English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0663-C01
Mерки за повишаване на енергийната ефективност в базата за преработка на отпадъци на „ДАРКОМЕТ” ООД
130752287 ДАРКОМЕТ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
15.08.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Пирдоп, гр.Пирдоп

Описание

Проектът е насочен към изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в базата за преработка на неорганични отпадъци на „ДАРКОМЕТ” ООД в гр. Пирдоп. Дейностите по проекта включват извършването на инвестиция в ново оборудване - линия за производство на пелети, чрез която компанията планира да преработва (като част от основната си дейност по преработка на отпадъци) отпадъци от обработен дървен материал. Материала включва отпадъци от опаковачни боксове от доставени машини в големите добивни и преработвателни предприятия в района, дървени части от подменена стара дограма и др. материали, които представляват отпадъци от вече обработван дървен материал, генериран от индустрията и бита. Към момента в предприятието не съществува подобно производствено оборудване. Отпадъчния дървен материал се обработва с помощта на спомагателно оборудване и много ръчен труд, което е неефективно, енергоемко и нерентабилно.
В съответствие с препоръките от извършеното обследване за енергийна ефективност, за намаляване консумацията на ел. енергия и съкращаване на производствените разходи се предвиждат за изпълнение 2 мерки, които ще се реализират в производствената база на ДАРКОМЕТ ООД, находяща се в гр Пирдоп: 
- Мярка 1: Въвеждане в експлоатация на полу-автоматична пелетираща инсталация; 
- Мярка 2: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
Пряк резултат от реализираните дейности по проекта ще бъде редуциране обема на разходената енергия за производствени нужди с 90140 kWh/год. и постигнат фактор на енергийни спестявания (ESR) 73.95%.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”): Дейността е изпълнена преди подаване на проектното предложение пред Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. Съгласно Условията за кандидатстване “за да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване)”. С изпълнението на тази дейност, посоченото изискване е спазено. Обследването за енергийна ефективност на базата на „ДАРКОМЕТ” ООД е извършено от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Енергийният одит извежда препоръки (мерки) за повишаване на енергийната ефективност, които да се реализират в обекта на фирма "ДАРКОМЕТ" ООД - база за преработка на отпадъци, находяща се в гр. Пирдоп. Обследването е извършено въз основа на информацията за енергийното потребление на предприятието за предходния тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени от одиторския екип в хода на провеждане на одита. Контролът относно качеството на изготвения енергиен одит е извършен от страна на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), за което е получено Становище за съответствие на енергийния одит (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на одита.
 • Въвеждане в експлоатация на полу-автоматична пелетираща инсталация в изпълнение на Мярка 1 от извършения енергиен одит : За производствени цели в базата за преработка на отпадъци на „ДАРКОМЕТ” ООД се потребява само електроенергия. Консумацията й през периода (2013-2015г.), обхванат за целите на провеждане на обследването за енергийна ефективност е в зависимост от вида обработваната продукция. Анализът на дейността на компанията показва, че през последните 3 години е налице тенденция дървените отпадъци, генерирани от производствените предприятия и бита да се увеличават в сравнение с металните и другите неметални отпадъци, обработвани от компанията. Дружеството има дългосрочни договори за обработване на отпадъка от дейността на множество големи преработватели фирми в региона. Към момента в базата на Даркомет ООД се намират огромни количества дървен материал, за преработването на който са необходими двойно повече персонал и специализирано оборудване – за да не загуби материала качествата си. Отпадъка се преработва като от всяко парче се отделят метални и други (стъклени) части – ръчно с индивидуални инструменти, след което се натрошава/насича за последваща преработка. Процеса е бавен и трудоемък. В базата на дружеството – на открито - често заседяват огромни количества дървесен отпадък, който поради неблагоприятните условия на съхранение променя своите качества и губи възможност за последваща преработка за използване, например в бита. Плановете на дружеството за последващо развитие на това направление в дейността са свързани с оползотворяване на големите количества дървесен отпадък от индустрията и бита. Даркомет ООД възнамерява да преработва генерираният дървен отпадък в краен продукт - пелети от дървесни отпадъци, които ще бъдат предназначени за отопление на битови и индустриални сгради. Задача на проведеното обследване за енергийна ефективност е да изведе конкретни препоръки за минимизиране консумацията на ел. енергия, необходима за осигуряване на тази нова за компанията дейност. Тъй като към настоящия момент в предприятието не съществува производствено оборудване с подобно предназначение, то извършеният анализ се основава на изчисляването на базовия разход на енергия, който би се реализирал от алтернативна производствена инсталация за дървени пелети, предлагана на пазара. Разгледаното за целите на енергийния одит алтернативно съоръжение включва всички необходими компоненти, които ще заместят извършвания от служителите на базата ръчен труд. Инсталацията е полу-автоматична със съответните отвеждащи и транспортни ленти. Минималната средна производителност на инсталацията за производство на дървени пелети е 250 кг/час като. Капацитетът на оборудването е съобразен с капацитетът на базата за приемане и съхранение на този вид дървесен отпадък. За целите на енергийния одит анализът на разходите за енергия след въвеждане в експлоатация на оборудването е извършен на базата на годишния обем на дървения отпадък през избраната за представителна 2015 год. Съответно годишната консумация на ел.енергия при работа на това съоръжение е изчислена на 117 750 kWh/год. За постигането на оптимално енергийно потребление в рамките на Мярка 1 е изведена препоръка за внедряването на нова инсталация за производство на пелети от дървените суровини в базата за преработка на отпадъци с характеристики: Обща инсталирана мощност: 97,70 kW; Капацитет: 250 кг/час. Инсталацията ще се състои от сушилна секция за материал с влажност 40-50%, смилаща секция с дробилка и магнитен метален сепаратор, пелетираща секция с дозиращ шнек, рафинираща мелница, магнитен метален сепаратор, преса за пелети с мощност 30 kW и полу-автоматична опаковъчна машина. Инсталацията е планирана като полу-автоматизирана, снабдена с необходимите отвеждащи и транспортни ленти. Годишната консумация на ел. енергия от инсталацията с посочените характеристики ще бъде 30 677.80 kWh/год. Изпълнението на дейността ще осигури средногодишно спестяване на енергия – 87 072,20 kWh/год. и фактор на енергийни спестявания – 73,95 %.
 • Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в изпълнение на Мярка 2 от извършения енергиен одит: Към настоящия момент в базата на предприятието не са налични средства или функционираща система за измерване на енергийните и материални потоци. Събирането на информация за потреблението на енергия се извършва единствено съобразно ежемесечните фактури за разходите на дружеството за енергопотребление. По тази причина анализ на потреблението на електрическа енергия на практика не се извършва, доколкото не се извършва и отчитане на енергията по произведени продукти и по технологични процеси, като не е налично и контролно измерване на електроенергията по цехове. Съответно информация за количеството и качеството на произведената продукция се събира и анализира от Управителя на месечна база. Съобразно обема на поръчките се определят материалните потоци, а след изпълнение на поръчките се проследява качеството на изпълнение, количеството вложени материали и съответно разходите за тях. В производствената база се използва оборудване, което не е снабдено с електроенен контрол и често се налага то да остава в работен режим по време на изпълнение на ръчните операции, което увеличава енергийните разходи на компанията. Намаляването на тези разходи към момента зависи изцяло от човешкия фактор, т.е. енергоспестяване се търси посредством поведенченски мерки, които не подлежат на постоянен контрол. С оглед осигуряването на текущ енергиен мониторинг и намаляване потреблението на ел. енергия на базата на регулярен анализ на количествата, необходими за осигуряване на нормалния работен процес, Мярка 2 от извършеното обследване за енергийна ефективност извежда като препоръка в базата за преработка на отпадъци на компанията да бъде въведена автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ). Препоръчаната СМЕ ще представлява електронна система, която ще записва потреблението на електроенергия за основните технологични процеси и системи в предприятието, като ще позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление. Системата ще осигури предаването и получаването на данни посредством форма на електронна комуникация. Предвижда се монтиране на прибори за измерване на консумираната електрическа енергия на новото за компанията оборудване (доставено в рамките на предходната дейност), монтиране на хaрдуер, който ще събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработка на информацията. Информацията от измервателните устройства ще се събира и обработва автоматично. На база анализа на натрупаната информация за съответните периоди (ден, седмица, месец, година) ще бъде възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и на производствените процеси. Експертните оценки извършени в хода на проведения енергиен одит показват, че след въвеждане на СМЕ ще бъдат постигнати до 10% енергийни спестявания. Системата ще обхваща всички консуматори на електроенергия по цехове в производствената база, включително и новата пелетизираща машина, която ще бъде доставена в изпълнение на Мярка 1 от одита и Дейност 2 на проекта, описана по-горе. При така дефинираните граници на СМЕ, енергийните спестявания от тази мярка ще допълват ефекта от Мярка 1, като те са изчислени въз основа на прогнозния процент спестявания от системата (ESR за мярката) от сумарното количество енергия на обхванатите консуматори след прилагането на мярката.
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Въвеждането и сертифицирането на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 цели компанията да въведе и приложи единна политика в областта на енергийното потребление и използването на енергия за осигуряване на основната си дейност. С въвеждането и сертифицирането на системата в рамките на тази дейност ще се въведат правила и процедури в областта на енергийното потребление, като неговото управление ще се базира на обективно получени данни и анализи. Прилагането на изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 ще осигури на компанията единни правила за извършването на текущи прегледи на състоянието с цел постигане на последващо усъвършенстване на енергийното управление. Международният стандарт ISO 50001 задава специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерването, документирането и докладването, планирането и закупуването на оборудване, осигуряването на необходимите човешки ресурси и пр. фактори, които оказват въздействие върху енергийното потребление. Стандартът се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики и могат да бъдат наблюдавани и повлиявани от дружеството. Въвеждането на системата в дейността на компанията ще позволи прилагането за първи път на утвърдени процедури за събиране, обработка и анализ на данните за минало, настоящо и бъдещо потребление на енергия, както и за изготвянето на енергиен мониторингов план. Съответно анализът на актуалните и планираните данни ще послужи за целите на вземането на информирани решения относно действията, които следва да бъдат предприемани с оглед подобряване на енергийното управление и намаляване на енергийната интензивност на дейността. Сертифицирането на системата за енергиен мениджмънт ще се извърши от външна организация на внедряващата организация. Предимствата, които ще осигури въвеждането и сертифицирането на стандарта: - подобряване на енергийния баланс, увеличаване на ефективността и конкурентните предимства благодарение на оптимизираните разходи за енергия; - повишаване на ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; - засилване на социалната отговорност и ангажимента на компанията към намаляване на енергийния отпечатък на дейността; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин увеличаване на екологосъобразността на производствения процес на дружеството.
 • Дейности за публичност и визуализация на проекта: В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на всички мерки за публичност и визуализация на проекта съгласно „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. За целта в рамките на настоящата дейност се предвижда: - Публикуване на интернет страницата на компанията (www.darkomet-bg.com) на информация за изпълнявания проект, в т.ч. основна цел, дейности по проекта, постигнати резултати, обща стойност на получената подкрепа по линия на Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. На интернет страницата на компанията ще бъде обявявана и всяка информация, свързана с провеждането на процедурите за избор на изпълнители по проекта с цел осигуряването на публичност и прозрачност на дейностите, изпълнявани по проекта. - Изработване и поставяне на 1 брой информационна табела, както и на информационни стикери, които ще бъдат поставени на закупеното по проекта оборудване в изпълнение на мерките, препоръчани от извършеното обследване за енергийна ефективност. Всички документи, изготвени във връзка с изпълнението на проекта ще съдържат информация, указваща приноса на ОПИК 2014 – 2020 за изпълнението му и ще отговарят на изискванията съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Партньори

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 90.14, Достигната стойност: 90.14
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 71.31, Достигната стойност: 71.31
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 102.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

494 437.41 BGN
352 966.19 BGN
347 464.68 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 300 021.26 52 944.93 141 471.22 494 437.41
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 300 021.26 52 944.93 141 471.22 494 437.41

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за нуждите на проекта: Доставка на полу-автоматична пелетираща инсталация в изпълнение на Мярка 1 от извършения енергиен одит, Стойност: 456 637.41
 • Обособена позиция 1: Доставка на полу-автоматична пелетираща инсталация
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в изпълнение на Мярка 2 от извършения енергиен одит, Стойност: 3 500.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за дейности за публичност и визуализация на проекта, Стойност: 300.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на мерки за дейности за публичност и визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит за нуждите на проекта, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит за нуждите на проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.