English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-1622-C01
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
22.05.2017
22.05.2017
22.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение на Райкомерс Конструкшън ЕАД включва дейности,насочени към усъвършенстване на добрите и здравословни условия на труд в предприятието.Основната дейност на кандидата е "Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи",като към момента заетите лица са 292,вкл.30 лица над 54 год.Всички служители и работници (заети както с прякото изпълнение на строителни дейности,така и с административната работа на компанията) са включени като представители на целевата група по проекта.Работодателят предвижда да въведе мерки,които да допринесат за по-лесното съвместяване на личния и професионалния им живот,което е сред основните идентифицирани потребности на заетите лица.Акцент ще бъде поставен върху практиките за удължаване професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 год).Предвидените мерки ще включват въвеждане на гъвкави форми на заетост и следващата от тях промяна в системата на заплащане на труд.
Естеството на работа в предприятието и специфичните рискове за здравето,свързани с индивидуалното работно място и длъжност,са предпоставка за висок риск от трудови злополуки.В тази връзка е планирано осигуряването на средства за колективна защита и ЛПС,които да подобрят условията на труд и професионалния и здравен статус на засегнатите работници и служители. За да осигури комфорт и добра работна среда за работещите на открити обекти,работодателят ще закупи и оборудва контейнер,предназначен за отдих и хранене.
С реализация на проектните дейности ръководството на компанията ще насърчи позитивни промени в поведението на управленския състав и на служителите в посока добра и здравословна работна среда,което ще има дълготраен положителен ефект върху целевата група и фирмата като цяло.Продължителността на проекта ще бъде 18 месеца.За най-ефективно изпълнение на дейностите по организация и управление на проекта е определен опитен и компетентен Ръководител.Информацията за изпълнението на проекта ще бъде публично достъпна.
Дейности
 • Организация и управление на проекта.: Дейността има за цел качествено, ефективно, ефикасно, плавно и срочно изпълнение на останалите дейности и успешното завършване на проекта. Началото ѝ ще съответства с началото на изпълнение на настоящия проект и ще обхваща целия период на изпълнение - 17 месеца. Отговорностите по управление и организация на проекта ще бъдат поети от Ръководителя на проекта, който ще организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните етапи и дейности. Ръководителят на проекта ще осъществява контакт с лицата от целевата група, като ще осъществява текущ мониторинг за стриктното спазване на изискванията на Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по ОПРЧР 2014-2020 г., всички други съпътстващи програмни документи, както и нормативни актове, произтичащи от националното и европейско законодателство. Ръководителят ще контролира и координира всички действия при изпълнение на проектното предложение на "Райкомерс Контрукшън" ЕАД, при което: - Ще бъдат въведени системи за гъвкави форми на заетост, както и промяна в системата за заплащане на труд; - Ще бъдат въведени практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните служители (над 54 години) в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД - Ще бъдат осигурени средства за колективна защита за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, повишаващи здравето и безопасността при работа; - Ще бъдат осигурени ЛПС и специално работно облекло за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, повишаващи здравето, комфорта и безопасността при работа; - Ще бъдат осигурени на места за отдих, хранене и почивка за служителите, работещи на открити обекти, чрез закупуване и оборудване на контейнери; - Ще бъдат осигурени материали и консумативи за изпълнението на дейностите по проекта; - Ще бъдат организирани дейностите за осигуряване на публичност по проекта. Предвидените дейности ще се изпълняват в рамките на 17 месеца, като са така разпределени във времето, че да няма периоди с концентрация на голям брой дейности. Целесъобразното разпределение на времето е предпоставка за навременно и успешно приключване на проекта, с което ще се изпълнят индикаторите за изпълнение и резултат, както и предварително поставените цели. При изпълнение на настоящата дейност, както и при цялостното осъществяване на проекта, кандидатът и Ръководителят на проекта ще се стремят към прилагане на мерки за установяване на работни места, щадящи околната среда и същевременно предоставящи приятна и здравословна работна обстановка за служителите. Ще се установи модел на потребление на ресурсите и поведение на служителите, допринасящи за развитие в политиката по околната среда. Ще се насърчава оптимизация при използването на ел. енергия, вода и други консумативи, необходими при изпълнението на проекта и като цяло в офисите на компанията.Така проекта ще допринесе за подкрепата, която ОП РЧР ще предостави за прехода към икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите. През целия период на изпълнение на проекта Ръководителят ще координира и следи за точното изпълнение на всички дейности и ще подготвя всички необходими документи за финансово отчитане на проекта. Ръководителят ще бъде отговорен за цялостното административно обслужване на проекта.
 • Информиране и публичност на проекта.: В рамките на тази дейност кандидатът ще предостави на обществеността информация за проекта. Тя ще включва източниците на средствата за проекта, спазвайки мерките за информация и комуникация на ЕС, начините и методите за тяхното изпълнение на ниво конкретния проект, както и ефективно предоставяне на информация по проекта, съфинансиран от съответния фонд, определени в нормативните документи на Европейския съюз, имплементирани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. Предвижда се изготвянето на материали за информиране на обществеността за проекта, както и на участниците в него, като се оповести и финансовото участие на Европейския съюз (ЕС) в проекта. Разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност ще бъдат изцяло съобразени с правилата на Единния наръчник на бенефициента, публикуван на интернет страницата на Управляващия орган, като и при тази дейност също ще се търси покриване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност на разходите по нейното осъществяване. Изпълнител за изготвяне на предвидените материали ще бъде избран според условията на ПМС 160/ 2016г.и Глава IV от ЗУСЕСИФ.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието, включващи: гъвкави форми на заетост за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот на служителите; промени в системите за заплащане; практики за удължаване на професионалния живот на служителите над 54 години.: Дейността предвижда разработването и практическо въвеждане в действие на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието,включващи: гъвкави форми на заетост за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот на служителите;промени в системите за заплащане;практики за удължаване на професионалния живот на служителите над 54 год.Целева група по настоящата дейност са всички работници и служители на кандидата (292), като тяхна основна потребност е успешното съчетаване на личния им живот с ефективното изпълнение на трудовите им задължения.Това е проблем преди всичко за служителите с деца, които обхващат около 76% от заетите в компанията.Гъвкавата форма на заетост ще позволява адаптивност на работното време и възможност за работа извън установеното работно място,като за целта ще се разработи начин на отчитане на изработеното време,качеството и количеството на извършената работа. Като следствие от тази мярка,ще се въведат и промени в системата за заплащане на труд.Към момента в предприятието кандидат няма въведена подобна практика,което предизвиква трудности при съчетаване на работните и личните ангажименти на заетите лица.Тези трудности се отразяват негативно на производителността и организацията на работа,което налага предприемането на мерки за тяхното минимизиране.От друга страна промените в системата за заплащане ще повлияе положително на стимула на служителите и на рентабилността на фирмата от финансова и ресурсна гледна точка. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е компания,която държи на своите служители и оценява техния принос за развитието на предприятието.Ръководството на компанията е наясно,че по-възрастните служители,тези над 54 год,са основен източник на опит и знания и благодарение на техните качества и служба,работният процес върви успешно и безпроблемно.За съжаление обаче,на тази възраст всеки човек постепенно излиза от оптималната си работна форма и не винаги може да издържи на темпото на по-младите работници и служители,особено в бранш,какъвто е строителният.Ето защо кандидатът по проекта планира да разработи и въведе практики и мерки,с които да се удължи максимално професионалния живот на по-възрастните служители.По този начин предприятието ще запази опитни професионални кадри,без да намалява работната си сила и без да излага на опасност успеха на работния процес.Същевременно служителите над 54 го. ще запазят своето работно място и ще останат в заетост,допринасяйки пълноценно към работата и развитието на компанията.Концепцията на предвидените практики и мерки е по-възрастните служители ще бъдат използвани като консултанти от работодателя или като ментори на млади и неопитни работници и служители при гъвкаво работно време.По този начин ще се запази техния ценен опит и експертиза и ще се осигури плавен преход и приемственост между поколенията служители.Настоящият елемент обхваща 30 представители на целевата група по проекта,които към момента са на възраст над 54 год. В стремежа си към непрекъснато усъвършенстване на системите за организация на човешкия ресурс и производителността си,Райкомерс Конструкшън ЕАД счита предвидената дейност за необходима,за да постигне планирания напредък в своето развитие и в грижата за наетите в предприятието лица,както и за да повиши адаптивността и производителността на персонала. За да обезпечи безпрепятственото извършване на тази дейност,кандидатът ще закупи канцеларски материали и консумативи,които да бъдат използвани при подготовката на планираните мерки,както и за изготвяне на информационни материали,които да запознаят служителите с нововъведенията(Хартия А4,500л.-30бр;Тонер-2бр;Класьор 8/32-20бр;Класьор 4/32-20бр;Папки 25бр-30бр;Джоб-А4,100бр-50 бр;Корици,картон А4,10бр-20 бр;Спирала за подвързване PVC 10мм,10бр-20бр;Корици,прозрачни А4,10бр-20бр;Разделител картонен А4,10бр-20бр;Маркери за бяла дъска с гъба,4 цвята-10бр;Пад за флипчарт,50 л.-10бр;Маркери за флипчарт,3 цвята-20бр).Кандидатът ще се стреми към ефикасно потребление на необходимите за дейността ресурси
 • Осигуряване на средства за колективна защита за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД: Работата в "Райкомерс Конструкшън" ЕАД е в офис и на открито при използване на специализирани инструменти,машини и оборудване.Поради условията на работа рискът от трудови злополуки,е повишен-Програма за намаляване и ограничаване на риска-2016г ,изготвена от работодателя.Затова кандидатът предвижда закупуването на колективни предпазни средства за служителите (200 души от целевата група),необходими за повишаване на комфорта и безопасността при работа които гарантират по-добра трудоспособност и ще намалят максимално риска от трудови злополуки и от вредни влияния,предизвикани от трудовия процес. Във връзка с внедрената в предприятието нова технология за видеообследване и рехабилитация на канализационни с-ми,при извършването на тези дейности е възможна появата на застрашаващи живота и здравето газове.Тази опасност е отразена в Програма за намаляване и ограничаване на риска-2016г- при наличието на опасен газ,дим или пара съществува риск от задушаване и фатален изход За минимизиране на този риск работодателят предвижда закупуването на газосигнализатор Според същата програма е отчетена и опасността от задушаване,прегряване,увреждане на дихателните органи и взрив при работа/пребиваване в ограничени/затворени пространства.За да се намали вероятността от реализиране на тези рискове,е планирано закупуването на полиспастна система за спасяване (Тринога+лебедка+въже),чрез която да се подържа постоянен контакт с работника извършващ дейност в ограничено пространство.В случай на нужда той лесно би могъл да бъде изваден без да се рискуват живота и здравето на подпомагащите лица.Бързата и адекватна реакция е от изключителна важност за благоприятен изход в подобни ситуации.За превенция от тези опасности са предвидени портативен вентилатор и мобилно устройство за аспириране със самопочистващ филтър и вграден компресор,които да подсигурят подходящи условия в ограниченото/затворено пространство.По този начин работодателят гарантира безопасността на служителите си при извършване на такъв тип работи. Дейността на предприятието налага ежедневна работа в изкопи,което поражда риска от падане и срутване на земни маси.Възможните последици от дефинираната опасност са контузии,счупвания,инвалидизация,дори фатален изход.В тази връзка,за обезопасяване на изкопите и гарантиране на безопасността на строителните звена,кандидатът ще закупи стоманени платна за укрепване (основни платна- 4 бр. с р-ри 5м/2,4м и комплект платна за надстройка 4 бр. с р-ри 3,5м/2,4м), комплект стоманени платна за укрепване с разпънки (с р-ри 2м/2м), система за укрепване на единичен изкоп: платна, свързващи елементи и подпори, в т.ч.: панел 135 х 90 см – 94 бр.; панел 135 х 60 см – 22 бр.; ъгъл 135 х 10 см – 12 бр.; съединител – 420 бр.; глава за подпори – 88 бр.; окачване – 48 бр.; подпора – 44 бр. В „Програма за намаляване и ограничаване на риска-2016г“ е дефиниран като основен риск от падане от едно ниво на друго и падане от височина.За да се минимизират последствията от тези опасности е планирано осигуряването на модулен мост от 2 до 9 м. и парапети и борд дъски към фасадно скеле. Строителната дейност на кандидата предполага използването на транспортни средства на строителната площадка и около нея.Това поражда риск за здравето и живота на служителите при евентуален контакт с транспортните средства при тяхното движение.Препоръките дадени в „Програма за намаляване и ограничаване на риска-2016г“ включват поставяне на ограждения и сигнализация на обекта и кандидатът счита за необходимо закупуването на знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа които в зависимост от случая ще дават информация или инструкции за безопасността и здравето на работещите посредством табела,цвят,светещ знак (Конус,Сигнална лампа светодиодна С16,Знак-стрелка Г9,Г10,Пътен знак бализи С4.3 и С4.4-50,Бализи С3.1,Знак-ремонт А23,Знак-влизането забранено В2,Знак-затворена улица Ж13,Подвижна светофарна уредба,Пано с крачета). Допълнение са мобилни огради с р-ри 2/2,20м и 3,50/2,00м
 • Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД: Естеството на работа в "Райкомерс Конструкшън" ЕАД предполага работа на открито при използване на специализирани инструменти,машини,материали и оборудване.Поради специфичните условия на работа,рискът от трудови злополуки,на който са изложени служителите,е повишен,което е видно и от „Програма за намаляване и ограничаване на риска-2016г“,изготвена от работодателя.В тази връзка кандидатът предвижда закупуването на ЛПС и работно облекло за своите служители,необходими за повишаване на комфорта и безопасността при работа,които ще гарантират по-добра трудоспособност и ще намалят максимално риска от трудови злополуки и от вредни влияния,предизвикани от трудовия процес. Предвидените ЛПС и работно облекло са планирани в съотвествие със "Списък на работното облекло и ЛПС", заверен и приложен от работодателя към проектното предложение, като качествата и свойствата, на които да отговарят, са така подбирани, че да надграждат наличните към момента ЛПС и работно облекло в предприятието. При разработването на тази дейност, кандидатът търси максимално повишаване на защитата и комфорта за своите служители чрез избор на високо качествени материали и изработки за предвидените ЛПС и работни облекла. Дейността е насочена към 200 души- представители на целевата група по проекта. Един от основните рискове според „Програма за намаляване и ограничаване на риска-2016г“ е прегряване през горещ и преохлаждане през студен сезон при работа на открито,за минимизирането на който са необходими специално работно облекло и ЛПС. Предвидено е закупуването на работно облекло,изработено от материя с по-високо съдържание на памук от настоящото,което осигурява повишен комфорт и по-добри експлоатационни качества.Предвидени са джобове на коленете с възможност за поставяне на наколенки.Ще бъдат добавени повече на брой светлоотразителни елементи с цел по-добра видимост в тъмната част на денонощието.Зимното яке ще бъде със свалящи се ръкави,за да се осигури повече свобода на движенията и удобство при работа.Предвидените работни обувки ще бъдат клас S3 с кевларена вложка в подметката и композитно бомбе,което е по-подходящо в случай на злополука.Тези два компонента олекотяват работните обувки.Необходимо е зимното работно облекло да бъде допълнено и от шапки за под каска,така че да се ограничи влиянието на неблагорпиятните климатични условия през зимния сезон. При изпълнение на дейността на предприятието често се налага рязане на различни материали,при което се отделят стружки и фини прахови частици,вкл. азбестосъдържащи,което налага използването на очила,предпазващи от попадане им в очите на работещия.Планирано е да се закупят очила за рязане с UV фактор 400. Друг съществен риск,упоменат в „Програма за намаляване и ограничаване на риска- 2016г.“,е увреждане на опорно-двигателния апарат от вибрации при работа с ръчни инструменти и ПСМ.В тази връзка е предвидено закупуването на антивибрационни ръкавици,които да намалят негативния ефект при извършване на този вид работи. Това е нов за предприятието артикул, като въвеждането му в постоянна употреба ще намали трайно отрицателното влияние на механичните вибрации, съпътстващи работния процес. Във връзка с подобряване на защита при извършване на заваръчни работи,работодателят предвижда закупуването на заваръчен шлем с маска ,които подобрява нивото на защита от електромагнитни лъчения и аерозоли от заваряване. В следствие на закупените, доставени и въведени в употреба ЛПС и работни облекла ще се подобрят здравословните и безопасни условия на труд в предприятието, като се подобри професионални и здравен статус на работниците и служителите, изпълняващи дейности по строителство, монтаж, поддръжка, ремонт и т.н.
 • Осигуряване на места за отдих, хранене и почивка за служителите, работещи на открити обекти.: "Райкомер Конструкшън" ЕАД отчита значимостта на работната среда за всеки един от служителите и работниците си, а и за успешното развитие на компанията като цяло. В проектното си предложение освен мерките за оптимизация на организацията на човешкия ресурс и осигуряването на ЛПС, работно облекло и колективни средства за защита, кандидатът предвижда и мерки за подобряване на работната среда на откритите обекти. Кандидатът съзнава, че за да могат служителите му да изпълняват по най- добрия начин своите служебни задължения е необходимо да им осигури пълноценна и ефикасна почивка. Липсата на такава води до претоварване и намаляване на производителността, както и до повишен риск от трудови злополуки. Ето защо кандидатът планира осъществяването на настоящата дейност, а именно да закупи и обзаведе контейнер за отдих, хранене и краткотрайна почивка за служителите, които работят на открити обекти. Контейнерът ще бъде с включен санитарен възел и климатик за отопление и охлаждане и ще бъде обзаведен с 2 бр. маси за хранене, 6 бр. столове за хранене и единични метални гардероби- 6 бр. Дейността е насочена към повишаване на комфорта по време на работа и минимизиране на негативното влияние на климатичните условия при работа на открито. Мобилността на контейнера ще позволява да бъде транспортиран по различни обекти, извън базата на предприятието и извън населени места, където той е особено необходим. Осигурявайки тези социални придобивки за своите служители, предприятието ще им предостави по- добра и здравословна работна база. Дейността ще допринесе за повишаване здравословните и безопасни условия на труд за тези служители, които са пряко отговорни за извършване на строителни дейности на обекти, като това ще се отрази благоприятно на тяхната трудоспособност и ефективност по време на работния процес. Дейността ще подобри работната среда за 200 души- служители на предприятието и част от целевата група по проекта.

Индикатори

Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 292.00, Достигната стойност: 292.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

422 477.22 BGN
337 981.78 BGN
307 410.23 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 50 697.27 84 495.44 287 284.51 422 477.22
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 50 697.27 84 495.44 287 284.51 422 477.22

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за извършване на доставка за осигуряване на ЛПС и работно облекло, средства за колективна защита и осигуряване на места за отдих, хранене и почивка за служителите, работещи на открити обекти по проект „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.“ по процедура BG05M9OP001-1.008: „Добри и безопасни условия на труд“, Стойност: 349 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – „Доставка на лятно и зимно работно облекло яке – по 200 бр., гащеризон – по 186 бр., летни и зимни работни обувки (чифт) – по 200 бр., зимна шапка за под каска – 195 бр., очила за рязане с UV фактор 400 – 116 бр., антивибрационни ръкавици (комплект) – 98 бр. за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД“.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – „Доставка на заваръчен шлем – система респиратор с маска – 1 бр. за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД“.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 - „Доставка на средства за колективна защита – газосигнализатор – 1 бр. и полиспастна система за спасяване (тринога+лебедка+въже) – 3 бр. за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД“.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4 - „Доставка на средства за колективна защита – портативен вентилатор – 1 бр. и мобилно устройство за аспириране – 1 бр. за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД“.
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5 - „Доставка на средства за колективна защита – мобилна ограда с размери 2/2,20 м – 100 бр., мобилна ограда с размери 3,50/2 м – 100 бр., стоманено платно за укрепване основно – 4 бр., стоманено платно за укрепване за надстройка – 4 бр., комплект стоманени платна за укрепване с разпънки – 2 бр. за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД“.
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 6 - “Доставка на средства за колективна защита – конус С2 – 100 бр., сигнална лампа С16 – 150 бр., знак- стрелка Г9, Г10, пътен знак бализи С4.3 и С4.4 – 50 бр., бализи С3.1 – 30 бр., знак- ремонт А23 – 20 бр., знак - влизането забранено В2 – 10 бр., знак- затворена улица Ж13 – 10 бр., подвижна светофарна уредба с акумулаторни батерии (2 бр.) и пулт за настройка и управление – 4 бр., пано с крачета – 30 бр. за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД“.
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 7 - „Доставка на средства за колективна защита - парапети и борд-дъски към фасадно скеле - 2.07 м парапет – 96 бр.; 3.07 м парапет – 128 бр.; 0.73 м двоен парапет – 42 бр.; 0.73 м борд дъска – 48 бр.; 2.07 м борд дъска – 48 бр.; 3.07 м борд дъска – 16 бр. и модулен мост с дължина от 2 до 9 м. – 1 бр. за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД“.
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция № 8 - „Доставка на средства за колективна защита - система за укрепване на единичен изкоп: платна, свързващи елементи и подпори, в т.ч.: панел 135 х 90 см – 94 бр.; панел 135 х 60 см– 22 бр.; ъгъл 135 х 10 см – 12 бр.; съединител – 420 бр.; глава за подпори – 88 бр.; окачване – 48 бр.; подпора – 44 бр. за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД“.
 • Обособена позиция 9: Обособена позиция № 9 - „Доставка на контейнер за отдих, хранене и почивка с включен санитарен възел“.
 • Обособена позиция 10: Обособена позиция № 10 - „Доставка на климатик за контейнер за отдих, хранене и почивка с включен санитарен възел“.
 • Обособена позиция 11: Обособена позиция № 11 - „Доставка на обзавеждане – маса за хранене – 2 бр., стол за хранене – 6 бр., гардероб (единичен) – 6 бр. за контейнер за отдих, хранене и почивка“.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.