English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-3.001-0063-C03
Детска Етнодъга
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
29.09.2016
29.09.2016
15.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична

Описание

Водени от гражданската ни позиция да предложим равен достъп до качествено образование за децата от етническите малцинства и децата от маргинализираните обществени групи, включително и от семейства получили международна закрила,достигнахме до разработването на настоящия проект. 
Нашето внимание е насочено към децата от 3 до 6 години,обучаващи се в предучилищните групи.
През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване броя на децата, които не постъпват в детската градина и училище. Причините за това са не само от демографски характер и от социално-икономически,но се коренят и в средата,в която тези деца живеят,ниското образование или липсата му,невъзможността за реализация на родителите им.Всичко това трайно отдалечава тези деца от достъпа до училищата, други не владеят добре български език и това затруднява общуването им с учителите и с връстниците им.Мерките,които ще се реализират чрез настоящия проект,подпомагат реално процеса на интеграция и адаптация на децата.Това се постига чрез участието в пъстър набор от дейности в областта на историята, културата, изкуството, творчеството, музиката, спортно-състезателни игри.Основният акцент на предлаганите дейности е насочен към етническата толерантност и взаимопомощ,със спецификата на преподаване при деца-билингви. 
При създаването на проекта екипът се е стремял към изграждане на атмосфера на съобщност между учители,деца и родители.По такъв начин в непринудена атмосфера се установят по-тесни контакти,доверие и взаимно уважение между учители,деца и родители, осъзнаване на общите интереси и полета за взаимодействие. 
Дейностите по проекта са:
Допълнителни занимания по български език
Културна идентичност
Интелектуално развитие чрез познавателно-развлекателни дейности
Творческо развитие чрез изкуство
Творческо развитие чрез музика
Физическо развитие чрез спортно-развлекателни дейности
Работа със семействата на децата
Дейности по информиране и публичност
Дейности за организация и управление на проекта
Дейности
 • Подкрепа за включване на деца от етническите малцинства в учебния процес чрез допълнително изучаване на български език и чрез обучение и развитие на духовния и интелектуалния им потенциал. /Дейност от Насоките за кандидатстване: „Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин, включително деца, получили международна закрила (бежанци)“: Основният проблем на много от децата, за които българският език не е майчин, включително деца, получили международна закрила (бежанци), е, че при постъпване в първи клас те владеят доста слабо български език, нередовно или въобще не са посещавали детска градина и подготвителна група, което се оказва сериозна пречка в усвояване на учебния минимум и създава у тях чувство за малоценност, а по-късно и загуба на интерес към учебната дейност. Затрудненията на тези деца в овладяването на български език и недостатъчната езикова култура им пречи да усвояват учебния материал и по останалите предмети. Така тези деца предварително са обречени на неграмотност и ранно отпадане от училище. Недостатъчните финансови средства са пречка за ефективно и дълготрайно въздействие върху тази целева група за пълноценното им развитие като личности. В резултат те са слабо интегрирани в училищната среда, не са мотивирани да продължат образованието си и са заплашени от отпадане от училище. Главната цел на дейността е да се подобрят знанията по български език на децата от малцинствен произход, включително на деца, получили международна закрила, като по този начин се формират и изградят езикови, комуникативно-речеви умения и компетентности за включване в учебния процес на малцинствените групи. Набляга се на уменията за общуване със зачитане на принципите на толерантност, липса на дискриминация и равнопоставеност. Обучението ще подпомогне и подготви децата-билингви за предварително овладяване на учебното съдържание, преподавано в основното училище. Като резултат те ще преодолеят езиковата и психологическа езиковата бариера още в ранна детска възраст, което ще им вдъхне самочувствие и увереност в собствените сили и възможности и ще улесни достъпът им до следващите фази на образование. Допълнителното обучение по български език ще се осъществи на следните етапи: 1. Подготвителни дейности: съставяне на учебната програма и осигуряване на учебните материали и пособия. 2. Сформиране на учебните групи; 3. Организиране и провеждане на обучението по български език. Съставянето на учебната програма ще взема под внимание най-вече специфичните особености и нужди на децата-билингви. Съдържанието на учебния план и учебната програма в голяма степен ще следват това в училище и ще включва достъпни като съдържание и обем произведения според възрастовата категория на децата и степента на владеене на български език. Обучението по български език ще се осъществява чрез учебници, учебни помагала, дидактически материали за съответното ниво на обучение и ще бъде съобразено с препоръчаните от Министерството на образованието и науката учебни помагала. Дейността ще се извърши под формата на допълнителни занимания като всичките 60 деца от целевата група ще бъдат разпределени в 4 възрастови групи и ще преминат през съответстващо на възрастта и нуждите им обучение по български език. Всяка група ще премине през обучение с продължителност 2 учебни часа седмично и предвижда подготовка на децата за по-добро усвояване на материала от първи клас. Тази подготовка ще се реализира от преподавателите от двете детски градини под формата на следните тематични езикови направления: „Научи български език” и „Опознай другарчето си!”. - „Научи български език” предвижда организиране на допълнителни занимания в двете образователни институции с цел правилно усвояване на български език и бъдещо пълноценно приобщаване в образователния процес. - „Опознай другарчето си!” предвижда организиране на състезания от двете детски градини с цел по-добро опознаване и сближаване на децата от различен етнос. Ще бъдат организирани и провеждани допълнителни занимания за подготовка за първи клас с децата в предучилищните групи под наслов ”Подготвен първокласник”. Тази подготовка се изразява в индивидуално обучение по български език и литература с цел обогатяване на комуникативно-речеви умения и езикови компетентности на децата.
 • Културна идентичност: Минало – настояще - бъдеще /Дейност от Насоките за кандидатстване: Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда/: Цел: Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Целта е да се насърчи общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделните детски градини. Това от своя страна ще даде възможност на децата да опознаят и оценят културата и традициите на други етноси, да се научат да бъдат толерантни и отзивчиви към другите, по-лесно да приемат “различността” на своите връстници. Предлаганата дейност ще предостави възможност на децата за личностно и интелектуално развитие и ще повиши обществената и социална ангажираност на подрастващите. Разнообразието на етнокултурните, религиозни и етнографски общности у нас обуславят изявата на българската национално-културна специфика. Съхраняването и хармоничното съвместяване на различността между хората в България, свободната изява на тяхната индивидуалност и общностно самосъзнание са най-верния подход за запазване на исторически сформиралата се българска национална общност. Все още културата-празниците, обичаите, творчеството на различните етнически малцинства, са непознати за обществото. Там, откъдето би могло да тръгне разширяването и обогатяването на познанието в тази област е утвърждаване и осъвременяване на предучилищните традиции. За целта ще бъде сформирана работна група за разработване и утвърждаване на ритуали и сценарии за честване на национални и общоевропейски празници и тържества. Работната група ще бъде съставена от деца, учители, родители и представители на партньорските организации. Групата ще дискутира възможностите за обогатяване и развитие на традиции, създаване на нови символи и ритуали , утвърждаване на нови форми за сплотяване на детската общност. Групата ще разработи и приеме ритуали и сценарии за честване на общо 10 национални и общоевропейски празници и тържества, както ще разработи и утвърди система за награждаване и морално стимулиране на изявени деца. Клуб “Минало – настояще – бъдеще“. В клуба активно участие ще вземат деца, учители и родители. Участниците ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство по българските земи, водещо началото си от дълбока древност до наши дни. Ще бъдат презентирани национални исторически обекти и природни феномени – пещера „Проходна“, антична римска крепост Цари Мали град, крепост Траянови врата, пещера „Съева дупка“, с. Владо Тричков манастирите - Рилски, Драгалевски, Земенски, св. Мина, Боянската църква, която се намира под закрилата на ЮНЕСКО и мн.др. С цел проучване ще бъдат проведени 10 учебни екскурзии до исторически местности, архитектурни паметници и музеи. Клубът ще има важна роля в подготовката, организирането и честването на 10 утвърдени национални и европейски празници и тържества. Клубът ще запознава с миналото и бита на родното място на всяко едно от децата: с митове и легенди, предания, обичаи, ритуали и обреди, песни и танци от различни етнографски области, като организира ежемесечно „Весело хоро”. Участниците ще подготвят и изнасят представяния, подплатени с танци и почерпка с подходящи традиционни ястия, приготвени от родители, учители и деца. Клубът ще представи и един широк хоризонт за бъдещите перспективи и предизвикателства по пътя към Европейското единство. В края на всеки месец ще бъде провеждана беседа на тема „Между може и трябва: права и задължения в Обединена Европа”. Децата ще бъдат запознавани с историята и символите на Обединена Европа. Така ще се насърчи и затвърди гордостта на всеки от местното, националното, и европейското развитие чрез осъзната принадлежност към тези общности. В края на своята дейност клубът ще представи изложба с рисунки и фотографии на проведените събития.
 • Интелектуално развитие чрез познавателно-развлекателни дейности /Дейност от Насоките за кандидатстване: Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него/.: Цел: Стимулиране и развитие на интелектуални заложби на децата и създаване на подходяща привлекателна среда, която да ги мотивира към учене и постигне на по-високи резултати. Дейността предполага създаване на предпоставки чрез познавателно-развлекателни игри децата да се замислят върху собственото си самоопределяне към етноса на родителите си, на собствената идентичност и процеса на личностно развитие, на духовно израстване. Дейността развива творческото мислене и умения на децата, разгръща умствения потенциал и формира отношение към познавателния свят. Клуб „Уча и играя, както пожелая - Интелект” предлага разнообразни и интересни дейности, задоволяващи познавателните потребности на децата в областите: математика, математическа лингвистика, развитие на когнитивните умения, конструктивни дейности. Предвижда се разработване на програма за развиване на когнитивните процеси – памет, мислене, внимание, въображение, реч. Използваните техники са еклектични по своята същност. Ще бъдат включени техники по Е. Де Боно, Силва, различни когнитивни тренинги. Предлаганото обучение има развиваща стойност за интелектуалната възраст, като по този начин дава възможност тя да изпреварва календарната. Това води до развитие на познавателните процеси, спомага за качествено усвояване на учебния материал, развива мотивацията за учене, заради самия процес, изгражда знаещи, можещи и уверени в себе си личности. Предвидени са виртуални онлайн – тестове и изработка на детска виртуална книжка. Предлаганата дейност поставя децата в центъра на обучението. Процесът на обучение се планира и организира съобразно активността на обучаващите се. Създават се условия за ефективно възприемане на темата на заниманията, насърчават се самостоятелната работа и работата в екип, изграждат се умения за самооценка и самокорекция сред обучаващите се, улеснява се получаването на своевременна обратна връзка от страна на учителите.
 • Творческо развитие чрез изкуство. /Дейност от Насоките за кандидатстване: Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него/.: Цел: Стимулиране и развитие на творческите заложби на децата в мултикултурна среда. Дейността предполага създаване на предпоставки чрез изкуството децата да развият своя творчески потенциал и да създадат устойчиви социални контакти. Дейността развива творческото мислене и умения на децата, разгръща творческия потенциал и талант на подрастващите; формира отношение към изкуството и културата Клуб "Палитра". Използването на художествени средства и материали за себеизразяване и себеосъзнаване, в присъствието на ръководител - специалист, помага на децата да постигнат промяна и развитие в личностен план, създава условия за свързване на естетическия им вкус и социалната им компетентност. Дейността развива цветоусещането и фантазията на децата. Има арт терапевтично въздействие, спомага за естетизиране на личността. Дейностите в Клуба стимулират активността на децата за подобряване интериора в детската градина и в собствения дом и стимулират изграждане на критерии за оценка. Клуб „Палитра“ - творческа работилница за приложно и художествено творчество за усвояване: рисуване на яйца, изработка на мартеници, сурвачки, плъст, шевици, гайтани, кукли, украси за глава и плетене на плитки, кукерски маски и плашила, тъкане на малък стан и др. В рамките на клуба ще бъде изложена продукцията на децата в няколко последователни изложби: “Коледни картички и сурвачки”; “Мартеници”; “Великденски яйца”; “Рисунки”; “Макети”; “Гиздава премяна” - Рисунки на български национални носии, на изработени български шевици, гайтани плъст и кукли. Ще бъдат проведени и конкурси между децата за: “Писано яйце” – великденски яйца “, Ой, Коледо” за коледни картички и сурвачки, “Баба Марта” за мартеници. Кулинарен клуб „Тайните на бабината кухня”. Кулинарните познания осигуряват на децата максимална самостоятелност при работа в кухнята. Чрез началното обучение по готварство се усвояват лесно изпълними рецепти за приготвяне на основни видове ястия от кухнята на различните народи. Заниманията в клуба дават възможност на децата сами да пазаруват необходимите продукти, да познават добре мерните единици. Клубът ще предостави възможност на децата да се запознаят от близо както с привлекателните, така и с трудоемките страни на професията „Готвач“, което спомага за формиране на представа за бъдеща трудова реализация-първоначален интерес към тази професията. Дейността ще бъде проведена с активното участие на децата, техните родители и учители. Клубът цели придобиване на допълнителни познания за кулинарните техники и технологии, както и възможностите за насочване на децата към допълнителна професионална квалификация в областта на готварството. Основните дейности, които ще се извършват в кулинарния клуб в рамките на проекта ще бъдат фокусирани към провеждане на следните занятия за изучаване основите на готварството: - Готварски техники и умения – основни познания за начинаещия – видове продукти, видове техники за приготвянето им; - Видове национални кухни – изучаване и приготвяне на ястия от най-популярните чужди национални кухни у нас като Италианската, Китайската и Турската кухни и др.; - Богатството на подправките – изучаване на видовете подправки, тяхното значение за вкусът и видът на приготвените ястия и как да си ги произведем сами; - Подреждане на масата – изучаване на различните видове аранжировки; - Изучаване на различни автентични рецепти и приготвяне на традиционни български ястия и специалитети; - Събиране на стари, семейни, готварски рецепти, които освен, че ще бъдат приготвяни и опитвани, ще бъдат включени в специален Кулинарен справочник „Бабините тайни в кухнята“, който клубът ще издаде като брошюра; - Провеждане на кулинарни изложби; - Провеждане на конкурс - състезание „Най-атрактивно приготвено ястие по рецепта от Бабината кухня” - Изработване на грамоти за участниците – формат А4 на тема: „Познавач на Бабината кухня”, а на отличилите се - сертификат „Баш Кулинарния Майстор на Баба”.
 • Творческо развитие чрез музика. /Дейност от Насоките за кандидатстване: Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него/.: Цел: Стимулиране и развитие на музикалните заложби на децата и създаване на подходяща привлекателна среда, която да мотивира децата към творчество. Предлаганата дейност дава възможности за създаване на творчески и социални контакти, за запознаване на децата с традициите и културата на различните етноси в областта на музикалното изкуство. Дейността развива творческото мислене и умения на децата, разгръща таланта на подрастващите; създава и развива певчески навици, определя точното стилово направление, вярната интерпретация. Дейността създава начална двигателна култура, усет към красивото и любов към танца; формира колективни певчески, танцови и други артистични взаимоотношения, сценично присъствие и публична изява, умения за изразяване, говорни техники и много други. Клуб “Пей и танцувай с нас”. Създаването на този клуб е резултат от вдъхновението на децата към нещо красиво, социално-значимо и общополезно. Желанието на децата да пеят и танцуват ще спомогне да се възпита у тях дисциплина, ред и точност, както и за утвърждаване на духовните ценности чрез езика на тялото. Под звуците на любимите хитове децата ще усвояват движения от различни характерни танци, ще развиват комплексно музикалната си култура: модерен танц; етнотанц; танци, изградени на основата на модерния фолклорен танц. Леко и неусетно под формата на игра, децата ще развиват находчивост, фантазия, бързина, логическо мислене, музикални способности, чувство за колективизъм и взаимопомощ. По този начин децата ще задълбочат своите интереси в музикалното и развлекателно изкуство, което ще поощри и тяхната професионална ориентация към предпочитана личностна изява. От друга страна, чрез изкуството, музиката, песните и танците ще се разкрие многообразието и същевременно ще се съхрани културната идентичност на всеки етнос и ще се възпита у подрастващите чувство на толерантност към различието и и уважение към различните способности на етносите. 1. Фолклорно студио „Дъга“ Идеята е децата да възприемат танца, като начин да бъдат развити и утвърждавани духовните ценности, хармонията между красотата и изразителността на движенията, езика на тялото и душевното богатство, интересите и морала. След като бъдат направени първите стъпки в овладяването на основните популярни хора и ръченици, представителите от различните етноси ще споделят своя опит и покажат характерни танци. Съвместно с обучавани и обучители ще се издирят и систематизират най-характерните за различните етноси музика, танци и обичаи. Предвижда се също така запознаване с историята, развитието на танците и видовете им. Наученото в групите ще бъде демонстрирано в традиционните празници и тържества на детските градини. В рамките на тази дейност при разучаването на танцовия фолклор на етносите, преподавателите ще използват основните методи на обучение: - При разучаване на основни положения и движения на ръцете, краката и тялото - фронтален метод . - За усвояването на танцови елементи и движения -групов метод. - За усъвършенстване на заучените танци - игровия метод. 2. Вокално студио „Скачащи ноти”. Студиото ще привлече и ще стимулира най-вече деца с дарби в песенното, музикалното и словесното изкуство. Участниците ще се запознаят с творчеството на местни и световни композитори, изпълнители и музиканти, както и различни стилове музика. Акцент в работата ще бъде поставен върху разучаването на словесни тактове, логическо ударение и паузи, темпо, ритъм и интонация; формирането на хорово-певчески навици. Ще бъде създадена и секция караоке, в която децата ще имат възможност да разучават и изпълняват любими песни. Творчеството в студиото ще подпомогне разработената вокална учебна програма със следните стъпки: - Да се подберат деца с музикални данни чрез прослушване; - Да се изберат, аранжират и разучат подходящи детски песни; - Да се отработи мизансцен за представянето на песните; - Да се направят самостоятелни изяви на вокалната група;
 • Физическо развитие чрез спортно-развлекателни дейности /Дейност от Насоките за кандидатстване: Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него/.: Целта на тази дейност е да подпомага духовното, физическо и социално развитие на децата, здравословния начин на живот. Дейността предвижда изграждане на мотивация у децата за системно практикуване на физически упражнения и спорт с цел подобряване на тяхното физическо състояние и култура и съхраняване на здравето като механизъм за балансирано личностно развитие и за изграждане на чувство за отговорност, както и умения за работа в екип. Предлаганите мерки се явяват и превенция срещу негативните явления в обществото чрез ангажиране на подрастващите в предпочитани от тях спортни занимания. Дейността ще приобщи децата в една трайна общност, която изгражда навици за добро физическо и здравословно състояние. Двигателната активност на подрастващите е важен приоритет в учебно-възпитателния процес. В свободното време обаче тя се характеризира със занемаряване или протича стихийно. Предлаганите фитнес и спортни занимания имат претенцията да се превърнат в превенция срещу агресията у подрастващите и стреса в забързаното ни ежедневие. Целта на предлаганите фитнес упражнения е да се постигне комплексно развитие на двигателните им способности и да се усъвършенстват качествата: бързина, сила, издръжливост. Те ще са определяща предпоставка за здравето на децата. Игрите на открито ще укрепят имунната им система. Успоредно с това ще се възпитават нравствени и волеви качества.Формирането на отбори, които да се конкурират, ще кали спортния дух и ще ги направи по-дисциплинирани. Спортните дейности повишават здравословния тонус на подрастващите и се превръщат в естествен имуностимулатор за други сфери на реализация.
 • Работа със семействата на децата /Дейности от Насоките за кандидатстване:Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна закрила/: Екипът по проекта съвместно с представители на район "Витоша" - Софийска община ще организира мотивационни срещи с родителите на децата от учебните заведения. На тези срещи ще бъдат поканени да участват като лектори психолог и педагог, които да разяснят на достъпен език съвременните тенденции в образованието и ползите от учене през целия живот. Социалният педагог ще има активно участие и в индивидуално-корекционната работа с децата от целевата група. Той ще работи по посока изграждане на толерантност, стимулиране на общуването, промяна на нагласите; работи за интеркултурното образование и дейности срещу дискриминация. Социологът активно ще подпомага дейността на ръководителите на клубовете; ще работи съвместно с психолога при интегрирането извън общността на децата от целевата група. Педагогът ще подпомага ръководителя и администраторите на настоящия проект при организирането и провеждането на състезания, викторини, съвместни изяви на децата. Психологът ще провежда обучителни програми със семействата на децата от целевата група както и различни тренинги с родителите на децата с цел изграждане на групи за взаимопомощ / ко-терапия /; ще консултира децата от целевата група, техните родители и ръководителите на клубове при избора на занимания в групите; ще участва в изработването на индивидуални корекционно-възпитателни програми за развитие; ще извършва мотивационно обучение на децата от етническите малцинства за формиране на правилно отношение към институциите и училището; ще предлага алтернативни методи за работа с деца с хиперактивно поведение от целевата група.
 • Дейности по информиране и публичност: Информирането представлява съществен компонент в организационно-управленската структура, каквато е ЧДГ „Патета “. Организацията и управлението на проекта е и информационен процес. Отразява обективно протичащите процеси при реализирането на проектното предложение. Осъществява се връзката и взаимодействието между клубовете по интереси, между децата и учителите, между детската градина и обществеността. Информацията разкрива закономерностите на развитие и осъществяване на проектните дейности. Създават се условия за регулиране на възможни проблемни ситуации. Правят се изводи за ефективността и ефикасността на заложените дейности. Информацията за работата по проекта идентифицира облика на кандидата и партньорите на проекта. Процесът на информиране е насочен в две посоки: към училищната общност и към обществеността в града и региона. Популяризирането на провежданите проектни дейности цели запознаването им с възможностите, които предоставя ЧДГ „Патета“ заедно с нейните партньори чрез Оперативната програма „НОИР” и съответствие с нейните цели и задачи. Необходимостта от информиране и публичност на проектното предложение, свързваме с това: - да направим публични дейностите по проекта; - да покажем ефективността и ефикасността на провежданите дейности; - да ангажираме общественото мнение; - да стимулираме децата от етническите малцинства и маргинализираните групи.
 • Дейности за организация и управление на проекта: Целта на дейността е да се създаде един сплотен и работещ екип, който да е гарант за качественото и прецизно изпълнение на проекта. Екипът на проекта включва един Ръководител екип, двама Администратори на проекта и един Счетоводител. Основните функции на Ръководителя са: - Да организира на стартираща среща на екипа по проекта за детайлизиране и уточняване на графика и общата стратегия за изпълнение на проектните дейности; - Да сключва договори за нуждите на проекта; - Да разпределя и координира задачите между членовете на екипа и да определя механизъм за ефективна комуникация с всички заинтересовани страни; - Да организира и провежда ежемесечни срещи с партньорите по проекта; - Да разработи и приложи правила за вътрешен ред и контрол в работата на екипа по проекта; - Да управлява ефективно и качествено изпълнението на проекта, да организира отчитането на резултатите на всяко тримесечие. Основните функции на Администратор проект 1 са: - Да изготвя и контролира спазването на разработените учебни програми и графиците на проектните дейности; - Да провежда и ежемесечни срещи с изпълнителите на дейности; осъществява контрол и наблюдение на тяхната работа; - Да ръководи мониторинговата дейност; - Да обобщава информацията и участва в изготвянето на отчетите. - Да поддържа и отговаря за проектното досие. Основните функции на Администратор проект 2 са: - Да поддържа връзки и комуникация с партньорите; - Да организира и координира дейностите по осигуряване на информиране и публичност; - Да отговаря за материалното и ресурсно обезпечаване на проектните дейности; - Да оформя технически материалите по проекта; - Да подпомага координационно-управленската и мониторинговата дейност; - Да поддържа връзка с родителите на децата. Основните функции Счетоводителя са: - Да извършва бюджетното управление на проекта; - Да подпомага формирането на бюджета; - Да следи за обезпечаване на целесъобразността на операциите; - Да изготвя финансовата отчетната документация.

Индикатори

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 77.00
Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 84.00, Достигната стойност: 80.70
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 84.00

Финансова информация

144 064.00 BGN
144 064.00 BGN
141 930.37 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 21 609.60 0.00 122 454.40 144 064.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 21 609.60 0.00 122 454.40 144 064.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Оигуряване на информиране и публичност, Стойност: 2 083.34
 • Обособена позиция 1: Отпечатване на прессъобщения в средствата за масова информация - 2 броя.
 • Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на пресконференции – 2 броя
 • Обособена позиция 3: Дизайн и отпечатване на брошури; Дизайн и отпечатване на листовки; Дизайн и отпечатване на плакати; Изработка и отпечатване на стикери
Предмет на предвидената процедура: Доставка на спортни пособия, Стойност: 3 285.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на спортни пособия
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи , Стойност: 3 020.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи
Предмет на предвидената процедура: Доставка на учебна литература, дидактически материали, учебни пособия и помагала , Стойност: 6 850.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на учебна литература, дидактически материали, учебни пособия и помагала
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване и обзавеждане, Стойност: 21 600.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване и обзавеждане
 • Обособена позиция 2: Доставка на оборудване и обзавеждане
 • Обособена позиция 3: Доставка на оборудване и обзавеждане
 • Обособена позиция 4: Доставка на оборудване и обзавеждане
 • Обособена позиция 5: Доставка на оборудване и обзавеждане

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.