English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0215-C01
"Устойчиво развитие чрез енергийна ефективност и ефикасност"
202085503 РИМИСАР ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
06.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Пирдоп, гр.Пирдоп

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. 
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на спомагателни активи за производство на тръби и фитинги от стъклопласт: Дизелов мотокар, Електрически стакер, Мостови, едногредов, стоящ кран с връщане на енергия в мрежата, Радиална бормашина, Втвърдяваща пещ, Оборудване за намотаване на елементи и Система за мониторинг на енергопотреблението.
Ще се достави и въведе в експлоатация Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия.
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от работодателите в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „РИМИСАР ” ЕООД.
Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 2 (две) нови работни места.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производствено предприятия, така и като цяло за икономиката.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов Дизелов мотокар“, включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичният процес на производство на тръби и фитинги от стъклопласт, включва много подемно-транспортни операции. Една от тези операции е складиране на суровините и доставката им до Производствената линия за тръби. За реализиране на този технологичен етап, Енергийният одит препоръчва закупуването на нов, високоефективен Дизелов мотокар. Новата машина ще бъде с мощност на двигателя (дизелов ДВГ) до 36 kW, товароподемност мин. 3,5 t. Височината на повдигане ще бъде мин. 4300 мм, а строителната височина мин. 2900 мм. Дизеловият мотокар ще работи в рамките на производствената площадка на „РИМИСАР ” ЕООД в град Пирдоп и ще се придвижва само на територията на предприятието Активът ще бъде с оригинална хидростатична трансмисия, която осигурява: -pecypc нa Kарите 25000 чаca; - над 20% no-нисък разход на гориво; - липса на стандартна спирачна система и нейната поддръжка: спирачна течност, накладки, спирачни цилиндри, което от своя страна обославя по-ниски оперативни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Електрически стакер“, включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичният процес на производство на тръби и фитинги от стъклопласт, включва много подемно-транспортни операции. Една от тези операции е складиране на суровините За реализиране на този технологичен етап, Енергийният одит препоръчва закупуването на нов, високоефективен Електрически стакер. Новата машина ще бъде с мощност на двигателя (ел енергия) до 5,5 kW, товароподемност мин. 1,6 t. Скоростта на повдигане ще бъде от 015 до 0,30 м/сек. И скорост на движение 6 км/час. Електрическият стакер ще работи в рамките на производствената площадка на „РИМИСАР ” ЕООД в град Пирдоп и ще се придвижва само на територията на предприятието Активът ще бъде с електронна везна за измерване и отчитане на теглото на товара, което ще се изписва на дисплея на машината. При достигане на максимален товар ще алармира оператора. Има енергоспестяваща система – реверсивно спиране чрез дозареждане на тяговата уредба. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Мостови, едногредов, стоящ кран с връщане на енергия в мрежата“, включена в обследването за енергийна ефективност: Предприятието произвежда стъклопластови тръби в размери от 6,00 с различен диаметър. Технологичният процес включва последователност на основни етапи, по време на които тръбата трябва да се предвижва. Енергийният одит препоръчва този процес да се реализира с закупуването на нов, високоефективен Мостови, едногредов, стоящ кран с връщане на енергия в мрежата. Новата машина ще бъде с мощност на двигателя (ел енергия) до 10,00 kW, товароподемност мин. 5,00 t. Височината на подем ще бъде мин. 6,5 м, при скорост на подем – основна 8 м/мин. с честотно регулиране. Скоростта на предвижване на ел. телфера – основна – 20 м/мин. с честотно регулиране. Мостовият, едногредов, стоящ кран с връщане на енергия в мрежата Дизеловият мотокар ще работи в рамките на производствената площадка на „РИМИСАР ” ЕООД в град Пирдоп, където ще бъде монтиран. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нова, високоефективна Радиална бормашина“, включена в обследването за енергийна ефективност: Радиалните бормашини са спомагателно технологично оборудване, съпътстващо производството на стъклопластови тръби. Технологичният процес включва пробиване на отвори при захващане на тръбите, при опаковането им за складиране и транспортиране. Енергийният одит препоръчва спомагателните процеси при производство на тръби да се реализират с нова високоефективна Радиална бормашина. Единичната мощност на радиалната бор машина ще бъде до и скорост на пробиване – 5,00 бр./мин. Бързата радиално пробивна машина е модерна машина, различаваща се от традиционните пробивни машини с лесната си и бърза маневреност, удобна работна позиция на оператора и голяма работна зона сравнена със заеманата площ. Операциите по повдигане и спускане могат да се осъществяват при блокирано рамо, което позволява извършването на дълбоко пробиване, благодарение на големия ход на шпиндел и колоната без изгубване на центъра – важно при обработване с различни размери инструменти и позволяващо избирането на удобна работна височина във всички случаи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нова високоефективна Втвърдяваща пещ“, включена в обследването за енергийна ефективност: След производството на стъкло-пластовете следва технологичен процес на закаляване във втвърдяваща пещ. Енергийният одит препоръчва за реализиране на този технологичен процес да се закупи нова високоефективна Втвърдяваща пещ. Новата машина ще бъде с мощност на двигателя (ел енергия) до 30,00 kW и производителност мин. 6,5 бр./ час. Втвърдяващата пещ е предназначена за втвърдяване на тръбите като може да поема едновременно з броя тръби с мин. размер от 1 м и максимален размер зо 6 м. Максималният температурен диапазон, който се постига в пещта е 90 градуса за 30 минути. Има система с множество вентилатори за по-добра температурна хомогенност. В резултат от внедряване на новия актив ще се намали бракуваната продукция, която в момента се втвърдява в приспособена пещ. В наличното оборудване не може да се постигне темепературна хомогенност и втвърдяването на тръбите не е равномерно и като резултат се акумулира до 15% бракувана продукция. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 6 „Доставка и въвеждане в експлоатация на ново Оборудване за намотаване на елементи“, включена в обследването за енергийна ефективност: Производството на стъклопластови тръби се осъществява посредством дорник, формиран чрез намотаване на непрекъсната стоманена лента около хоризонтална греда, снабдена с поддържащи дискове с размери съобразно диаметъра на изискваната тръба. Процесът се реализира с Оборудване за намотаване на елементи, препоръчано в извършения енергиен одит. Закрепващото оборудване за намотаване е предназначено за намотаване на колена и тройници чрез полуръчно припокриване. Шаблоните за колената и тройниците се позиционират върху задвижващия модул с 3-челюстен патронник. Ротационната скорост на намотаващото устройство се регулира до 40 об./мин. Допустимите диаметри варират от 25 мм до 500 мм. Максималното допустимо тегло е 350 кг (шаблон с диаметър 500 мм + смес). Диспенсер на лента от фибростъкло се предоставя за подпомагане на оператора да поставя материалите върху шаблона отдясно наляво и назад. Диспенсерът е монтиран върху поставка за лесно въртене. Импрегнирането се извършва ръчно от двама оператори на машината. Машината е снабдена с опростен контролен панел. Оборудването за намотаване на елементи ще бъде с мощност на двигателя (ел енергия) до 3,00 kW и производителност мин. 1,5 бр./ час. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 7: Доставка инсталиране и въвеждане в експлоатация на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия : Към момента на изготвяне на доклада, „РИМИСАР ” ЕООД няма системи за оползотворяване на остатъчната топлина. В обекта на предприятието има ел. Бойлер за осигуряване на БГВ за нуждите на работещите. Потреблението на битова гореща вода се обуславя от разполагаемия персонал на дружеството, в частност от частта от него ангажирана пряко в дейността на обекта. В конкретния случай, ангажираност в тази дейност имат 10 човека с дневна нужда от по 50 литра топла вода на ден или общо: 500 л/ден БГВ. В годишен аспект, нуждите от битова топла вода възлизат на: 132 м3 (= 500 л/ден Х 264 раб.дни/год.). Годишно потребната енергия за обезпечаване нуждите на дружеството с топла вода възлиза на 6 863,85 kWh/y. Около 60% от енергията освободена от изгарянето на дизеловото гориво в двигателите с вътрешно горене се освобождава в околното пространство чрез топлина отнесена с димните газове и продуктите на горене (30%) и чрез топлина усвоена от самия двигател (30%) и отведена чрез охладителната му система също в околното пространство Към момента дружеството експлоатира дизелов двигател/ агрегат за електроенергия, който има изходна мощност 80 – 64 kWA в работен и standby режим, или осреднен електродобив с мощност 76 kWA. Дейността предвижда доставка и монтаж на Кожухотръбен еднотръбен топлообменник с първичен контур с електронна циркулационна помпа с инсталирана мощност 0,520 KW. Предвижда се и доставка на двупътен вентил с пряко действие с изнесен датчик. Топлообменникът ще бъде подвързан последователно към охладителния тракт мехду двигателя и охладителната пита (радиатора), явяваща се топлообменник “въздух-вода”, способстващ оползотворяването именно на топлината предадена от горивния процес към двигателя посредством утилизация на топлина от охладителния контур на съществуващ дизелов агрегат за електроенергия, в обекта. Годишно усвоената мощност от топлообменника е равна на 6 186,68 kWh/y. Количеството електроенергия обезпечаваща работата на топлообменникът и циркулационната помпа за 480 часа/годишно е в размер на 249,60 kWh/y. Топлинната усвоена мощност от системата е разликата между усвоената мощност на топлообменника и потребната енергия обезпечаваща работата му и възлиза на 5937,08 kW/y.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 8: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на тръби и фитинги. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на тръби и фитинги от стъклопласт чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 8 791 kWh/год.
 • Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление: По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „РИМИСАР” ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, с лиценз от АУЕР изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов Дизелов мотокар; Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Електрически стакер; Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Мостови, едногредов, стоящ кран с връщане на енергия в мрежата; Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на нова, високоефективна Радиална бормашина; Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на нова високоефективна Втвърдяваща пещ; Мярка 6: Доставка и въвеждане в експлоатация на ново Оборудване за намотаване на елементи; Мярка 7: Доставка инсталиране и въвеждане в експлоатация на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия; Мярка 8: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „РИМИСАР” ЕООД.

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 345.99, Достигната стойност: 345.99
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 489.05, Достигната стойност: 489.05
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 29.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 290.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

505 125.14 BGN
363 547.58 BGN
356 737.87 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 309 015.44 54 532.14 141 577.56 505 125.14
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 309 015.44 54 532.14 141 577.56 505 125.14

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Дизелов мотокар - 1бр.; Електрически стакер - 1бр.; Обособена позиция 002: Мостови, едногредов, стоящ кран с връщане на енергия в мрежата - 1бр.; Радиална бормашина – 1 бр.; Втвърдяваща пещ – 1 Бр.; Оборудване за намотаване на елементи - 1бр.; Обособена позиция 003: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия - 1бр.; Обособена позиция 004: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието - 1 бр. , Стойност: 455 325.14
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Дизелов мотокар - 1бр.; Електрически стакер - 1бр.;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Мостови, едногредов, стоящ кран с връщане на енергия в мрежата - 1бр.; Радиална бормашина – 1 бр.; Втвърдяваща пещ – 1 Бр.; Оборудване за намотаване на елементи - 1бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия - 1бр
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 004: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 29 800.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието - 1 бр., Стойност: 3 800.00
 • Обособена позиция 1: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието - 1 бр., Стойност: 3 800.00
 • Обособена позиция 1: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието - 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.