English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0494-C02
Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност
115147155 РОБУСТА ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.11.2017
09.11.2017
31.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

Робуста ООД е водеща българска компания за производство на професионално оборудване за заведения за хранене, магазини, барове. 
Основните проблеми пред които е изправено ръководството на фирмата могат да бъдат обобщени, както следва:
• Висока енергоемкост на производството вследствие от остарял машинен парк и технологии
• Ниска производителност, която не позволяват развитие на производствения капацитет на компанията
Робуста се стреми да изгради и поддържа имиджа си на социално отговорно предприятие и провежда политика, насочена към намаляване на енергопотреблението и повишаване на енергийната си ефективност. 
В тази връзка дейностите на настоящото проектно предложение са насочени към устойчиво екологично развитие на компанията и намаляване на негативното въздействие върху околната среда чрез:
• Инвестиции в ново енергоефективно и високопроизводително оборудване за изпълнение на енергоспестявщи мерки, препоръчани в доклад за обследване на енергийната ефективност: машини и апарати към цех механична обработка; заваръчни апарати; бутални компресори; полиуретанова шприц машина; Система за рекуперация на отпадна топлина; Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението
 • Консултантски услуги необходими за: Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно ISO 50001 и Извършване на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност на Робуста)
Изпълнението на дейностите по проекта ще доведат до значително подобряване конкурентоспособността на дружеството в следните направления:
• Подобряване ресурсната ефективност–Намаляване разходите за енергоносителите и разходите на материали от отпаднала продукция, което ще позволи снижаване себестойността на изделията и предлагане на гъвкава ценова политика.
• Подобряване на пазарните позиции - повишеният производствен капацитет на новото оборудване ще даде възможност на дружеството за увеличени серии на доставки, с което да постигне разширяване на пазарните си позиции
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 1 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на Хидравлична гилотина – 1 бр., Хидравлична ножица – 1 бр, Плазморезателен апарат– 1 бр., Колонна пробивна машина– 1 бр., Абкант преса 100 т– 1 бр., Абкант преса 60 т– 1 бр., Тривалова листоогъваща машина – 1 бр. към цех – механична обработка): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 1 „Въвеждане в експлоатация на нови енергоефективни, високопроизводителни машини и апарати към цех механична обработка” Машините, разположени в цех – механична обработка, са силно амортизирани и с нисък капацитет, който не отговаря на нуждите на компанията. Характеризират с висока енергоемкост – 0.577 kWh на kg произведена продукция и висок процент на брак - 8%. Ниското качество на обработката при всеки етап – рязане, пробиване, огъване, налага допълнителна дообработка или корекция/ремонт на обработваните детайли или сглобени единици. Като част от дейността ще бъде закупено съвременно енергийно-ефективно оборудване за производство на метални изделия, което се характеризира с висока степен на автоматизация, ниска консумация на енергия за производството. Оборудването отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Робуста: • Хидравлична гилотина – 1 бр Машината е ниско енергийна с Инсталирана мощност- 15 kW Машината е възможност за разкрояване с дебелина 6 mm и дължина на рязане 3100 mm.Скоростта на обработка е 15 /min. • Хидравлична ножица – 1 бр Машината е ниско енергийна с Инсталирана мощност- 4 kW. Дебелината на рязане е 6 mm с размер на рязане 200x200 mm. Ъгъла на отрязване е от 30 до 140 градуса. Рязане по координати X и Y, с технологични възможности за ракрояване на маломерни детайли • Плазморезателен апарат– 1 бр Машината е ниско енергийна с Инсталирана мощност 4.5 kW; Изходен ток: 15-30 А • Колонна пробивна машина– 1 бр Машината е ниско енергийна с Инсталирана мощност 1.5 kW Максимален пробивен размер: Ø 40/Ø 32 mm ; • Абкант преса 100 т - 1 бр Машината е ниско енергийна с инсталирана мощност 11 kW Натиска на огъващия нож е 100 тона, позволяващо огъване на ламарина до 6 мм Висока производителност: Скорост при работен ход 0.6 m/min и скорост при бърз ход -10 m/min . • Абкант преса 60 т – 1 бр Машината е ниско енергийна с инсталирана мощност-7.5 kW Натиска на огъващия нож е 60 тона, позволяващ да се огъва ламарина до 3 мм. Висока производителност: Скорост при работен ход 0.6 m/min и скорост при бърз ход -11 m/min. • Тривалова листоогъваща машина – 1 бр Машината е ниско енергийна с инсталирана мощност 1.1 kW. Дължина на огъване е 1250 mm при Дебелина на материала 1.8 mm Новите високопроизводителни машини са оборудвани с модерни, високотехнологични задвижващи електромотори и силови възли. В тази връзка Специфичен разход на енергия отнесен към обработката на 1 kg суровина за различните технологични операции постигнат от новото оборудване е както следва: • при обработка рязане-0.207 kWh/kg • при обработка огъване-0.226 kWh/kg • при обработка пробиване-0.075 kWh/kg Новите машини за цех "Механична обработка" са високоефективни и надеждни. Характеризират се с висока производителност до 9 kg/h неръждаема стомана с дебелина до 6 mm и малък процент на брак около 3%, както и високо качество на изпълняваните операции. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на ново оборудване, съгласно ПМС 160, необходимо за изпълнение на ЕСМ 1- от 2 до 7 месец 2. Сключване на договор с избрания изпълнител- 7 -10 месец 3. Доставка на оборудването-7 до 10 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа -10-13 месец Провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК- 13 месец
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 2 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на заваръчни апарати: ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от неръждаеми стомани -1 бр и ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от алуминиеви сплави -1 бр.): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 2 „Въвеждане в експлоатация на нови енергоефективни, високопроизводителни заваръчни апарати ” Наличните заваръчни апарати са към края на своя експлоатационен живот, силно амортизирани и високо енергоемки. Специфичния разход на енергия за производство на единица продукция е 0.179 kWh/kg. Натоварването им е максимално, поради което работят в режими, различни от оптималния. Резултат от тези експлоатационни условия е реализация на бракова продукция – некачествени шевове, нужда от поправки на вече обработени изделия. Обобщеният процент на брак от двата заваръчни апарата е около 4%. Сравнително ниската му стойност, въпреки амортизацията на машините се дължи на квалификацията и опита на заварчиците. Като част от дейността ще бъде закупено следното оборудване, което да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Робуста ООД : • ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от неръждаеми стомани – 1 бр Номинална мощност: 4.9 kVA КПД при максимален ток - 0.77 • ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от алуминиеви сплави – 1 бр Номинална мощност: 5.7 kVA КПД при максимален ток - 0.82 Новите, заваръчни апарати са от последно поколение техника, ползващи най-съвременните технологии за висококачествено заваряване. Те са високопроизводителни и енергийноефективни, с ниска консумация на енергия при заваряване на единица продукция. Разходът на енергия, реализиран от новите заваръчни апарати, отнесен към обработката на 1 kg суровина е: Специфичен разход на енергия при обработка – заваряване 0.039 kWh/kg. Средната производителност на заваръчните апарати е 27.5 kg/h, обработка на неръждаема стомана/алуминиеви сплави. Новите заваръчни апарати са високоефективни, надеждни, гарантиращи малък процент на браковата продукция и високо качество на изпълнение на заваръчните шевове. Средният процент на бракова продукция е 2%. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на заваръчни апарати: ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от неръждаеми стомани -1 бр и ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от алуминиеви сплави -1 бр -2 до 6 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -6 -7 месец 3. Доставка на оборудването -6 до 7 месец Участъкът, в който ще бъде монтирано оборудването закупено по проекта, отговаря на изискванията на производителя за монтаж и не е необходимо допълнително преустройство, за да се пригоди за целта. Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа оборудването -7-9 месец Предвижда се провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за комплексното функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснати в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 9 месец
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 3 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на бутален компресор с обем на балона 500 л – 2 бр и бутален компресор с обем на балона 270 л -1 бр): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 3 „Въвеждане в експлоатация на нови енергоефективни, високопроизводителни бутални компресори“ Повечето машини в основния производствен цех "Механична обработка" ползват сгъстен въздух за извършване на основните си дейности: - хидравлична гилотина, хидравлична ножица, абкант преси, заваръчни апарати. Наличните компресори са силно амортизирани и енергоемки. Специфичен разход на енергия за производство на 1 m3 компресиран въздух е 0.06 kWh/kg. Натоварени са на предела на техните експлоатационни възможности и трудно осигуряват необходимия дебит компресиран въздух към ползващите го машини. Всяко спиране на компресорната станция поради авария или планирано обслужване води до възпрепятстване на производствения процес и съответно до загуби от нереализиран потенциал на машините. Като част от дейността ще бъде закупено следното оборудване, което да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Робуста ООД : бутален компресор с обем на балона 500 л – 2 бр и бутален компресор с обем на балона 270 л -1 бр -Работно налягане -10 bar -Дебит за компресор 35.9 m3/h -Инсталирана мощност 4.1 kW Новите бутални компресори са високопроизводителни и енергоефективни, с ниска консумация на енергия при производството на компресиран въздух. Разходът на енергия, реализиран от препоръчаните компресори, отнесен към производството на 1 m3 компресиран въздух е: Специфичен разход на енергия за производство на компресиран въздух – 0.029 kWh/m3; Разходът на енергия, отнесен към обработваната суровина (неръждаема стомана), от ползващите компресиран въздух машини е: Специфичен разход на енергия от предложените компресори, отнесен към обработката на 1 kg суровина – 0.047 kWh/kg. Новите компресори са по-производителни, всеки един от тях ще произвежда 35.9 m3/h компесиран въздух, необходим за работата на металообработващите машини и полиуретановата шприц машина с формообразуващ калъп Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на бутален компресор с обем на балона 500 л – 2 бр и бутален компресор с обем на балона 270 л -1 бр - 2 до 6 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -6 -7 месец 3. Доставка на оборудването -6 до 10 месец Участъкът, в който ще бъде монтирано оборудването закупено по проекта, отговаря на изискванията на производителя за монтаж и не е необходимо допълнително преустройство, за да се пригоди за целта. Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа оборудването -10-13 месец Предвижда се провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за комплексното функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснати в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 13 месец
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 4 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп - 1 бр): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 4 „Въвеждане в експлоатация на нова полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп“. За запълване на вратите на различни типове хладилници и хладилни камери с изолационен материал - полиуретанова пяна се ползва полиуретанова шприц машина, която е силно амортизирана и ненадеждна. Машина е стар модел, в експлоатация е от създаването на производствения цех и технологията, по която се осъществява процесът на шприцоване на полиуретановата пяна, е стара и неефективна. Това прави пяната слаба и мека с плътност ρП = 8 kg/m3, а също така и значително понижава топло-и хидроизолационните й качества. Резултат от тези обстоятелства е висок процент на брак – прекъсвания в шприцоването, пяна с влошени топлоизолационни качества. Като част от дейността ще бъде закупено следното оборудване, което да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Робуста ООД : Полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп -1 бр Максимална скорост на шприцоване - 500 g/s Инсталирана мощност – шприц машина -20 kW Инсталирана мощност хидр. станция – калъп – 7.5 kW Инсталирана мощност водоподгряване до 70 °С – калъп -40 kW Новата шприц машина с формообразуващ калъп е високопроизводителна и енергоефективна, с ниска консумация на енергия при обработката (шприцоване на полиуретан и формообразуване) на единица продукция. Формообразуващият калъп се състои от два модула позволяващи пресоване на различни типоразмери форми, както за корпуса, така и за вратите на специализираното хладилно оборудване. Новата шприц машина е модерна машина, ползваща най-съвременните технологии за шприцоване на полиуретан и формообразуване. Тя шприцова полиуретановата пяна под високо налягане, което обуславя формирането на плътно затворени газови мехури – затворени „клетки“ . Структурата на този тип полиуретанова пяна е с по-висока плътност ρП = 40 - 80 kg/m3, по-здрава със значително по-добри топло- и влагоизолационни качества. Разходът на енергия, реализиран от новата полиуретанова шприц машина отнесен към обработката на 1 kg суровина е: Специфичен разход на енергия – шприцоване и формообразуване: 1.41 kWh/kg. Новата полиуретанова шприц машина е високоефективна и надеждна. Характеризира се с висока производителност до 9.5 kg/h, малък процент на брак около 2% и високо качество на изпълнение на изходния продукт – полиуретанова пяна със структура затворени „клетки“. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп -1 бр -2 до 6 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -6 -7 месец 3. Доставка на оборудването -6 до 10 месец Участъкът, в който ще бъде монтирано оборудването закупено по проекта, отговаря на изискванията на производителя за монтаж и не е необходимо допълнително преустройство, за да се пригоди за целта. Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа с оборудването -10-13 месец Предвижда се провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за комплексното функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснати в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 13 месец
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 5 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на Система за рекуперация на отпадна топлина): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 5 „Система за рекуперация на отпадна топлина“ Две от производствените дейностите, изпълнявани в „Робуста“ ООД (производство на компресиран въздух и заваряване) са съпроводени с отделяне на топлина. Посредством съществуваща вентилационна система, отделената топлина се улавя и изхвърля директно в околната среда без да се утилизира. Дебитът на изхвърляния въздух е около 1 250 m3/h. Посоченото изхвърляно количество топлина посредством съществуващата вентилационна система успешно би могло да се утилизира и да се използва за отопление през отоплителния сезон. Като част от дейността ще бъде закупена Система за рекуперация на отпадна топлина, която да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Робуста ООД Ще бъдат въведенина 2 бр. климатични камери, снабдени с пластинчати топлообменници, тип „въздух-въздух“ с байпас. Мин. дебит на обработвания въздух (общо за 2 бр. климатични камери)-3 500 m3/h Ефективността на топлообменниците е 55%. При възприемане на температура на изхвърляния въздух от 20оС и влажност в размер на 55%, утилизираната енергия от системите за рекуперация се оценява на 9 357 kWh/год Данните за параметрите (енталпия, плътност и др.) на двата въздушни тока – входящ (външен свеж въздух) и изходящ (въздух изхвърлян от помещението), преминаващи през пластинчатите топлообменници се определят по психрометрична диаграма. Необходимата енергия за осигуряване работата на вентилаторите в смукателната и нагнетателна секции на системата възлиза на 174 kWh/год. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на оборудване необходимо за функциониране на Системата за рекуперация на отпадна топлина -2 до 9 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -9-10 месец 3. Доставка на оборудването -9 до 11 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа оборудването -11-14 месец Предвижда се провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за комплексното функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснати в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 15 месец
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 6 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 6 „Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението“ Като част от дейността ще бъде закупено оборудване и софтуер за изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението Прилагането на Автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението е като мярка допълваща ефекта от мярка ЕСМ 1 „Въвеждане в експлоатация на нови енергоефективни, високопроизводителни машини и апарати към цех механична обработка” Системата обхваща мониторинг на енергопотреблението на новите машини предвидени за закупуване по мярка ЕСМ1 с цел рационално използване на енергия в процеса на производство. В тази връзка ситемата ще се състои от поне една точка на измерване и запис на информация. Функционалността на системата се осъществява от комплексната работа на: • Харадуердна система – за измерване на енергийните потоци • Специализиран софтуер за събиране и анализ на информацията за потреблението на енергията Електронната система записва потреблението на електрическа енергия от технологичните процеси на новите машини и апарати към цех механична обработка. Системата предава и получава данни посредством електронна комуникация, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление. Специфичните цели на Системата за енергиен мениджмънт на новите машини и апарати към цех механична обработка са: • Оперативно следене на енергийните и технологичните параметри на новите машини и апарати • Събиране на аналитични данни за енергийната им ефективност • Стабилизиране на производствения процес на новите машини • Определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията от тези машини • Съкращаване на енергийните разходи вследствие на подобрен енергиен мениджмънт Предприятието разполага с квалифициран персонал от енергетици, които да анализират събраната информация в процеса на мониторинга и да осъществяват превантивна дейност при прекомерен разход на енергия по отношение на обработваната суровина. На база получената информация от системата за мониторинг на енергопотреблението могат да се вземат управленски решения за повишаване ефективността и намаляване енергийните разходите при експлоатация новите машини и оборудване Стъпки за реализация на дейността: Стъпка1.Избор на изпълнител за доставка на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – 7-8 месец 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -8-9 месец 3. Доставка на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението -9 до 11 месец 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на системата. Обучение на персонала за работа -11 - 12 - месец 5.Поставяне на стикери за визуализация с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 12 месец
 • Консултантски услуги за Енергиен одит: Като част от дейността, бе извършена услуга за изготвяне на Енергиен одит на Робуста ООД отговаряща на нуждите на предприятието. Дейността бе изпълнена в периода след обявяване и преди подаване на проектното предложение по настоящата процедура. За подобряване енергийната ефективност на компанията бе необходима специализирана помощ за изготвяне на енергиен одит, който да посочи енергийно-ефективни мерки за намаляване енергоемкостта на компанията. Необходимостта от изготвяне на енергиен одит – обследване за енергийна ефективност на Робуста ООД е свързана с адекватната подготовка на проект „Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност ”. Мерките в енергийния одит са насочени към устойчиво, екологично развитие на Робуста ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии. Енергийният одит бе извършен от Енкон Сървисис ООД, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност с лиценз от АУЕР № 00068/11.09.2013 Обследването за енергийна ефективност бе изготвено на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. При идентифициране на мерките всяка една от предложените за изпълнение мерки бе с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител- 20.05.2016-04.06.2016 2. Възлагане на изпълнението за изготвяне на доклада - 08.06.2016 3. Изготвяне на доклад за Енергиен одит - 08.06.2016 - 04.07.2016
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 (въвеждане на ISO 50001 и сертфицирането му): Като част от дейността ще бъдат извършени консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 и сертфицирането му. Робуста ООД желае да гарантира, че отговаря на заявената енергийна политика и желае да демонстрира това на другите, чрез внедряването на система за енергиен мениджмънт ISO 50001. Внедряването на Международният стандарт ISO 50001 е необходим за да помогне на компанията при определяне системите и процесите, за подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Изпълнителят на консултантската услуга по внедряването заедно с отговорния екип определен от ръководителя на компанията ще разработи наръчник с процедури и документи за внедряване на ISO 50001 След тестовото прилагане на системата за енергиен мениджмънт ще бъде извършена сертфикация на системата от компетентен сертфициращ орган. С въвеждането на ISO 50001 се посочват специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики Въвеждането на ISO 50001 осигурява системата, по която Робуста може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. Прилагането на ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на компанията. - Планиране: провеждане на енергиен преглед и установяване на базовата линия, показателите на енергийните характеристики, целите и плановете за действие, необходими за постигане на резултати, които ще подобрят енергийните характеристики в съответствие с енергийната политика на фирмата; - Изпълнение: въвеждане в действие на плановете за управление на енергията; - Проверка: мониторинг и измерване на процесите и ключовите характеристики на дейностите, които определят енергийните характеристики по отношение на енергийната политика и целите, и дават сведения за резултатите; - Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за управление на енергията (СУЕ). Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за услуга по въвеждане на ISO 50001 – 3-4 месец 2. Сключване на договор с избрания изпълнител за услуга по въвеждане на ISO 50001 4-5 месец 3. Внедряване на ISO 50001 в предприятието– 5-9 месец Подписване на приемо-предавателен протокол за услуга 5. Избор на изпълнители за услуга за Сертфициране на ISO 50001- 9-10 месец 7. Сертфициране на ISO 50001 – 10-11 месец

Партньори

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 74.00, Достигната стойност: 74.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 90.00, Достигната стойност: 90.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 5.50, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

548 400.00 BGN
390 780.00 BGN
389 404.10 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 163.00 58 617.00 157 620.00 548 400.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 163.00 58 617.00 157 620.00 548 400.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на металообработващи машини, оборудване и системи: , Стойност: 513 900.00
 • Обособена позиция 1: 1: Машини за механична обработка (рязане, пробиване и огъване)
 • Обособена позиция 2: 2: Заваръчни Апарати
 • Обособена позиция 3: 3: Бутални компресори
 • Обособена позиция 4: 4: Полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп- 1 бр
 • Обособена позиция 5: 5: Система за рекуперация на отпадна топлина- 1 бр
 • Обособена позиция 6: 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението:
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 14 500.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за рекуперация на отпадна топлина- 1 бр , Стойност: 13 600.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за рекуперация на отпадна топлина- 1 бр

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.