English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.021-0001-C02
Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали
ЕФРР ==> Региони в растеж
29.09.2017
29.09.2017
29.01.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Кърджали, Кърджали, гр.Кърджали

Описание

Проектът "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали" е един от трите проекта в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 - "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" Инвестиционна програма (ИП) за реализация на ИПГВР на гр. Кърджали 2014-2020 г.Основната цел на проекта е чрез модернизирани на образователната инфраструктура да се създадат условия за качествено и достъпно образование на територията на град Кърджали.Специфичните цели на проекта са свързани с обновяване на сградния фонд и прилежащите пространства и повишаване на енергийната ефективност на обектите на интервенция.В проекта са включени следните обекти от образователната инфраструктура в град Кърджали:
- "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кърджали", 
- "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ "Отец Паисий" в гр. Кърджали";
- "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ГПЧЕ "Христо Ботев" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" в гр. Кърджали" 
 - "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ОУ "П.К. Яворов" в гр. Кърджали" 
- "Възстановяване на детска градина "Мир" в град Кърджали".  
Модернизацията на тези учебни заведения е част от ИПГВР град Кърджали.Те са разположени в две от зоните за въздействие на плана–Зоната с публични функции и Зоната със социален характер.Целева група на проекта са 4723 учениците, които посещават петте училища и 130 деца, които ще се обучават в детска градина "Мир" след нейното възстановяване.Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително -монтажни работи в петте сгради на интервенция, в които се помещават шест учебни заведения в град Кърджали, доставка на оборудване, осъществяване на строителен и авторски надзор.Също така по проекта са предвидени дейности за информация и публичност и извършване на финансов одит.
Дейности
 • Административно управление на проекта: Управлението на проекта ще се извърши от екип, включващ ръководител, координатор, 4-ма експерти „Строителство”, есперт "Тръжни процедури", счетоводител и административен сътрудник. Екипът ще бъде сформиран от служители на Община Кърджали. Община Кърджали ще предостави оборудван офис за нуждите на екипа. Екипът на проекта ще организира своевременно изпълнение на планираните дейности, ще следи за постигането на общата и специфичните цели на проекта, както и на заложените резултати и ще осъществява непрекъснат мониторинг на изпълнението. Техническото и финансово управление и отчитане на изпълнението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., приложимата нормативна уредба на европейско и национално ниво, както и на вътрешните правила и процедури от Системата за финансово управление и контрол на Община Кърджали. Основната цел на тази дейност е да се осигури постигането на всички заложени цели и резултати, качествено изпълнение на дейностите, съгласно план графика на проекта, законосъобразно и целесъобразно изразходване на средствата от бюджета на проекта. Съставът на екипа на проекта е подбран така, че да гарантира ефективно управление и отчитане на изпълнението на проекта.
 • Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители: Настоящият проект изисква провеждането на обществени поръчки за възлагане на дейностите, които ще се изпълняват от външни за община Кърджали изпълнители. Поради факта, че се разходват публични средства, изборът на изпълнители ще се извърши съгласно нормативните изисквания на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Правилника за неговото приложение. Подборът на изпълнители чрез провеждането на обществени поръчки ще гарантира прозрачността на избора и спазването на принципите на равнопоставеност между участниците, безпристрастност и равно третиране на кандидатите. Също така ще позволи да се получат икономически най-изгодните оферти, съчетаващи високо качество и оптимална цена. В рамките на 10 месеца ще се подготвят и проведат 6 процедури за избор, а именно за: - Извършване на строително -ремонтните дейности на обектите; - Доставка на оборудване за обектите; - Осъществяване на независим строителен надзор; - Осъществяване на авторски надзор; - Изпълнение на дейностите по информация и публичност; - Извършване на независим финансов одит. Срокът за изпълнение на тази дейност е определен с оглед гарантиране на максимална прецизност на подготовката и провеждането на обществените поръчки, както и е отчетена възможността за тяхното обжалване. Документациите, необходими за провеждането на процедурите ще бъдат подготвени от експерта "Тръжни процедури" , който е член на екипа за управление на проекта. Видът на процедурите ще е съобразен със стойността на съответните дейности, описани в бюджета на проекта и ще се вземат под внимание всички сходни дейности, които Община Кърджали ще възлага през съответната година. Провеждането на самите процедури ще се осъществява от общинската администрация, в съответствие с изискванията на ЗОП и процедурите в утвърдената Система за финансов контрол и управление на Община Кърджали. С избраните изпълнители ще бъдат сключени договори.
 • Изпълнение на Строително монтажи работи и доставка на оборудване на обектите, включени в проекта: В проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали" са включени пет обекта от образователната инфраструктура в град Кърджали, в които се помещават 6 учебни заведения, а именно: - "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кърджали", - "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ "Отец Паисий" в гр. Кърджали"; - "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ГПЧЕ "Христо Ботев" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" в гр. Кърджали" - "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ОУ "П.К. Яворов" в гр. Кърджали" - "Възстановяване на детска градина "Мир" в град Кърджали". Основните видове дейности по отделните обекти са свързани с основен ремонт на сградния фонд, въвеждане на мерки за енергийна ефективност,благоустрояване на прилежащите пространства и доставка на оборудване и обзавеждане, необходимо за провеждане на образователния процес. Видът и количеството на строително -монтажни работи са определени в изготвените работни и технически проекти за отделните обекти. Видът и количеството на необходимото оборудване и обзавеждане е определено в техническите спецификации, които са част от инвестиционните проекти.
 • Осъществяване на строителен и авторски надзор: Съгласно изискванията на нормативната уредба и спецификата на обектите по време на извършването на строително -монтажните работи в сградите на учебните заведения - СОУ "П.Р. Славейков", СОУ "Отец Паисий", ОУ "П.К. Яворов", ГПЧЕ "Христо Ботев" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" и детска градина "Мир" в град Кърджали ще бъде осъществяван строителен и авторски надзор. Избраният Консултант по строителния надзор ще следи и носи отговорност за: 1. Законосъобразното започване на строежа; 2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. Изпълнение на дейностите, съобразно одобрения работен проект и изискванията на Закона за устройство на територията и нормативната уредба; 4. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. Годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Строителният надзор ще приема всички строително -монтажните работи и ще оформя съответните документи по време на строителството. Той ще координира и контролира изпълнението на строителния процес до въвеждане на обектите в експлоатация. След приключване на строително -монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад за всеки от петте обекта на интервенция, в които се помещават шестте учебни заведения. Авторският надзор ще се извършва от проектантите, изготвили работните и техническите проекти за отделните обекти на интервенция, в това число и за зала за спорт и музикални занимания към Детска градина "МИР". По време на строителството, проектантите ще следят за: 1. Изпълнение на строително-монтажните работи на обектите, съобразно инвестиционните проекти и количествено-стойностните сметки. 2. Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност. 3. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обекта. 4. Правилно изпълнение на обекта. 5. Контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи. 6. Годност на обекта за въвеждане в експлоатация. При необходимост ще подготвят становища, технически решения за изменения на детайли от инвестиционния проект.
 • Въвеждане на обектите в експлоатация: Въвеждането на обектите в експлоатация е нормативно установено изискване. След изпълнението на строително-монтажните дейности на отделните обекти, за всеки от тях ще бъде подготвена документацията за неговото приемане в съответствие с действащите нормативни актове. Поради факта, че сградите на учебните заведения - СОУ "П.Р. Славейков", СОУ "Отец Паисий", ОУ "П.К. Яворов", ГПЧЕ "Христо Ботев" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" са ІІ и ІІІ категория съгласно член 137 от ЗУТ, дейностите ще бъдат приети от Държавна приемателна комисия. Сградата на детска градина "Мир" е ІV категория съгласно член 137 от ЗУТ и дейностите ще бъдат приети от Община Кърджали. След приемането на обектите ще бъдат издени съответно Разрешения за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
 • Осъществянате на дейности за информация и публичност по проекта: Осигуряването на информация и публичност на дейностите по проекта е задължителна дейност, която ще се изпълнява в продължение на целия проект. Те ще бъдат осъществявани в съответствие с изискванията от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Нейната основна цел ще е да популяризира сред общността реализацията на значим обществен проект, финансиран с подкрепа от Структурните фондове на ЕС. Планираните дейности по информация и комуникация са насочени към популяризирането на целите, финансирането и резултатите от проекта. В дейността са включени следните под-дейности: • Организиране и провеждане на две пресконференция. С цел осведомяване обществеността за целите на проекта и източниците на финансиране, изпълнението на дейностите и представяне на постигнатите резултати, при стартирането и в края на проекта ще бъдат организирани и проведени по една пресконференция. На пресконференциите ще бъдат поканени представители на регионални и местни печатни медии и телевизионни канали, както и представители на целевите групи. • Изработване на банер, който ще се използва за визуализация на проекта по време на публичните събития. • Изработване на билборд и постоянни обяснителни табели за обозначаване на обектите и визуализация на финансовата помощ от страна на ОПРР и ЕФРР. По време на изпълнението на СМР ще бъдат поставени общо 5 бр. билборда, а след приключване на строителните работи ще бъдат поставени 5 броя постоянни обяснителни табели на подходящи места на границите на обектите. • Публикации в медиите и на уебсайта на общината - по време на изпълнението на целия проект да бъдат направени общо 4 публикации за проекта в печатни медии. Също така на уебсайта на Община Кърджали регулярно ще бъде публикувана информация за хода на изпълнение на проекта. • Изработване и поставяне на информационни стикери- Ще бъдат изработени 2000 бр. информационни стикери, които ще бъдат поставени на доставеното оборудване. • Официални церемонии – При стартирането на изпълнението на строително-ремонтните работи ще се организират и проведат 5 церемонии "Първа копка". След приключване на изпълнението на СМР ще се организират и проведат 5 официални откривания на обектите. • Отпечатване и разпространение на дипляни с резултатите от изпълнението на проекта. Ще бъдат подготвени и отпечатани 2000 бр. дипляни с резултатите от изпълнението на проекти. Те ще бъдат разпространени сред обществеността. Избраните методи на информиране на обществеността отчитат спецификата на отделните групи в общността и позволяват за кратко време да се достигне до много широк кръг от потребители. Чрез интернет страницата на община Кърджали, пресконференциите и местните печатни издания, информацията ще е достъпна до всички жители на област Кърджали, независимо от техния пол, възраст, религия и социален статус. Официалните събития ще позволят на различни групи от общността да се запознаят с постигнатите резултати.
 • Извършване на одит на проекта: В края на изпълнението на проекта ще бъде осъществен независим финансов одит. Избраният одитор ще извърши независима проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и организацията и поддържането на счетоводната отчетност за изпълнението на проекта. Той ще извърши проверки за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средства по проекта и на отчетността на изпълнението. Чрез извършването на независим одит ще се осигури допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Одиторът ще проследи ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Община Кърджали. Също така ще мониторира ефективното прилагане от страна на Община Кърджали на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Одиторът ще извършва заверка на окончателното искане за плащане, за удостоверяване на направените вече разходи.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00
Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура, Целева стойност: 545.00, Достигната стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 853.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

13 863 049.07 BGN
13 826 014.44 BGN
9 615 619.38 BGN
85.00 %
 • [1] Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)
 • [1] Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 11 752 112.31 2 073 902.13 37 034.63 13 863 049.07
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 11 752 112.31 2 073 902.13 37 034.63 13 863 049.07

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите обектите на интервенция по проект ""Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", финансиран по ОПРР по обособени позиции" , Стойност: 8 344 835.99
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 " "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кърджали"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ "Отец Паисий" в гр. Кърджали",
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ГПЧЕ "Христо Ботев" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" в гр. Кърджали"
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ОУ "П.К.Яворов" в гр. Кърджали"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване в учебните заведения обекти на интервенция по проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", финансиран по ОПРР по обособени позиции" , Стойност: 1 447 774.13
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите обектите на интервенция по проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", финансиран по ОПРР по обособени позиции" , Стойност: 190 820.15
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор за обект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „П.Р.Славейков”;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор за обект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „Отец Паисий”;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 „Упражняване на строителен надзор за обект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ГПЧЕ „Хр.Ботев” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”;
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4 „Упражняване на строителен надзор за обект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ОУ „П.К.Яворов”;
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5 Упражняване на строителен надзор за обект "Възстановяване на детска градина МИР" и извършване оценка за съответствие на инвестиционния проект в частта относно изграждане на зала за спорт и музикални занимания към Детска градина „МИР”;
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите обектите на интервенция по проект ""Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", финансиран по ОПРР " , Стойност: 94 903.73
 • Обособена позиция 1: Осъществяване на авторски надзор на извършване на СМР на 3 Обекта: - сградата на СОУ "П.Р.Славейков", сградата на СОУ "Отец Паисий" , сградата на ГПЧЕ "Хр. ботев" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" ;
 • Обособена позиция 2: Осъществяване на авторски надзор на извършване на СМР за обект - сградата на ОУ "П.К.Яворов" в гр. Кърджали
 • Обособена позиция 3: Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект "Възстановяване на Детска градина "Мир" в гр. Кърджали"
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с реализирането на проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", финансиран по ОПРР по обособени позиции" , Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейностите по информация и публичност за провеждане на пресконференции, публикации, официални церемонии „Първа копка”, официални церемонии по откриване на обектите и доставка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери по проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, финансиран от Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: „Дизайн, печат и доставка на информационни материали - дипляни с резултатите от проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, финансиран от Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на независим финансов одит при реализирането на проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", финансиран по ОПРР" , Стойност: 25 000.00
 • Обособена позиция 1: Осъществяване на независим финансов одит
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на СМР за възстановяване на детска градина "Мир" в град Кърджали и инженеринг - проектиране, авторски надзор и строителство на зала за спорт и музикални занимания към детската градина и доставка на оборудване за залата за спорт и музикални занимания", Стойност: 1 301 725.33
 • Обособена позиция 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за възстановяване на ДГ„МИР”, Проектиране, Изграждане,Авторски надзор и доставка на обзавеждане на зала за спорт и музикални занимания към ДГ „МИР”, по проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 по Оперативна Програма “Региони в Растеж” 2014-2020”
Предмет на предвидената процедура: „Екип по проекта“ , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: инж. Катя Митовска - ръководител на проекта
 • Обособена позиция 2: Надежда Цветкова - координатор на проекта
 • Обособена позиция 3: Нурай Вели - експерт "Строителство"
 • Обособена позиция 4: Слави Димитров - експерт "Строителство"
 • Обособена позиция 5: Ариф Фаик - експерт "Строителство"
 • Обособена позиция 6: Петя Колева - експерт "Строителство"
 • Обособена позиция 7: Златина Кузманова - експерт "Тръжни процедури"
 • Обособена позиция 8: Валентин Иванов - счетоводител на проекта
 • Обособена позиция 9: Гюлюзар Мустафа-Исмаил- административен сътрудник

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.