English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.010-0381-C02
"Създаване на условия за развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
12.06.2018
12.06.2018
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Проектът Създаване на условия за развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД, има за цел: "Да се осигури подкрепа за социално и трудово включване на представители от уязвими групи на пазара на труда, чрез създаване и развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД.
За постигане на основната цел са формулирани следните специфични цели:
1.Да се създаде социално предприятие с цел подкрепа и подпомагане на лица от уязвими социални групи, вкл. лица с изтърпели наказание лишаване от свобода
2.Да се осигури подкрепа за социалното включване на безработни/неактивни лица от уязвими групи на пазара на труда и лица с изтърпели наказание лишаване от свобода
3.Да се предостави възможност на безработни/неактивни лица от уязвими групи, да повишат професионалната си квалификация за постигане на успешна професионална интеграция в Социално предприятие Протегната ръка ЕООД
4.Да се намали процента на безработица сред уязвимите групи, ч/з създаване на условия за включване в заетост;
5. Да се популяризира социалното предприятие и социалната икономика, като модел на подкрепа на уязвими социални групи и да се променят обществените нагласи към тях.
Тези цели ще се постигнат, чрез реализирането на следните дейности:
1.Подготовка, създаване и оборудване на Социално предприятие "Протегната ръка"ЕООД
2.Осигуряване на психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи в Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД
3.Осигуряване на заетост в социалното предприятие
4.Реализиране на дейности за популяризиране на социалната икономика, предприемачество и социалната дейност на фирмата
5.Провеждане на професионално обучение по специалност "Автотенекеджийство" 
С реализирането на тези дейности ще се постигнат следните измерими резултати:
-ще бъде създадена 1 новосъздадено социално предприятие;
-на 11 безработни/неактивни лица от уязвимите групи (вкл. на лица изтърпели наказание лишаване от свобода) на пазара на труда от гр. София.
Дейности
 • Подготовка, създаване и оборудване на Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД: Към настоящия момент фирмата не функционира като социално предприятие, тя е новорегистрирана с тази цел е регистрирана и на етап реализиране на проекта, да започне да функционира като такава и развива дейността си. След направената регистрация на фирмата ще трябва да бъдат изготвени всички законно установени документи(процедури, правилници и др.) За изготвянето на тези документи ще се търси юридическа помощ. Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД не разполага и с място (база на автосервиза) и с техническо оборудване и стопански инвентар за разкриването на новите работни места. Създаването на работните условия е една от основните дейности за създаването на социалното предприятие. Чрез реализирането и ще бъде създадено функциониращо социалното предприятие, осигурено място, оборудване и стопански инвентар за гладкото протичане на трудовата дейност на предприятието. Целта е да се създадат добри и ефективни работни места, съобразно нуждите на предприятието, работното място и длъжностите, които ще заемат представителите на целевата група. Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД, за да създаде и започне да изпълнява социална дейност ще намери база, където да оборудва автосервиза. Оборудването и стопанския инвентар предвиден за закупуване по проекта ще бъде използван главно от работниците на длъжност "Автонекеджии" - Комплект чираци-1бр.; Апарат за заваряване на вдлъбнатини -1 бр.; Машина за заваряване на алуминии - 1 бр.; Комплект чукове и пети - 1 бр.; Тресчотка - 1 бр.; Обратен инерционен чук - 1 бр.; Комбинирана греда за изпъване на вдлъбнатини - 1 бр.; Пистолет за куки - 1 бр.; Кабел за пистолет да куки - 1 бр.; Фотосоларен шлем с автоматично затъмняване - 1 бр. За останалите длъжности предприятието само ще осигури другото оборудване със собствени средства. Необходимостта от това техническо оборудване и стопански инвентар е за допълване на предвиденото от социалното предприятие да осигури, когато започне да функционира. Предприятието е новосъздадено, всяко работното място е новосъздадено, за да могат работниците ефективно да изпълняват работните си задължение е необходимо да им се осигурят необходимите условия на труд. Извършването на навременно обслужване на клиентите, предоставянето на квалифицирана, бърза и качествена услуга ще бъде важно за развитието на социалното предприятие. С предлагането на качествена услуга се цели да се привлекат нови клиенти, за да се осигурява финансов ресурс за реинвестиране, развитие за реализиране на устойчиви резултати, дори и след приключването на проекта. Затова закупуването на цялото това оборудване и стопански инвентар е от пряка необходимост за индивидуалната и колективна работа на работниците. При необходимост със собствени средства социалното предприятие ще осигури и допълнително такова. Етапите на които ще се реализира тази дейност са следните: - Създаване на самото социалното предприятие, което да започне да функционира- подготовка и изготвяне на документите за създаване на социалното предприятие; - Осигуряване на място- база, където ще бъдат новите работни места на представителите от целевите групи; - Избор на изпълнители за осигуряване на предвиденото оборудване и стопански инвентар; - Сключване на договор с избрания изпълнител; - Извършване на доставката от изпълнителя на оборудване и стопанския инвентар; - Приемане на доставката с приемо-предавателени протоколи.
 • Осигуряване на психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи в Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД: Целта на тази дейност е да се подпомогне ефективното включване в заетост на представителите на целевата група. Посредством консултантска помощ от квалифициран психолог представители на целевите групи ще бъдат насочени и мотивирани за включване в заетост по проекта. Мотивирането ще бъде проведено така, че лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост и адаптиране към условията на новото работно място. Дейността ще обхване както всички идентифицирани и заинтересовани за включване в заетост представители на целевата група, така и други представители на целевите групи по проекта–лица изтърпели наказание лишаване от свобода, лица с увреждания, безработни младежи до 29 г.,трайно безработни лица. Мотивирането ще бъде свързано със стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда. Освен мотивиране на безработни и/или неактивни лица от целевите групи за активно поведение на пазара на труда и включване в заетост, ч/з тази дейност ще се извършва и психологическо подпомагане за ефективна адаптация на работните места на включените в заетост по проекта представители на уязвими групи. Психологическото подпомагане ще включва техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група. Те ще бъдат подпомогнати за придобиване на умения за успешно справяне на работното място и адаптиране към работните условия. В работата си психолога ще използва доказани в практиката диагностични и консултантски подходи и инструменти. Ще се провеждат, както редовни индивидуални консултации, така и групови срещи м/у включените по проекта лица от целевите групи с цел да обменят опит, да споделят собствените си постижения и трудности и взаимно да се подкрепят за успешна трудов адаптация и професионално развитие. На всеки от включените в заетост лица ще бъде извършена индивидуална диагностика с цел, както да се планират индивидуални консултантски интервенции, но също така и да се подпомогне работодателя и екипа на социалното предприятие за по-ефективно използване на ресурса на всяко лице. Основните етапи посредством, които ще се реализира тази дейност са: 1. Избор на изпълнител, рапзолагащ с необходимия опит и специалисти за тази дейности 2. Изготяване на програма и график за дейността на избрания изпълнител. 3. Идентифициране на лица от целевите групи по проекта за включване в заетост 4.Провеждане на индивидуални интервюта с всички проявили интерес и идентифицирани лица 5.Оценка на индивидуалния капацитет и мотивация за включване в заетост на идентифицираните лица 6.Избор на лица за включване в заетост и провеждане на мотивационно интервю за мотивиране и подкрепяне за започване на работа 7.Индивидуално психологическо консултиране–за индивидуална подкрепа и мотивация 8.Групови мотивационни срещи и тренинги с участието на всички наети представители на целевата група - обмяна на опит, взаимна подкрепа и формиране на водещи умения за ефективна адаптация на работното място 9.Финална индивидуална атестация на всички лица с цел оценка на нивото им на адаптация и справяне с професионалните задължения и удоволетвореността им от труда. Целта на тази атестация е да се даде обективна оценка и да се подпомогне работодателя в избора на лица, които да задържи на работа и след края на проекта. За изпълнението на всеки един от описаните по-горе етапи ще бъде избран външен изпълнител(организация), която има доказан професионален опит и квалифицирани психолози. С него ще бъде сключен договор за извършване на услуга.Психолога освен, че ще работи пряко с целевата група, ще подпомага и екипа на социалното предприятие за създаване на оптимален психоклимат в колектива и ефективна организация и управление на персонала.
 • Осигуряване на заетост в социалното предприятие: Настоящата дейност е най-важната и крайна цел на настоящото проектно предложение. Нейното изпълнение ще протече в осигуряването на заетост на представителите от целевата група. При разписването на проекта под внимание са взети нуждите на най-уязвимите групи на пазара на труда, които са и целеви по проекта- нуждаеща се от професионална и социална интеграция. След което са отчетени и нуждите на Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД да създаде база (автосервиз) и допълнителна работна ръка, за новоразкритите длъжности, които са необходими, за да започне да функционира и развие поетата инициатива, а именно дейността си като социална. Дейност, която да бъде в полза на обществото и по-конкретна на хората с увреждания, на лицата изтърпели наказание, които имат нужда от услугите на автосервиза. Целта на тази дейност е бъде осигурена устойчива заетост на следните целеви групи: безработни /неактивни лица - лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени - изтърпели наказание лишаване от свобода, трайно безработни, младежи до 29 г.и/или лица с ниско образование и не на последно място хора с увреждания (физически) за срок от 12 м. С подбраните кандидати, изявили желание да се включат в проекта ще бъдат сключени срочни трудови договори за период от 1 г., с възможност за удължаването им. Допълнителна мотивация за запазване на работата за лицата, които ще бъдат наети по проекта е възможността за професионално обучение, след сключване на трудовия договор. По този начин ще се предостави възможност на 5 души от целевите групи за включване в активен трудов живот и реална възможност за професионална интеграция и развитите. Всеки служител ще бъде предварително запознат с длъжностната характеристика на професията. Всяка от отделните длъжности ще има различни отговорности на работното място. Дейностите, които трябва да изпълняват новите служители са следните: - за Автотенекеджиите - ще изчуква, заварява, изработва и напасва новите детайли; ще ремонтира детайли и отстранява повреди със средна сложност; ще монтира и възстановява изработените детайли - за Автомонтьорите - ще извършват обслужване и ремонт; ще съставят техническа х-ка относно състоянието на автомобилите към момента на приемането им в сервиза и ще определят необходимостта от ремонт;ще извършват цялостна дейност по ремонтта и отстраняване на техническите повреди. - за Шлосера - ще извършва шлосерска обработка по изготвянето и ремонтирането на детайлите; - за Приемчика на автосервиза - организират приемането на постъпващите в сервиза автомобили за извършването на технически преглед, - за Рекламните агенти - ще промотира услугите, които ще предлага автосервиза за привличане на клиенти. За подпомагане работата на представителите от целевата и на соц. предприятие ще бъде осигурен ръководен екипа, отговорен по изпълнението на соц. дейност на фирмата. Включването на тези лица в дейността е важно, тъй като ще са необходими лица, които да са отговорни при ръководенето и управлението на автосервиза. Предвидените длъжности са: - Ръководител автосервиз. Неговите ангажименти ще бъдат: Да организира трудовата дейност, да поставя задачи, да следи за качественото изпълнение на поръчките, да координира работата между процесите и при необходимост да спомагат работата на новите лица от целевите групи. - Счетоводител - ще извършва всички финансово-счетоводни операции; ще обработва и осчетоводява целия документооборот на предприятието. Тяхната заетост по проекта ще бъде 12 месеца. Най-общо основните етапи за реализация на дейността са: - извършване на подбор на лицата от целевата група, които ще бъде проведен през 1-я месец от стартирането на дейността, чрез провеждане на интервю; - сключване на трудови договори и назначаване на работа на новонаетите; - въвеждане и запознаване с работата на новонаетите лица за всяка отделна длъжност от управителя на фирмата и екипа на социалното дейност на фирмата; - ежемесечно заплащане на трудовото възнаграждения;
 • Реализиране на дейности за популяризиране на социалната икономика, предприемачество и социалната дейност на фирмата: Реализирането на настоящата дейност, цели да се популяризира социалната икономика, социалното предприемачество и развитието на социалната дейност на предприятието. За постигането на тези цели ще бъде съставена програма от действия за популяризирането на соц. предприемачество в гр. София от една страна и от друга да се популяризира социалната дейност на фирмата и услугите, които ще предлага при изпълнението на проекта. Дейността ще бъде реализирана, чрез използване на похватите и методите на социалния маркетинг. Тя ще бъде реализирана на територията на гр. София и ще бъде насочена към фирми от сектора (автосервизи), клиенти, както и целеви групи - хората в неравностойно положение, изключени от обществото по една или друга причина, десоциализирани, нуждаещи се от такъв тип услуги, които ще предлага Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД. Изпълнението на настоящата дейност ще премине през два етапа (2 кампании): Първата ще бъде информационна, чрез нея на широката общественост ще бъде представено–какво е социална икономика, какво е социалното предприемачество, каква социална дейност ще развива Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД и към кого ще бъде насочена, ч/з разпространение на рекламно–информационни материали. Лицата и групите, сред които ще бъдат разпространявани материалите са–фирми, партньори, клиенти, обществени институции, лица от целевите групи и др. Целта на информационната кампания е запознаване на обществеността с възможностите, които дава и резултатите, които могат да се постигнат, ч/з използването на соц. икономика като инструмент за развитие на соц. услуги; включване на пазара на труда на групи в неравностойно положение; за подобряване на функционалността на системата от соц. услуги; за развитие на местните икономики, както и за борба с бедността и соц. изключване. Чрез развитие на сектора на соц. икономика се разширяват възможностите за повишаване на икономическия ръст, заетостта и създаване на условия и благоприятна среда за иновативни, социално значими предприемачески решения. Втората кампания ще бъде представяне на примери и добри практики от реалния живот. За реализирането на тази дейност ще бъде изготвен кратък репортаж (филм), които ще бъде разпространен по различни информационни канали–социална мрежа, страница на социалното предприятие и др. Ще бъдат търсени различни канали за разпространение, за да може да бъдат добрите примери показани и да бъдат „вдъхновение“ и пример за други фирми, клиенти, партньори и представители на целевата група. Тази дейност ще спомогне за информирането на първо място и на второ популяризиране на соц. предприемачество, ч/з примера даден от Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД, други добри примери и практики. Представянето на поетата инициатива и постигнатите резултати от реализацията на социалната дейност цели да привлече нови съмишленици, клиенти и финансов ресурс към тази кауза, които чрез използване на услугите на фирмата да помагат (инвестират) в развитието на социалната дейност на Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД и на соц. предприемачество. Целта е, чрез направените малки крачки от Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД да пренесе примера и в други фирми от сектора. Този пример представен пред обществеността цели, да постигне промяна в нагласите на предприемачите в гр. София, да не се стремят основно към материалните и финансови резултати, а да обърнат внимание към моралното и социално отношение. Стартирането и развитието на такива соц. дейности и предоставянето на възможности за включване в заетост във всяка фирма ще помогне да развие нова дейност, привличане на нови клиенти от една страна и от друга, ще помогне на лицата от целевите групи, да бъдат извадени от състоянието на социална и трудова изолация. Изпълнение на дейността ще бъде реализирано от избран външен изпълнител, с необходимия капацитет и опит. Активно участие ще вземат, както екипа по управление, така и ръководството на Социално предприятие "Протегната ръка" ЕООД.
 • Провеждане на професионално обучение по специалност "Автотенекеджийство": Чрез реализирането на дейността се цели да се осигури обучение за повишаване на професионалната квалификация на представителите от целевата група. Съобразено с нуждите на новосъздаденото социално предприятие от една страна и от друга с нуждите на представителите от целевата група, което да доведе до повишаване производителността на труда, постигане на трудова адаптация и интеграция на целевата група в сферата на автотенекеджийските услуги, както и тяхната устойчива заетост в СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТЕГНАТА РЪКА ЕООД. Целта на тази дейност е предоставяне на професионално обучение на 5 от ново наетите представители от целената група по професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (с код 525) за професионална квалификация (с код 525120) „Работник по транспортна техника“, специалност (с код 5251202) „Автотенекеджийство“. Завършилите успешно курса ще придобият първа степен на професионална квалификация „Работник по транспортна техника“(с код 525120) и ще получат Свидетелство за това. При избора на безработни/неактивни лица (лица излежали присъда и/или с ниско образованеи и/или трайно безработни) за назначаване на длъжност Автотенекеджии под внимание за взети минималните умения на кандидатите в тази област, без да се изисква образование. Чрез обучението, което ще бъде проведено, лицата ще получат възможност за усвояване на нови знания и компетенции, които да приложат в работния процес. По този начин ще се постигне личностно и професионално надграждане, което ще допринесе за ефективно изпълнение на трудовите задължения и гарантиране на устойчива заетост. Наравно с потребността от обучение и професионална квалификация на представителите от целевата група под внимание са взети и спецификата на дейността и изисквания на работното място за конкретната длъжност. Изпълнението на дейността за повишаване на професионалната квалификация на представителите от целевата група на длъжност "Автотенекеджии" ще бъде възложено на обучителна организация "ПРИМА 2010" ООД, която е избрана да бъде и партньор по проекта. Тя е лицензирана по ЗПОО с лиценз № 201112906 от 05.07.2011 г. и отговаря на изискванията на НАПОО. Притежава необходимия екип от квалифицирани преподаватели. За изпълнението на дейността ще бъде с общ хорариум от 300 учебни часа, разделени на два модула- теоретична (максимум 120 учебни часа) и практическа част, с обща продължителност (минимум 180 часа). Учебната програма, по която ще обучава "ПРИМА 2010" ООД е утвърдена от НАПОО и отговаря на държавните общообразователни изисквания за тази професия и специалност. Настоящото обучение се предвижда да бъде проведено след включването на представителите от целевата група в заетостта. Обучението ще стартира веднага след сключване на трудови договори с наетите лица. За удобство на представителите на целевата група и за ефективното реализиране на обучението ще бъде осигурено (наето) помещение и всички за провеждане на теоретичната част на обучението. Етапите за реализиране на дейността са следните: - Подготовка на обучението -проучване на нуждите и възможностите на обучаваните лица; подготовка на учебната програма и изготвяне на план - график за провеждане на часовете за обучение. - Провеждане на обученията по утвърдения учебен график. В този етап обучителите на "ПРИМА 2010" ООД ще организират реализирането на обучението, за да получат адекватно и ефективно обучение включените в дейността лица. Практическата част от обучението "ПРИМА 2010" ООД ще осигури условия максимално близки до реална работна среда. - Провеждане на държавен изпит на обучаваните и връчване на Свидетелства за професионална квалификация на успешно завършилите. За изпълнението на всеки един от етапите ще бъде отговорен партньора по проекта Център за професионално обучение „ПРЕМА 2010“ ООД посредством назначен за целта на трудов договор опитен и квалифициран преподавател.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Неактивни или безработни участници, Целева стойност: 11.00, Достигната стойност: 11.00
Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

190 473.36 BGN
190 473.36 BGN
106 855.71 BGN
85.00 %
 • [1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 28 571.00 0.00 161 902.36 190 473.36
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 28 571.00 0.00 161 902.36 190 473.36

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.