English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.004-0028-C03
ЗА РАВЕН ШАНС НА ДЕЦАТА
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
27.07.2016
01.08.2016
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

През 2015 г., Община град Добрич стартира предоставянето на интегрираните услуги, защитени по Проект "Общностен център за деца и семейства", финансиран по Проект "Социално включване" на МТСП, в подкрепа на деца и семейства от рискови групи. С изпълнение на настоящото проектно предложение: ще допълним и подкрепим дейността на успешно предоставяните услуги за ранно детско развитие; ще осигурим тяхната устойчивост; ще развием и услугата "Семеен център за деца" от 0-3 г., която дава възможност за осъществяване почасови грижи, поради ограничения капацитет на разкритата яслена група в квартала и отдалечеността на останалите Детски ясли в града. Услугите, които общината ще развие са: Ранна интервенция на уврежданията; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище; Семеен център за деца от 0 до 3 г.; Управление и функциониране на услугите в Общностен център за деца и семейства. Чрез предоставяне на интегрираните услуги ще се осигури подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции. Проектът ще бъде управляван от екип, определен със заповед на Кмета на общината, ще осигури условия за функционирането на услугите и изпълнението на останалите дейности по Проекта.
Дейности
 • Дейности, свързани с предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията": ДЕЙНОСТИ: пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране; обучение; мобилна работа с детето в неговия дом. Целта на дейностите по предоставяне на услугата е предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания. Целева група: Деца с увреждания и техните родители. Дейностите в рамките на тази услуга ще се осъществяват от Центъра за ранна интервенция. Някои от тях ще се осъществяват в Центъра, други – в родилните отделения и чрез мобилна работа/работа на терен. 1. Посещения на кинезитерапевт в отделенията за новородени в болниците. Посещението на кинезитерапевта или друг специалист от Центъра за ранна интервенция на уврежданията при майката и детето в родилното отделение ще се прави възможно най-скоро в периода на престоя на майката в болницата след раждането. Специалистът ще запознава майката (родителите) с основните положения, свързани с грижата за нейното/тяхното бебе.Общият брой посещения е едно или две, в зависимост от продължителността на престоя в болницата на новороденото и неговата майка. Услугата ще бъде достъпна за всички родители на бебета и малки деца с увреждания. 2. Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията. Дейността ще е свързана с посещения на майката или друг член на семейството, заедно с бебето, в Центъра за ранна интервенция на уврежданията два или три пъти седмично, за работа с кинезитерапевта с оглед увреждането и проблемите на детето. Работата ще включва индивидуални дейности за детето с участието на родителя и включването му в група от негови връстници – при достигането на определен етап от развитието (в съответствие с оценката на екипа на Центъра) в група за арт. терапия, психомоторни дейности и др. При нужда родителите на децата ще бъдат консултирани: за посещение на Дневен център за деца с увреждания, придружаване и включване в хипотерапия-налична услуга в общността; по проблеми, които възникват при ежедневната грижа за детето; родителските отговорности; семейните трудности, свързани с необходимостта от осигуряване на грижи за дете с увреждане и др. 3. Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата Целта на тази дейност е мониторинг на грижите за децата и осигуряване на подкрепа за формиране и подобряване на уменията за грижа за децата. Тази дейност също така е свързана с предоставяне на консултация относно възможностите за осигуряване добра грижа за детето. Услугата ще бъде достъпна за всички родители на бебета и малки деца с увреждания. 3. Индивидуално и групово консултиране на деца и родители от страна на всички специалисти, работещи в Центъра за ранна интервенция.
 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания: Целта на дейностите, свързани с предоставяне на услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" е подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Целева група: Деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас. Децата ще получат помощ за усвояване на знанията и уменията, необходими за първи клас. Услугата щe включва и наблюдение на адаптирането на детето и неговото развитие през първата година в училище. Дейностите, свързани с предоставяне на услугата са: - оценка на нуждите на децата от подкрепа; - индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на децата при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас; - работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година; - ако предстои децата да бъдат интегрирани в масово училище, освен индивидуалната работа с тях ще бъде организирана и групова работа, с цел запознаване на децата със социалната среда и оказване съдействие за изграждане на социални умения. Дейностите ще се изпълняват от двама специални педагози. При необходимост детето ще бъде бъде насочвано към Центъра за ранна интервенция на уврежданията за консултиране с други специалисти - психолог, логопед, педиатър и други.
 • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.: Целта на дейността е свързана с превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Целева група: Уязвими семейства и техните деца. Критерии за избор на потребители: Тази услуга ще бъде достъпна за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават. В изпълнение на дейността ще бъде реализирано редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Ще бъдат предоставени следните услуги: - Диагностика на психомоторното развитие - ежемесечно през първата година, на тримесечие през втората година, на полугодие през третата година; - Групови консултации, относно съществуващите здравни рискове в ранна детска възраст и тяхната профилактика. - Консултации/групови и индивидуални/ за смущения в храненето: насърчаване на кърменето, измерване на бебето с цел установяване на количеството кърма, което приема при хранене и др. Обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето; - Консултации/групови и индивидуални/ по отношение на съня – информация по отношение на физико-психологичните страни на съня на бебетата, консултиране при проблеми със съня, водене на график на спане и др.; - Обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето, практики за подобряване на здравето; - Съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар. Ще бъде осигурен и мобилен екип, който ще реализира посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа. Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаемост на детска градина.: 1. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения.Цел: Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата. Дейности: .1.1 Консултация и подкрепа на бъдещи родители, свързани с повишаване знанията и уменията им, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждането на детето. Основната цел е подготовката на родителите за изпълнение на техните родителски задължения и за създаването на подходяща среда за детето, която е в съответствие с неговите нужди, включително и чрез ползването на системата от услуги след раждането на детето (социални, здравни и други). 1.2 Консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. за повишаване познанията и подобряване уменията на родителите с оглед способностите и особеностите на бебетата и малките деца в етапа на ранното им развитие, както и с оглед необходимата подходяща семейна и общностна среда за отглеждане на дете. 1.3 Групи за родители и бъдещи родители за споделяне мнение и опит. Ще бъде осигурено участието на обучени специалисти на тези срещи. Групите ще са отворени за участие на бъдещи родители и родители на малки деца. 2. Семейно консултиране и подкрепа, работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително такива, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина. Цел: Подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Предоставянето на услугата ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца. В изпълнение на дейността ще бъдат организирани: Групови и индивидуални сесии за семейно планиране; Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.-предоставяне на социални, юридически и други видове консултации за повишаване на познанията и информираността на семействата относно техните права и отговорности по отношение на грижата за детето; засилване мотивацията и уменията на родителите за записване на техните деца в детска градина или училище, както и за насърчаване на способностите на децата и подкрепа; индивидуална или групова работа за подобряване на родителските умения и за консултиране по въпросите на семейното планиране; Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово). Дейността е насочена към идентифициране на децата и семействата в риск чрез провеждане на дейности в рамките на общността; оказване на подкрепа (емоционална, практическа и, материална), за да се запази целостта на семейството и да се предотврати забавянето в развитието на детето; насочване към други услуги по проекта или други социални, образователни и здравни услуги и услуги за заетост; идентифициране и насочване на бременни жени в риск и майки към системата за здравеопазване; предоставяне на индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество, материална подкрепа; Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда- индивидуална работа с деца, които живеят в условия, възпрепятстващи тяхното развитие. Консултацията ще бъде комплексна и ще включва мобилни дейности в по-затворените общности.
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.: Цел: Дейността е насочена към увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Целева група: Деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. В изпълнение на дейността ще бъде създадено лятно училище с една група от 15 деца в рамките на два месеца. Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В осъществяване на дейността образователните елементи ще комбинираме с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. В лятното училище ще предоставяме дейности за подобряване на предучилищната подготовка като: - Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Децата ще разделим на групи в зависимост от техните нужди; - Игри в съответствие с предпочитанията на децата; - Кратки екскурзии в или в околностите на града; - Включване на родителите в екскурзиите като придружители; - Организиране и провеждане на състезания, викторини, отбелязване на летните празници, съвместно с родителите, края на лятното училище; - Ще бъдат организирани ежемесечни срещи с родителите за мотивиране за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас; - Включване на родителите в подготвителната работа; - Създаване на групи от деца от рисковите общности за преодоляване на изоставянето по отношение на придобиването на социални умения и свободното владеене на български език.
 • Семеен център от 0-3 г.: Целта на дейността на семейния център е свързана с предотвратяване разпадането на връзката майка-дете и трайното настаняване на детето извън семейството; подкрепа на родители в нужда; предоставяне на добри грижи за детето, като дейностите ще се осъществяват в Общностен център за деца и семейства Добрич. Целева група: Деца от 0-3 г. от уязвими семейства, с идентифициран риск за детето. Родители от уязвими групи – уязвими етнически групи, в частност ромската етническа група, родители на три или повече деца и самотни родители, които не записват децата си в детски ясли поради недостатъчни доходи или по други причини. Услугата ще предлагаме, поради факта, че детските ясли в района са отдалечени от жилищата на родителите. В близост се намират семейства с традиционни разбирания, които дават предпочитание на семейната домашна грижа, което възпрепятства записването на детето в заведение за дневна грижа за деца. Услугата ще ползват децата, чийто родители при разговорите със специалистите и медиатора, проумеят нуждата от почасова грижа за техните деца в други условия и нейната роля за по-доброто бъдеще на децата им и проявят желание за участие и в другите услуги, предоставяни по проекта, свързани с подобряване на родителските им умения и предоставяне на подкрепа. Родителите на децата, ползващи почасови услуги в центъра ще бъдат включени в груповите консултации, организирани от специалистите работещи в услугата Формиране на ранни родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа.
 • Управление и функциониране на услугите: Във връзка с цялостното функциониране и предоставяне на услугите в Общностен център за деца и семейства за постигане крайната цел на проекта ще бъде нает следния персонал: 1. Ръководител 2. Домакин-касиер 3. Шофьор 4. Хигиенист Същият ще е пряко отговорен за: опазване и правилна експлоатация на цялата материално-техническа база, включваща оборудвана за целите на проекта сграда и наличен автомобил и качеството на предоставяните услуги, за спазване на трудова и професионална дисциплина. В центъра ще функционират 6 услуги, в които специалистите ще изпълняват различни дейности за деца и семейства, свързани с ранното детско развитие и повишаване родителския капацитет. Поради характеристиката на целевата група и нуждата от ползване на интегрирани услуги, голяма част от потребителите ще ползват повече от една услуга, което налага добра координация между специалистите, предоставящи различни услуги. Същата ще се осъществява от Ръководителя на центъра. Ползването на услугите ще се извършва след подаване на заявление за ползване на услугите в Общностен център за деца и семейства до неговия ръководител. След проведен първичен разговор и оценка от страна на ръководителя за водещия проблем на детето и/или семейството, то ще бъде насочено към подходящата услуга, където мултидисциплинарен екип ще изготви пълна оценка на нуждите, индивидуален план за действие и ако е необходимо-насочване към специалисти от друга услуга. В екипа ще бъде нает Домакин-касиер, който: ще закупува необходимите за функциониране на услугите материали и подготвя исканията за отпускане на материални ценности; закупува почистващи, хигиенни и санитарни материали за поддържане на нужната хигиена в помещенията на центъра, заявява и осигурява приготвената от Детска млечна кухня храна за децата от Семеен център, ще осъществява и други дейности, включени в длъжностната характеристика. Към екипа на центъра ще бъде назначен шофьор на специализиран транспорт, с който ще се организира мобилната работа на терен, ще се осигурява присъствието на потребителите от отдалечените квартали, ще се придружават до центъра и до дома им децата от Семеен център. Хигиената във всички помещения в центъра ще се поддържа от назначен по трудово правоотношение хигиенист, който ще поддържа в чист вид дворното пространство, детския кът и басейна.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е свързана с осигуряване на прозрачност при изпълнение на проектното предложение и разходването на средства от ЕС чрез ЕСФ, надеждно информиране на обществеността, кандидатите за потребители на услугите за ранно детско развитие и лицата за предоставяне на услугите за същността на проектното предложение, както и неговия иновативен характер. Ще бъдат изготвени: 2 информационни табели, 2000 брошури, носещи информация за доставчика, същността на услугите за деца и семейства, начина за тяхното предоставяне, правилата за включване в проекта, източникът на финансиране и такива, носещи информация за родителите, относно ранното отглеждане на деца. Ще бъдат направени: 2 публикации в местните медии за първоначална информация на обществеността, свързана с дейностите по проекта и правилата за включване в него и 2 за напредъка на проекта; Ще бъдат публикувани 2 обяви в местния печат/ за набиране на персонала в центъра/ и 2 в Бюро по труда. Дейностите са необходими с оглед: широка разгласа на новите възможности за подкрепа на нуждаещи се деца и семейства за повишаване на родителския капацитет и адекватно развитие на техните деца; информиране на обществеността за източника и реалните ползи от финансираните дейности; осигуряване шанс на семействата и децата в неравностойно положение за преодоляване на социалното изключване. Изпълнението на дейността ще стартираме първи проектен месец с процедура за възлагане по ЗОП, с оглед своевременно осигуряване на необходимата за кандидатите за потребители и за лицата, кандидати за персонал във всички услуги, които ще се предоставят в центъра, информация за включване в проекта.
 • Организация и управление на проекта: Целите на дейността са свързани с гарантиране на ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта, постигане оптимални резултати и срочно изпълнението на всички планирани дейности по проекта, както и реализиране целта му. При стартиране на проекта със заповед на Кмета на Община Добрич ще бъде сформиран екип за управление и изпълнение на проекта, който ще се състои от следните позиции, съобразени с обхвата и съдържанието на проектното предложение: Ръководител на проекта – носи отговорност за цялостната организация по изпълнение на дейностите по проекта; Координатор - изготвя необходимата първоначална документация за центъра, осъществява координацията между двата екипа, събира документацията, свързана с междинните и заключителен отчет; Експерт "Обществени поръчки" - носи отговорност за своевременното изготвяне на всички обществени поръчки по Проекта. - Счетоводител, който ще организира финансовата дейност и реализира счетоводната политика по Проекта, ще изготвя финансовите отчети към междинните и окончателен доклади; Технически сътрудник - изготвя трудовите договори на наетите специалисти и на всички участници в проекта; води личните досиета на персонала в центъра и др. Чрез сформирането на проектния екип, ще се създадат необходимите предпоставки за успешното администриране и изпълнение на проектните дейности в рамките на договорения период за изпълнение на проекта. Всеки един представител на екипа за изпълнение на проекта ще получи копие от изпълнявания проект, ще се проведе първоначална среща на екипа и ще бъдат разпределени съответните права, задължения и отговорности. Дейностите по организация, управление, отчетност, мониторинг, контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта. Те ще се изпълняват съобразно изискванията в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките ресурси със съответните Общи и Специални условия и действащата нормативна уредба. Екипът за управление на проекта ще изготви Вътрешните правила за работа в центъра, длъжностните характеристики на наетите в центъра специалисти, ще организира подбора на персонала в шесте услуги. Ще организира изпълнението на всички планирани дейности, ще прилага и следи ежедневно за спазването на процедурите и изискванията на Договарящия орган, съгласно клаузите на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема и приложенията към него. Ще упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на външните изпълнители и по отношение на проектните дейности в тяхната последователност, качество на изпълнение и не на последно място, ще информира широката общественост за проекта. Отчитайки спецификата на Проекта и необходимостта от нови подходи за управление и взаимодействие се налага изводът, че дейностите по управление и координиране изискват повече усилия, време и креативност. Екипът на проекта не само ще организира и координира дейностите, но ще подпомага персонала за управление на Центъра, ще ги подготви за качествено управление чрез методически указания и подкрепа. Ще осигури регулярно и качествено отчитане на проектните дейности при спазване на финансова дисциплина.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой доставчици на услуги за социално включване, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой деца, получили подкрепа чрез услугите, Целева стойност: 1 500.00, Достигната стойност: 132.00

Финансова информация

886 395.88 BGN
886 395.88 BGN
649 893.09 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 132 959.38 0.00 753 436.50 886 395.88
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 132 959.38 0.00 753 436.50 886 395.88

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: “Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Дирекция “Хуманитарни дейности” в Община град Добрич”,включваща 9 /девет/ обособени позиции (ОП), както следва:  ОП 1 – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”-1;  ОП 2 – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”-2;  ОП 3 – „Дневен център за възрастни с увреждания”;  ОП 4 – „Дневен център за деца с увреждания”;  ОП 5 – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания”;  ОП 6 – „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост” 1 и 2;  ОП 7 – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”-3;  ОП 8 – “Доставка на хранителни пакети за нуждите на Общностен център за деца и семейства град Добрич“;  ОП 9 – „Доставка на кулинарна продукция за деца от 0 до 3 годишна възраст, посещаващи Общностен център за деца и семейства град Добрич”. , Стойност: 245 795.84
 • Обособена позиция 1: ОП 1 – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”-1
 • Обособена позиция 2: ОП 2 – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”-2
 • Обособена позиция 3: ОП 3 – „Дневен център за възрастни с увреждания”
 • Обособена позиция 4: ОП 4 – „Дневен център за деца с увреждания”
 • Обособена позиция 5: ОП 5 – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания”
 • Обособена позиция 6: ОП 6 – „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост” 1 и 2
 • Обособена позиция 7: ОП 7 – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”-3
 • Обособена позиция 8: ОП 8 – „Доставка на хранителни пакети за нуждите на Общностен център за деца и семейства град Добрич”
 • Обособена позиция 9: ОП 9 –„Доставка на кулинарна продукция за деца от 0 до 3 годишна възраст, посещаващи Общностен център за деца и семейства град Добрич”
Предмет на предвидената процедура: Реализиране на доставка на гориво за траспортно средство в рамките на сключен договор №ДОП-14/03.02.2015 г., съгласно Приложение №1 от изготвения индикативен план - график за възлагане на обществени поръчки в рамките на проект „За равен шанс за децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Стойност: 571 252.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка на бензин А-95Н и дизелово моторно гориво за зареждане на автомобилите на Община град Добрич и газьол за отопление”
 • Обособена позиция 2: „Доставка на природен газ – метан за зареждане на автомобилите на Община град Добрич”
 • Обособена позиция 3: „Доставка на газ пропан – бутан за битови нужди”
Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за автомобилите на Община град Добрич" включваща три обособени позиции: Обособена позиция 1 - Застраховка "Гражданска отговорност" Обособена позиция 2 - Застраховка "Злополука на местата в МПС" Обособена позиция 3 - Застраховка "Каско"., Стойност: 22 000.00
 • Обособена позиция 1: Застраховка "Гражданска отговорност"
 • Обособена позиция 2: „Застраховка злополука на местата в МПС”
 • Обособена позиция 3: "Застраховка "Каско"
 • Обособена позиция 4: Застраховка "Гражданска отговорност" за 2018 г.
Предмет на предвидената процедура: Реализиране на доставка на канцеларски материали и консумативи в рамките на сключени договори: ДОП – 58/10.05.2016 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“, по обособена позиция ОП 1 - „Доставка на копирна и друга хартия”; ДОП-59/10.05.2016 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“, по обособена позиция ОП 2 - „Доставка на оборудване и принадлежности за офиса”; ДОП-62/13.05.2016 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“, по обособена позиция ОП 3 - „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания ”. , Стойност: 65 250.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 - „Доставка на копирна и друга хартия”
 • Обособена позиция 2: ОП 2 - „Доставка на оборудване и принадлежности за офиса”
 • Обособена позиция 3: ОП 3 - „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания ”
Предмет на предвидената процедура: „ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 (ОП1): „Охрана на общински обекти чрез физическа охрана и чрез СОТ, паник-бутон и екипи за реагиране“ ; Обособена позиция 2 (ОП2): „Охрана на Общностен център за деца и семейства ул.“Теменуга“ №27 по проект „За равен шанс за децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; , Стойност: 398 220.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1 „Охрана на общински обекти чрез физическа охрана и чрез СОТ, паник-бутон и екипи за реагиране“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2 „Охрана на общностен център за деца и семейства, ул.“Теменуга“ № 27 по Приложение №2 по проект „За равен шанс за децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Предмет на предвидената процедура: "Предоставяне на ВиК услуги: доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградата на Общностен център за деца и семейства - гр. Добрич, ул. "Теменуга" 27 по проект "За равен шанс на децата", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: ВиК услуги
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от рехабилитатор в дейност "Ранна интервенция на уврежданията" по проект „За равен шанс за децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 11 210.40
 • Обособена позиция 1: Рехабилитатор
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от медицински персонал по проект „За равен шанс за децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 31 008.00
 • Обособена позиция 1: Акушер
 • Обособена позиция 2: Медицинска сестра - 1 - 960 часа
 • Обособена позиция 3: Медицинска сестра - 2 - 960 часа
 • Обособена позиция 4: Медицинска сестра - 2 - 960 часа
 • Обособена позиция 5: Медицинска сестра - 1 - 800 часа
 • Обособена позиция 6: Гинеколог
 • Обособена позиция 7: Педиатър
Предмет на предвидената процедура: Техническо обслужване на транспортно средство: "Рено", "Мастер" рег. №ТХ1973АК, Стойност: 3 758.33
 • Обособена позиция 1: Годишен технически преглед
 • Обособена позиция 2: Течност за чистачки
 • Обособена позиция 3: Демонтаж, монтаж, смяна на автомобилни гуми
 • Обособена позиция 4: Годишен технически преглед
 • Обособена позиция 5: Автомобилно масло - 1 л.
 • Обособена позиция 6: Тахограф
 • Обособена позиция 7: Демонтаж, монтаж, баланс на автомобилни гуми
 • Обособена позиция 8: Автомобилно масло
 • Обособена позиция 9: Зимна течност за чистачки
 • Обособена позиция 10: Годишен технически преглед
Предмет на предвидената процедура: Сключване на застраховка "Каско", покриваща всички рискове за 13 автомобила, собственост на Община град Добрич, Стойност: 2 622.54
Предмет на предвидената процедура: Реализиране на доставката на тонер касети и консумативи за принтери в рамките на сключен договор №ДОП-68/26.05.2016 г. , Стойност: 41 583.33
 • Обособена позиция 1: Тонер касети
Предмет на предвидената процедура: „Изработка на брандирани рекламни материали и изпълнение на мерки за осигуряване на визуализация, публичност и информираност“ по обособени позиции, Стойност: 16 849.39
 • Обособена позиция 1:  Обособена позиция №1 (ОП 1): „Изработка на брандирани рекламни материали, включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение“
 • Обособена позиция 2:  Обособена позиция №2 (ОП 2):„Изработка на брандирани рекламни материали за нуждите на Община град Добрич“
 • Обособена позиция 3:  Обособена позиция №3 (ОП 3):"Изработка на дипляни поПроект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020"
 • Обособена позиция 4:  Обособена позиция №4 (ОП 4):„Осигуряване на информация, публичност и визуализация на дейностите по Проект„За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020"
 • Обособена позиция 5:  Обособена позиция №5 (ОП 5):„Осигуряване на информация, публичност и визуализация на дейностите по ПроектBG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, Договор №Д03-7/27.01.2014 г., финансиран по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.“
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на юридически услуги по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Юрист
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от медиатор по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 2 304.00
 • Обособена позиция 1: Медиатор
Предмет на предвидената процедура: Доставка на почистващи материали и препарати по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , Стойност: 1 266.67
 • Обособена позиция 1: Почистващи материали
Предмет на предвидената процедура: Доставка на образователна литература за деца проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Стойност: 1 583.33
 • Обособена позиция 1: Доставка на образователна литература - 1
Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия., Стойност: 9 133.34
 • Обособена позиция 1: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 1
 • Обособена позиция 2: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 2
 • Обособена позиция 3: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 3
 • Обособена позиция 4: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 4
 • Обособена позиция 5: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 5
 • Обособена позиция 6: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 6
 • Обособена позиция 7: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 7
 • Обособена позиция 8: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 8
 • Обособена позиция 9: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 9
 • Обособена позиция 10: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 10
 • Обособена позиция 11: Доставка на материали и консумативи за организиране и провеждане на мотивационни и образователни мероприятия - 11
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на материали и консумативи, необходими за ежедневна почасова грижа за деца от 0-3 г., Стойност: 9 979.17
 • Обособена позиция 1: Материали и консумативи - 1
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на хранителни пакети по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“, Стойност: 4 675.00
 • Обособена позиция 1: Хранителни пакети
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на дидактични материали за работа с деца, включително с увреждания по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020", Стойност: 3 700.33
 • Обособена позиция 1: Дидактични материали - 1
 • Обособена позиция 2: Дидактични материали - 2
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от рехабилитатор по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 9 525.60
 • Обособена позиция 1: Рехабилитатор
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от педагог по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 2 760.00
 • Обособена позиция 1: Педагог
Предмет на предвидената процедура: Доставка на медицински консумативи, Стойност: 320.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива за моторните превозни средства, специализираната механизация и техника на Община град Добрич и второстепенните разпоредители на бюджетна издръжка, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на течни горива за моторните превозни средства, специализираната механизация и техника на Община град Добрич и второстепенните разпоредители на бюджетна издръжка
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от медицински персонал по проект „За равен шанс за децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 6 846.00
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на юридически услуги по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 2 400.00
Предмет на предвидената процедура: Охрана на общински обекти, Стойност: 406 670.00
 • Обособена позиция 1: Охрана на общински обекти
Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива за моторните превозни средства, специализирана механизация и техника на Oбщина град Добрич и второстепенните разпоредители по обособени позиции., Стойност: 206 407.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 „Доставка на течни горива , чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на община град Добрич и второстепенните разпоредители на бюджетна издръжка
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за автомобилите на Община град Добрич, Стойност: 6 049.00
Предмет на предвидената процедура: Сключване на застраховка "Каско", покриваща всички рискове и застраховка на места в МПС за автомобили, собственост на Община град Добрич, Стойност: 6 362.41
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за Община град Добрич“ по три обособени позиции, Стойност: 65 541.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1 (ОП1): ”Доставка на изделия от хартия”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2 (ОП2): „Доставка на оборудване и принадлежности за офиса“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция №3 (ОП3): „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от медицинска сестра , Стойност: 2 160.00
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от психолог, Стойност: 4 992.00
Предмет на предвидената процедура: Охрана на общински обекти, Стойност: 404 325.60
 • Обособена позиция 1: Охрана на общински обекти
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от логопед , Стойност: 2 600.00
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от акушер , Стойност: 2 160.00
Предмет на предвидената процедура: Услуги, предоставяни от медицински персонал по проект „За равен шанс за децата“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020., Стойност: 14 445.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.