необходими за реконструкцията на площадките за игра относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на Министъра на РРБ за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, осигуряване на законосъобразно завършване на СМР и въвеждането в експлоатация и др.След приключване на СМР на обекта с подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 , от изпълнителя на строителния надзор. За окончателно извършване на услугите по ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА се определя датата на въвеждане на Строежа в експлоатация.
 • Консултански услуги за управление на проекта: Консултанските услуги включват дейности както за подготовка на проектното предложение, така и дейности по управлението и отчитането на проекта. Предоставяне на Консултански услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта: - Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. комплектуване на пакета от документи към заявки за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране; - Подготовка на необходимата кореспонденция между бенефициента и ДФ „Земеделие” по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с ДФ „Земеделие” договор за финансово подпомагане и други свързани с цялостното изпълнение на проекта; - Осъществяване на сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в рамките на проекта – Бенефициент, ДФЗ, изпълнители на договори; - Изпълнение на ежедневните дейности, свързани с отчитане изпълнението на проекта, да дава отговори след получаване на съответния въпрос от Бенефициента, възникнал в хода на изпълнение на проекта; - Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя; - Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие” по време на изпълнение на проекта. Консултиране на бенефициента относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта; - Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на бенефициента; - Окомплектоване на изискуемата документация към заявки за плащане (фактури, платежни нареждания и др. разходооправдателни документи), свързани с отчитане на дейностите по проекта по отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за входиране в ДФ „Земеделие“; - Окончателно отчитане на дейностите по проекта в ДФ „Земеделие”.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

97 751.51 BGN
97 751.51 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 14 662.73 0.00 83 088.78 97 751.51
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 14 662.73 0.00 83 088.78 97 751.51

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: СМР за реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ „Ангел Каралийчев“ и ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица, Стойност: 88 891.51
 • Обособена позиция 1: СМР за реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ „Ангел Каралийчев“ и ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на проект "Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ „Ангел Каралийчев“ и ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица", Стойност: 1 770.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.