English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0921-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Анес- 96 ООД
115790035 АНЕС - 96 ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
21.02.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Марица, с.Царацово

Описание

Анес 96 ООД е дружество ,което развива своята основна дейност в областта на третирането на производствени не опасни отпадъци. Друг аспект на нашата дейност е обезвреждане и транспортиране на опасни отпадъци, почистване на мазниноуловители, поддръжка и почистване на пречиствателни станции, на канализационни съоръжения, резервоари за горива и др. 
Фирмата непрекъснато инвестира и търси възможности за повишване на конкурентоспособността си чрез оптимизиране на процесите и производствените разходи, повишаване качеството на услугите и използване на нови съвременни методи и технически средства за осъществяване на дейността си.
Основното ограничение пред предприятието е високата енергийна интензивност, липсата на съвременно оборудване за подобряване на качеството на предлаганите от нас продукти и необходимостта от по-ефективно използване на ресурсите. 
В рамките на проекта компанията планира да придобие: Шредер - 1 бр, Колесен багер за зареждане на шредера - 1 бр. Товарна везна - 1 бр. Газокар - 1 бр и Челен товарач - 1 бр. Предвидените по проекта инвестиции в дълготрайни активи ще доведат до разширяване на капацитета на предприятието, пряко са свързани с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност и са необходими за изпълнение на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност. Внедряването и сертифицирането на система за енергиен мениджмънт съгласно ISO 50001 ще доведе до налагането ни като компания, спазваща и прилагаща правилата и стандартите за енергийно и ефикасно управление, регулиращо ефективно енергийната си система. С дейността за рециклиране на бракувана продукция, проектът ще има пряко положително въздействие върху опазването на околната среда.
В резултат на проекта, производствените процесите в компанията ще станат по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни, което ще окаже влияние върху повишаването на енергийната ефективност и ще осигури устойчива пазарна конкурентоспособност на компанията.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (Дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА - Съоръжение за раздробяване на отпадна суровина и бракувана продукция – шредер - 1 брой, Колесен багер за зареждане на шредера - 1 брой, Товарна везна - 1 брой по мярка 1 от енергийния одит): Дейността ще бъде изпълнена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Съоръжение за раздробяване на отпадна суровина и бракувана продукция – шредер - 1 брой, Колесен багер за зареждане на шредера - 1 брой, Товарна везна - 1 брой Активътсе отнася към потвърдена 1 мярка за енергийна ефективност в енергийния одиторски доклад Приложение Б. Инвестицията в ДМА е пряко свързана с постигане на целите на проекта и е необходима е за изпълнение на мярката, включени в обследването за енергийна ефективност. С въвеждането им в експлоатация ще се постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност и разширяване на капацитета на компанията. Приложимия режим на държавна помощ е Регионална инвестиционна помощ и е свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект. За да намали очакваното потребление на енергия и разхода на средства за нейното заплащане АНЕС 96 планира да закупи съвременни, енергоефективни и високопроизводителни съоръжения за окомплектоване на новата система за рециклиране на отпадъци и бракувана продукция. За целите на раздробяването на твърдите отпадъци, се предвижда да се достави и пусне в експлоатация нов шредер. Освен висока надеждност и възможност да се обработват почти всички видове твърди отпадъци до получаване на качествен раздробен продукт, новия шредер се характеризира с изключително висока производителност. Данните за шредиране на дървен отпадък или отпадък от пластмаси показват производителност от 45 тона/час, тези за смесен, домашен отпадък от 40 до 50 тона/час, за биомаса до 150 м3 (от 45 до 70 тона според относителното тегло и съдържанието), за метален отпадък и отпадък от строителни дейности в рамките на 30 до 35 тона/час.Това обуславя значително редуциране необходимото време за работа на съоръжението в сравнение с настоящата ситуация при използване на стария шредер и аналогични на него съоръжения. Зареждането на шредера ще се извършва от нов хидравличен колесен багер, като избора му е обоснован от техническа и икономическа гледна точка - капацитет и времето за звършване на манипулациите отговарящи на капацитета на новия шредер, висока функционалност и нисък разход на дизелово гориво. Данните за работата на колесния багер са отразени в Приложение 1 към одитния доклад и показват време на работа за зареждане съвпадащо с това на шредера - 450 часа/год. В съответствие с разхода на гориво за моточас отразен в офертната и техническа документация, очакваното потребление на дизелово гориво от колесния багер за зареждане на шредера е в рамките на 2 520 лтр/год, респективно 26 208 kWh/год. Средствата за заплащане на дизеловото гориво са 4 626 лв/год. За да намали максимално потреблението на енергия за претегляне, АНЕС 96 ще закупи подходяща товарна везна. Предложена е стационарна везна, която по техническите си параметри и очаквания режим на експлоатация отговаря най-пълно на нуждите на новата система за рециклиране на отпадни суровини и бракувана продукция Обобщено, работата на новата енергино ефективна, високо производителна система за оползотворяване на отпадни суровини и бракувана продукция ще доведе до по-високо равнище на енергийна ефективност и разширяване на капацитета на компанията. Дейността ще бъде изпълнената от външен изпълнител, който с оглед спазване принципите на равнопоставеност и прозрачност ще бъде избран с избор с публична покана, съгласно ЗУСЕСИФ и всички приложими нормативни документи.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (Дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА Газокар - 1 брой, по Мярка 2 от Енергийния одит): Дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА Газокар - 1 брой, по Мярка 2 от Енергийния одит. Предвид значителната амортизираност на мотокара, ненадеждността породи честите ремонтни дейности, както и повишения разход за гориво и резервни части, дружеството планира да замени сега използвания мотокар Toyota модел 02-06 FDF 30 с нов виличен повдигач работещ на газ пропан-бутан (газокар). По този начин дружеството не само ще реализира икономии от гориво, респективно енергия, но така също ще намали разходите за неговото закупуване, спести средства от части и ремонтна дейност и намали въглеродните емисии. Предвижда се новия газокар да е с повишен капацитет- по-голям от 3 500 кг, запазвайки същата височина на повдигане от 3 метра. Повишения капацитет е от особена важност за дружеството, тъй като често доставяните за обработка отпадъци са не само едрогабаритни но и с голямо тегло, като например агрегатни товари от хартия, картон, етикети или пластмаси с тегло по-голям от 3,5 тона. За да се манипулират със сега използвания мотокар се налага тяхното предварително сепариране с лебедки и ръчно, като се намали теглото до капацитета възможен за мотокара. Тези дейности не само налагат ръчен труд, но са допълнителен разход на работно време и забавят дейността по обработка на получения отпадък. Освен съответствие с необходимия повишен капацитет по-голям от 3,5 тона и височина на повдигане от 3 метра, решаващ при избора на газокар е била разходната норма, която за този модел е 4,33 лтр/час газ пропан-бутан. При непроменено време на работа средногодишно от 1 560 часа/год., отчитайки разходната норма, потреблението на газ пропан-бутан е 6 754,80 лтр./год. или 49 985,520 kWh/год. При цена на енергоносителя средногодишно за отчетния период от 0,93 лв/лтр, разхода на средства за неговото закупуване е 6 311,53 лв/год. Емисиите СО2 са в рамките на 11,347 t СО2/год, а изчисления енергиен интензитет е 0,097 kWh/кг. Значително ще се намалят средствата изразходвани за поддръжка на новия газокар, като средногодишно през икономическия му живот се очаква те да са до 300 лв/год. При непроменен разхода на средства за заплата общия разход на средства за експлоатация и поддръжка са 9 500 лв/год. ESR gt; 5 % - Факторът на енергийни спестявания е над 5%, което определя предложената по проекта мярка като допустима. Инвестицията в ДМА е пряко свързана с постигане на целите на проекта и е необходима е за изпълнение на мярката, включени в обследването за енергийна ефективност. С въвеждането им в експлоатация ще се постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност и разширяване на капацитета на компанията. Приложимия режим на държавна помощ е Регионална инвестиционна помощ и е свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект. Дейността се базира на препоръки от извършен енергиен одит по образец, като чрез инвестицията в дълготрайния материален актив ще се изпълни мярката за енергийна ефективност, включена в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Дейността ще бъде изпълнената от външен изпълнител, който с оглед спазване принципите на равнопоставеност и прозрачност ще бъде избран с избор с публична покана, съгласно ЗУСЕСИФ и всички приложими нормативни документи.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (Дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА Челен товарач - 1 брой, по Мярка 3 от Енергийния одит): Дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА Челен товарач - 1 брой, по Мярка 3 от Енергийния одит. Използваният към момента челен товарач е произведен през 2001 год. и е с ниска производителност и висока степен на разход. Използваното за работата на челният товарач дизелово гориво обуславя годишни емисии от 28,75 t СО2/год Ако дружеството използва сега съществуващия челен товарач или закупи друг товарач за работа на новата площадка с аналогични технически характеристики и капацитет на сега използвания, то данните за потреблението на дизелово гориво и средствата за неговото закупуване ще се увеличат пропорционално. Дружеството планира да закупи енергийно ефективен челен товарам от ново поколение с разишрени възможности. Предвижда се закупуване на челен товареч с капацитет 5 тона или повече и икономично потребление на гориво. По този начин дружеството ще посрещне изискванията на повишеното три пъти производства и ще е в състояние да реализира икономии от гориво, намали разходите за неговото закупуване, спести средства от части и ремонтна дейност и намали въглеродните емисии. Повишения капацитет е от особена важност, тъй като новите количества не могат да се обработват от товарач със капацитет аналогичен на сега използвания в рамките на едносменния режим на работа. Такъв капацитет ще позволи допълнително разширяване на дейноста над предвиденото и обработка на количества над планираните 13 500 тона отпадъци. При закупуване и пускане в експлоатация на енергоефективен челен товарач от ново поколение с необходимия капацитет и технически характеристики, в съответствие с разгледания тук модел, годишното потребление на дизелово гориво за обработка на количеството от 13 500 000 кг. ще се намали до 9 000 лтр. или 87 300 kWh/год., при което ще се реализирт икономии в размер на 235710 kWh/год. ESR gt; 5 % - Факторът на енергийни спестявания е над 5%, което определя предложената по проекта мярка като допустима. Инвестицията в ДМА е пряко свързана с постигане на целите на проекта и е необходима е за изпълнение на мярката, включени в обследването за енергийна ефективност. С въвеждането им в експлоатация ще се постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност и разширяване на капацитета на компанията. Приложимия режим на държавна помощ е Регионална инвестиционна помощ и е свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект. Дейността се базира на препоръки от извършен енергиен одит по образец, като чрез инвестицията в дълготрайния материален актив ще се изпълни мярката за енергийна ефективност, включена в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Дейността ще бъде изпълнената от външен изпълнител, който с оглед спазване принципите на равнопоставеност и прозрачност ще бъде избран с избор с публична покана, съгласно ЗУСЕСИФ и всички приложими нормативни документи.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията.( Дейността ще бъде изпълнена, чрез внедряване и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на ISO 50001. ): Дейността ще бъде изпълнена, чрез внедряване и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на ISO 50001. С изпълнение на дейността ще се реализира една от основните цели на компанията, а именно провеждане на политики за устойчиво развитие, чрез енергийно управление на производствени процеси и процесите на електроразпределение в системета на производство на фирмата. Въвеждането на стандарта ще подпомогне „Анес 96“, като голям потребители на енергия, опериращ в традиционно енергоемко производсто, да разработи и внедри система и процеси, които гарантират следене и непрекъснато подобряване на енергийната ефективност. Ефективното управлние на енергийните ресурси, минимизирането на въглеродния отпечатък на компанията и създаването на управленски капацитет в тази посока е от съществено значение както за екипа на компанията, така й за нашите клиенти, като предпоставка за доверие в бъдещите съвместни дейности. Със системата ще да се идентифицират аспектите за отговорна и конкурентна фирмена политика към използването на енергийните източници, както и законодателните и други изисквания, които се прилагат към тези аспекти и начините за подходящото им управление. С разработването и внедряването на системата компанията ще покрие основните международни изисквания по отношение на стандарта и редица национални законови и подзаконови нормативни актове и ще развие управленски капацитет на социално отговорна и енергийно ефективна компания, която се стреми към ниско ниво на енргийна интензивност. Дейността ще бъде изпълнена на два етапа: 1 етап Внедряване: В рамките на този етап ще бъде избран външен изпълнител, който да разработи, необходимите процедури, формуляри и инструкции за компанията. Ще бъде определен контекста на организацията по отношение на стандарта и свързаните рискове, които биха могли да повлияят върху постигането на целите. От избрания външен за компанията изпълнител внедрител на системата ще се извърши: -Първоначален одит за установяване на съответствие на действащата среда с изискванията на стандарта; -Анализ на състоянието и определяне на структура на системата за енергиен мениджмънт; -Разработване на графици за внедряване на системта -Разработване на документите към системата -Провеждане на обучение по внедряване; -Извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите 2 етап – Сертифициране: Сертификацията ще бъде извършена от независим сертифициращ орган с европейска акредитация. Сертифициращата фирма ще бъде избрана след провеждането на тръжна процедура съгласно ЗУСЕСИФ и указания на УО . Органът по сертификация ще осигури и прегледа на резултатите и вземането на решение за сертификация и издаване на сертификати за съответствие; Фирмата ще осигури достъп на одиторите до площадката, документите, служителите, в степента необходима, за да се направи валидно заключение за съответствието на внедрената система с изискванията на ISO 50001.
 • Извършване на енергиен одит по образец 1 бр.: В съответствие с изпълнение на условията на процедурата е извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от външен изпълнител- лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Проектните дейности се основават на препоръките от извършения енергиен одит по образец , изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Обследването за енергийна ефективност е реализирано и е изготвен Енергиен одит по образец съгласно Приложение Б Издадено е положително становище от АУЕР за съответствие на енергийния одит

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 258.03, Достигната стойност: 1 258.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 668.01, Достигната стойност: 668.01
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 50.00, Достигната стойност: 10.00

Финансова информация

1 000 420.00 BGN
707 694.00 BGN
672 309.30 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 601 539.90 106 154.10 292 726.00 1 000 420.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 601 539.90 106 154.10 292 726.00 1 000 420.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за подобряване енергийната ефективност в Анес 96 с пет обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 : Съоръжение за раздробяване на отпадна суровина и бракувана продукция – шредер - 1 брой 2. Обособена позиция 2: Колесен багер за зареждане на шредер-1 брой 3. Обособена позиция 3: Товарна везна - 1 брой 4. Обособена позиция 4: Газокар - 1 брой 5. Обособена позиция 5: Челен товарач - 1 брой , Стойност: 963 420.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Съоръжение за раздробяване на отпадна суровина и бракувана продукция – шредер - 1 брой.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен багер - 1 брой.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Товарна везна - 1 брой.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на Газокар - 1 брой
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на Челен товарач - 1 брой.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по Внедряване на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на ISO 50001 - 1 бр, Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги по Внедряване на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на ISO 50001 - 1 бр
 • Обособена позиция 2: Консултантски услуги по Внедряване на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на ISO 50001 - 1 бр
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по Сертифициране на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на ISO 50001 - 1 брой, Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги по Сертифициране на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на ISO 50001 - 1 брой.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец - 1 бр, Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит по образец / обследване за енергийна ефективност

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.