English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.023-0001-C02
Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД
ЕФРР ==> Региони в растеж
16.01.2017
16.01.2017
16.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Разград, Разград

Описание

Проектно предложение "Паркоустрояване на зелените площи в кв."Орел", гр.Разград е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Разград. В него са включени два основни обекта на интервенция, в които се предвижда да бъдат реализирани следните основни дейности:

- Парк в кв. 615 на ж.к. "Орел" – паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на парково осветление и скейтборд площадка;

- „Квартали в ж.к. „Орел“ (1-ва фаза) - кв. 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,622, 623, 624, 625, 629, 630, 631, 632,644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 653, 654 - изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и паркоместа за живущите; изграждане на енергоспестяващо вътрешноквартално осветление; изграждане на детски площадки в кв. 630, 629, 620, 644, 632, 653, 613, 645 и 646 и спортни площадки в междублокови пространства на квартал 629.

 С осъществяването на предвидените дейности се цели подобряване привлекателността на Разград като градски център, който осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена, ключова за градските системи инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда. 

Като цяло с изпълнението на проекта ще се рехабилитира и възстанови остарялата, амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания градска среда, ще се преодолее липсата на достъп за хора в неравностойно положение до определени места, ключови за градската физическа и жизнена среда.
Дейности
 • Дейност 1 - Организация, управление и вътрешен мониторинг: Основната цел на тази дейност е да се осъществи максимално ефективно и прозрачно разходване на средствата по проекта, както и да се координира и контролира постигането на заложените цели. Дейността ще бъде организирана в следните етапи: 1.Определяне и назначаване на екипа: Екипът ще бъде сформиран от експерти с квалификация и професионален опит, съобразени с изискванията на Насоките за кандидатстване (ако е приложимо) и със спецификата на предвидените дейности. Той ще бъде съставен от: - Ръководител на проекта - Счетоводител; - Експерт "Инвеститорски контрол"; - Експерт "Обществени поръчки"; - Координатор на проекта. Подробното описание на задълженията и отговорностите на всеки член на екипа е дадено в Раздел 7. Екипът на проекта ще бъде смесен - от общински служители и външни експерти. Предложеният ръководител на проекта е общински служител, напълно отговарящ на изискванията на Насоките за кандидатстване. Общински служител ще бъде и счетоводителят на проекта. За останалите позиции ще бъде обявена процедура за избор на външен изпълнител, която е отразена в графика за обществените поръчки. 2. Текущо управление на проекта: - детайлно запознаване на членовете на екипа за управление с Методическите указания на УО на ОПРР за изпълнение на сключените договори; - провеждане на периодични срещи на екипа (ако е необходимо срещите ще бъдат ежемесечни, особено ако са възникнали проблеми, свързани с технически въпроси, разходи, качество или други теми, свързани с ДБФП). За всяка среща ще се води протокол; - актуализиране на план-графика на проекта след текущо отчитане на напредъка; - регулярни срещи с представители на избраните изпълнители и всички други лица, които имат участие в изпълнението на проекта на съответния етап; - при необходимост ще се организират и отделни технически срещи, включително и на място на обекта. 3. Финансово управление на проекта: - вътрешната организация на финансовите документи ще бъде направена така, че да подпомага управлението – ще бъде въведена номерация на платежните нареждания за целите на проекта, номерация на сметките и договорите, така че да предполага лесно архивиране и проследяване. - ще бъдат правени копия на разходно - оправдателни документи за всеки вид разход още в момента на извършването му,за архива на проекта. 4. Провеждане на процедури за избор на изпълнители: - актуализиране и съгласуван с УО график на обществените поръчки; - организация на изготвянето на документациите за избор на изпълнители; - организация на процедурите за избор на изпълнители; - контрол на процеса по изпълнение на договорите с избраните изпълнители.. 5.Вътрешен мониторинг на проекта: - периодично актуализиране на план – графика на проекта и графиците на всяка задача; - 100 % документални проверки – междинни и при извършване на плащане - за качество и за достоверност и допустимост; - доклади за документална проверка - при подписване на приемо-предавателен протокол и оформяне на плащане.
 • Дейност 2 - Изпълнение на СМР: Предвидените строително-монтажни работи са за двата обекта на интервенция включени в проектното предложение: 1) парк в кв. 615 на ж.к. "Орел" Южен парк се намира в кв. 615, в южната част на гр.Разград, разположен в жк.“Орел“. Обектът е III – та категория според чл. 6 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Предвидено е изграждането на нови алеи, нови детски площадки, фитнес на открито, скейтборд площадка. Новите алеи са изпълнени от унипаваж и асфалтова настилка и са проектирани функционално да обслужват парка и околните жилищни квартали. По тях са предвидени места за сядане, кътове за отдих и почивка. Около алеите ще се оформят поляни за свободен достъп , които могат да се използват за пикник на открито, за федербал, разходка на домашни любимци и други мероприятия за активен и пасивен отдих. По поляните са предвидени места за сядане – тип пейки с маса. Проектирани са две нови детски площадки за двете възрастови групи – 0-3 и 3-12 год. Предвиждат се нови пейки, кошчета за смет, беседки, маси с пейки и ново парково осветление по алеи и зоните около тях. Предвижда се вкарването на нови иглолистни и широколистни дървесни видове, обединени в групи, масиви , както и единични видове – солитери. Оформят се нови групи от храсти. Предвижда се частичен ремонт на тревните площи в зоната на изграждане на площадки и алеи – дълбоко аериране на почвата и вкарване на цъфтящи тревни видове. Ще бъде изградено и ново улично осветление в парка. 2) квартали в ж.к. „Орел“ - кв. 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,622, 623, 624, 625, 629, 630, 631, 632,644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 653, 654 (фаза -1). Обектът е IV– та категория според чл. 8, ал 1, т.2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са съобразени с предвидените за оформяне типове зони за отдих: - зона за активен отдих - изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за паркиране на живущите, изграждане на енергоспестяващо вътрешно квартално осветление. Ще бъдат обособени сектори за игри и забавления на децата чрез изграждане на комбинирани детски площадки за различни възрастови групи и възстановяване на комбинирана спортна площадка. С проекта се предвижда направа на нови настилки и алеи от унипаваж, самостоятелни детски площадки за деца от 0 до 3 год. и от 3 до 12 години – общо 7 броя в кв. 613, 620, 629, 630, 632, 644, 653, както и комбинирана спортна площадки в кв. 629. Площадките са проектирани с ударопоглъщаща настилка. Предвиждат се нови пейки, кошчета за смет и ново парково осветление по ремонтираните алеи и зоните около тях. - зона за пасивен отдих - изграждане на кътове за отдих и почивка, тихи игри (шах на открито), места за пикник. Предвижда се почистване и кастрене на сухи клони при дърветата и резитба за подмладяване при храстовите растения, почистване под склопа на дърветата от саморасли храсти. Предвижда се частичен ремонт на тревните площи в зоната на изграждане на площадки и алеи – дълбоко аериране на почвата и вкарване на цъфтящи тревни видове. Предвидено е внасянето на нова растителност около детските площадки, зоните за активен и пасивен отдих, алеите, около парковото обзавеждане. Оформят се нови групи от дървета и храсти, вкарани са нови иглолистни дървесни видове, оформени са живи плетове до някои детски площадки. Проектирани са в три квартала комбинирани спортни площадки , свободно разположени на терена. Спортните площадки са с мултифункционално предназначение за следните видове спорт: волейбол, футбол и баскетбол, като маркировката за всеки спорт ще бъде изпълнена в различен цвят.
 • Дейност 3 - Строителен надзор: Съгласно разпоредбите на националното законодателство за задължително упражняване на независим строителен надзор за изпълнението на строителни дейности се предвижда осъществяването на строителен надзор по време на цялото СМР. Той ще се извършва от изпълнител, избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "осъществяване на строителен надзор". Изпълнителят ще бъде отговорен за изпълнението на всички нормативни изисквания съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, свързани с надзора на предвидените строителните дейности. Избраният изпълнител за упражняване на строителен надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След приключване на строително-монтажните работи Изпълнителят ще изготви окончателен доклад.
 • Дейност 4 - Авторски надзор: По време на строителството ще бъде осъществяван и авторски надзор. Авторският надзор ще се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба. Лицето/лицата, упражняващо/-и авторски надзор носи/-ят отговорност за изпълнение на строително-монтажните работи съобразно одобрените работни проекти. Лицето/лицата, упражняващи авторски надзор ще участва/т/ при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството и ще следят и упражняват стриктен контрол над работата на строителните обекти, като по този начин се предвижда да се гарантира точното изпълнение на проекта. В хода на изпълнение на услугата по упражняване на авторски надзор стриктно ще се съблюдават архитектурните, технологичните и строителни правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обектите на интервенция в експлоатация.
 • Дейност 5 - Мерки и дейности за информация и комуникация: Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1303/2013 в проектното предложение са предвидени мерки и дейности за информация и комуникация, чрез които да се информира обществеността за приноса на Общността за изпълнението на заложените интервенции и за ефекта, който те ще имат за развитието на града. Всички дейности ще бъдат съобразени с изискванията на Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (Единния наръчник). Мерките за информация и комуникация са насочени към следните групи: - Целеви групи и преки бенефициенти по проекта; - Широка общественост (на общинско и областно ниво); - Разпространители на информация (национални и регионални медии). Изпълнението ще съответства на заложените в Националната комуникационна стратегия принципи, а именно: - Равнопоставеност – изпълнението на мерките за информация и комуникация ще осигури равен достъп до информация както на всички заинтересовани страни, така и на широката общественост като цяло; - Навременност – всички мерки за информация и комуникация са планирани и ще бъдат изпълнени с оглед своевременното задоволяване на идентифицираните нужди на отделните групи и аудитории; - Адаптивност – всички мерки за информация и комуникация са съобразени със специфичните особености както на идентифицираните групи и аудитории, така и на конкретната ситуация, в която се изпълняват; - Партньорство – всички мерки ще се изпълняват в открит диалог и взаимодействие с всички заинтересовани страни; - Прозрачност – ще се предоставя информация за изпълнението на мерките по информираност и публичност, съгласно Единния наръчник за бенефициента. Основна цел на дейността е достигането до различни аудитории с широка гама от активни мерки. Изпълнението има за цел и да повиши публичността и прозрачността на процеса на реализация на проектното предложение. Комуникационни канали, които ще бъдат използвани при реализацията на тази дейност: - Електронни медии; - Печатни медии; - Онлайн медии (включително социални мрежи); - Областен информационен център - Разград; - Директна комуникация (пресконференции, официални церемонии, информационни дни, разработване на брошури и промоционални материали); - Външна реклама (билбордове, постоянни обяснителни табели). Съгласно Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация при всички мерки, предприети от бенефициента се указва съфинансирането на фондовете на ЕС чрез поставяне на: - Емблемата на ЕС; - Наименование на съответния фонд (в случая ЕФРР); - Общото лого на програмен период 2014-2020. Всички документи и материали, свързани с управлението на проекта ще съдържат гореописаните реквизити и дизайнът им ще бъде съобразен с изискванията на Единния наръчник.
 • Дейност 6 - Одит на проекта: Одитът се извършва с цел да се гарантира правилното и коректно разходване на средствата по проекта и изпълнението на бюджета, както и да се потвърди правомерността, целесъобразността и ефективността на разходваните средства. Одитът на проекта ще бъде осъществен от регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители или от фирма за одит, които ще осъществяват текущ контрол върху разходването на средства през целия период на проекта. Одиторският доклад ще бъде приложен към окончателния финансов отчет по проекта. Бенефициентът ще организира извършването на одитна проверка за проекта с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на Европейския съюз. При изпълнение на дейността по извършване на ангажименти по договорени процедури ще се прилага Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средствата от Структурните и фондове и Кохезионния фонд на ЕС на ниво бенефициент (Инструкцията), издадена от Сертифициращия орган (Дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите). Целта на одита е да се установи наличие на констатации, които могат да бъдат: - Съществени констатации: установени недостатъци, които имат пряко отражение върху верифицирането на разходите. Такива констатирани пропуски могат да доведат до финансови корекции и необходимост от възстановяване на средства от бенефициента. Тези недостатъци изискват вземането на незабавни решения и предприемането на конкретни дейности от бенефициента, които са насочени към промяна/засилване на контролните дейности от самия бенефициент. - Второстепенни констатации: установени недостатъци, които при определени обстоятелства може да окажат влияние върху допустимостта на разходите, респективно на размера на средства от СКФ, които следва да се възстановят от ЕК. Такива недостатъци могат да се отстранят от бенефициента. - Несъществени констатации: препоръки за оптимизиране на дейността, т.е. тези констатации нямат пряко отражение върху допустимостта на предоставените средства. Тези недостатъци имат формален характер.

Индикатори

Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 158 230.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

5 948 844.51 BGN
5 948 844.51 BGN
4 101 115.31 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура
 • [1] Велосипедни и пешеходни алеи
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 5 056 517.83 892 326.68 0.00 5 948 844.51
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 5 056 517.83 892 326.68 0.00 5 948 844.51

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград по две обособени позиции: 1. Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Орел, етап 1 - за квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, гр. Разград; 2. Изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк "Орел", в кв.615, Стойност: 4 573 141.78
 • Обособена позиция 1: Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Орел, етап 1 - за квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, гр. Разград;
 • Обособена позиция 2: Изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк "Орел", в кв.615
Предмет на предвидената процедура: Извършване на независим финансов одит на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград., Стойност: 48 630.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на независим финансов одит на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград.
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на дейности по информация и комуникация по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“, Стойност: 48 630.00
 • Обособена позиция 1: „Извършване на дейности по информация и комуникация по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор във връзка със СМР по проект Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград, Стойност: 124 273.65
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор във връзка със СМР по проект Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград
Предмет на предвидената процедура: „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на общината“ по обособени позиции , Стойност: 202 163.60
 • Обособена позиция 1: Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор на строително-монтажни работи по проект Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград, Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор на строително-монтажни работи по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел”, град Разград“
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта чрез експерти, служители на бенефициента., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител на проекта
 • Обособена позиция 2: Счетоводител на проекта
 • Обособена позиция 3: Ръководител на проекта - сменен с Анекс от 27.02.2017г. към АДБФП

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.