English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0666-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Копекс и Ко" ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
06.12.2017
06.12.2017
10.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Ябланица, с.Златна Панега

Описание

„Копекс и Ко.“ ЕООД има следния предмет на дейност: натоварване и превоз на скални маси и руди в открити рудници и кариери, рекултивация на нарушени терени, изграждане и ремонт на промишлени, жилищни и смесени сгради, пътно строителство, ремонтно – възстановителни дейности, рехабилитация и поддръжка на пътната мрежа, услуги със строителна механизация в областта на пътното строителство. С цел разширяване на производствения капацитет, „Копекс и Ко“ ЕООД предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на нови машини, като старото, амортизирано оборудване да бъде оставено в резерв. С цел подобряване на енергийната ефективност на компанията и повишаване на производствения капацитет, бе извършен енергиен одит, в резултат на който са препоръчани следните мерки:
Мярка 1: Закупуване на Верижен багер; Мярката предвижда подмяна на амортизирани и морално остарял Верижен багер с нов, модернизиран такъв. Новият багер е с по-нисък специфичен разход на дизелово гориво и по-висока производителност.
Мярка 2: Закупуване на Рециклираща кофа; Мярката предвижда усъвършенстване на производствения процес и намаляване загубите от бракувана продукция чрез закупуване на Рециклираща кофа. Закупуването и въвеждането на експлоатация на подобно технологично оборудване, ще увеличи производителността на компанията.
Мярка 3: Закупуване на Два броя Верижни багера; Мярката предвижда подмяна на амортизирани и морално остарели Верижни багери с два броя нови такива, с по-нисък специфичен разход на дизелово гориво и по-висока производителност.
Мярка 4: Закупуване на Два броя Колесни товарача; Мярката предвижда подмяна на амортизирани и морално остарели Колесни товарачи с два броя нови такива, с по-нисък специфичен разход на дизелово гориво и по-висока производителност.
Освен изброените мерки, проектът предвижда изпълнение на следните дейности: Извършване на енергиен одит; Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт 50001-2011; Публичност и визуализация.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит: Дейността включва извършване на енергиен одит, с цел даване на препоръки за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Дейността бе осъществена преди подаване на проектното предложение.
 • Закупуване на 1 брой Верижен багер: С цел намаляване на енергоемкостта и повишаване на капацитета в производството на „Копекс и Ко“ ЕООД, енергийния одитор препоръчва изпълнение на Мярка 1: Закупуване на Верижен багер, със следните минимални техническите параметри: 1.Мощност - 331 kW; 2. Производителност - 510 м3/ч; 3. Обем на кофата - 3.2 м3. Към момента предприятието използва силно амортизиран Верижен багер с ниски производствени характеристики. За целите на инвестиционният проект на дружеството е необходимо да се закупи съвременен Верижен багер, който ще подмени сегашния. Старото оборудване ще бъде оставено в резерв. Ползата от внедряване на Мярка 1 Закупуване на 1 брой Верижен багер са, че тя предвижда подмяна на амортизирани и производствено остарял Верижен багер с нов, модернизиран такъв. Новият багер е с по-нисък специфичен разход на дизелово гориво и по-висока производителност. Предвижда се старият Верижен багер да бъде изведен от експлоатация и оставен в резерв. Новата машина изцяло ще замести дейността, изпълнявана от старото оборудване. По-високата производителност на машината, необходимостта от по-малко експлоатационни разходи и разходи за дизелово гориво, както и по-малко замърсяване на околната среда, са сред основните характеристики на машината, които ще допринесат за постигане на целите на проекта за подобряване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на дружеството. Придобиването му е включено като препоръчана мярка в енергийния одит – Мярка №1, с потвърден ефект енергийни спестявания от 63,26 % за съответната мярка. Новият верижен багер се характеризира с около 40% по-висока производителност от техниката, с която разполагаме. При използването на този верижен багер енергийните спестявания възлизат на 484 394 kWh/год, а спестените емисии от въглероден двуокис са в размер на 129,33 t/год. Стъпките за реализацията на тази дейност включват следните етапи: 1. Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител (от 2ри до 4ти месец) 2. Сключване на договор с избран изпълнител (от 5ти до 6ти месец), 3. Доставка на оборудването и подписване на ППП (от 7ми до 9ти месец) 4. Внедряване, тестване и пуск в експлоатация. Подписване на финален ППП (10ти месец)
 • Закупуване на 1 брой Рециклираща кофа: С цел намаляване на енергоемкостта и повишаване на капацитета в производството на „Копекс и Ко“ ЕООД, енергийния одитор препоръчва изпълнение на Мярка 2: Закупуване на Рециклираща кофа, със следните минимални техническите параметри: 1.Обем на кофата - 1.3 м3.; 2. Производителност - 50 м3/ч; 3. Тегло - 4,9 т. Това оборудване е необходимо, за да се намалят загубите от бракувана продукция и да се повиши производството и конкурентоспособността на Копекс и Ко ЕООД. Към момента в предприятието не съществува производствено оборудване с подобно предназначение, поради което фирмата търпи загуби, както от бракувана продукция, така и от невъзможността да използва рециклирана суровина в дейността си. Придобиването на Рециклираща кофа е включено като препоръчана мярка в енергийния одит – Мярка №2, с потвърден ефект енергийни спестявания от 52,17 % за съответната мярка. При използването на Рециклиращата кофа енергийните спестявания възлизат на 2,397 kWh/год, а спестените емисии от въглероден двуокис са в размер на 2,56 t/год. Стъпките за реализацията на тази дейност включват следните етапи: 1. Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител (от 2ри до 4ти месец) 2. Сключване на договор с избран изпълнител (от 5ти до 6ти месец), 3. Доставка на оборудването и подписване на ППП (от 7ми до 9ти месец) 4. Внедряване, тестване и пуск в експлоатация. Подписване на финален ППП (10ти месец)
 • Закупуване на 2 броя Верижни багери: С цел намаляване на енергоемкостта и повишаване на капацитета в производството на „Копекс и Ко“ ЕООД, енергийния одитор препоръчва изпълнение на Мярка 3: Закупуване на Два броя Верижни багера, със следните минимални техническите параметри: 1.Мощност - 212 kW; 2. Производителност - 390 м3/ч; 3. Обем на кофата - 2.1 м3. Към момента предприятието експлоатира за дейността си два броя Верижни багера. Те са с ниски производствени характеристики и силно амортизирани. С цел повишаване на производствения капацитет и енергийната ефективност е необходимо да се закупят съвременни багери, които да подменят сегашните. Старото оборудване ще бъде оставено в резерв. Техническите параметри на старите багери са идентични, поради това в енергийния одит не се разглеждат поотделно, а със сумирани параметри. По-високата производителност на машините, необходимостта от по-малко експлоатационни разходи и разходи за дизелово гориво, както и по-малко замърсяване на околната среда, са сред основните характеристики на машините, които ще допринесат за постигане на целите на проекта за подобряване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на дружеството. Придобиването им е включено като препоръчана мярка в енергийния одит – Мярка №3, с потвърден ефект енергийни спестявания от 67,17 % за съответната мярка. Новите верижни багери се характеризират с около 40% по-висока производителност от техниката, с която разполагаме. При използването на тези верижни багери енергийните спестявания възлизат на 425 658 kWh/год, а спестените емисии от въглероден двуокис са в размер на 113,65 t/год. Стъпките за реализацията на тази дейност включват следните етапи: 1. Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител (от 2ри до 4ти месец) 2. Сключване на договор с избран изпълнител (от 5ти до 6ти месец), 3. Доставка на оборудването и подписване на ППП (от 7ми до 9ти месец) 4. Внедряване, тестване и пуск в експлоатация. Подписване на финален ППП (10ти месец)
 • Закупуване на 2 броя Колесни товарачи: С цел намаляване на енергоемкостта и повишаване на капацитета в производството на „Копекс и Ко“ ЕООД, енергийния одитор препоръчва изпълнение на Мярка 4: Закупуване на 2 броя Колесни товарачи, със следните минимални техническите параметри: 1.Мощност - 140 kW; 2. Производителност - 460 м3/ч; 3. Обем на кофата - 3.2 м3. Към момента предприятието експлоатира два броя Колесни товарачи. Старите товарачи са с ниски производствени характеристики и значително по-висок разход на гориво. За повишаването на производствения капацитет е необходимо да се инвестира в съвременни такива, които да подменят сегашните. Старото оборудване ще бъде оставено в резерв. Техническите параметри на старите товарачи са идентични, поради това в енергийния одит не се разглеждат по отделно, а със сумирани параметри. По-високата производителност на машините, необходимостта от по-малко експлоатационни разходи и разходи за дизелово гориво, както и по-малко замърсяване на околната среда, са сред основните характеристики на машините, които ще допринесат за постигане на целите на проекта за подобряване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на дружеството. Придобиването им е включено като препоръчана мярка в енергийния одит – Мярка №4, с потвърден ефект енергийни спестявания от 65,62 % за съответната мярка. Новите колесни товарачи се характеризират с около 40% по-висока производителност от техниката, с която разполагаме. При използването на тези колесни товарачи енергийните спестявания възлизат на 269 388 kWh/год, а спестените емисии от въглероден двуокис са в размер на 71,93 t/год. Стъпките за реализацията на тази дейност включват следните етапи: 1. Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител (от 2ри до 4ти месец) 2. Сключване на договор с избран изпълнител (от 5ти до 6ти месец), 3. Доставка на оборудването и подписване на ППП (от 7ми до 9ти месец) 4. Внедряване, тестване и пуск в експлоатация. Подписване на финален ППП (10ти месец)
 • Внедряване на система за енергиен мениджмънт ISO 50001: Проекта предвижда изпълнение на дейности за въвеждане и съответно сертифициране на система за енергиен мениджмънт в дружеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Внедряването на система по този стандарт ще допринесе за установяването на процес за непрекъснато подобряване и все по ефективно използване на енергията. Стандартът ще ни помага за подобро използване на съществуващи ни енергоемки активи; ще ни позволи прозрачност и улеснена комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; ще ни помага в оценката на съоръжения и ще постави приоритет върху въвеждането на нови енергийноефективни технологии; ще ни улесни в подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове. Стандартът позволява интегриране с други системи за управление внедрени в дружеството екологични, за здравето и безопасността. Предвиждаме използване на услугите на консултант в тази област, с помощта на който да преминем през следните етапи: ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП – На този етап ще се: изяснят целите на проекта, обхвата и екипа на системата с ръководството на организацията; ще се проведат интервюта с всички служители на ключови позиции; ще се осъществи преглед и анализ на наличната документация в дружеството; консултанта ще изготви доклад за фактическото състояние, с който ще се дадат препоръки и насоки за развитие; консултанта ще проведе първоначално обучение на екипа на дружеството; съвместно планиране на управленска система, отговаряща на изискванията на стандарта ISO 50001:2011. РАЗРАБОТВАНЕ – на този етап съвместно с консултанта ще се разработи управленската система, отговаряща на изискванията на стандарта ISO 50001:2011 и документирането й съгласно изискванията на стандарта; ще се разработят и процедури и инструкции, които ще осигуряват въвеждане на превантивни мерки за контрол, позволяващи ефикасна верификация на системата. ВНЕДРЯВАНЕ След разработване на системата консултантът следва да проведе обучение в дружеството по внедряването и приложението й, както и да укаже нужното съдействие при провеждането на първи вътрешен одит. СЕРТИФИЦИРАНЕ – на този етап сертифицираща организация с международно призната компетентност, ще извърши сертификация на системата за управление, съобразена с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 5000. Стъпките за реализацията на тази дейност включват следните етапи: 1. Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на консултант (от 7ми до 8ми месец) 2. Сключване на договор с избрания консултант (от 9ти месец), 3. Реализиране на съответната услуга и подписване на ППП (от 9ти до 13ти месец) 4. Подписване на финален ППП (13ти месец). 5. Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на сертифицираща организация (от 13ти до 13ти месец) 6. Сключване на договор с избраната сертифицираща организация (14ми месец), 7. Реализиране на съответната услуга и подписване на ППП (от 14ти до 16ти месец) 8. Подписване на финален ППП (16ти месец).
 • Публичност и визуализация: Основна цел на дейността по публичност и визуализация е ефективно предоставяне на информация за настоящия проект относно финансовата подкрепа от ЕФРР. Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17.12.2013г. за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ И ЕФМДР и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Дейността по публичност и визуализация ще бъде осъществена в пълно съответствие с изискванията описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 20142020. В процеса на изпълнение на дейността по публичност и визуализация, предвиждаме изпълнението на следните мерки: 1. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на дружеството с оглед информиране на обществеността за получената финансова подкрепа от ЕФРР – в двудневен срок след подписване на договор за безвъзмездна помощ на изпълнението на проекта, ще публикуваме съобщение на сайта на дружеството, съдържащо кратко описание на проекта, неговите цели и очаквани резултати, обща стойност на проекта и размера на финансовата подкрепа от ЕС. След реализиране на всички дейности по проекта предвиждаме да публикуваме още едно съобщение с информация относно изпълнението на проекта; 2. Поставяне на 1 брой плакат с – формат А3, който ще бъде заменен от 1 брой постоянна обяснителна табела с размери минимум 50х70 см на видно място с цел информиране на обществеността за получената от ЕФРР финансова подкрепа. 3. Поставяне на 12 броя информационни стикери върху повърхността на новопридобитите строителни машини и оборудване. При реализирането на всички мерки за информация и комуникация ще предоставим информация на обществеността за предоставената от ЕС финансова подкрепа за изпълнението на проекта, чрез поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК с упоменаване на ЕС, ЕФРР оказващ финансовата подкрепа и общото лого за програмен период 20142020г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще посочваме, че финансиращата програма Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 20142020 се осъществява с финансовата подкрепа на ЕФРР. Изборът на изпълнител на дейността по публичност и визуализация ще се осъществи при съблюдаване на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 на МС от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Определянето на изпълнител ще се осъществи при спазването на принципите на публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Предвид обстоятелството, че размерът на безвъзмездната финансова помощ ще е поголям от 50 на сто от общата сума на проекта и прогнозната стойност за изпълнение на дейността по изработка и доставка на постоянна обяснителна табела и информационни стикери, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е пониска от 30 000 лв., ще изберем изпълнители чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и на Единния информационен портал. Стъпките за реализацията на тази дейност включват следните етапи: 1. Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител (от 2ри до 3ти месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (от 3ти до 4ти месец), 3. Реализиране на съответната услуга и подписване на ППП (от 4ти до 116ти месец) 4. Подписване на финален ППП (18ти месец).

Партньори

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 233.78, Достигната стойност: 1 233.78
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 329.42, Достигната стойност: 329.42
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 153 006.97 BGN
1 307 815.18 BGN
1 307 465.84 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 111 642.90 196 172.28 845 191.79 2 153 006.97
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 111 642.90 196 172.28 845 191.79 2 153 006.97

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на строителна техника по следните обособени позиции: Доставка на 1 брой Верижен багер, окомплектован с 1 брой Рециклираща кофа; Доставка на 2 броя Верижен багер; Доставка на 2 броя Колесен товарач., Стойност: 2 099 636.97
 • Обособена позиция 1: Доставка на 1 брой Верижен багер, окомплектован с 1 брой Рециклираща кофа
 • Обособена позиция 2: Доставка на 2 броя Верижен багер
 • Обособена позиция 3: Доставка на 2 броя Колесен товарач
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултантска фирма за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в дружеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001., Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на консултантска фирма за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в дружеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
Предмет на предвидената процедура: Избор на акредитирана фирма за сертифициране на внедрена система за енергиен мениджмънт в дружеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001., Стойност: 22 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на акредитирана фирма за сертифициране на внедрена система за енергиен мениджмънт в дружеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейността "Публичност и визуализация", Стойност: 370.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейността "Публичност и визуализация"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.