English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0008-C03
„Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия"
ЕФРР ==> Региони в растеж
29.09.2016
29.09.2016
28.05.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Провадия, гр.Провадия

Описание

Чрез проекта ще се реализират изпълнение на дейности, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр.Провадия, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. В проекта e включена административната сграда на Община Провадия. Сградата на Общинска администрация Провадия е четири етажна със сутерен. Тя е масивна с два входа – единия от Изток, а другия от Запад.
Вертикалната комуникация се осъществява с асансьор, западно стълбище, което обслужва четирите надземни етажа, източно централно стълбище обслужващо първи и втори етаж и второ източно стълбище, за технически нужди, което обслужва сутерена и всички етажи, като стълбищната клетка има излаз на покрива.Предвижда се реализирането на всички мерки за енергийна ефективност, посочени в обследванията за енергийна ефективност. Към настоящия момент, сградата отговаря на клас "Е" за енергопотребление, след въвеждането на енергоспестяващите мерки ще се постигне клас "В" и 61,40% енергийни спестявания.
Дейности
 • Сформиране на екипа за управление на проекта, който ще състои от 3 човека - Р-л на проект, технически сътрудник ,счетоводител и инвеститорски контрол. Екипът ще бъде сформиран през първи проектен месец, а дейността му ще се осъществява през целия период на изпълнение на проекта.
 • Ще се обявят следните процедури съгласно ЗОП; - ТП за инженеринг, включваща проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор; - ТП за строителен надзор; - ТП за оценка на съответствието; - ТП за публичност и визуализация и информационни кампании; - ТП за одит на проекта.
 • Включва проектиране, изпълнение на строително монтажни работи и осъществяване на авторски надзор. - изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление "С"; - изпълнение на всички задължителни мерки по конструктивно възстановяване и укрепване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата; -- изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване; - изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба 4/01.07.2009г., за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; - изпълнение на препоръчителните мерки, посочени в техническото обследване на сградата (съгласно т. 2 Предложения за мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на част Б - на Техническия паспорт).
 • Извършване на оценка на съответствието, строителен надзор и въвеждане в експлоатация.
 • Организиране на официална церемония "Първа копка". Организиране на начална и заключителна пресконференции, на които ще бъдат представени целите на проекта, дейностите, източника на финансиране. На заключителната пресконференция ще се представят изпълнителите, както и извършените дейности по въвеждане на ЕСМ и постигнатите резултати. Предвижда се да има и една междинна пресконференция на която да се оповести текущото изпълнение на проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени регионални и национални медии. Предвижда да се изработят по 500 бр. брошури (с две сгъвки) за начална и заключителна пресконференция, изработване на 2 бр. табели с големи размери, една по време на изпълнение на проекта и една постоянна. Предвижда се и изработване на 1000 бр. папки с тефтери и химикали, които, заедно с брошурите ще се разпространяват на пресконференциите. Публикации ще се правят на сайта на община Провадия - периодично, 3 публикации в регионални печатни медии и 3 в национални печатни или електронни медии. До избора на изпълнител, мерките за публичност и визуализация ще се изпълнят от Община Провадия на сайта на общината и на местния вестник.
 • Извършване на финансов одит от външен независим специалист, след проведена ТП по ЗОП

Индикатори

Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 062 880.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 266.86, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 062 880.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 266.86, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 062 880.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 266.86, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 062 880.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 266.86, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 062 880.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 266.86, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 062 880.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 266.86, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 062 880.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 266.86, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

1 447 812.60 BGN
1 447 812.60 BGN
574 647.47 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 230 640.72 217 171.88 0.00 1 447 812.60
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 230 640.72 217 171.88 0.00 1 447 812.60

Тръжни процедури

Наименование: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на четири общински сгради в които се помещават Общинска администрация - Провадия, "МБАЛ Царица Йоанна - Провадия" ЕООД, НЧ "Алеко Константинов" - гр. Провадия и Общински детски комплекс - Провадия, Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на обследване на техническите характеристики и технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики, Стойност: 40 000.00
Наименование: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на четири общински сгради в експлоатация в които се помещават Общинска администрация - Провадия, "МБАЛ Царица Йоанна - Провадия" ЕООД, НЧ "Алеко Константинов" - гр. Провадия и Общински детски комплекс - Провадия, Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на обследване на техническите характеристики и технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики, Стойност: 40 000.00
Наименование: Първа обособена позиция: "Осигуряване на мерки за информация и публичност по проект BG16RFOP001-2.001-0008- C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия” и BG16RFOP001-8.003- 0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.” с четири обособени позиции, Стойност: 11 867.32
Наименование: Втора обособена позиция: "Осигуряване на мерки за информация и публичност по проект BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия”, Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия” и BG16RFOP001-8.003- 0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.” с четири обособени позиции, Стойност: 11 867.32
Наименование: Трета обособена позиция: "Осигуряване на мерки за информация и публичност по проект BG16RFOP001-8.003-0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.”, Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия” и BG16RFOP001-8.003- 0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.” с четири обособени позиции, Стойност: 11 867.32
Наименование: Четвърта обособена позиция: Изработване на информационни брошури по проекти BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия” и BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия”, Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия” и BG16RFOP001-8.003- 0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.” с четири обособени позиции, Стойност: 11 867.32
Наименование: Одит на проект, Предмет на предвидената процедура: Одит на проект , Стойност: 12 000.00
Наименование: Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на Общинска администрация – Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C01 по ОПРР, Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на Общинска администрация – Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C01 по ОПРР, Стойност: 54 550.04
Наименование: Анатоли Стоянов Атанасов, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, Стойност: 23 734.63
Наименование: Богдана Панайотова Стойчева, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, Стойност: 23 734.63
Наименование: Катя Живкова Пеева, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, Стойност: 23 734.63
Наименование: Виолета Петрова Кръстева, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, Стойност: 23 734.63
Наименование: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C01, Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C01“, Стойност: 1 091 000.86

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.