English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.002-0078-C02
Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд"ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност.
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
28.12.2017
28.12.2017
28.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, с.Тополи

Описание

„СТИЛИ РОУД” ЕООД е фирма специализирана в производство на различни видове асфалтове смеси и битумизиран трошен камък.
Процесът на устойчивото и конкурентно развитие на фирмата е немислим без инвестиции в нова оборудване необходимо за основния производствен процес с висока енергийна ефективност и по – висок производствен капацитет.
Настоящото проектно предложение предвижда дейности за придобиване на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на основно за производствения процес оборудване и разширяване капацитета на фирмата, чрез подмяна на съществуващо оборудване с ново с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление.
В рамките на проектното предложение са предвидени дейности за закупуване и внедряване в производствения процес на фирмата на следното ново високо- технологично оборудване:
1. Асфалтосмесител  – 1 бр.
2. Колесен челен товарач – 2 бр.; 
За установяване на необходимите мерки и степента на подобрение на енергийна ефективност бе извършен енергиен одит в съответствие с изискванията на процедурата.
В резултат от реализирането на посочените инвестиции, необходими за постигане на идентифицираните мерки за енергийна ефективност в доклада за енергийно обследване ще бъдат постигнати следните резултати по отношение дейността на фирмата:
- Реализирани енергийни спестявания в размер на 8786,56 MWh/г.;
- Спестени емисии CO2 - 2178 t/г.;
- Разширяване капацитета на фирмата – мин.80%
Предвидените разходи по проекта са в размер на 4 247 109.00 лв
Дейности
 • Придобиване на енергийно-ефективна машина А - Асфалтосмесител -1 бр.(мярка 1 от енергийния одит). Дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Асфалтосмесител - 1 брой.: Като част от дейността се предвижда закупуване и пускане в експлоатация на Асфалтосмесител - 1 бр. Инвестицията в обхвата на дейността се отнася до Мярка 1 от енергийния одит - Подмяна на стар асфалтосмесител с нов, с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление. В резултат на извършения енергиен одит бе установено че ще се постигнат значителни ползи за компанията, ако настоящият Асфалтосмесител се подмени с такава от ново поколение. За подобряване на енергийната ефективност на производството одитът препоръчва инвестиция в нов Асфалтосмесител със следните технически и функционални характеристики: 1.Производителност – 160 т/ч 2. Инсталирана ел.мощност – 460 kW 3. Разход на природна газ - 225 - 1350 Nm3/h Използвания към настоящия етап асфалтосмесител тип TELTOMAT 5 от 1978 год. е със средна производителност 60 т/ч, средна инсталирана мощност 320 kW. Годишната използваемост на съществуващия асфалтосмесител е ниска ( 450 ч/г), поради честите спирания на работа за извършване на ремонтни дейности. При посочените показатели капацитета на фирмата е 24 300 т/г. С внедряване на Асфалтосместил с горепосочените технически характеристика ползите за фирмата ще са следните: • Енергийни ползи Повишаване енергийната ефективност на производствения процес, допринасяйки за енергийни спестявания от 6 015 333 kWh/г., основно в резултат на по-високата производителност ( 160 т/ч) и по-нисък специфичен разход (23.605 kWh/т).на единица произведена продукция на новото технологично оборудване в сравнение с настоящия етап ( 77.333 kWh/т). • Намаляване на парникови и вредни емисии в атмосферата. Спестени емисии СО2 в размер на 1437,78 т/г. в резултат на използваните енергоресурси, природен газ fi=202 g CO2/kWh и ел.енергия fi= 819 g CO2/kWh.. • Финансови ползи от не - енергийни спестявания Намаляване на годишните разходи за заплати, ремонт и консумативи в размер на 40000.00 лв./годишно. Стъпки за изпълнение на дейността 1. Подготвителен етап: Изпълнението на дейността стартира преди подаването на настоящото проектно предложение с изготвянето на енергиен одит съобразно изискванията на процедурата и приложения образец. Енергийният одит бе извършен от външен за фирмата изпълнител „Ренова Консулт“ ООД с номер на регистрация в публичния регистър по чл.60 от ЗЕЕ 00064/21.12.2015 г. 2. Етап на изпълнение 2. 1 Избор на изпълнител за доставка на оборудването ( от месец 5 до месец 13 ) Изборът на изпълнител ще се изпълни в съответствие с изискванията на ПМС №160 от 01.07.2016 г, чрез провеждане на процедура. 2.2 Сключване на договор с избрания изпълнител (месец 14) 2.3.Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването. Предвижда се оборудването да бъде доставено в рамките на 8 месеца след подписване на договор. 2.4 Въвеждане в експлоатация ( месец 23 и 24). Разходите за дейността са посочени в Раздел I, т.2, подт.2.1 на бюджета по проекта.
 • Придобиване на енергийно-ефективна машина Б - Колесен челен товарач - 2 бр.(мярка 2 от енергийния одит).Дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на 2 бр. - Колесен челен товарач : Като част от дейността ще бъде закупени и пуснати в експлоатация 2 броя – Колесен челен товарач. Инвестицията се отнася към Мярка 2 от енергийния одит - Подмяна на стари челни товарачи с нови, с по-висока производителност и по-нисък разход на гориво. В резултат на извършения енергиен одит бе установено че ще се постигнат значителни ползи за компанията, ако използваните към настоящия етап челни товарачи се подменят с нови с по-висока производителност и по-нисък разход на гориво със следните минимални технически характеристики - Mощност-143 kW; - Среден разход на гориво – 17.3 л/ч; - Обем на кофата – 3.6 m3 С внедряване в производствения процес на фирмата на 2 бр. нови челни товарачи с горепосочените технически характеристика ползите за фирмата ще са следните: • Енергийни ползи Повишаване енергийната ефективност на производствения процес, допринасяйки за енергийни спестявания от 2 771 252 kWh/г., основно в резултат на по-високата производителност ( 590 т/ч, при 100 т/ч към настоящия етап) и по-нисък специфичен разход (0.339 kWh/т).на единица произведена продукция на новото технологично оборудване в сравнение с настоящия етап ( 2.597 kWh/т). • Намаляване на парникови и вредни емисии в атмосферата. Спестени емисии СО2 в размер на 739.92 т/г. в резултат на ниския разход на дизелово гориво. • Финансови ползи от не - енергийни спестявания Намаляване на годишните разходи за ремонт и консумативи в размер на 11 726.00 лв. Стъпки за изпълнение на дейността 1. Подготвителен етап: Изпълнението на дейността стартира преди подаването на настоящото проектно предложение с изготвянето на енергиен одит съобразно изискванията и приложения образец. Енергийният одит бе извършен от външен за фирмата изпълнител „Ренова Консулт“ ООД с номер на регистрация в публичния регистър по чл.60 от ЗЕЕ 00064/21.12.2015 г. 2. Етап на изпълнение 2.1 Избор на изпълнител за доставка на оборудването ( от месец 2 до месец 4 ) Изборът на изпълнител ще се изпълни в съответствие с изискванията на ПМС №160 от 01.07.2016 г, чрез провеждане на процедура. 2.2 Сключване на договор с избрания изпълнител (месец 4) 2.3 Доставка и пускане в експлоатация на оборудването. Предвижда се оборудването да бъде доставено в рамките на 4 месеца след подписване на договор. 2.4 Въвеждане в експлоатация ( месец 7). Разходите за дейността са посочени в Раздел I, т.2, подт.2.3 на бюджета по проекта.
 • Одит по проекта: Тъй като БФП по проекта надвишава 750 000 евро (2 123 554.50 лв), дейността е задължителна (в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза) Дейността ще бъде извършен от регистриран одитор, който проверява дали декларираните от бенефициента разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с административния договор за безвъзмездна финансова помощ. Стъпки на изпълнение: 1. Избор на одитор (месец 23) 2. Сключване на договор с одитор ( месец 23) 3. Извършване на одит ( месец 23 и месец 24)
 • Информация и публичност: В рамките на тази дейността се планира осигуряване на няколко ключови компонента за гарантиране на визуализацията и публичността на проекта в съответствие с изискванията за УО съгласно „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“ и Общите условия на ДБФП. Още в първия месец на проекта ще бъдат създадени и ще се приложат съответните образци на документи с необходимите реквизити (header/footer), така че да се спази необходимият набор от мерки за информиране и публичност. Тези образци ще се използват за електронна комуникация по проекта, за публикуваните и вътрешните документи и т.н. Тъй като проектът предвижда закупуването на физически предмет и общото публично финансиране надвишава 500 хил. евро, ще се изготви и монтира временен информационен на входа на производствена база в с.Тополи, община Варна, Варненска област, където фирмата осъществява дейността си. Размерът на билборда ще бъде минимум 50 х 70 см. На билбордът ще бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет, както и другите предвидени в „Единния наръчник“ реквизити. След приключването на проекта временният информационен билборд ще бъде заменен с постоянен такъв. Той ще съдържа същите реквизити, но без датите за начало и край на проекта. Също така, ще бъдат изготвени 15 броя информационни стикери, които ще бъдат поставени на подходящо място на повърхността на закупеното по проекта оборудване, които ще отговарят на изискванията, описани в „Единния наръчник“. Предвид че стойността на общото публичното финансиране по проекта надвишава 500 хил. евро, в съответствие с изискванията на „Единния наръчник" ,в началото и в края на проекта ще бъдат организирани пресконференции, които да запознаят обществеността с целите и резултатите на проекта. Те ще бъдат предварително анонсирани чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване. Предварителна информация ще бъде изпратена до УО и най-близкия офис от мрежата на 28 информационни центъра. На подходящо място ще бъде поставен информационен банер, който да информира за наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС, чрез съответния фонд, съфинансирането от държавния бюджет. Етапи на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена частично от бенефициента и частично чрез външно възлагане. 1.Изготвяне на вътрешните образци на документи - ще бъде извършено от екипа по проекта ( месец 1) 2.Подписване на договор за изпълнение на дейностите, свързани с изготвяне и монтиране на информационен билборд, постоянен билборд, информационен банер информационни стикери за оборудването, организиране и провеждане на 2 броя публични събития ( месец 1) 3. Доставка и монтиране на информационен билборд и информационен банер( месец 1) 4. Провеждане на пресконференция в началото на проекта ( месец 2) 5. Доставка и монтиране на постоянна табела (месец 15) 6. Доставка на информационни стикери ( месец 7) 7. Провеждане на пресконференция в края на проекта ( месец 24) Разходите за дейността са посочени в Раздел V, т.22, подт.22.1-22.5 на бюджета по проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 2 178.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 8 786.58, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

4 247 109.00 BGN
2 123 554.50 BGN
1 238 931.80 BGN
85.00 %
 • [1] Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 805 021.32 318 533.18 2 123 554.50 4 247 109.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 805 021.32 318 533.18 2 123 554.50 4 247 109.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Асфалтосмесител, Стойност: 3 466 519.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Асфалтосмесител
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на информационни материали и организиране на публични събития , Стойност: 2 950.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на информационни материали и организиране на публични събития
Предмет на предвидената процедура: Доставка на енергийно-ефективни машини - Колесен челен товарач, Стойност: 777 640.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на енергийно-ефективна машини - Колесен челен товарач

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.