English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-0023-C01
Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД
116560119 ВАЛЛИ-10 ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
22.05.2017
22.05.2017
22.05.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Разград, Разград, с.Липник
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Разград, Разград, гр.Разград

Описание

Проектът има за цел да подобри работната среда в дружеството кандидат чрез осигуряването на по-добри и безопасни условия на труд, както и посредством въвеждането на ефективни и иновативни форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна ще допринесе за подобряване качеството на работните места и пряко ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Подобряване на съществуващите и въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси, инвестирането в безопасни и здравословни условия на труд, както и осигуряването на социални придобивки на заетите лица в предприятието, има за цел да осигури по-производителни, безопасни и здравословни условия на труд.
Постигането на предвидените цели и индикатори по проекта ще се осъществи чрез изпълнение на описаните по-долу проектни дейности:
1. Организация и управление на проекта;
2. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси;
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 
- Осигуряване на средства за колективна защита;
- Закупуване на ЛПС и специално работно облекло. 
- Внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001:2007;
- Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване;
4. Осигуряване на социални придобивки за работещите в предприятието.
Изпълнението на проектните дейности ще резултира във въвеждане на нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, както и ще позволи внедряването на нови системи, практики, инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда в предприятието.
Дейности
 • Организация, контрол и управление на проекта: Сформирането на квалифициран и опитен екип от експерти, изцяло отговарящ на специфичното изпълнение на проектното предложение, е ключов момент за успешното управление на проекта. Работата в екип, която се изразява в много точно разпределение на задачите и отговорностите между всеки един от членовете на екипа, в пълно съответствие с изготвения план-график и определените сроковете за постигане на всяка една от дейностите, е важен фактор за успешното реализиране на проекта. С оглед обезпечаване изпълнението на настоящия проект и с цел създаване на необходимите предпоставки за ефективно проектно управление, "Валли 10" ЕООД сформира екип за управление на проекта, съставен от специалисти с адекватно на предложените им по проекта длъжности образование, с дългогодишен специфичен професионален опит, както и със задълбочени познания по отношение на спецификата на дейността на фирмата. Екипът за управление ще се състои от: Ръководител на проекта, Двама координатори, Счетоводител с вменена финансова отговорност. Като неразделна част от системата за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, експертите от екипа ще се събират периодично на работни срещи. Работните срещи ще се организират с цел проследяване напредъка по отношение изпълнението на проектните дейности, постигането на дефинираните цели и заложени резултати, както и с оглед навременно идентифициране и успешно отстраняване на потенциални рискове и проблеми в процеса на реализация на проекта. В случай на необходимост, ръководителят на екипа или всеки друг негов член ще има възможността да свиква извънредни срещи. Основни функционални характеристики на екипа ще обхващат: да ръководи цялостното изпълнение на проекта; да ръководи и контролира изготвянето на документация за избор на подизпълнители от страна на бенефициента; да координира изготвянето на отчети по проекта и да следи за изпълнението на дейностите съгласно план-графика; да координира отношенията с изпълнителите и да осъществява официалната комуникация с представителите на Управляващия и орган; да ръководи срещите на екипа за вътрешен контрол и мониторинг; да отговаря за наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите; да отговаря за изпълнение на задълженията на бенефициента по визуализацията и публичността на проекта; да отговаря за изработването на техническите отчети по проекта; да координира работата на екипа във връзка с вътрешното наблюдение на проекта и при необходимост да предлага корективни действия на ръководителя; да отговаря за всички логистични, организационни дейности, свързани с подготовката за всяка една основна дейност по проекта; да организира и съхранява документацията по проекта; да организира счетоводната отчетност по проекта; да изготвя своевременно финансовите отчети и отчетите за потвърждение на разходите и др., съгласно изискванията на Управляващия орган; да извършва целесъобразно използването на финансовите ресурси, плащанията към изпълнители и изготвянето на съответните документи съобразно българското законодателство; да координира финансовите дейности по реализацията на проекта и сроковете за плащанията на всеки етап; да организира съхранението на финансовата документация по проекта.
 • Информиране на обществеността и публичност по проекта: Целта на дейността е популяризация на дейностите и постигнатите резултати по проекта и информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС. "Валли-10" ЕООД ще предприеме всички необходими действия за разгласяване на факта, че настоящото проектно предложение се финансира от Европейския социален фонд, посредством Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.". Предприетите за тази цел мерки ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани, като за целта ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Основната цел на предвидените в рамките на визуализацията дейности е осигуряване на информираността и публичността на предвидените за изпълнение дейности, резултати и дефинирани цели. Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички документи, свързани с изпълнението на проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. В тази връзка ще се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите в последствие резултати по проекта. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Широката информираност е безусловно необходима за постигане на траен ефект от проекта.
 • Внедряване и сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа: BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System): Изпълнението на дейността е в пълен унисон с предвидените цели на проекта, съответно с целите на процедурата за предоставяне на БФП, тъй като посредством внедряването и сертифициране на Стандарт за здраве и безопасност при работа: BS OHSAS 18001:2007 ще се подобри работната среда в дружеството кандидат и ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд, което пряко влияе върху подобряване качеството на работните места и рефлектира положително върху производителността на труда. Стандартизирането на работните процеси в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 ще направи възможно осъществяването на непрекъснат контрол по отношение на безопасните и здравословни условия на труд в дружеството, както и тяхното непрекъснато подобряване. Това от своя страна ще гарантира надежден механизъм за управление и мониторинг на равнището на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата. Чрез въвеждането на стандарта за здраве и безопасност при работа ще се постигне по-нататъшно усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, по-безопасна работна среда и защита на персонала от трудови злополуки. Ръководството ще има възможност да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители. Внедряването и сертифициране на стандарт, кореспондира пряко с поставените цели пред дружеството за непрекъснато развитие и усъвършенстване на условията на труд на служителите в пълно съответствие с приложимите правни и регулаторни изисквания . Предвидените по дейността внедряване и сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа: BS OHSAS 18001:2007 ще допринесат и за постигане на заложените в проекта индикатори, а именно в предприятия, ще се въведат нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд. Едновременно с това ще се спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда. Въвеждането на международния стандарт ще гарантира изграждането на устойчива система за контрол на безопасните условия на труд в предприятието, ще изгради у всички служителите завишени критерии към организацията на труда, към опазването на околната среда, към поддържането на оптимални характеристики на работната среда.
 • Разработване и внедряване на система за управление на човешките ресурси: Дейността има за цел да подобри организацията на труда и управлението на човешките ресурси във "Валли-10" ЕООД. Понастоящем в дружеството работят 90 души, от които 29 лица над 54-годишна възраст и това е стратегическа цел на фирмата, пряко свързана с успешното и бъдещо развитие и повишаването на производителността на труда. Постигането на тази цел ще има положителни последици за целия персонал нафирмата, тъй като ще даде нови възможности за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, по-голяма гъвкавост по отношение на организацията на работното време, по-добри системи за определяне на заплащането на труда. Поставените цели ще бъдат постигнати посредством комплекс от мерки в рамките на тази дейност. В рамките на дейността "Валли -10" ЕООД си е поставила за цел изпълнението на следните две обобщени стъпки: Стъпка 1. Разработване и въвеждане на система за управление на човешките ресурси, ориентирана към потребностите на предприятието и заетите в него лица. Системата ще включва елементи свързани с подбора и наемането на персонала, кариерното развитие и повишаването на квалификацията, организацията на работното време, отпуските и почивките, въвеждане на възможности за гъвкавост по отношение на трудовите задължения, работното време и заплащането, организация на труда и разпределението на задачите между отделните звена и служителите в тях. В системата ще бъдат отчетени специфичните потребности на заетите лица на възраст над 54 г., за които ще бъдат предвидени конкретни мерки за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, включително реорганизация на работното време и почивките, съобразени с индивидуалните им потребности, преразпределение на задълженията им в съответствие с квалификацията и професионалния им опит. Такива възможности ще бъдат предоставени и за целия останал персонал в случай на необходимост и желание. За лицата над 54-годишна възраст ще бъдат заложени и мерки за удължаване на трудовия им живот. Ръководството на фирмата оценя високо ползата от служители с натрупан дългогодишен опит, които на база този опит пряко допринасят за оптимизиране на работните процеси и съответно повишаване на производителността на труда в предприятието. Тази категория работници допринася съществено за своевременното въвеждане на новонаети лица в работата. В този контекст системата за развитие на човешките ресурси ще взема предвид добавената стойност от работещите над 54-годишна възраст и ще предвижда мерки за тяхното задържане в заетост, като ангажирането им в квалификационното развитие на персонала, участието им в планирането и въвеждането в практика на промени при организацията на труда в производството. Към момента във "Валли-10" ЕООД няма цялостна система за управление на човешките ресурси и изпълнението на тази дейност ще даде съществен принос за по-доброто развитие на фирмата. Стъпка 2. Закупуване и въвеждане в практика на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси, с какъвто дружеството не разполага. Софтуерът ще позволи да се прилагат по-ефективно всички елементи на новата система за управление на човешките ресурси, а от друга страна ще доведе до съществена оптимизация на редица административни и организационни процеси в предприятието. Софтуерът трябва да включва редица елементи, които да позволяват по-голяма гъвкавост в организацията на труда по отношение на работното време, локализацията на работното място, трудовите задължения и системите за заплащане, както и автоматизация на редица административни процеси, свързани с трудовите правоотношения.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез закупуване на ЛПС и специално работно облекло.: Реализирането на настоящата проектна дейност допринася за постигане на предвидените цели на проекта, респективно на целите на процедурата за предоставяне на БФП, тъй като чрез закупуване на нови и по ефективни лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите ще се подобри работната среда в предприятието и ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд. Това пряко влияе върху подобряване качеството на работните места и рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. Предвидените по дейността лични предпазни средства и специално работно облекло са: нови, по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасност и здраве на служителите при работа. Те ще допринесат и за постигането на заложените в проекта индикатори, а именно в предприятието, ще се въведат нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд. Работещите във "Валли-10" ЕООД са осигурени с лични предпазни средства, съобразени с рисковете при работа на постоянни и временни работни места. Някои от средствата, обаче, към настоящия момент са с изтичащ срок на експлоатация, а други се нуждаят от замяна с цел подобряване степента на защита, комбиниране на няколко защити или улесняване на ползването им. В условия на динамичен пазар и сериозна конкуренция сред производствения бранш, където борбата за качествена работна ръка е голяма, е важно компанията да запази своите служители като им демонстрира ангажираност към въпросите за безопасност и здраве при работа и предприема активни мерки за социална защита. Закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло е първата стъпка в тази посока. Планираните материали са с качествено по-добри параметри от наличните, много по-леки и комфортни за носене, максимално опростени, което автоматично ще доведе до повишаване производителността на целевата група. Във връзка с реализацията на настоящата проектна дейност "Валли-10" ЕООД представя утвърден списък на работните места и видовете работи, при които е необходимо да се използват ЛПС и специално работно облекло, въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Породената необходимост от обновяване и закупуване на нови ЛПС и специално работно облекло цели намаляване трудовите злополуки и подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите. Предвидените за закупуване ЛПС и СРО са изцяло съобразени с утвърдения списък на работните места и видове работи, при които се използват лични предпазни средства разработен въз основа на оценка на риска на работните места. Осигуряване на защитно ЛПС и СРО от най-висок клас е от голямо значение за безопасността на работниците поради опасностите от нараняване, произтичащи от естеството на работа с тежки предмети, на открито и други фактори. С доставката на ЛПС и СРО (предвидено по настоящият проект) този проблем ще бъде решен и работниците ще имат възможно най-доброто предпазно облекло за защита от злополуки по време на работния процес. Всички ЛПС и СРО предвидени за закупуване по настоящата дейност са така подбрани, че да осигуряват максимална защита на служителите по време на работния процес и са подбрани точно такива, които отговарят на европейските извиквания за качество. Ежедневната трудова дейност на заетите лица в дружеството е свързана с определени рискове, които биха могли да се неутрализират или най-малкото драстично да се намалят при използването на по-модерни ЛПС И СРО. Новозакупените предпазни средства имат надграждащ ефект и ще бъдат съобразени с броя на хората, заемащи съответните длъжности, за които са констатирани рискове на работното място.
 • Осигуряване на средства за колективна защита във ”Валли 10” ЕООД: Дейността ще допринесе за постигане на целите на проекта, респективно целите на процедурата за предоставяне на БФП, тъй като посредством осигуряване на средства за колективна защита - леко хидравлично укрепление, ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд на работниците, което пряко влияе върху подобряване качеството на работните места и рефлектира положително върху производителността на труда. Необходимостта от закупуване на леко хидравлично укрепление е продиктувано от идентифицираните потребности на заетите лица във фирмата във връзка с осигуряване на средства за защити при изпълнение на задълженията им на работните места. Част от основната дейност на фирмата е свързана с изграждане на канали и изкопи в земята. При изпълнение на дълбоки изкопи за изграждане на инфраструктурни проводи укрепването им е неразделна част от строителството. Леко хидравлично укрепление е приложимо в изкопи с различни дължини. Закупуването на това укрепление е от изключително важно значение за обезопасяване на работниците при изпълнение на всекидневните им задължения. Понастоящем във фирмата се използва традиционно укрепване - с дървени греди и талпи, което винаги крие риск от повреждане и срутване на стените на изкопа. Неукрепените строителни изкопи представляват потенциална опасност за работещите в тях. Поради това всички строителни изкопи и ями трябва задължително да се укрепят качествено. Със закупуването на средства за колективна защита - леко хидравлично укрепление, ще бъдат осигурени условия за превенция на трудови злополуки в резултат на срутване на земни маси в изкопите в процеса на строителство. По дейността се предвижда също да се закупят и доставят работни столове за административния персонал. Столовте се явяват основно средство за защита и превенция на заболявания на скелетно-мускулния апарат, които са в следствие на продължителна работа в седнало положение.Част от служителите на "Валли-10” ЕООД работят продължително време в седнало положение на тялото на бюро или пред компютър. Това предразполага към развитие на хронични заболявания на опорната и двигателната система на служителите. Сред най-добрите начини за превенция на такъв тип заболявания е наличието на специални столове, които чрез формата си спомагат за поддържане на правилната стойка на тялото и намаляват напреженията в гръбначния стълб и мускулите на работещите съгласно изискванията на НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Съгласно извършената оценка на риска подовата настилка в помещенията в офис помещенията в село Липник е стара, напукана и създава предпоставки за трудови злополуки като увеличава рисковете за здравето на работещите. При динамиката на работния процес причинява неудобство и реална опасност за служителите на предприятието. Подмяната на подовата настилка е наложително, с цел намаляване на риска от механични опасности: удар, подхлъзване, загуба на равновесие, падане на едно ниво, спъване. В тази връзка се налага подмяната на старата подова настилка с нова. Към този момент дограмата в офис помещението, не е в добро състояние и не отговаря напълно на условията за безопасност. С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и защита от неблагоприятен микроклимат ще се подмени дограма в офис помещението на фирмата в село Липник. Чрез подмяната на старата дограма, предвидено за извършване в настоящия проект, ще се осигурят по-добри здравословни условия на труд за работниците.
 • Ремонт и оборудване на места за отдих и почивка за работещите в дружеството: С изпълнението на дейността се очаква да се подобри качеството на работните места и да се осигурят по-добри условия за създаване устойчива заетост на заетите лица в предприятието, което е в пряко съответствие с постигане на целите на проекта/процедурата за предоставяне на БФП. С осигуряването на социална придобивка под формата на обезпечаване на места за отдих и почивка за работниците в дружеството ще се осигури и постигането на индикаторите, предвидени в настоящото проектно предложение. Ще бъдат чувствително подобрени условията на труд в предприятието, като същите ще бъдат адаптирани, както към нуждите на външната икономическа среда, така и най-вече към вътрешните нужди на работниците и служителите в тях. Осигуряването на социална придобивка (места за отдих и почивка) отговаря на нуждите от подобряване състоянието на работещите и на средата в предприятията. Това от своя страна ще осигури по-дълъг и качествен професионален живот на служителите в предприятието, както и по-високо качество на работната сила като цяло. По дейността се предвижда извършване на ремонтни работи в работилницата на фирмата, която посредством реализирането на настоящата проектна дейност ще се обособят места за отдих и почивка за работниците и служителите в дружеството. Също така ще бъде закупено обзавеждане и оборудване, което ще се използва от работниците при осъществяваната от тях почивка. При използването на дейността ще бъде осигурено устойчиво развитие в областта на съхраняване и опазването на околната среда, изменение на климата, ресурсна ефективност. Ще бъдат прилагани съответните мерки по отношение на спазване на изисквания произлизащи от европейското и националното законодателство в областта на опазване на околната среда.
 • Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване/колективно предпазно средство - леко хидравлично укрепление: Проектната дейност има за цел да осигури добри и безопасни условия на труд подобри качеството на работните места, чрез обучение на служителите по отношение на нововъведеното колективно предпазно средство - леко хидравлично укрепление. Чрез придобиване на знания и умения по отношение на въведеното изцяло ново средство за колективна защита се цели подобряване качеството на работните места, което от своя страна ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Обучението ще предложи на участниците умения и знания за изпълнение на техните функции по безопасност и здраве при работа с нововъведеното оборудване, по настоящия проект. Изрично обучението няма да се припокрива с извънредния инструктаж за безопасност на труда, съгласно чл. 16, ал.1, т. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Важен акцент в обучението ще бъде осъзнаването, от страна на всеки един от персонала, на значимостта на спазването на всички правила и процедури за запазване и гарантиране на здравето и безопасността при работа с нововъведеното колективното предпазно средство - леко хидравлично укрепление.

Индикатори

Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 90.00, Достигната стойност: 97.00

Финансова информация

190 337.72 BGN
190 337.72 BGN
179 286.88 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 28 550.66 0.00 161 787.06 190 337.72
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 28 550.66 0.00 161 787.06 190 337.72

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на двама координатори във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0023-C01 "Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД", Стойност: 7 776.00
 • Обособена позиция 1: Избор на двама координатори за изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-0023-C01 "Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД"
 • Обособена позиция 2: Избор на двама координатори за изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-0023-C01 "Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейности за информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.008-0023-C01, Стойност: 1 954.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейности за информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.008-0023-C01
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за разработване и внедряване на система за управление на човешките ресурси по проект BG05M9OP001-1.008-0023, „Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД“, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за разработване и внедряване на система за управление на човешките ресурси по проект BG05M9OP001-1.008-0023
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител по проект BG05M9OP001-1.008-0023-C01 “Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД” за "Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за заетите лица във фирмата"., Стойност: 44 871.20
 • Обособена позиция 1: Публична покана 1 за избор на изпълнител за Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за заетите лица във фирмата.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.