English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0047-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Ив Стайл" ЕООД
201673707 ИВ СТАЙЛ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
10.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Стара Загора, гр.Стара Загора

Описание

Предмет на настоящия проект е изпълнението на мерки за енергийна ефективност, съгласно предварително изготвен енергиен одит по образец, с цел подобряване на енергийната ефективност в предприятието и неговата конкурентоспособност. 

Настоящото проектно предложение предвижда изпълнението на следните дейности:

- Придобиване на ново производствено оборудване
- Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на EN ISO 50001
- Извършване на енергиен одит 

Очакваните резултати от реализация на настоящия проект са:
- Подобрена системата за управление на енергията в предприятието
- По-добър анализ на енергийните и материалните потоци в предприятието 
- Намаляване на енергопотреблението за единица произведена продукция
- Постигане на енергийни спестявания от 6214 kWh/год. и фактор на енергийни спестявания от 54,13%
- Спестяване на 7,6 тона/година на емисии въглероден диоксид 
- Повишаване на качеството на произведената продукция
- Намаляване на брака до 1%
- Увеличаване на производството с 30%
- Увеличаване на финансовите резултати на дружеството (нарастване на оборота, печалбата и др.)
- Постигане на устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието върху околната среда.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на ново производствено оборудване съгласно мярка 1 от енергийния одит): Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните активи: - Машина за прав шев с енергоспестяващ мотор – 6 броя - Високоскоростна електронна илична машина за прав илик - 1 брой - Електронна двуконечна копчешиеща машина - 1 брой - Четириконечен оверлог - 1 брой - Петконечен оверлог с ширина на бода 1 см. - 1 брой - Двуиглова машина - 1 брой - Високоскоростна електронна понт машина - 1 брой - Високоскоростна права машина с иглен транспорт - 1 брой - Електронна зиг-заг машина - 1 брой - Подлепваща ролкова преса - 1 брой Посоченото оборудване се отнася до мярка 1 "Закупуване на нови машини" от енергийния одит. Закупуването на посочените ДМА допринася за изпълнението на дейността и проекта, т.к. тези ДМА са енергийно ефективни и с въвеждането им в производствения процес ще се постигнат значителни икономии на енергия, устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на предприятието. С изпълнението на дейността ще се постигнат 5693 kWh/год. енергийни спестявания и фактор на енергийни спестявания от 49,6%, както и спестени емисии от 7 тона/година от емисии въглероден диоксид. Предвидените за закупуване нови шевни машини са ново поколение енергоспестяващи машини със серво мотори, с регулиране на оборотите, което позволява производство на същото количество продукция при два пъти по-кратка работа, в сравнение със старите машини, при които не могат да се регулират оборите и работят непрекъснато. Допълнително, шевните машини със серво двигатели и подлепващата преса гарантират точна и прецизна работа, т.к. имат възможност за автоматичен контрол и функция за запаметяване на настройките при стартиране на процеса. Така се получава по-висока производителност, по-добро качество на изделието и икономия на материал и значително намаляване на бракуваната продукция. С всичко това, се очаква производството на предприятието след изпълнение на дейността да се увеличи с 30%. Необходимите стъпки за изпълнението на дейността са следните: - Избор на изпълнител/и ( от 1-ви до 5-ти месец от изпълнението на проекта) - Сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и (от 5-ти до 6-ти месец) - Доставка на ДМА и подписване на приемо-предавателен протокол (6-ти до 14-ти месец) - Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването (14-ти месец).
 • Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на хардуерен модул и софтуер съгласно мярка 2 от енергийния одит): Дейността предвижда изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението посредством закупуването на следните активи: - Хардуерен модул - 1 бр., който е с възможност за мониторинг на 5 точки, включващ Трифазен електромер за измерване на електроенергия и Концентратор/комуникационен модул за предаване на данни; - Софтуер за записване и визуализация на основните параметри на енергопотреблението - 1 бр. Посоченото оборудване се отнася до мярка 2 "Изграждане на система за автоматизиран енергиен мониторинг" от енергийния одит. Закупуването на посочените ДМА и ДНА допринася за изпълнението на дейността и проекта, т.к. с въвеждането им ще се постигнат икономии от енергия, намаляване на разходите за единица продукция, увеличаване на производителността и повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Предвижда се автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението да обхваща потреблението на предприятието като цяло – с измерване на потреблението на енергия на входа, като допълнително ще бъдат обхванати всички машини, които ще бъдат закупени. Въвеждането на системата в предприятието ще позволи постоянно измерване на енергийните и материалните потоци и възможност за анализ на информацията за натовареността на всяка една машина. Всичко това дава възможност за структурирането на адекватни енергийни политики в предприятието, които ще доведат до практическо намаляване на годишното енергийното потребление. С изпълнението на дейността ще се постигнат 521 kWh/год енергийни спестявания и фактор на енергийни спестявания от 9 %, както и спестени емисии от 0,6 тона/година от емисии въглероден диоксид. Необходимите стъпки за изпълнението на дейността са следните: - Избор на изпълнител (14-ти месец от изпълнението на проекта) - Сключване на договор с избрания изпълнител (от 14-ти до 15-ти месец) - Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА, ДНА и подписване на приемо-предавателен протокол (15-ти - 18-ти месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на EN ISO 50001 и сертифицирането му): Дейността предвижда извършването на следните услуги: въвеждане на EN ISO 50001 и сертифицирането му. Въвеждането и сертифицирането на EN ISO 50001 допринася за изпълнението на дейността и проекта, т.к. ще доведе до енергийни спестявания и повишаване на конкурентоспособността на предприятието, т.к. ще: - ще идентифицира областите, където потреблението на енергия може да бъде намалено - ще гарантира правилно прилагане на контролните механизми за енергийно управление - ще осигури енергийно управление на базата на най-съвременните изисквания за енергийна ефективност - ще осигури непрекъснато подобряване на използването на енергия и на произведената продукция с течение на времето. Необходимите стъпки за изпълнението на дейността са следните: - Избор на изпълнител/и (14-ти месец от изпълнението на проекта) - Сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и (от 14-ти до 15-ти месец) - Извършване на услугата, получаване на сертификат EN ISO 50001 (15-ти - 18-ти месец).
 • Извършване на енергиен одит: Дейността предвижда извършване на енергиен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Енергийният одит допринася за изпълнението на дейността и проекта, т.к. има за цел да даде забележки и препоръки относно енергоспестяващи дейности за намаляване на енергоемкостта и подобряване на ефективността и производителността в предприятието.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 7.60, Достигната стойност: 7.60
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 6.21, Достигната стойност: 6.21
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

95 000.00 BGN
69 240.00 BGN
69 122.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Производство на текстил и текстилни изделия

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 58 854.00 10 386.00 25 760.00 95 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 58 854.00 10 386.00 25 760.00 95 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на шивашко оборудване", Стойност: 79 300.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на шивашко оборудване
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на ДМА и ДНА за изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението съгласно мярка 2 от енергийния одит ( хардуерен модул - 1 бр., софтуер за записване и визуализация на основните параметри на енергопотреблението - 1 бр.), Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на EN ISO 50001 , Стойност: 4 700.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит, Стойност: 9 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.