English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.009-0004-C01
Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново
ЕФРР ==> Региони в растеж
17.01.2017
17.01.2017
17.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново, Велико Търново, гр.Велико Търново

Описание

Настоящото проектно предложение е отговор на съвременните социални, културни и икономически процеси, протичащи в нашето общество, които налагат нови стандарти на взаимоотношения и развитие на градовете и урбанизираните територии. За да се постигне устойчиво интегрирано развитие в тези райони е необходимо наличието на среда, която да е съобразена с динамиката в тези процеси и да опосредства тяхното осъществяване и мултиплициране. Модерната градска среда трябва да отговаря на непрекъснато увеличаващите се изисквания на населението и бизнеса, като същевременно е и фактор за привличане на туристи и нови инвеститори.Това предполага самата градска среда да носи в себе си безопасност и сигурност, да е съобразена с екологичните норми на живот, да бъде устойчива във времето и да е с високо естетическо качество. Икономическото и демографско разрастване на общинския център в последните 12 години доведе до някои негативни влияния върху ежедневието на жителите и гостите на общината и върху цялостното устойчиво развитие на културния, социалния и икономически живот в региона. На тази основа изборът на проектните дейности е провокиран от:
* потребността от постигане на модерна градска среда чрез подобряване на нейното общо физическо състояние в жилищните квартали и в централните части на града; 
* нуждата от постигането на сигурна и безопасна обществена среда;
Основните интервенции се предвиждат да са в ж.к. "Чолаковци" : реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. "Бузлуджа", вкл. улично озеленяване/енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда; Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа в стара градска част, в т.ч.прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др.;Реконструкция на паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала; пл. "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо осветление, проектиране на дъждовна канализация, елементи на градското обзавеждане

Дейности
 • Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП : Дейността включва всички процедури по организацията, провеждането и възлагането на обществени поръчки от страна на Община Велико Търново за изпълнението на настоящия проект.
 • Строителни и монтажни работи на елементи от градската среда: 1. Подобряване на градската среда в ж.к. "Чолаковци": реконст-я и рехабил-я на улици, пеш. алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. "Бузлуджа"; 2. Площад "Съединение"; 3. Текущ ремонт на изгл. площадки на ул. "Ст. Стамболов",4. Градска среда в СГЧ, 5 Паркинг на ул. Крайбрежна, 6 Рекон-я на общ. тоалетна на ул. "Г.С. Раковски"29: В рамките на дейностите по проекта се предвиждат да бъдат извършени следните строително-монтажни работи, които ще бъдат в съответствие с разработените работни проекти, а именно – 1.Изграждане и обновяване и рехабилитация на междублокови пространства и обезопасяване с парапети на стръмните участъци;2. Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на трот. плочи с нови бетонови павета, както и подмяна на уличните бордюри;3.Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Ст. Стамболов“, обособяването им в места за отдих, наблюдение и провеждане на социални контакти, както и значителното подобряване на привлекателността и достъпността им. 4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, както и създаване на необходимата инфраструктура за видеонаблюдение. 5. Озеленяването на площадни и междублокови пространства, 6. Полагане на настилки, запазващи автентичността на терените от една страна, а от друга, отговарящи на съвременните изисквания за качество и удобството на жителите и гостите на града. Предвидените мерки ще допринесат и за подобряването на цялостния облик на града, експлоатационното състояние на техническата инфраструктура, осигуряване на нормален достъп до историческите паметници и културни забележителности и до повишаване броя на гостите и туристите. 1. Подобряване на градската среда в ж.к. "Чолаковци": реконст-я и рехабил-я на улици, пеш. алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. Бузлуджа В рамките на проекта се предвижда изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, поставяне на указателни знаци и елементи на градското обзавеждане, както и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление. С предвидените мерки се очаква преди всичко благоустрояване и до известна степен подобряване и обогатяване на функциите в квартала, чрез рекон-я на тротоари, подмяна на улични бордюри по осн. улици на квартала, както и пред входовете на всички жилищни сгради. Наред с това се очаква реконструкция на всички вътрешно-квартални пространства и изграждане на допълнителни паркоместа. По отн-е на градския дизайн се предвиждат нови паркови осветит. тела, пейки, кошчета за боклук, беседки, указат. табели с имена на улици и блокове, както и детски площадки. Всички те ще оформят впечатлението за благоустроена градска среда. 2. Площад Съединение - проектът предвижда да се подменят съществуващите настилки, да се реши отводняването на площадното пространство и да се изгради ефектно осветление, да се озеленени площадното пространство, както и да се възстанови чешмата. 3. Текущ ремонт на изгл. площадки на ул. "Ст. Стамболов" – предвижда се възстановяването им като обособени места за отдих, наблюдение и провеждане на социални контакти и значителното подобряване на привлекателността и достъпността им. 4. Градска среда в СГЧ – В рамките на проекта се предвижда да бъде извършена реконстр-я и рехабил-я на 38 улици в старата градска част. Проектните дейности се очаква да допринесат за благоустрояване и до известна степен подобряване на функциите в района, представляващ притегателен център за жителите, гостите и многобройните туристи на Велико Търново. СМР на уличната мрежа включват както подмяна на съществуващата разнородна тротоарна настилка с нова от вибропресовани бетонови блокчета, запазване на вида на сегашната павирана настилка, както и направа на бетонови стъпала и настилка от правилни каменни плочи от характерния за района жълто-сив пясъчник. 5 Паркинг на ул. Крайбрежна – Предвижда се обособяването на паркоместа за коли и автобуси; един вход/изход за автобуси и коли; един изход за автобуси; кабинка за охрана; нова обществена тоалетна; подмяна на съществуващата асфалтова настилка; ново проектно решение за паркиране и организация на движението, както и места за паркиране на инвалиди, ново осветл-е, благоустр-во и озеленяване. 6 Рекон-я на общ. тоалетна –Предвиден е окачен таван с топлоизол-я от мин. вата и вентилация за помещенията, както и пренареждане на каменната настилка пред входа.
 • Публичност и визуализация: Съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проектът предвижда мерки за публичност и информираност с цел повишаване на прозрачността при изпълнение на проекта, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и повишаване информираността на широката общественост и медиите. Предвидените мерки за информация и публичност са съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация за дизайн и комуникация и основават на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за ЕВропейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Техническите характеристики на предложените от Община Велико Търново мерки за осигуряване на публичност и визуализация на проектните дейности ще са в пълно съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 821 /2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни. Целта на дейността е да се информира обществеността за целите, дейностите и резултатите по настоящия проект. Предвижда се провеждането на две пресконференции с представители на местните и регионални печатни и електронни медии, на кандидата и гражданството, съответно в началото и в края на проекта. Първата пресконференция предвижда запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. На пресконференцията в края на проекта ще се представят постигнатите резултати. За популяризиране дейностите по проекта и очакваните резултати се предвиждат 6 бр. прессъобщения в местния и регионалния печат. За визуализиране на дейностите по проекта и посочване на приноса на ЕК се предвижда да бъдат изработени 3 бр. билборда и 6 бр. рекламно-информационни табели, които ще бъдат поставени на обектите съответно при стартиране и приключване на строително-монтажните работи. В съответствие с изискванията на Единния наръчник за информация и комуникация за дизайн и комуникация, ще се организира и официална церемония „Първа копка“ за ефективния старт на проекта, както и при неговото финализиране. УО ще бъде уведомен за датата на провеждане на събитията. Популяризирането на дейностите на проекта в хода на тяхното реализиране, както и постигнатите резултати ще бъдат редовно публикувани, обновявани и допълвани на електронните страници на община Велико Търново и на Великотърновски общински съвет, както и на сайтовете партньорската НПО мрежа,учебните заведения, обекти на инвестицията и др.
 • Извършване на строителен надзор: Предвижда се дейността по упражняване на строителен надзор да се извърши от изпълнител избран по ЗОП, и в съответствие с чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията чрез екип от правоспособни квалифицирани лица. Екипът на избрания изпълнител ще извършва контрол за съответствието на строително-монтажните работи съгласно разработените технически проекти за обектите на интервенция, както и за качеството на влаганите материали в строителството. Контрол ще бъде осъществяван и по отношение спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР, а в случай на констатирано забавяне или нарушаване своевременно следва да бъде уведомена Община Велико Търново в качеството ѝ на Възложител. Наред с това ще се извършва точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обектите на интервенция, както и предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на съответния обект и договорените за изпълнение СМР, което включва задължително ежедневно присъствие на обектите на интервенция по време на строителството на отговорните членове от екипа на избраната фирма-изпълнител. Очаква се в хода на изпълнение на дейността да се извършва отчитане, проверяване и подписване чрез екипа от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на изпълнителя актовете за изпълнени СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на извършените видове СМР на обектите по договорени цени, съгласно сключените договори за строителство. Реализирането на строителния надзор наред с всичко изложено дотук предвижда осигуряване на присъствие на строежа на лицата, отговорни за контрола върху изпълнението на строителството, както и специалистите от съответните специалности в зависимост от изпълняваните СМР. Изпълнителят на строителен надзор се задължава да осигури присъствие на ръководителя на надзорния екип и съответния експерт при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2013 г. - протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (приложение № 1) - съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор), или от техническия ръководител - за строежите от пета категория; протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а), констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването (приложение № 3) - съставя се от длъжностно лице от община Велико Търново по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или по искане на техническия ръководител - за строежите от V-та категория, след извършване на проверка в 3-дневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа; заповедна книга на строежа (приложение № 4) - съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо строителен надзор, в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2 (2а), а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал). Лицето, упражняващо строителен надзор следва писмено да уведоми община Велико Търново, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката; акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10), акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи (приложение № 11), констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение №15) и протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16); и др.
 • Извършване на авторски надзор: Авторският надзор ще се осъществява по всички части на инвестиционния проект в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба №3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството както следва. Лицето/лицата, упражняващо/-и авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ ) носи/-ят отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Авторският надзор по част „Конструктивна” ще бъде задължителен. Лицето/лицата, упражняващи авторски надзор ще участва/т/ при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството. Лицата, изпълняващи авторски надзор ще следят и ще упражняват стриктен контрол над работата на строителните обекти, като по този начин се предвижда да се гарантира точното изпълнение на проекта. В хода на изпълнение на услугата по упражняване на авторски надзор стриктно ще се съблюдават архитектурните, технологичните, стилистичните и строителни правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на всеки от обектите на интервенция в експлоатация. Работните площадки следва да се посещават при необходимост, за да се наблюдават и коригира работата на строителя в случай на нужда. Извършва се контрол за качеството на материалите и изработката, според зададените технически параметри в разработените технически проекти. За установяване на действително вложеното време лицата, упражняващи авторски надзор попълват формуляр при всяко посещение на обектите на интервенция, в който задължително нанасят времето на своя престой по часове. Формулярът за упражняване на авторския надзор ще се изготвя в два екземпляра и задължително се подписва при всяко посещение на обекта от Възложителя или упълномощено от него лице и от лицата, упражняващи авторски надзор. от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга. Проектантът носи отговорност за изпълнението на строежа в съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Извършване на независим финансов одит: Одитът се извършва, за да се гарантира правилното и коректно разходване на средствата по проекта и изпълнението на бюджета, както и да се потвърди правомерността, целесъобразността и ефективността на разходваните средства. Одитът на проекта ще бъде осъществен от регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители или от фирма за одит, които ще осъществяват текущ контрол върху разходването на средства през целия период на проекта. Предвижда се проверката под формата на ангажимент за договорени процедури да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през целия жизнен цикъл на проекта чрез няколко ангажимента. В зависимост от момента на извършване на ангажимента за договорени процедури проверките ще бъдат: междинни проверки по ангажимента за договорени процедури (или междинни проверки по ангажимента за договорени процедури на междинно искане за плащане) и окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури" (или окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури за окончателно искане за плащане). Предвижда се първия тип проверки - междинна проверка по ангажимента за договорени процедури да се извършва по отношение на документите, които УО изисква от Община Велико Търново при представяне на междинно искане за плащане, а окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури ще бъде извършена по отношение на документите, които УО на ОПРР 2014-2020 изисква от Община Велико Търново при представяне на окончателно искане за плащане. Проверки по ангажимента за договорени процедури се извършват на всички междинни и окончателни искания за плащане. Във връзка с изпълнение на ангажиментите както за „Междинни проверки по ангажимента за договорени процедури", така и за "Окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури", екипът/одиторът извършва проверка за констатиране на съответствие (законосъобразност и допустимост) по отношение на всеки разход, включен в искането за плащане. Основната цел на извършения одит е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ, а именно: - всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС; - първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни:одиторът следва да се увери, че всички документи на база на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят да разхода, който следва да оправдават; - неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред: одиторът следва да провери дали неправомерно изплатените суми, ако има такива, са възстановени по надлежния ред и дали са осчетоводени коректно; - счетоводни системи и осчетоводявания: одиторът трябва да провери дали Община Велико Търново поддържа счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта. Следва да се бъде проверено дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните системи са в компютъризира форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.
 • Въвеждане на обектите в експлоатация: След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания се предвижда изпълнителят на строителен надзор с оглед въвеждане на обектите в експлоатация да представи за всеки един от тях окончателния доклад по чл. 168, ал. 6, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, технически паспорт, документ за собственост /или документи удостоверяващи качеството на възложител на строежа, строително разрешение /акт за узаконяване, протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива, акт обр. 14 за приемане на конструкцията, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания, документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, удостоверение по чл.54а от ЗКИР от Агенция по Геодезия, картография и кадастър и др.
 • Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта: Процедурите за осъществяване на вътрешен мониторинг се предвижда да бъдат осъществени от специално създадената за това в общинската администрация дирекция „Бюджет и финанси”, отдел „Финансов контрол“, както и от „Звеното за вътрешен одит”, който е на пряко подчинение на Кмета на община Велико Търново, съблюдавайки изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. За календарната 2016г., с Решение № 113 на ОбС Велико Търново е съгласуван Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за периода 01.01.2016-31.12.2016г./, утвърден от Кмета на Община Велико Търново за осъществяване на качествена самооценка при осигуряване на необходимото одитно покритие за оценка на изпълнението на сключени договори за обществени поръчки по програми на ЕС /III.3.3 Видове одитни ангажименти/. Провеждането на превантивен и текущ контрол по изпълнението на поставените цели и задачи, както и строгата финансова и счетоводна отчетност по проекта от страна на посочените дирекция и звено, както и от екипа на проекта е гаранция за качественото изпълнение на дейностите. Вътрешният мониторинг и контрол на дейностите ще се изпълнява посредством самооценка на индикаторите за продукти, резултати и въздействие от проекта върху целевите групи.Ще се приложат следните механизми за реализиране на вътрешен мониторинг и контрол: Осъществяване на първо ниво контрол: посещение на място за отчитане напредъка на проекта и по какъв начин изпълнените дейности съответстват на заложените технически параметри, докладване пред Ръководителя на проекта; изпълнение на второ ниво контрол: мониторинг на коректното изпълнение на възложените работи в съответствие с общите и специалните условия на ДБФП, българското и европейско законодателство, както и с правилата на ЕФРР, докладване пред Ръководителя на проекта, както и провеждане на регулярни срещи на членовете на екипа. Като окончателна стъпка от процеса на вътрешния мониторинг е провеждането на дискусионни срещи и предприемане на корективни мерки след съгласуване с УО.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 117 676.66, Достигната стойност: 7 368.00
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 560 480.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

11 010 062.50 BGN
11 010 062.50 BGN
9 007 012.57 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура
 • [1] Велосипедни и пешеходни алеи
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 358 553.12 1 651 509.38 0.00 11 010 062.50
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 358 553.12 1 651 509.38 0.00 11 010 062.50

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 , Стойност: 8 447 197.80
 • Обособена позиция 1: ОП1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза1) в град В.Търново”
 • Обособена позиция 2: ОП 2 „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”, „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”, „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29”
 • Обособена позиция 3: ОП 3 „СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. „Независимост”; ул. „Стефан Стамболов”; ул. „Велчо Джамджията”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Читалищна”; ул. „Михаил Кефалов”; ул. „Георги Сава Раковски”; пл. „Самоводски пазар”; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов”
 • Обособена позиция 4: ОП 4 "СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев, ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Д-р Алберт Лонг, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново, ул. Силвестър Пенов"
 • Обособена позиция 5: ОП 5 "СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата, ул. Петър Богданов, ул. Киро Тулешков, ул. 8 – ма дружина, ул. Цани Гинчев"
 • Обособена позиция 6: ОП 6 "СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски, ул. Въстаническа"
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020., Стойност: 129 633.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”, град Велико Търново: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1); Обект 2: „Aлейна връзка ж.к „Чолаковци” - ж.к „Бузлуджа”, град Велико Търново вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда. ”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29”
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"”; Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (I-ви етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар; Обект 8: СМР градска среда в старата градска част (II-ри етап) с подбекти: ул. Генерал Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенов; Обект 9: СМР градска среда в старата градска част (III-ти етап) с подбекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев; Обект 10: СМР градска среда в старата градска част (IV-ти етап) с подбекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман;ул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул.Георги Мамарчев; ул. Поп Матей Преображенски; ул.Въстаническа;
Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по 2 обособени позиции”. , Стойност: 89 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020., Стойност: 330 885.98
 • Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Извършване на независим финансов одит на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр.Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020., Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на независим финансов одит на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр.Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020.
Предмет на предвидената процедура: Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”- Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново., Стойност: 1 578 274.57
 • Обособена позиция 1: Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”- Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново.
Предмет на предвидената процедура: Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" - Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29, Стойност: 490 326.69
 • Обособена позиция 1: Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" - Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29
Предмет на предвидената процедура: Екип за управление на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново", Стойност: 88 800.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител на проект
 • Обособена позиция 2: Счетоводител проект
 • Обособена позиция 3: Технически сътрудник
 • Обособена позиция 4: Експерт "Инвеститорски контрол"
 • Обособена позиция 5: Експерт "Тръжни процедури"
Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на проект за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри и схеми на самостоятелни обекти, както и съпътстващи геодезически дейности във връзка с изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър, за имоти общинска собственост”, Стойност: 14 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.