English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-5.001-0004-C01
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.08.2018
01.09.2018
01.01.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Средствата от финансовия план за бюджетна линия "Подкрепа на ГД ЕФМПП за управлението и изпълнението на ОП РЧР" ще бъдат използвани за повишаване капацитета за управление на ОП РЧР чрез прилагането на принципите на добро управление в изпълнението на всички възложени на УО задачи и функции. Въвеждането на добри практики и подходи в програмирането, изпълнението, мониторинга, контрола и оценката на оперативната програма ще допринесе за по-добро административно управление, а косвено ще въздейства положително върху развитието на включените в програмата политики. Ще бъдат финансирани обучения на служителите, работещите в структурите с функции по управлението и контрола на ОП РЧР, които ще се допълват с получаване на нови знания и умения също от участия в работни посещения и стажове с цел обогатяване на опита и запознаване с добри практики.
Ще се подкрепят анализи, проучвания и изследвания на възможността за прилагането на иновативни подходи в управлението и изпълнението на оперативната програма, в т.ч. и специализирани изследвания и оценки за ефективността и ефикасността на УО с цел последващо въвеждане на подобрени системи за работа и добри практики.
Средствата от финасовия план ще се използват и за подобряване на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проектни предложения, които да съответстват напълно на приоритетите, целите и изискванията на оперативната програма. 
За повишаване обществената осведоменост по отношение на ОП РЧР и постигнатите по нея резултати ще се организират различни информационни събития и кампании, ще се произведат печатни рекламни материали и ще се работи активно с медийни оператори за формиране на общественото мнение.
Дейности
 • Консултантско и експертно обезпечаване във връзка с процеса на управление, наблюдение и контрол на оперативната програма: • Извършване на оценки, изследвания, проучвания, анализи и други • Предоставяне на консултантска и експертна подкрепа на всички нива на управление на ОП – преводачески, юридически, стенографски услуги, осигуряване на технически и експертни лица, осигуряване на оценители на проектни предложения за предоставяне на БФП и други. Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • Повишаване и укрепване на капацитета на лицата, ангажирани с управление, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПРЧР и на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на операции по оперативната програма: - Организиране на заседанията на Комитета за наблюдение - Организиране на срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България и държавите-членки на ЕС за лицата, ангажирани с управление, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПРЧР - Организиране на информационни събития, срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България за потенциални бенефициенти и бенефициенти на ОПРЧР - Закупуване и абонамент за специализирана литература - Други Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • Популяризиране на ОП РЧР: - Организиране и провеждане на информационни кампании в електронни, печатни и интернет медии, в това число изработване на рекламни клипове и филми, информационни материали в печатни и интернет медии - Разработване на печатни информационни и рекламни материали - Осъвременяване и поддръжка на интернет сайта на ОП РЧР – Други Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • Материално-техническо обезпечаване за целите на подготовката, управлението, наблюдението, оценката, публичността и контрола на оперативната програма: - Командироване в страната и чужбина на служители от УО, МТСП и други и на наети лица във връзка с изпълнение на дейности по оперативната програма - Придобиване на оборудване, обзавеждане, софтуер и др. - Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания - Възстановяване на разходи за възнаграждения, допълнително материално стимулиране и осигурителни вноски за сметка на работодателя на служители на АЗ, АСП, МОН и други за подпомагане дейността на УО на ОПРЧР - Доставка на канцеларски материали, консумативи, принадлежности - Поддръжка на офисите на УО (наем, телефон, електричество, отопление, вода, интернет, почистване, охрана, строително-ремонтни дейности и др.) - Поддръжка на софтуер и хардуер - Осигуряване на куриерски услуги - Паркинг, автомивка, консумативи и др. за транспортните средства, закупени по ОПРЧР - Наем на помещение за архив на ОПРЧР – Други разходи Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Брой бенефициенти, обучени в управлението на проекти, Целева стойност: 800.00, Достигната стойност: 209.00
Брой участия на лица от УО в обучения, стажове или работни посещения, Целева стойност: 500.00, Достигната стойност: 527.00
Брой операции с подобрен дизайн вследствие на извършена оценка, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 0.00
Брой участници в обучения за бенефициенти, Целева стойност: 800.00, Достигната стойност: 209.00
Брой извършени оценки, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 3.00
Брой служители, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 100.00, Достигната стойност: 0.00
Брой информационни кампании, Целева стойност: 15.00, Достигната стойност: 11.00

Финансова информация

16 500 000.00 BGN
16 500 000.00 BGN
5 572 732.21 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [1] Оценка и проучвания
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 475 000.00 0.00 14 025 000.00 16 500 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 475 000.00 0.00 14 025 000.00 16 500 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 100 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР, Стойност: 1 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОПРЧР, Стойност: 600 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОПРЧР
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 100 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към Министъра на труда и социалната политика, Стойност: 1 950 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към Министъра на труда и социалната политика
Предмет на предвидената процедура: Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на юридически услуги на Управляващия оргна на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 200 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на юридически услуги на Управляващия оргна на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Оценка на интегрирания подход за повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности по приоритетни оси 1, 4, 5 и 6 на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007-2013, Стойност: 100 000.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на интегрирания подход за повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности по приоритетни оси 1, 4, 5 и 6 на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007-2013
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 1 200 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис консумативи и принадлежности за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис консумативи и принадлежности за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР, Стойност: 1 800 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР
Предмет на предвидената процедура: Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на самостоятелната стопанска дейност и предприемачеството в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007-2013, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на самостоятелната стопанска дейност и предприемачеството в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007-2013
Предмет на предвидената процедура: Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", Стойност: 350 000.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
Предмет на предвидената процедура: Изработване и публикуване на информационни материали в печатни и интернет медии за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 850 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработване и публикуване на информационни материали за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в печатни издания
 • Обособена позиция 2: Популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в интернет медии
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 600 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на методология и събиране на данни за изпълнението на показателите за дългосрочен резултат по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 278 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на методология и събиране на данни за изпълнението на показателите за дългосрочен резултат по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на преводачески услуги на Управляващия оргна на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 100 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на преводачески услуги на Управляващия оргна на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Застраховка на имущество, собственост на Министерството на труда и социалната политика, Стойност: 66 000.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 - Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в автомобила" на моторните превозни средства, собственост на МТСП
 • Обособена позиция 2: ОП 2 - Сключване на застраховка "Каско" на моторни превозни средства, собственост на МТСП
 • Обособена позиция 3: Застраховане на електронно оборудване на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на годишно информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" под наслов "Защо дигитални умения?" в рамките на най-голямото дигитално изложение "Webit Festival Europe 2019", Стойност: 80 000.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на годишно информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" под наслов "Защо дигитални умения?" в рамките на най-голямото дигитално изложение "Webit Festival Europe 2019"
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на труда и социалната политика, обособена позиция 1 - "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел", Стойност: 110 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на труда и социалната политика, обособена позиция 1 - "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел"
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на труда и социалната политика, обособена позиция 1 - "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации", Стойност: 106 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на труда и социалната политика, обособена позиция 1 - "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.