English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0511-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Стройкомерс Плевен" ЕАД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
10.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Плевен, гр.Плевен

Описание

Настоящото проектно предложение предвижда закупуване на ново технологично оборудване за подмяна на тръби по безизкопна технология, с рециклиране на фрезован асфалт, включващo хидравлична машина за подмяна на тръби до 600 мм по метода тръба в тръба и трошачка за рециклиране на фрезован асфалт (Мярка 1). Новото оборудване е с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление на единица продукция.  

Хидравличната машина е с двигател с водно охлаждане и мощност 54,4 kW. Максималната сила на изтегляне на машината е 156,9 т., а диаметърът да подменяните тръби може да е от 150 мм до 600 мм. 
Трошачката за рециклиране на фрезован асфалт се захранва от електромотор с мощност 7,5 kW. Производителността й е между 1 и 8 т./ч. и варира в зависимост от материала. Общия разход на гориво за дейността при новата (безизкопна) технология ще е 22,35 л./ч., а средната й производителност ще е 16 л.м./ч.

Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда.  

Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 2 107 580.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Замяна на стара технология за подмяна на тръби с нова, реализирана посредством ново технологично оборудване за подмяна на тръби по безизкопна технология, с рециклиране на фрезован асфалт (Мярка 1): Предвижда се интегриране в производственият процес на ново технологично оборудване за подмяна на тръби по безизкопна технология, с рециклиране на фрезован асфалт (Мярка 1). При използваната към момента технология за подмяна на тръбопроводи се налага да се използва метода на ''открития изкоп''. Този метод предполага напълно разкопаване на трасето над тръбопровода, което е свързано с повишени обеми на строителните дейности. При сега използваната технология фрезования асфалт не се рециклира, а се извозва на депо за строителни отпадъци. Всичко това прави процеса бавен и води до допълнително оскъпяване. Общия разход на гориво при старата (изкопна) технология е 43,35 л./ч. Средната производителност на линията е 2,00 л.м./ч. За реализация на новата технологична линия за безизкопна подмяна на тръби, с рециклиране на фрезован асфалт, ще се въведе в експлоатация следното оборудване: 1. Хидравлична машина за подмяна на тръби до 600 mm, по метода тръба в тръба, състояща се от следните елементи: - Хидравлична станция PP 4500; - Комплект щанги 120 m.; - Клетка за изваждане на окомплектовка; - Комплект аксесоари; - Пилотни щанги; - Щанги за проширител; - Проширители; - Захвати за тръби. Хидравличната машина е с двигател с водно охлаждане и мощност 54,4 kW. Максималната сила на изтегляне на машината е 156,9 т., а диаметърът да подменяните тръби може да е от 150 мм до 600 мм. 2. Трошачка за рециклиране на фрезован асфалт Трошачката за рециклиране на фрезован асфалт работи с електромотор с мощност 7,5 kW., който ще се захранва от съществуващ мобилен дизелов генератор. Производителността й е между 1 и 8 т./ч. и варира в зависимост от материала. Общия разход на гориво за дейността при новата (безизкопна) технология ще е 22,35 л./ч., а средната й производителност ще е 16 л.м./ч. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново поколение технология за безизкопна подмяна на тръби, с рециклиране на фрезован асфалт: 6-ти - 18-ти месец.
 • Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.: Дейността включва изготвяне на доклад от енергийно обследване по образец (Приложение Б от условията за кандидатстване) за нуждите на настоящата процедура. Енергийното обследване е извършено след обявяване на процедурата за подбор на проекти и преди подаване на проектното предложение. Одитът включва изследване на съществуващото положение на предприятието и прави сравнителен анализ между старото оборудване, използвано от Бенефициента, и предвиденото за закупуване по проекта ново такова. Двете мерки на доклада препоръчват закупуването на високо енергийно ефективно оборудване (мобилна роторна трошачка и верижен багер), с което предприятието значително ще намали разходите за енергия и вредните емисии СО2 в атмосферата. Изготвения доклад е преминал проверка от АУЕР и има становище за съответствие. Дейността е извършена за 2 месеца. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви месец 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 2-ри месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ и обхваща следните основни процеси: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Очакванията от изпълнението на дейността са Кандидатът да постигне следните резултати: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, Кандидатът ще има възможност за сертифициране по БДС EN ISO 50001. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Осигуряване на визуализация и публичност по проекта.: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на обекта, където се изпълнява проекта. Върху всички закупени по проекта активи ще бъдат поставени стикери, отговарящи на изискванията на ЕС. При изпълнение на мерките за информация и комуникация кандидатът ще включва задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "Стройкомерс Плевен" ЕАД, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец

Партньори

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 3 279.30, Достигната стойност: 3 279.30
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 875.58, Достигната стойност: 875.58

Финансова информация

2 107 580.00 BGN
1 462 189.20 BGN
1 461 891.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 242 860.82 219 328.38 645 390.80 2 107 580.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 242 860.82 219 328.38 645 390.80 2 107 580.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване за подмяна на тръби по безизкопна технология, с рециклиране на фрезован асфалт, включващo хидравлична машина за подмяна на тръби до 600 мм по метода тръба в тръба – 1 брой и трошачка за рециклиране на фрезован асфалт - 1 брой (Мярка 1)”, Стойност: 2 069 680.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване за подмяна на тръби по безизкопна технология, с рециклиране на фрезован асфалт, включващo хидравлична машина за подмяна на тръби до 600 мм по метода тръба в тръба – 1 брой и трошачка за рециклиране на фрезован асфалт - 1 брой (Мярка 1)”
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/., Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.