English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0049-C01
"Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в С-М Строй ЕООД"
201015110 С-М СТРОЙ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
19.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен

Описание

Настоящото проектно предложение предвижда подмяна на част от съществуващо технологично оборудване, като бъде закупено следното ново оборудване с по-големи технологични възможности: 
- Бетонов възел-Модулна конструкция (БВ-МК) - Мярка 1;
- Телескопичен товарач (ТТ) - Мярка 2;
- Вентилационна инсталация в производствена сграда за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия - Мярка 3;
- Системи за мониторинг на енергопотреблението на Мярка 2 – Телескопичен товарач - Мярка 4.
След интегриране на изброеното по-горе технологично оборудване, производственият капацитет на предприятието ще нарасне значително, което от своя страна ще доведе до поемане на повече поръчки и разширяване на производството, както и до по-нисък разход на енергия на единица произведена продукция.

Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване
на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда, както и постоянно измерване и анализиране на енергийната резултатност.
Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 526 207.69 лв. без ДДС.
Дейности
 • Разширяване производствената дейност във фирмата и повишаване нейната конкурентоспособност, посредством закупуването на нов Бетонов Възел – Модулна Конструкция (БВ-МК) - 1 брой: Към момента Фирмата-бенефициент не разполага със свой собствен стар Бетонов възел, поради което, за целите на Енергийния одит, е използвана добра стара практика – стар Бетонов възел, собственост на ф. „Пътинженерингстрой” АД, гр. Търговище. Само благодарение опита и рутината на тримата оператори, обслужващи старата инсталация за производство на бетон се постига годишната производителност, заложени при пресмятанията по-долу. Чести повреди съпътстват работата на възела, което пък води до нежелателни престои и неефктивност, като цяло.Старият Бетонов възел е с обща инсталирана електрическа мощност от 130 kW. Поради липсата на честотни регулатори обаче, средната едновременна работна електрическа мощност на възела е приблизително 117 kW. Производителността на стария Бетонов възел не надвишава 30 m³/h вибриран бетон. Тя обаче се постига твърде трудно, както бе отбелязано и по-горе - само благодарение опита и рутината на операторите обслужващи съоръжението. Потреблението на енергия на стария Бетонов възел се обуславя и зависи от параметъра „средна едновременна работна електрическа мощност на системата”, която както беше вече отбелязано е приблизително 117 kW. Въпросната електрическа мощност отнесена към годишната часова използваемост (1200 h/год.) на стария възел, определя годишното потребление на енергия от старото оборудване – 140 400 kWh/год. Настоящата дейност е препоръчана мярка 1 от Енергийния одит и предвижда закупуването на нов, високоефективен Бетонов възел (БВ), който да спомогне за оптимизиране дейността на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара. Предвижда се общата инсталирана електрическа мощност на новия Бетонов възел (БВ) да бъде не повече от 70 kW. Поради наличието, обаче на съвременни честотни регулатори в електрическата схема, средната едновременна работна електрическа мощност на новото оборудване ще бъде не повече от 63 kW. Средната производителност на новия БВ за 1 час, по офертни данни, ще бъде 55 m³/h. При тези параметри Факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде над 70 % (70,6%), а намалението на вредните емисии СО2 ще бъде почти 150 t/год. (148,9 t/год.) Минимални технически и/или функционални характеристики: - Инстал. Ел. мощност 70 kW; - Техн. производителност 55 m³/h; - Роторен смесител с вместимост 1500 дм3 (1м3 вибриран бетон); - Височина на подаване 4 m. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Разширяване производствената дейност във фирмата и повишаване нейната конкурентоспособност, посредством закупуването на нов, високоефективен Телескопичен товарач (ТТ) - 1 брой: Към момента Фирмата-бенефициент не разполага със свой собствен стар Телескопичен товарач (ТТ), поради което, за целите на Енергийния одит, е използвана добра стара практика – стар Телескопичен товарач (ТТ), собственост на ф. „Елинор” АД, гр. Правец. Основното му предназначение е еднотипно с това, за което ще бъде използвана новата машина и е свързано с претоварване на материали във височина и товаро-разтоварна дейност. Чести технически повреди съпътстват работата на старата машина, което пък води до нежелателни престои и неефктивност, като цяло. Старата Машина е с номинална мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 74,5 kW. Старият Телескопичен товарач е със скоростна кутия с ръчна смяна на предавките, двигателят му e от по-старо технологично поколение, а маневреността му не е особено висока. Вследствие гореизложените недостатъци, а и предвид честите престои за ремонт, средната производителност на старата машина за 1 работен час е не повече от 45 [m³/h]. Средният разход на дизелово гориво за 1 работен час на стария Телескопичен товарач е около 7 [l/h], отнесен разбира се към спецификата на дейността му и обвързан със средно-часовата му производителност посочена по-горе. Техническото състоянието на машината е незадоволително – разходът на консумативи (хидравлични маркучи,масла, ремъци и заварки по кофата) висок. Настоящата дейност е препоръчана мярка 2 от Енергийния одит и предвижда закупуването на нов, високоефективен Телескопичен товарач, който да спомогне за оптимизиране дейността на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара. Предвижда се инвестиция в нов, високоефективен Телескопичен товарач с единична мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 75 kW. Средната производителност на новия Телескопичен товарач за 1 час, по експертна оценка, ще бъде не по-малко от 65 m³/h, a средният разход на дизелово гориво, с което ще се реализира тази средночасова производителност, ще бъде не повече 4,5 l/h. При тези параметри Факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде над 55 % (55,5 %), а намалението на вредните емисии СО2 ще бъде 31.2 t/год. Минимални технически и/или функционални характеристики: - ДВГ - мощност 75 kW; - Товароподемност 3 000 кg; - Кофа на нож 1 m³; - Работна височина 18 300 mm - Макс. височина на товарене 16 300 mm; Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Намаляване на разходите за енергия в производствените помещения, посредством закупуването на нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - 1 брой: Към настоящия момент в производствените помещения на компанията бенефициент не се използва механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Поради тази причина, за целите на сравнителния анализ, е използван методът на „Добрата Стара Практика” (ДСП) или осигуряване на пресен въздух за производствените помещения посредством обикновена механична вентилация без оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (без рекуперация). Инсталацията подсигурява средно 1200 m3/h. Изчисленията за необходимото количество пресен въздух са направени на база на следните технически параметри: -Населеното място, където се намира производствената сграда – гр. Шумен, ул. “Индустрилна” 23 (климатична зона 4). -Тип на производствената сграда – склад, производствено хале. -Квадратура на производствената сграда - 200 m2. -Светла височина на производствената сграда - 6 m -Брой на работещите в производствената сграда - 15 човека -Кратност на въздухообмен – еднократен въздухообмен (съгласно чл.306, раздел 3 механична вентилация от „Наредба 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия“.) Настоящата дейност е препоръчана мярка 3 от Енергийния одит.За целите на проекта, фирмата предвижда изграждането на високоефективна, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в производствените помещения, в които работи производствения персонал на компанията. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне на пресния въздух. Затопленият въздух преминава през топлообменник и затопля свежия въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния, но студен външен въздух през зимата. Проветряването на производствените помещения чрез отваряне на прозорци води до огромни енергийни загуби. Интегрирането на управляеми рекуперативни вентилационни системи ще доведе до намаляване на тези загуби и значителни икономии на електроенергия.Мярката предвижда изграждане на система за вентилация, включваща 1 брой приточно смукателен блок с рекуператор, ел.нагревател, вентилатори, вентилационни решетки, въздуховоди и управление за осигуряване на пресен въздух в производствената сграда на компанията. Инсталацията трябва да осигури средно около 1200 m3/h. Минимални технически и/или функционални характеристики: 1. Приточно смукателен блок с рекуператор, ел.нагревател, комплект с два броя вентилатори и филтри: - дебит Vmin/mid/max=1500 m³/h - свободен напор H=150 Pa - ел. мощност на вентилатори N=0,60 kW - ел. нагревател с мощност N=9 kW - ефективност на рекуперация 73 % 2. Въздуховоди и вентилационни решетки: - въздуховоди правоъгълни прави от поцинкована ламарина на фалц с дебелина на ламарината до - 1 мм. и периметър до 1400 мм; - въздуховоди правоъгълни фасонни от поцинкована ламарина на фалц с дебелина на ламарината до 1 мм. и периметър до 750 мм - 1 мм. и периметър до 1400 мм; - вентилационна решетка с регулираща секция - 600/200 РХР-Р; - жалузийна решетка 700/400 НЖР Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр.: Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифициране на отклонения от нормалната експлоатация и промените в областта на енергийната ефективност. Важната информация трябва да се събира и обработва през редовни интервали от време. В компанията бенефициент данните за енергийното потребление трябва да се събират за всеки отделен консуматор. Необходимо е да се осъществява контрол на измервателните уреди, за всяко измерване. Персоналът трябва да бъде обучен да анализира енергийното потребление. Към момента на извършване на одита в компанията няма въведена система за мониторинг и планирано управление на потреблението на енергия, съответно не се проверява потреблението на енергия спрямо базовите стойност. Поради тази причина проекта предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Настоящата дейност е препоръчана мярка 4 от Енергийния одит и предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението по отношение на Мярка 2, която да записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основния технологичен процес (конкретно мярка 2 – консумация на дизелово гориво), като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, същевременно да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която се предвижда да бъде въведена по отношение на Мярка 2 – Телескопичен товарач (ТТ) представлява: 1. Софтуер за енергиен мениджмънт - 1 брой: - софтуер разработен на език HTML5; - има възможност за анализ на разходите по различни активи. - може да задава нива на консумация и да известява с аларми при превишаването им. - може да се конфигурират собствени клиентски екрани и ключови параметри. - може да се достъпва от различни мобилни устройства. 2. Хардуер - 1 бр. Уред за измерване ефективност на строителни машини - Измерване разход на гориво, движение на машината: - възможност да чете и да предава данните от борд-компютъра на превозното средство. - чете данни от борд-компютрите чрез FMS, LCV и J1708 интерфейси, - има възможност за дистанционно предаване на данни от дигитални тахографи. - GPS устройството има DUAL CAN функционалност, която позволява да се чете и да предава данни към системата както от борд компютър така и от дигитален тахограф едновременно. - вградена батерия, позволяваща на устройството да изпраща данни до 4 часа след неговото изключване от токоизточника. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване) - 1 бр.: Дейността по изготвяне на енергийния одит в кандидатстващото предпирятие е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предпирятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предпирятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността; Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Събиране на оферти и избор на изпълнител – (1 месец) 2. Извършване на услугата – (1 - 2 месец)
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 брой: Дейността включва: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Резултатите от изпълнението на дейността: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат; Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Визуализация на проекта: Във връзка с изпълнението на дейността по информация и публичност със средства по проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, например на входа на сградата, където се изпълнява проектът. На всички закупени активи ще бъдат поставени стикери, указващи подкрепата на ОПИК и ЕФРР. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от кандидатстващото предприятие задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на ЕС; упоменаване на ЕФРР; общото лого за програмен период 2014-2020 г. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 188.80, Достигната стойност: 188.80
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 313.74, Достигната стойност: 313.74

Финансова информация

526 207.69 BGN
375 925.38 BGN
375 259.38 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 319 536.57 56 388.81 150 282.31 526 207.69
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 319 536.57 56 388.81 150 282.31 526 207.69

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на Бетонов Възел – Модулна Конструкция (БВ-МК) (Мярка 1) - 1 брой и Телескопичен Товарач (ТТ) (Мярка 2) - 1 брой, Стойност: 460 500.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на Бетонов Възел – Модулна Конструкция (БВ-МК) - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Закупуване на Телескопичен Товарач (ТТ) - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия (Мярка 3) - 1 брой, Стойност: 11 807.69
 • Обособена позиция 1: Закупуване на механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия (Мярка 3) - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на Мярка 2 Телескопичен товарач (Мярка 4), състояща се от: 1. Софтуер - 1 брой; 2. Хардуер - 1 брой., Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на Мярка 2 Телескопичен товарач (Мярка 4), състояща се от: 1. Софтуер - 1 брой; 2. Хардуер - 1 брой.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец Приложение Б от Условията за кандидатстване - 1 брой, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец Приложение Б от Условията за кандидатстване - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр., Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр. , Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.