English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0185-C02
Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия.
ЕФРР ==> Региони в растеж
13.01.2017
13.01.2017
13.03.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Провадия, гр.Провадия

Описание

Чрез проекта се предвижда повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. В проектното предложение са включени 3 жилищни сгради с обща разгърната площ 5902.17 м2. Предвижда се изпълнение на всички мерки, описани в техническите паспорти на жилищните сгради, както задължителните, така и препоръчителните.
Изпълнението на проекта ще осигури рентабилна експлоатация на жилищните сгради, което ще позволи по-лесна поддръжка, ще осигури привлекателни условия на живот с оглед намаляване на темпа на миграция към по-големите градове. В тази връзка са формулирани и целите на ПП, а именно към подобряването на качеството на живот в периферните райони по отношение на намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната.
Дейности
 • Сформиране на екипа за управление на проекта, който ще състои от 5 човека - Р-л на проект, технически сътрудник и счетоводител, инвеститорски контрол и юрист. Екипът ще бъде сформиран през първи проектен месец, а дейността му ще се осъществява през целия период на изпълнение на проекта. Екипът на проекта ще бъде сформиран от служители на Община Провадия. Екипът на проекта ще изготви необходимата документация за обявяване на процедурите по ЗОП, ще осъществява мониторинг на изпълнението дейности, възложени на външни изпълнители, ще изготвя искания за авансово, междинни и кончални плащания и съответно междинни и окончателни технически доклади и финансови отчети.
 • Ще се обявят и проведат следните процедури съгласно ЗОП; - ТП за инженеринг, включваща проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор; - ТП за строителен надзор; - ТП за оценка на съответствието; - ТП за публичност и визуализация и информационни кампании; - ТП за одит на проекта.
 • Включва проектиране, изпълнение на строително монтажни работи и осъществяване на авторски надзор.
 • Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол, оценка на съответствието и въвеждане в експлоатация.
 • Организиране на официална церемония "Първа копка. Организиране на начална и заключителна пресконференции, на които ще бъдат представени целите на проекта, дейностите, източника на финансиране. На заключителната пресконференция ще се представят изпълнителите, както и извършените дейности по въвеждане на ЕСМ и постигнатите резултати. Предвижда се да има и една междинна пресконференция на която да се оповести текущото изпълнение на проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени регионални и национални медии. Предвижда да се изработят по 1500 бр. брошури (с две сгъвки) за начална и заключителна пресконференция, изработване на 6 бр. табели: 3 бр. с големи размери по време на изпълнение на проекта и 3 бр. постоянна обяснителна табела. Предвижда се и изработване на 1500 бр. папки с тефтери и химикали, които, заедно с брошурите ще се разпространяват на пресконференциите. Публикации ще се правят на сайта на община Провадия - периодично, 4 публикации в регионални печатни медии и 4 в национални печатни или електронни медии. До избора на изпълнител, мерките за публичност и визуализация ще се изпълнят от Община Провадия на сайта на общината и на местния вестник.
 • Извършване на финансов одит от външен независим специалист, след проведена ТП по ЗОП

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 143.12, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 143.12, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 143.12, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 56.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 143.12, Отчетена стойност: 143.12
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 3.00

Финансова информация

1 163 583.95 BGN
1 163 583.95 BGN
760 181.93 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 989 046.36 174 537.59 0.00 1 163 583.95
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 989 046.36 174 537.59 0.00 1 163 583.95

Тръжни процедури

Наименование: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на три жилищни сгради, находящи се в гр. Провадия с административни адреси ул. „Райко Даскалов” №4, ул. „Трети февруари” №8, ул. „Янко Сакъзов” №39“, Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на обследване на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр. Провадия“ с две обособени позиции , Стойност: 29 000.00
Наименование: Обособена позиция №2 „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на три жилищни сгради в експлоатация, находящи се в гр. Провадия с административни адреси ул. „Райко Даскалов” №4, ул. „Трети февруари” №8, ул. „Янко Сакъзов” №39, Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на обследване на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр. Провадия“ с две обособени позиции , Стойност: 29 000.00
Наименование: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Трети февруари №8", Предмет на предвидената процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в три жилищни сгради в гр. Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0185-C01 по ОПРР” с три обособени позиции, Стойност: 22 000.00
Наименование: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4", Предмет на предвидената процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в три жилищни сгради в гр. Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0185-C01 по ОПРР” с три обособени позиции, Стойност: 22 000.00
Наименование: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39", Предмет на предвидената процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в три жилищни сгради в гр. Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0185-C01 по ОПРР” с три обособени позиции, Стойност: 22 000.00
Наименование: Първа обособена позиция: „Осигуряване на мерки за информация и публичност по проект BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия”, Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” и BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия" с три обособени позиции, Стойност: 18 000.00
Наименование: Трета обособена позиция: „Изработване на информационни брошури по проекти BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” и BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия”, Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” и BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия" с три обособени позиции, Стойност: 18 000.00
Наименование: Извършване на независим финансов одит по проект BG16RFOP001-2.001-0185-0C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” на ОПРР 2014-2020, Предмет на предвидената процедура: „Извършване на независим финансов одит по проект BG16RFOP001-2.001-0185-0C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” на ОПРР 2014-2020”, Стойност: 10 000.00
Наименование: Първа обособена позиция: „Обновяване на енергийната ефективност на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Трети Февруари №8”, Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на три жилищни сгради в гр. Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0185-C01“ с три обособени позиции, Стойност: 873 521.16
Наименование: Втора обособена позиция: „Обновяване на енергийната ефективност на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4”, Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на три жилищни сгради в гр. Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0185-C01“ с три обособени позиции, Стойност: 873 521.16
Наименование: Трета обособена позиция: „Обновяване на енергийната ефективност на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39”, Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на три жилищни сгради в гр. Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0185-C01“ с три обособени позиции, Стойност: 873 521.16
Наименование: Пеньо Георгиев Ганев, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0185-0C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” на ОПРР 2014-2020”, Стойност: 19 000.00
Наименование: Зюмбюл Махмудова Иванова, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0185-0C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” на ОПРР 2014-2020”, Стойност: 19 000.00
Наименование: Богдана Панайотова Стойчева, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0185-0C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” на ОПРР 2014-2020”, Стойност: 19 000.00
Наименование: Тихомир Петров Трифонов, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0185-0C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” на ОПРР 2014-2020”, Стойност: 19 000.00
Наименование: Мирослав Кирилов Радев, Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект BG16RFOP001-2.001-0185-0C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” на ОПРР 2014-2020”, Стойност: 19 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.