English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-4.001-0009-C02
Функциониране на Областен информационен център - Перник
000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК
ЕСФ ==> Добро управление
23.02.2016
13.12.2015
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

През изминалия програмен период 2007 - 2013 Община - Перник, реализира проект „Изграждане и функциониране на ОИЦ – Перник. В резултат на работата на центъра бяха увеличени интереса и ангажираността на потенциалните бенефициенти към възможностите, които СКФ предоставяха. Бе повишен и броя на успешно реализирани проекти и усвоени средства по ОП в Област Перник. В периода 2007 - 2013 г. ОИЦ-Перник като част от мрежата 28-те информационни центрове предоставяше информация за възможностите за финансиране по програмите, съфинансирани от СКФ на ЕС. 
В периода 2015 - 2023 г. мрежата ще предоставя информация и ще популяризира ЕСИФ. През изминалия програмен период беше идентифицирана и нуждата на потенциалните бенефициенти и граждани от областта от своевременна надеждна и коректна информация относно средствата, отпускани от ЕСИФ, за начина и контрола, по който тези средства се отпускат, използват и изразходват. С настоящето проектно предложение Община Перник, би искала да надгради постигнатото по Проект „Изграждане и функциониране на ОИЦ – Перник”. 
По проекта се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности: 1. Обезпечаване функционирането на ОИЦ - Перник; 2. Извършване на текущ ремонт на ОИЦ; 3. Осигуряване на обзавеждане и/или оборудване за нуждите на ОИЦ; 4. Разработване и/или разпространение на информационни материали (печатни, аудио-визуални и електронни); 5. Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития (информационни събития, семинари, обучения, конференции, изложения, срещи и др.) и работа с медии; 6. Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проекта; 7. Дейности, свързани с организация и управление на проекта, с изпълнението на които ще бъде постигнато и изпълнението на главната цел на процедурата, НКС, и на СП - да бъде надградена и познаваемостта и информираността за европейските фондове и програми и да бъде повишена прозрачността при изпълнение и управление на програмите финансирани от ЕСИФ.
Дейности
 • Обезпечаване функционирането на ОИЦ - Перник: Към Дейност 1 - Обезпечаване функционирането на ОИЦ - Перник се има предвид: осигуряване на възнагражденията на 3 бр. служителите в ОИЦ; поддръжка на офиса - ел. енергия, вода, отопление, СОТ, почистване, телефон, факс, интернет, абонамент за печатни издания, куриерски и пощенски услуги и др.; осигуряване на материали и консумативи, необходими за обезпечаване работата на служителите в ОИЦ; гаранционна и извънгаранционна поддръжка на закупеното/използваното по проекта оборудване и обзавеждане, поддръжка на помещението, в което е ситуиран ОИЦ;
 • Извършване на текущ ремонт на ОИЦ;: Извършването на текущ ремонт на помещението на ОИЦ е наложително с оглед четиригодишната му експлоатация по проект„Израждане и функциониране на областен информационен център гр. Перник”, финансиран от ОПТП 2007-2013 . Офисът на ОИЦ - Перник е предназначен за посещение на всички заинтересовани физически и юридически лица, поради което е съобразен със специалните потребности на хора в неравностойно положение. Разположен е на приземен етаж. Оборудван е с рампа за инвалиди. Входната и интериорните врати са съобразени със изисквания за инвалидни колички. В продължение на четири години функционирането на офиса, експертите на ОИЦ - Перник са извършвали ежедневните си задължения, посрещали са посетители и са организирали десетки информационни срещи. Всичко това е довело до нарушаване на латексовото покритие на стените и амортизация на плоскости на окачен таван. Това води до необходимост от осъществяване на текущ ремонт с цел освежаване на помещението, в което и занапред ще бъдат посрещани посетители. Предвид спецификата на работа офисът на ОИЦ е на разположение на граждани, неправителствени организации, представители на бизнеса и общински и държавни администрации. Доброто състояние - интериорно и екстериорно, е предпоставка за комфорт не само на служителите, но и на посетителите. Текущият ремонт няма да засегне конструктивни елементи на сградата и ще се ограничи до изкърпване и пребоядисване на стените и таваните на помещението.
 • Осигуряване на обзавеждане и/или оборудване за нуждите на ОИЦ: През м. януари 2015 г. помещенията на ОИЦ - Перник са наводнени от неправилно стопанисване на помещение, частна собственост от горен етаж. В резултат, на което освен нарушение на целостта на помещенията има повреди на обзавеждането на офиса. Работните бюра, които се ползват от служителите на Центъра са наводнени, след което ПДЧ материала е деформиран. Работните столове и част от посетителските столове също са наводнени, поради което текстилната им част е повредена. Това налага подмяната им с новозакупени работни и посетителски столове. Два от три броя работни лаптопи, които ползват служителите на Центъра и които са предоставени за нуждите на офиса от ЦИКО, ситуиран в АМС, също са компроментирани. Бяха изпратени към фирмата за гаранционна поддръжка, която е изпратила от своя страна становище към ЦИКО. Към момента служителите на ОИЦ - Перник работят на мултитъч устройства за изпълняване на ежедневните си служебни задължения. Предвид недостига на техника и спецификата на работа на служителите от ОИЦ, изнесените офиси и информационни срещи извън офиса на центъра, е необходимо е закупуването на 2 бр. преносими компютри (лаптопи) и 1 бр. настолен компютър. За доказателство представяме: Писмо до ЦИКО относно повредена компютърна техника в следствие на настъпило наводнение в помещенията на ОИЦ Перник - 2 броя преносими компютри – марка Fujitsu LIFEBOOK E752, серийни номера DSC N003688 и DSC N003651 , собственост на Администрацията на Министерски съвет. Въпросната техника е в гаранционен срок; Копие на Сервизна поръчка №441от 21.2015 г.; Становище на фирмата за гаранционна поддръжка на закупената от МС техника. Третият лаптоп също е компрометиран, който създава сериозни проблеми на служителите на центъра, но не е изпращан за ремонт. На негово място е необходимо да се закупи 1 бр. настолен компютър. За нуждите на ОИЦ - Перник от ЦИКО е предоставено 1 бр. мултифункционално устройство. Належащо е закупуването на 1 бр. лазерен монохромен принтер с по-ниски консумативни разходи, който би обезпечил нормалното функциониране на дейността на офиса. Предвижда се да бъдат подсигурени средства за извънгаранционна поддръжка на закупената по проекта техника и оборудване.
 • Разработване и/или разпространение на информационни материали (печатни, аудио-визуални и електронни): Дейността "Разработване и/или разпространение на информационни материали (печатни, аудио-визуални и електронни)" включва: (1) информационни материали: - 3 вид брошура, по една за трите години - общо 3000 бр. - 2 вида информационни листовки за трите години - общо 2000 бр. ; - 1 бр. информационна табела; - 1 бр. преносим банер; (2) Рекламни материали: - 2000 бр. хартиени папки; - 2000 бр. химикалки; - др. рекламни материали до изчерпване на предвидения финансов ресурс. (3) Брандиране на помещението на ОИЦ - Перник: - Брандиране на врати – около 13,00 кв.м. /5 бр. интериорни врати и 1 бр. входна врата на офиса на ОИЦ;
 • Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития (информационни събития, семинари, обучения, конференции, изложения, срещи и др. п.) и работа с медии.: За периода на изпълнение на проекта (37 мецеса) се планува Областният информационен център - Перник да проведе следните събития: - 36 регулярни информационни срещи за информиране на потенциални бенефициенти от всички шест общински центъра или по-големи населени места в различните общини на Област Перник. Всяка година ОИЦ ще организира по 2 регулярни информационни срещи в шестте общини на областта (12 срещи годишно); - 18 срещи (6 срещи годишно), във всички шест общински центъра или по-големи населени места в различните общини на Област Перник, свързани с провеждането на Национални инциативи на мрежата; - 6 срещи за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии. Всички предвидени информационни срещи са свързани с ресурс за осигуряване на зала с мултимедия, екран, лектори, кетъринг и транспорт. На участниците в срещите се предвижда предоставяне на информационни материали (презентации, обект на конкретната информационна среща; информационни брошури и дипляни, издадени от управляващи органи на програми, финансирани от ЕСИФ и/или информационни брошури и дипляни с актуална информация за отворени процедури и/или изпълнение на оперативни програми, разработени по проекта и/или др.) и рекламни материали (папки; химикалки и др. разработени по проекта) На всички информационни събития извън областния град се предвижда командировdнето на двама служители на центъра, като един експерт от екипа на ОИЦ - Перник ще обезпечи функционирането на офиса за потенциални посетители. С цел повишаване на компетентността на служителите на ОИЦ - Перник е предвидено участие в информационни дни на управляващи органи на програми, финансирани от ЕСИФ, семинари и конференции, организирани от други областни информационни центрове и др., като всеки един от експертите ще може да вземе участие до 10 пъти годишно. За целта са предвидени командировъчни разходи за дневни, квартирни (при необходимост) и пътни в размер на максимум 90 бр. за времетраенето на проекта (37 мецеса).
 • Публичност и визуализация на проекта.: За дейност публичност и визуализация се предвижда: Публикуване на 6 бр. прессъобщения в местен регионален ежедневник, от които 1 бр. за стартиране на проекта, 4 бр. за напредък на проекта и 1 бр. заключително прессъобщение. В началото на изпълнение на проекта се предвижда 1 бр. пресконференция, на която да се оповести на представителите на регионалните медии за стартирането на проектните дейности. В края на проекта е предвидена заключителна пресконференция, на която да се направи отчет пред представители на регионалните медиите за извършението дейности по проекта и постигнатите резултати. Целта е да се популяризира изпълнението и резултатите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и ще се изпълняват спазвайки Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Индикатори

Брой консултации, предоставени по телефон, електронна поща или на място в областните информационни центрове, Целева стойност: 740.00, Достигната стойност: 875.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 6.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 42.00, Достигната стойност: 42.00

Финансова информация

314 996.00 BGN
314 996.00 BGN
260 242.26 BGN
85.00 %
 • [1] Информиране и комуникация
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 47 249.40 0.00 267 746.60 314 996.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 47 249.40 0.00 267 746.60 314 996.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на публични информационни събития (информационни събития, семинари, обучения, конференции, изложения, срещи и др. п.) и работа с медии., Стойност: 27 000.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на информационни събития -Позиция 1: Организиране и провеждане на публични информационни събития в шест общини на Област Перник.Позиция 2: Организиране и провеждане на публични информационни събития за проактивна работа с медиите
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Областен информационен център – Перник, Стойност: 4 755.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Областен информационен център – Перник
Предмет на предвидената процедура: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи след предварителна заявка,, Стойност: 16 666.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи след предварителна заявка, във връзка с реализирането на проект„Функциониране на Областен информационен център - Перник”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0009-C01,съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление”,процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центрове“
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на интернет базирани услуги, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на интернет базирани услуга за нуждите на Областен информационен център Перник
Предмет на предвидената процедура: Абонаментно обслужване на инсталирана ИКТ /информационна компютърна техника/ и копирна техника , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Абонаментно обслужване на инсталирана ИКТ /информационна компютърна техника/ и копирна техника
Предмет на предвидената процедура: Извършване на транспортни услуги, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на транспортни услуги
Предмет на предвидената процедура: Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на имуществото, съхранявано в обект - Областен информационен център – Перник
Предмет на предвидената процедура: Визуализация и публичност на проект , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация и публичност на проекта
Предмет на предвидената процедура: Брандиране на врати, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Брандиране на врати
Предмет на предвидената процедура: Телефонни услуги, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Телефонни услуги
Предмет на предвидената процедура: Изработка на информационни печатни материали, брошури и рекламни материали., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на информационни печатни материали, брошури и рекламни материали.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на текущи ремонтни дейности на Областен информационен център – Перник , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на текущи ремонтни дейности на Областен информационен център – Перник
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на годишни национални инициативи на мрежата от 27 информационни центрове в област Перник , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на годишни национални инициативи на мрежата от 27 информационни центрове в област Перник
Предмет на предвидената процедура: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Перник" по 3 обособени позиции. Обособена позиция 3 "Застраховка на оборудване", Стойност: 500.00
 • Обособена позиция 1: "Застраховка на оборудване" По проект "Функциониране на Областен информационен център Перник"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на електронни услуги , чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа, за нуждите на Община Перник, Стойност: 69 900.00
 • Обособена позиция 1: "Предоставяне на електронни услуги , чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа, за нуждите на Община Перник"
Предмет на предвидената процедура: Цялостно почистване със собствени санитарно-хигиенни материали на помещения на „ОИЦ – Перник”, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Цялостно почистване със собствени санитарно-хигиенни материали на помещения на „ОИЦ – Перник”
Предмет на предвидената процедура: Управител на ОИЦ Перник, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Управител на ОИЦ Перник
Предмет на предвидената процедура: Експерт „Информационно обслужване и услуги” , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Експерт „Информационно обслужване и услуги”
Предмет на предвидената процедура: Експерт „Комуникация, информация и логистика” , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Експерт „Комуникация, информация и логистика”
Предмет на предвидената процедура: Ръководител на проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител на проекта
Предмет на предвидената процедура: Координатор на проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Координатор на проекта
Предмет на предвидената процедура: Счетоводител на проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Счетоводител на проекта
Предмет на предвидената процедура: Счетоводител на проекта след смяната, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Счетоводител на проекта след смяната
Предмет на предвидената процедура: продажба на електрическа енергия за стопанска и общинска дейност , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Продажба на електрическа енергия за стопанска и общинска дейност
Предмет на предвидената процедура: Поддръжка на офиса на Областен информационен център Перник , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Поддръжка на офиса на Областен информационен център Перник

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.