English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0664-C01
Енергийна ефективнос в "Бода стил" ЕООД
109557101 БОДА СТИЛ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.11.2017
30.11.2017
15.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Кюстендил, Дупница, гр.Дупница

Описание

Основен предмет на дейност на „Бода стил” ЕООД е ”Производство на връхни облекла за свободното време и изделия от гъши пух”. Фирмата разполага с две обособени производствени бази - Сграда 1 и Сграда 2, в индустриалната зона на град Дупница, разпростиращи се на площ от 3500 кв.м. застроена площ. В тях са разположени цехове с по две производствени линии, кроялен цех с модерна CAD система за размножаване на кройки, цехове за довършителни операции, краен контрол и складове за материали и готова продукция. Продукцията на фирмата е насочена, както за вътрешния пазар, така и за износ. От самото създаване през 2002 г. „Бода стил” ЕООД си партнира успешно с известни марки в цял свят - HACKETT, LACOSTE,G.A.OPERTIONS, PYRENEX, MONCLER, PIERLUCCI, VERSACE и др. 
Проектът предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 броя ново основно енергоефективно технологично оборудване, свързано с разглеждания технологичен процес в обхвата на следните технологични операции: „Производство на горно облекло, без работно“ /Мярка 1/. Проектът предвижда и въвеждане на Автоматизирана система за мониторинг за гарантиране на собственото потребление /Мярка 2/. Инвестицията е в обхвата на компонент 1 "Инвестиции, попадащи в режим de minimis“. Предвижда се доставката на: 1. Двуиглова права машина с изключване на главите – 2 бр. 2. Автоматична система за настилане и кроене - 1 бр.; 3. Подлепваща преса за сака и палта - 1 бр.; 4. Автомат за малки детайли 1 бр.; 5. Кукла с финиширане с универсално приложение - 1 бр.; 6. Обрезвачка със самостоятелно задвижван нож – 2бр.; 7. Автомат за джобове с филетки - 1 бр. Планираното за доставка оборудване отговаря напълно на съвременните тенденции в производството на връхни облекла. С новото оборудване "Бода стил" ЕООД чувствително ще разшири производствения си капацитет, като се очаква производството на облекла да се увеличи от 55 104 бр. през 2015 г. на 60 614 бр. след реализиране на инвестиционния проект.
Дейности
 • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ /дейността ще бъде извършена чрез Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно енергоефективно технологично оборудване - описано е в следващата секция поради липса на достатъчно място в тази/: Настоящата дейност предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно енергоефективно технологично оборудване - 1. Двуиглова права машина с изключване на главите – 2 бр. 2. Автоматична система за настилане и кроене - 1 бр.; 3. Подлепваща преса за сака и палта - 1 бр.; 4. Автомат за малки детайли 1 бр.; 5. Кукла с финиширане с универсално приложение - 1 бр.; 6. Обрезвачка със самостоятелно задвижван нож – 2бр.; 7. Автомат за джобове с филетки - 1 бр. /Мярка 1/. Ще бъде инсталирана и Автоматизирана система за мониторинг за гарантиране на собственото потребление /Мярка 2/. Системата включва 4 измерители на енергия, 1 гейтуей и захранващ блок. Наличното технологично оборудване е морално остаряло, работи изключително бавно и с ниска производителност. Голяма част от операциите се извършват ръчно и точността на детайлите зависи само от опита и добрата ръка на работника. При рязането на платовете се получават често грешно отрязани парчета. Наличната преса сериозно ограничава производителността на предприятието, защото е с малки размери и не може да подлепи плата едновременно от двете страни и затова първо се подлепва едната страна, а след това другата. Все по-често се налага да се пренастройват технологичните процеси за изпълнение на малки серии и различни изделия. Това води до увеличаване на технологичните престои по пренастройване, увеличаване на загубите на празен ход, преразход на енергия и квалифициран човешки труд. Неминуемо това води до оскъпяване на произвежданата продукция. Необходимостта от гъвкаво посрещане на нуждите на пазара изисква да бъде потърсено рационално и икономически обосновано решение за понижаване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Този проблем във фирмата ще бъде решен с планираната инвестиция. С предвидената за инсталиране Автоматизирана система за мониторинг за гарантиране на собственото потребление ще се осъществява перманентен мониторинг на електропотреблението. Предвижда се доставката и монтажа на четири нови високоефективни интелигентни енергийни измервателя, отговарящи на всички нови тенденции в областта на енергийния мениджмънт и мониторинг. С новите машини се постигат следните значими подобрения: - Разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект - Намаление на енергийното потребление за единица произведен продукт - практически консумация само в работен режим - Подобрение на технологичния процес на шиене и скъсяване на нормовремето - Има възможност за едновременно извършване на няколко операции - Ниска себестойност на произведените изделия - Гарантира идентично качество на някои завършващи операции - подрязване, рязане на конците и др. - Притежава висока прецизност на настройките и прецизно проследяване на процеса на шиене - Увеличена скорост на шиене - по-високи обороти на машините - Разширява се гамата на продукцията, която може да се произведе - Рязко повишаване на качеството на крайния продукт В следствие на инвестицията компанията ще реализира икономия на енергия в размер на 17 072 kWh/год., а енергийните спестявания за цялата фирма ще са 38,36% /табл. 1.3.1 от енергийния одит/. Благодарение на високата производителност на новото оборудване компанията ще повиши производствения си капацитет, новото оборудване ще доведе до увеличаване на производството с над 5 500 връхни облекла, това ще позволи на компанията да достигне годишен оборот от над 3 млн.лв. през 2020 г. Освен постигането на посочените по-горе цели реализирането на дейността ще доведе до намаление на натиска върху компонентите на околната среда чрез намаляване на емисиите на СО2 годишно с 14 тона /табл. 3.1.3 от Енергийния одит/. Посочената инвестиция се отнася към Мярка 1 и Мярка 2 от Одита. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - 1 - 5 месец. 2. Сключване на договор и доставка на активите - 6 - 13 месец. 3. Инсталиране, технически проби и пускане в експлоатация - 13 месец.
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност /дейността е извършена преди изготвяне на проектното предложение от "ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД/: Съгласно 13.1 от Условията за кандидатстване, за да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. В тази връзка избраният изпълнител "ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД с Управител инж. Михаел Делийски, номер на регистрация в публичния регистър по чл. 60 от ЗЕЕ №00035/02.07.2016г., извършва енергийно обследване на компанията и изготвя Енергиен одит. Енергийният одит е изготвен по образец на АУЕР и включва: 1. Резюме на доклада. 2. Увод. 3. Препоръчани мерки за повишаване на енергийната ефективност. 4. Очаквани спестявания и план на изпълнение на мерките. 5. Оценка на съответствието с действащите разпоредби и законодателство за опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. 6. Рентабилност на проекта. 7. Допълнителни ползи от проекта. 8. Справка за годишно потребление на енергия. В резултат на извършеното енергийно обследване "ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД предлага две енергоспестяващи мерк1: Мярка 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно енергоефективно технологично оборудване - 1. Двуиглова права машина с изключване на главите – 2 бр. 2. Автоматична система за настилане и кроене - 1 бр.; 3. Подлепваща преса за сака и палта - 1 бр.; 4. Автомат за малки детайли 1 бр.; 5. Кукла с финиширане с универсално приложение - 1 бр.; 6. Обрезвачка със самостоятелно задвижван нож – 2бр.; 7. Автомат за джобове с филетки - 1 бр.; Мярка 2 - Автоматизирана система за мониторинг за гарантиране на собственото потребление. В резултат на изпълнението на мерките одитът предвижда: Годишно потребление на енергия на предприятието (ГП): 41 808 kWh/год. Коригирано годишно потребление на енергия на предприятието за годината, приета за представителна (КГП): 44 499 kWh/год. Годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки (ГС): 17 072 kWh/год. Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС): 38,36% Фактор на енергийни спестявания - 57,67% /Табл. 4.1 от енергийния одит/ Обобщените финансови параметри за Мярка 1 и Мярка 2 са /табл.6.1/: 1. Енергийни спестявания - 2 933,28 лв./год. 2. Неенергийни спестявания - 150 060,24 лв./год. 3. Общо спестявания - 152 993,52 лв./год. 4. Инвестиции - 627 171,60 лв. /проектът предвижда инвестицията да е в размер на 602 260,00 лв. поради техническа грешка в одитния доклад/ 5. Срок на откупуване - 4,11 години. 6. Живот на оборудването - 15 г. при Мярка 1 и 18 г. при Мярка 2. От доклада е видно, че инвестицията е жизнеспособна, срокът на откупуването й е сравнително кратък /4,11 години/, а вътрешната норма на възвръщаемост е добра - 23,28%. Стъпки за изпълнение на дейността - изборът на изпълнител и изпълнението на услугата са извършени преди внасяне на проектното предложение.
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Подготовката на фирмата за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 ще се извърши чрез наемане на консултантска фирма с опит в тази област. Консултирането ще се извърши по специфичен за фирмата на-чин, като се вземат под внимание изискванията на стандарта и в съответствие с изискванията на Директива 2012/27/EU на Европейски съюз и изискванията на Закона за енергийна ефективност и наредби №7 и №16-1594. Ще се осъществи чрез индивидуално оформяне на системата и нейната документация, както и обучение на сътрудниците от дружеството, които ще имат отношение към нейното внедряване и по-нататъшно поддържане. Документацията ще бъде разработена и предадена на хартиен и на магнитен носител и стават притежание на дружеството. След внедряването ще бъде извършена оценка на съответствието на предписаните процедури под формата на провеждане на вътрешен одит. Обем на предлаганите услуги: Първи етап Сравнителен анализ на съществуващото в предприятието положение със следния обем: • установяване на съществуващото състояние относно наличната практика чрез разговори със служителите на фирмата и преглед на документооборота; • специфициране на отклоненията от изискванията на стандарта; • съвместно разработване на мероприятия за внасяне на подобрения; • планиране на необходимите действия за изграждането на системата. Втори етап Разработване на проект за документация. Ще се извърши от избрания консултант въз основа на обстоятелствата и разпоредбите от първи етап. Трети етап • Обсъждане на проекта за документация. Това обсъждане ще се извърши в конструктивен разговор между експертите на консултанта, ръководството и част от персонала на фирмата въз основа на конкретните документи, като се съобразят желанията на предприятието за внасяне на изменения с осигуряване на съответствие с изискванията на стандарта. • В резултат консултантът ще предприеме внасяне на необходимите корекции и допълнения в проекта, както и изготвянето на цялата документация във вид, отговарящ на изискванията за приемане от сертифицираща организация. Четвърти етап Подпомагане на дружеството при реализирането на системата, с цел създаване на предпоставки, необходими за успешното сертифициране, като се предвиждат следните услуги: • провеждане на вътрешен одит в предприятието за оценяване на спазването на изискванията, заложени в документацията; • обучение на определени от ръководството на фирмата сътрудници за внедряването и по-нататъшното поддържане на системата; • преработване на документацията в съответствие с практическите резултати в процеса на внедряването, като се осигурят изискванията за сертифициране. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - 3 месец. 2. Сключване на договор и изпълнение на услугата - 4 - 8 месец.
 • Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: За сертифициране на системата "Бода стил" ЕООД ще сключи договор с оторизирана сертифицираща компания. Последната ще осъществи сертификационен одит при следната последователност: Одит - Фаза 1: - одитира се документацията на системата за управление; - оценява се работното място и специфичните за него условия и се провежда обсъждане с персонала на фирмата, за да се определи степента на готовност за Одит - фаза 2; - оценява се състоянието на фирмата и нейното разбиране на изискванията на стандарта, особено по отношение на идентифицирането на ключови характеристики или съществени аспекти, процеси, цели и функциониране на системата за управление; - събира се необходимата информация по отношение обхвата на системата, процесите и местоположението на фирмата, както и свързаните с тях законови и регулаторни аспекти и съответствие с нормите; - разглежда се разпределението на ресурсите за одит - фаза 2 и се съгласуват с фирмата подробностите относно извършването на одит - фаза 2; - преценява се дали да се планират и извършат вътрешни одити и преглед от ръководството и дали нивото на внедряване на системата за управление потвърждава, че фирмата е готова за одит - фаза 2. Ако се установят несъответствия в одит - фаза 1, те ще бъдат коригирани от фирмата преди провеждане на одит - фаза 2. Сертификационен одит /одит - фаза 2/: Ръководството на фирмата ще получи и съгласува с изпълнителя одитен план в началото на одит - фаза 2. Одитът ще започне с начална среща, ще бъде обяснена процедурата, следвана в одита. В рамките на одита в помещенията на фирмата одиторите разглеждат и правят оценка на ефективността на внедрената система за енергиен мениджмънт. Одиторите ще сравнят практическото прилагане на системата за управление с документираните процеси и да ги оценят във връзка с изпълнение на изискванията на стандарта EN ISO 0001. Това ще се постигне чрез задаване на въпроси към служителите, проверка на съответните документи, протоколи, заповеди и указания, а също и отделните производствени участъци на фирмата. В края на одита на място ще се проведе последна среща. В одита ще бъдат ангажирани най-малко онези служители, които имат управленски функции в рамките на фирмата и чиито области са били включени в одита. Водещият одитор ще докладва за отделните елементи и ще обясни положителните и отрицателните резултати. Ако се установят несъответствия водещият одитор може да препоръча издаване на сертификат на фирмата само след приемане или проверка на коригиращите действия от страна на одитния екип. Одитът ще се документира в одитен доклад /отделно за одит - фаза 1 и одит - фаза 2/ и ще бъде завършен с помощта на допълнителни записи. Сертификатът ще бъде издаден, когато процедурата за сертифициране бъде прегледана и одобрена от директора на сертифициращия орган, негов заместник или номиниран представител. Сертификатът ще бъде издаден само когато несъответствията са приети или са проверени от одитния екип. Валидността на сертификата ще бъде 3 години. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - 9 месец. 2. Сключване на договор и изпълнение на услугата - 10 - 11 месец.
 • Публичност и визуализация : Основна цел на дейността е да се осигури максимална публичност на получената безвъзмездна помощ в съответствие с договора и изискванията за визуализация. Всички дейности по информиране и публичност ще са в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. „Бода стил” ЕООД ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, произтичащи от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13.12.2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Структурните фондове на ЕС и на Регламент за изпълнение /ЕС/ №821/2014 на Комисията от 28.07.2014 год. за определяне на правила за прилагането на Регламент /ЕС/ № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. При изпълнение на проекта, съфинансиран от ОПИК, както и на мерките по информация и публичност, задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 и 3 на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Всички действия за информация и публичност ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с техническите характеристики, установени в т.6 на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и позоваване на Европейския съюз; б) позоваване на ЕФРР: „Европейски фонд за регионално развитие“; в) единно лого и послание за всички оперативни програми, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Една посока, много възможности”. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Плакат А3 - В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 10 броя плакати на входа на фирмата и на видни места в производствените помещения. 2. Стикери - Закупеното по проекта оборудване ще бъде обозначено с 15 броя стикери, поставени на видими места. Стъпки за изпълнение на дейността: - избор на изпълнител - месец 1; - изпълнение на услугата - месец 2-13.

Партньори

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 14.00, Достигната стойност: 14.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 17.07, Достигната стойност: 17.07
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

598 710.00 BGN
391 124.17 BGN
390 917.70 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Производство на текстил и текстилни изделия

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 455.55 58 668.62 207 585.83 598 710.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 455.55 58 668.62 207 585.83 598 710.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на ново енергийно ефективно оборудване: Обособена позиция 1. 1. Автоматична система за настилане и кроене – 1 бр. 2. Подлепваща преса за сака и палта – 1бр. Обособена позиция 2. 1. Двуиглова права машина с изключване на главите – 2 бр. 2. Автомат за малки детайли – 1 бр. 3. Кукла за финиширане с универсално приложение – 1бр. 4. Обрезвачка със самостоятелно задвижван нож – 2 бр. 5. Автомат за джобове с филетки – 1бр. Обособена позиция 3. 1. Автоматизирана система за мониторинг за гарантиране на собственото потребление – 1 бр., Стойност: 580 640.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1. Автоматична система за настилане и кроене и Подлепваща преса за сака и палта.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2. Двуиглова права машина с изключване на главите, Автомат за малки детайли, Кукла за финиширане с универсално приложение, Обрезвачка със самостоятелно задвижван нож и Автомат за джобове с филетки.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3. Автоматизирана система за мониторинг за гарантиране на собственото потребление.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност /дейността е извършена преди изготвяне на проектното предложение от "ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД/, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 70.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.