English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0234-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "Бъдеще" ЕООД
825236285 БЪДЕЩЕ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
11.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

За постигането на траен ефект по отношение на намаляване енергоемкостта на производството в "БЪДЕЩЕ" ЕООД, проектното предложение предвижда реализирането на пет основни дейности. Инвестициите в рамките на дейностите са специално подбрани с цел гарантиране на високи енергийни спестявания и нарастването на производствения капацитет при занижена енергийна консумация. Предвижда се внедряването на нови технологии, които ще допринесат за намаляване енергийната интензивност на предприятието, намаляване на процента производствен брак, при значително снижени технологични времена в производствения цикъл. По този начин се гарантира устойчив ефект върху конкурентоспособността и икономическия растеж на предприятието. 
Предвижда се изпълнението на следните дейности:
Дейност 1: Придобиване на ново високоефективно производствено оборудване. Дейността обхваща внедряването на 6 ЕСМ. 

Дейност 3: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт EN ISO 50001
Дейност 4: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт EN ISO 50001
Дейност 5: Визуализация
Дейност 6: Разработване на енергиен одит. Дейността e приключила.
Внедряването на всички мерки ще доведе до енергийни спестявания в размер на 318030,6 kWh, представляващи намаление със 77,5 % спрямо базовата линия и спестявания на парникови емисии с 260,47 т/год.
Внедряването на ISO 50001 ще осигури възможност за идентифициране на потреблениетo на енергия, като за целта ще се разработи план за енергиен мониторинг. Впоследствие анализът на данните ще подпомогне за предприемането на действия за допълнително подобряване на ефективността на индустриалната система. Действията по внедряването на стандарта ще доведат до значително подобрение на енергийния капацитет на всеки служител.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване - закупуване на 5 бр. високопроизводителни машини и 1 бр. енергоефективен компресор : Това е основната дейност по проекта, при която ще се изпълнят предложените в доклада за енергийно обследване мерки за подобряване на енергийната ефективност и ще се закупи ново високопроизводително оборудване, което ще доведе до намаляване на специфичния енергиен разход за единица продукция. Всички мерки, препоръчани в енергийния одит, надвишават 5 % енергийни спестявания, което ги прави допустими за финансиране по настоящата програма. Като част от дейността ще бъдат закупените следните активи: ЕСМ-03: Високопроизводителна машина за пълнене на туби - 1 бр. ЕСМ-04. Високопроизводителна целофанираща машина - 1 бр. ЕСМ-05: Хомогенизатор с вместимост до 5 литра - 1 бр. ЕСМ-06: Етикираща машина за туби за залепяне на етикети - 1 бр. ЕСМ-07: Линия за пробиване и пълнене на продукти на принципа на сгъстения въздух - 1 бр. , оборудвана с 1 бр. UPS ЕСМ-08: Енергоефективен компресор - 1 бр. Като съпътстващи дейности са предвидени изграждането на ел. инсталация на 3-ти етаж на сградата, както и обособяването на нов под, посредством шлайфане на бетон. Двете подобрения са изключително важни за нормалното функциониране на оборудването и обезпечаването на качествено производство.
 • Извършване на СМР по външни стени, покриви и дограми, енергоефективно LED осветление и СМР необходими за въвеждане в експлоатация на новото производствено оборудване : Основният проблем пред предприятието по отношение на енергийната ефективност и потреблението на енергията представлява наличния сграден фонд, който е в лошо състояние, с големи топлинни загуби и с високи разходи при отопление. В настоящата ситуация по-голямата част от сградата се характеризира като непригодна за използване. По част от сградата се забелязват изметнати и липсващи прозорци. За разширяване на обемите на производство, посредством предвиденото оборудване в Дейност 1, то ремонтните дейности по сградата са задължително условие. За целта дейността предвижда реализирането на следния пакет от енергоспестяващи мерки: ЕСМ-01 ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ПАКЕТ ПО СГРАДЕН ФОНД, включващ: 1. Топлинно изолиране на външни стени - предвижда се поставянето на външна топлоизолация тип Сайдинг, с топлоизолация от каменна вата с λ=0,035 W/mK с дебелина 10см – обща площ - 1197 м². 2. Топлинно изолиране на покриви - предвижда се изолация по два типа покриви: 2.1 Тополоизолационна система тип каменна вата, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK по вътрешната страна на покривната конструкция, с обща площ 687 м² 2.2 Предвижда се полиуретанов топлоизолационен панел с дебелина 8 см – обща площ - 71 м². 3. Смяна на дограма – врати и прозорци, в т.ч. PVC 5-камерни прозорци, по спецификация - 93 бр. и алуминиева дограма с размери L =3000 mm, H =3570 mm, тип, Е45 - 8 бр. ЕСМ-02 LED ОСВЕТЛЕНИЕ Част от новото оборудване, описано в дейност 1, се предвижда да бъде инсталирано в рамките на етаж 3 на сградата, където съществуващата ел. инсталация е компроментирана и се нуждае от цялостна подмяна. В резултат от атмосферното влияние и дългогодишното неизползване на сградата в целия и обем е компрементирано състоянието на подовата настилка. За целта като съпътстващи СМР дейности е предвидено изграждането на ел. инсталация на 3-ти етаж на сградата, както и обособяването на нов под, посредством шлайфане на бетон. Двете подобрения са изключително важни за нормалното функциониране на оборудването и обезпечаването на качествено производство. Към настоящият момент "БЪДЕЩЕ" ЕООД разполага с архитектурен проект и разрешителни за изпълнението на СМР по сградния фонд.
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: Целта на българския, европейски и международен стандарт БДС EN ISO 50001 е да позволи на предприятието да установи системите и процесите, необходими, за да се подобрят енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на стандарта води и до намаление на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Системата за енергиен мениджмънт се определя като съвкупност от взаимно свързани или взаимодействащи си елементи за установяване на енергийна политика и енергийни цели и процеси и процедури за постигане на тези цели. За изпълнение на изискванията на БДС EN ISO 50001 ще бъде разработена система, която ще обхване всички точки от стандарта: Отговорност на ръководството; Енергийна политика; Енергийно планиране – с преглед на законовите и други изисквания, енергиен преглед, определена базова линия, показатели за енергийни характеристики; общи и конкретни енергийни цели, планове за действие; Внедряване и функциониране; Проверка; Преглед от ръководството.
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: При въведена система за управление на енергията (енергиен мениджмънт) предприятието подава заявка за сертификация от независима организация – орган за сертификация. Изборът на орган за сертификация се прави въз основа на събраните не по-малко от 3 оферти и избран критерий - най-ниска цена. Сключва се договор с органа за сертификация за осигуряване на достъп до стандартизираната система за управление, разработена съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001, с цел проверка на съответствието й и се пристъпва към издаване на сертификат. Органът за сертификация извършва проверка дали внедрената система за енергиен мениджмънт отговаря на изискванията на стандарта. Проверката се извършва от екип, който включва водещ одитор и помощни одитори, както може да включва и технически лица, които имат образование, компетентност и опит да проверяват съответствието на система за управление на енергията спрямо изискванията на стандарта. Проверката приключва с доклад, който може да съдържа искане за предприемане на коригиращи действия или да дава препоръки за издаване на сертификат. При искане за предприемане на коригирани действия предприятието отстранява несъответствията спрямо конкретни клаузи (точки) от стандарта, след което се прави проверка от независимата организация дали искането е изпълнено. При изпълнение на исканията и при наличие на доклад за съответствие, органът за сертификация издава сертификат за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001.
 • Визуализация: Неизменна част от реализирането на проект по оперативните програми представлява процеса на визуализация. "БЪДЕЩЕ" ЕООД планира изпълнението на мерки за информация и комуникация, като информира обществото за получената от фондовете подкрепа. Предприятието планира поставянето на кратко описание на проекта на своята уеб страницана, включително неговите цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа на Европейския съюз. Предприятието също така планира поставянето на плакат, споменаващ финансовата подкрепа, на видно за всички участници в производството място. Плакатът ще съдържа необходимата текстова и визуална информация, описана в единния наръчник. За всяко закупена оборудване се предвижда поставянето на стикер. Във всички документи свързани с изпълнението на проекта ще бъде опоменато, че финансирането се осъществява с подкрепата на ОПИК.
 • Разработване на енергиен одит: Дейността по разработване на енергийното обследване е вече приключила, като изборът на изпълнител е извършен чрез събирането на 3 броя оферти. За изпълнител е избрана фирма "СОФЕНА" ЕООД

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 97.20, Достигната стойност: 97.20
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 79.61, Достигната стойност: 79.61

Финансова информация

574 000.00 BGN
408 140.00 BGN
406 303.10 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 346 919.00 61 221.00 165 860.00 574 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 346 919.00 61 221.00 165 860.00 574 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждането в експлоатация на високоефективно производствено оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Високопроизводителна машина за пълнене на туби-1бр. Обособена позиция 2: Високопроизводителна целофанираща машина-1бр. Обособена позиция 3: Хомогенизатор с вместимост до 5л.-1бр Обособена позиция 4: Етикетираща машина за туби за залепяне на етикети-1бр. Обособена позиция 5: Линия за пробиване и пълнене на продукти на принципа на сгъстения въздух - 1 бр. Обособена позиция 6: Винтов въздушен компресор с променливи обороти - 1 бр. Обособена позиция 7: UPS - 1бр., Стойност: 542 300.00
 • Обособена позиция 1: Високопроизводителна машина за пълнене на туби-1бр.
 • Обособена позиция 2: Високопроизводителна целофанираща машина-1бр.
 • Обособена позиция 3: Хомогенизатор с вместимост до 5л.-1бр
 • Обособена позиция 4: Етикетираща машина за туби за залепяне на етикети-1бр.
 • Обособена позиция 5: Линия за пробиване и пълнене на продукти на принципа на сгъстения въздух - 1 бр.
 • Обособена позиция 6: Винтов въздушен компресор с променливи обороти - 1 бр.
 • Обособена позиция 7: UPS - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по въвеждане на система по ISO 50001, Стойност: 9 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по сертифициране на система по ISO 50001, Стойност: 6 400.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност"), Стойност: 16 300.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.