English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0250-C01
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
28.04.2016
01.05.2016
01.02.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Панагюрище, гр.Панагюрище

Описание

Община Панагюрище, изпълнявайки този проект ще подобри качеството на живот и достъпа до услуги за соц. включване на хора с увреждания и на хора над 65 години, които са в невъзможност за самообслужване. Дейностите на проекта ще надградят създаденото звено към Домашен социален патронаж, финансирано по ОПРЧР, схема „Помощ в дома”, с период на изпълнение 01.01.2013-30.04.2014. 
В проекта е предвидено услугите да се предоставят в рамките на 18 месеца и да обхванат 75 лица с увреждания и техните семейства и лица над 65 г. с ограничения и/или невъзможност да се обслужват сами. Ще бъдат подбрани 67 лица, които ще предоставят ежедневна грижа на потребителите от целевата група в тяхната домашна среда. Предвидено е да се привлекат социален работник, медицинска сестра и психолог, които ще предоставят психологическа, социална и здравна подкрепа.
Комплекса от интегрирани услуги ще се предоставя след извършването на индивидуални оценки на индивидуалните потребностите и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете. 
На лицата от целевата група, които са били оценени по операция „Нови алтернативи” ще се извърши нова оценка на потребностите им, тъй като в настоящият проект услугите придобиват по своята същност интегриран и иновативен характер. 
Водещи принципи при изпълнението на дейностите ще е поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка 
Предвидена е дейност, свързана с информираност и публичност на проекта, съобразно изискванията за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Ще бъдат изготвени информационни материали за разпространяване, ще се проведе 1 конференция и ще се използват и други информационни подходи като публикации в местни вестници и в сайта на Общината.
Дейности
 • Организация и управление на проекта.: Предвидената дейност цели гарантиране на качествено техническо и финансово управление и изпълнение на проекта и постигане на предвидените цели. В рамките на дейността ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от: Ръководител - 1 бр., координатор - 1 бр., счетоводител - 1 бр. Предвижда се ръководителят на проекта и счетоводителят да бъдат външни експерти, след проведена процедура за подбор и с тях ще бъдат сключени договори за услуга (граждански договори), при спазване на изискванията на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г. Координатоорът на проекта ще бъде служител на кандидата, с който ще бъде сключен допълнителен трудов договор съгласно КТ при ангажираност до 80 ч. месечно. Дейността ще стартира от първия месец по проекта с определяне на задълженията на експертите от екипа за управление, подготовка и подписване на граждански и допълнителен трудов договори на заетите експерти, запознаване с правилата за изпълнение на проекта по оперативната програма, определяне вида и броя на процедурите за избор на изпълнител, уточняване методите за комуникация, текущо документиране, отчитане и докладване на напредъка по проекта. Дейността ще бъде изпълнена чрез реализацията на следните процеси: управление на комуникацията, управление на документацията и отчетността, управление на разходите по проекта и осигуряване на качеството и контрол на работата по проекта. Тази дейност се осъществява от екипа по проекта, като ръководителят на проекта е отговорен за цялостната организация, изпълнение и отчитане резултатите от проекта. В първите месеци на проекта ще бъдат проведени и процедури по ЗОП и ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители за изпълнение на определените дейности. Разпределението на задълженията на екипа за управление се фиксират както следва: Ръководител – Ръководи изпълнението на дейностите по проекта - организира, разпределя, наблюдава и контролира работата на екипа. Представлява проекта на местно и национално ниво. Осигурява връзка със държавни институции, организации, външни експерти и др. Контактува с медиите. Участва в комисиите и екипните срещи по проекта. Отговаря за отчетността - подготвя междинни и окончателни отчети и доклади. Координатор – Организира подготовката и изпълнението на дейностите по проекта. Осигурява методическа и административна подкрепа на Ръководителя на проекта за: организиране и провеждане на обучения; екипни срещи; отчитане по проекта и др. Следи за работата на обслужващия персонал. Осъществява вътрешен мониторинг на дейностите. Работи под прякото ръководство на Ръководителя на проекта и подпомага дейността на останалите членове на екипа. Счетоводител – Изпълнява финансовата и счетоводна дейност по проекта: оформя счетоводните операции и изготвя финансовите отчети; подпомага екипа при отчитането на проектните дейности; следи за правилното разходване на средствата, в рамките на проектния бюджет. Работи под прякото ръководство на Ръководителя на проекта. Счетоводителят на проекта е пряко отговорен за правилното осчетоводяване на разходите и ежемесечно информира останалите членове на екипа за тях. Екипът за организация и управление на проекта (ЕОУП) ще организира и проведе подаването на заявления за включване в проекта на кандидатите за потребители и за персонал. След оценка на потребностите ще извърши класиране на на кандидат-потребителите; ще извърши подбор и класиране на личните и социални асистенти и на домашните помощници.
 • Създаване и функциониране на Екип от експерти в Звеното за помощ в домашна среда в община Панагюрище: Целта на настоящата дейност е да се гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите в домашна среда. За постигане на тази цел е предвидено създаване и функциониране на екип към Звеното за помощ в домашна среда в община Панагюрище. В екипа ще се привлекат експерти за допълнителна подкрепа с различен профил на компетентност – социална, медицинска и психологическа квалификация. Екипът към Звеното ще се състои от социален работник, психолог, медицинска сестра и рехабилитатор, които ще сформират един мултидисциплинарен екип за подкрепа в домашна среда.. Тяхната основна задача е да подпомагат организирането на цялостната дейност на Звеното; ще подготвят план-графици за дейността на личните асистенти и на домашните помощници; ще следят за спазването на графиците; ще изготвят индивидуалните планове за грижа на всеки един потребител съобразно неговите индивидуални потребности и други организационни дейности, свързани с предоставянето на социалните услуги в домашна среда. Екипът на Звеното, с подкрепата на екипа за управление на проекта ще извършат индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите в дома им, за почасово предоставяне на услуги за социално включване. Цялостната дейност на Екипът към Звеното ще се основава на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевата група и индивидуалната социална оценка, на всеки един от тях. Индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа се дефинира като дейност по установяване на индивидуализираната нужда от ползване на специализирана подкрепа /вкл. социална, здравна и психологическа/, която допълва възможностите на лицето и дава насока на доставчика на социални услуги за конкретни дейности за подкрепа, които да бъдат предоставяни в рамките на социалната услуга, съобразно отчетените проблемни области или увреждания. Социалният работник ще предоставя консултации от социален характер на потребителите, ще водят и съхраняват досиетата им, ще извършват дейности по социалното включване на потребителите. Медицинската сестра ще има основна задача да осигури достъп на потребителите до здравни услуги, ще ги придружава до болнични заведения, ще осъществява връзка с личните лекари, манипулации, които могат да бъдат извършени извън лечебно заведение (поставяне на катетър, поставяне на инжекция, смяна на превръзки, измерване на кръвно налягане и др.). Психологът ще предоставя психологическа подкрепа, психологически консултации, както и подкрепа при идентифициране на проблеми при кризисни състояния, конфликти, демотивация, загуба и други. Рехабилитаторът ще извършва физикална рехабилитация в дома на потребителите, с цел подобряване на физическото им състояние. Водещи принципи при изпълнението на дейностите на екипа към Звеното ще е поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряването на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение се основава на индивидуалната му оценка.
 • Кандидатстване, подбор, назначаване и обучение на персонала за предоставяне на услугите в Звеното за помощ в домашна среда в община Панагюрище: С тази дейност се цели да се подберат мотивирани лица в трудоспособна възраст, подходящи за изпълнение на почасови услуги в домашна среда. Това ще е персоналът, на който ще се осигури възможност да придобие основни теоретични познания, необходими за работа с хора с физически увреждания и с хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и да повишат уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво, а също така и надграждане на знания и умения на персонала, нает в рамките на операция “Нови алтернативи“. Специфичните цели в тази дейност са две: 1. Да се проведе ясна и ефективна процедура за подбор и договаряне с кандидатите за персонал, извършващ услуги по домовете; 2. Да се наеме подходящ персонал, който да се обучи да извършва качествени услуги по домовете в отговор на нуждите на потребителите В началото на проекта, през втория месец от стартирането му ще започне подготовката на тази дейност. Предвижда се да се подберат мотивирани лица в трудоспособна възраст, подходящи за изпълнение на почасови услуги в домашна среда. Това ще е персоналът, на който ще се осигури възможност да придобие основни теоретични познания, необходими за работа с хора с увреждания (вкл. и деца с увреждания) и с хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и да повишат уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво. Планирано е и надграждане на знания и умения на персонала, нает в рамките на операция “Нови алтернативи“, които ще се включат в поддържащото обучение. Подборът и наемането на персонал на трудов договор, предоставящ услуги в домашна среда, ще се осъществи чрез провеждане на една процедура за подбор и договаряне с кандидатите за персонал, извършващ услуги по домовете, отговарящ на нуждите на потребителите. Избраните кандидати ще бъдат поканени за сключване на срочни трудови договори за период от 18 месеца. Предвижда се да бъдат наети 59 лични асистенти, 3 социални асистенти и 5 домашни помощника, като Личните асистенти ще обслужват по един или двама потребители, а социалните асистенти и домашните помощника ще обслужват минимум по двама потребителя. На персонала, нает в рамките на операция “Нови алтернативи“ ще се даде възможност да участват в подбора за персонал в Звеното. Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на персонала за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждани и на хора над 65 г. с ограничения. Обучителният процес ще се основава на нормативната уредба в областта на социалните услуги и добрите практики от българския опит. Предвижда се въвеждащо обучение с продължителност 2 дни, в което ще се включат около 30 лица и ще се проведе преди стартирането на социалната услуга. В обученията няма да бъдат включени лица, които са преминали през идентично обучение по ОП"РЧР". Всички назначени лични асистенти (вкл. наетият в рамките на операция “Нови алтернативи“, след приключването й), и домашни помощници ще се включат в едно двудневно поддържащо обучение, общо – 67 пица. Планирано е поддържащото обучение да се проведе 7 или 8 месец, след стартирането на социалната услуга. Обученията ще имат интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от персонала по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите.
 • Кандидатстване, оценка, подбор и класиране на кандидат-потребители на услугите в Звеното в община Панагюрище.: Тази дейност включва подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат потребителите на услугите в домашна среда. За ползване на социални услуги „личен асистент”, „социален асистент“ и „домашен помощник“ могат да кандидатстват: - Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Калояново, включително и техните семейства, включително и деца с увреждания; - Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Панагюрище В дейността ще бъдат обхванати лица от целевите групи по операция „Независим живот” и ще се даде възможност за включване на лицата, ползващи услуги в домашна среда по проект „Нови възможности за грижи” , с цел да се осигури непрекъснатост на услугите предоставяни по проект „Нови възможности за грижи” по ОПРЧР 2014-2020. Тази дейност включва подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат- потребителите на услугите в домашна среда, които живеят на територията на община Панагюрище. Екипът по управление и организация ще направи окончателен подбор, като за целта изработва предварително процедура за подбор с критерии, която ще съдържа: подготовка на пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугите. Оценката на индивидуалните потребности на кандидат-потребителите ще се извършва от социалният работник с подкрепата на екипа за управление на проекта и специалистите, назначени към екипа на Звеното за помощ в домашна среда. Оценката на потребностите ще отчита индивидуалната специфика на кандидат-потребителите по отношение на вида и степента на увреждане, дейностите за подкрепа и тяхната интензивност, вкл. подкрепа при достъп до здравни услуги – връзка и придружаване до личен лекар или лекар-специалист; предоставяне на съвети за хигиена и хранене; консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти; разпознаване индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия, провеждане на физикална рехабилитация и други. На кандидат потребители, които са били обслужвани в рамките на операция “Нови алтернативи“ ще се извърши второ актуализирано оценяване.
 • Разработване на Методология за дейността на предоставяните почасово услуги в домашна среда в община Панагюрище.: Предвидено е веднага след стартирането на проекта и преди реално да започне функционирането на социалните услуги в домашна среда да се разработи Методология за дейността на предоставяните почасово услуги в домашна среда. Ще бъдат разработени детайлни правила и изисквания за комплекса от услуги, които ще се предоставят, за да се гарантира тяхното качество и мултидисциплинарен подход. Методологията ще съдържа правила и процедури за предоставяне на услугата, съгласно действащото законодателство. Целта на тази дейност е свързана с регламентиране процеса на предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ в съответствие с изискванията на минималните стандарти за качество на тези услуги, разписани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Целта на Методологията е да се повиши нейното качествено предоставяне в практиката, както и да предложи на местно ниво инструментариум за проследяване, регулиране и подобряване на ефективността на предоставянето на социалните услуги в домашна среда. Методологията ще подпомогне назначения персонал да развият уменията си за предоставяне на социални услуги, спазвайки основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство. Водещ принцип при разработването на Методологията е поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряването на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение и на основава на индивидуалната му оценка Методологията ще съдържа подробно описание на различните дейности при предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Тя ще има за цел да представи изчерпателно и цялостно процеса на предоставяне и ползване на услугите, като същевременно формулира специфичните права и отговорности на всички участници Планирано е Методологията за дейността на предоставяните почасово услуги в домашна среда да бъде разработена от външен изпълнител с богат опит в сферата на социалните услуги.
 • Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот и социално включване: Основните цели на тази дейност са свързани с качествено предоставяне на почасови услуги в домашна среда и разширяване обхвата на услугите, предоставяни от община Панагюрище в Звеното за помощ в домашна среда, създадено към Домашния социален патронаж по финансова схема „Помощ в дома“. По своята същност, предоставяните услуги са иновативни, тъй като на възрастните хора и на лицата с увреждания ще се осигури гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности. Подкрепата ще бъде насочена към улесняване достъпа и до здравни услуги и към развитие на социални услуги, в подкрепа на социалното включване на хората с увреждания. В проекта е предвидено услугите да се предоставят в рамките на 18 месеца и да обхванат минимум 75 потребителя: лица с увреждания (вкл. деца с увреждания) и техните семейства, както и лица над 65 г. с ограничения и/или невъзможност да се обслужват сами, живеещи на територията на общината, вкл. и лицата, ползващи услуги в домашна среда по проект „Нови възможности за грижи”. Предоставянето на ежедневна грижа на потребителите в тяхната домашна среда ще се извършва от 59 лични асистенти, 3 социални асистенти и 5 домашни помощника. Социално – психологическата и здравна подкрепа ще се извършва от назначените към Звеното социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор. Мултидисциплинарният екип, състоящ се от социален работник, медицинска сестра, психолог, рехабилитатор заедно с представител на Екипа за управление ще изготвят индивидуален план за грижа на всеки потребител. Планът ще включва дейностите, които ще извършва личният /социалният асистент и/или домашният помощник. Предвидено е той да се изготви с активното участие на потребителя, а там където е невъзможно с неговия законен представител. Услугите ще се предоставят съгласно разработената Методология, която ще включва детайлни правила и изисквания за комплекса от услуги. Услугите по домовете ще се осигурят от назначения персонал в Звеното за помощ в домашна среда (лични/социални асистенти и домашни помощници), а социалното включване и специализираната подкрепа ще се осъществява от назначените експерти в екипа към Звеното. Персоналът в звеното ще предоставя почасово услугите: - Личен асистент – полагане на грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности. - Социален асистент – предоставяне на услуги за социално включване; - Домашен помощник - услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. Екипът към Звеното ще предоставя почасово услугите: - Достъп до здравни услуги – придружаване до личен лекар или лекар-специалист; Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя; Съдействие за издаване на направление за изследвания и/или лечение; Предоставяне на съвети за хигиена и хранене; Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти; Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура); Физикална рехабилитация. - Мотивационна подкрепа; - Социално - психологическа подкрепа; - Подкрепа за социално включване, съобразно индивидуалните им потребности; - Други услуги, насочени към социална работа и консултации. Планираното предоставяне на психологически, социални и здравни услуги е с цел постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания, които заедно с услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще оформят един комплекс от интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги.
 • Мотивационна, психологическа, медицинска и социална подкрепа на потребителите на Звеното за помощ в домашна среда.: Целта на настоящата дейност е потребителите на социални услуги в домашна среда да получат професионална мотивационна подкрепа, социално-психологическа и подкрепа за социално включване, съобразно идентифицираните им индивидуалните им потребности, като по този начин ще се осигури по-високо качество на социалните услуги. Психологическа подкрепа ще се предоставя на потребителите при загуба на близък човек, при влошаване на здравословното състояние, при конфликти с лицето, което се грижи за тях, при конфликти с роднини и други. Мотивационната подкрепа ще е насочена към лица, които са се самоизолирали от социалния живот, или които вследствие на заболяване са изгубили смисъл и желание за живот и др. подобни. Мотивационната подкрепа също така ще е насочена за подобряване на връзките в семейството, за активиране на желанието за социални контакти, за посещения на здравно заведение и личен лекар, за явяване на ТЕЛК и други. Предвидено е потребителите да получат и подкрепа за социално включване, като им се предостави възможност да посещават организирано и индивидуално различни културни мероприятия – кино, театър, концерти, местни инициативи, свързани с национални и църковни празници и др. Подкрепа за осигуряване на достъп до административни услуги се изразяват в консултиране, съдействие и придружаване за: ползването на административни общински услуги и за подпомагане на достъпа до здравни, а при необходимост и образователни услуги; свързани с комунално-битови услуги, със социални помощи, с местните данъци и такси, технически помощни средства и други. Тази подкрепа ще се осъществява от социален работник, медицинска сестра и психолог, които са назначени в екипа на Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда. Допълнителната подкрепа ще гарантира съвкупност от дейности, които се основават на индивидуална социална работа в подкрепа на лицата за тяхното социално включване.
 • Консултиране, предоставяне на психологическа подкрепа и супервизия на персонала, предоставящ услугите. : Целта на настоящата дейност е да се осигури професионална подкрепа на персонала, който ще предоставя социални услуги в домашна среда, която ще се изрази в консултиране и супервизия, психологическа подкрепа. Предоставянето на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала е както следва: Консултиране – консултирането ще се извършва от наетите социален работни и психолог, които ще бъдат назначени към Екипа на Звеното за предоставяне на помощ в домашна среда. Консултации ще се предоставят по време на функционирането на социалната услуга. В зависимост от потребностите консултациите ще бъдат организирани в групи или индивидуално. Супервизията на наетия персонал ще е насочена към подобряване на директната работа и осигуряване на професионална подкрепа. Предвижда се провеждането на една групова супервизия на личните и социалните асистенти и домашните помощници в 5/пет/ групи по два часа и индивидуални супервизии по 1 час, в зависимост от необходимостта. Супервизията ще е насочена към подобряване на директната работа и осигуряване на професионална подкрепа. Психологическа подкрепа - предвижда се предоставяне на психологическа подкрепа на наетия персонал в рамките на действието на социалната услуга. Психологическата подкрепа ще се предоставя от назначения психолог в Екипа на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда. Психологическата подкрепа ще се извършва при идентифициране на такава потребност. Всички назначени лични и социални асистенти и домашни помощници ще получат необходимата им подкрепа, която ще се изрази в супервизия, консултации и психологическа подкрепа в случаите на различни кризисни ситуации.
 • Информиране и публичност на проекта: Целта на дейността е издаването и разпространение на информационни материали за популяризиране на проекта Дейността е планирана, съобразно изискванията на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация През периода на изпълнение на проекта, Община Панагюрище ще прилага правилата за информираност и публичност, Ще бъде упоменат финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд (ЕСФ). В съответствие с Единия наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 ще се гарантира откритост и прозрачност при стартиране и изпълнение на проекта, С цел информиране на потенциални кандидати за персонал, в сградите на общината, дирекциите Социално подпомагани и Бюра по труда, домашния социален патронаж и на други обществени места ще бъдат афиширани позициите за предвиденият за наемане персонал, даващи информация за периода, през който ще бъдат набирани кандидатите за работа и мястото, където се приемат документите. Ще се използват целенасочени послания към представителите на целевата група и обществеността, предавани чрез печатни местни медии, интернет сайта на общината, информационни материали, срещи и други. През периода на изпълнение на проекта ще се осъществяват дейности, които да информират обществеността за постигнатите резултати по проекта. За информация за текущите дейности на проекта на електронната страница на общинската администрация ще бъдат публикувани новини, статии и други документи. Дейностите на проекта ще бъдат отбелязани с организиране на една заключителна конференции в края с оглед популяризиране резултатите на проекта и ролята на ЕСФ и ОП РЧР при реализацията му. Мерките за информация и публичност ще включват: Постоянни информационни табели, които ще бъдат поставени в сградите на Общинската администрация като изпълнител на проекта и на сградата на Домашния социален патронаж, където ще се осъществяват основните дейности. Информационни материали ще се осигурят за всички участници в конференцията – папки, химикали, тефтер. Печатните материали, разработените в рамките на проекта, ще съдържат данни за името на проекта, приоритетната ос, логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, информация, че проекта се съфинансира от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Индикатори

Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 75.00, Достигната стойност: 141.00
Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 70.00, Достигната стойност: 141.00

Финансова информация

499 999.18 BGN
499 999.18 BGN
473 802.06 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 74 999.87 0.00 424 999.31 499 999.18
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 999.87 0.00 424 999.31 499 999.18

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изработване на Методология за дейността на предоставяните почасови услуги., Стойност: 750.00
Предмет на предвидената процедура: Обучение на служители., Стойност: 1 940.00
Предмет на предвидената процедура: Изработване и отпечатване на рекламни материали., Стойност: 540.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на обзавеждане и оборудване, Стойност: 1 716.00
Предмет на предвидената процедура: Управление на Проект - координатор, Стойност: 7 982.10
 • Обособена позиция 1: Координатор Проект
Предмет на предвидената процедура: Управление на Проект -счетоводител, Стойност: 10 422.30
 • Обособена позиция 1: Счетоводител Проект
Предмет на предвидената процедура: Управление на Проект - Ръководител, Стойност: 13 891.50
 • Обособена позиция 1: Ръководител Проет
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис-консумативи, Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Договор за доставка на офис-консумативи
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 24 000.00
 • Обособена позиция 1: Договор

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.