English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0763-C02
Енергийна ефективност във "Виниир Монтана" ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
19.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Георги Дамяново, с.Говежда

Описание

„ВИНИИР МОНТАНА“ ЕООД е компания основана през 2008 г. в гр. Монтана с основен предмет на дейност производство и обработка на дървен фурнир, компоненти за мебели и дървени детайли, шперплат за мебели, строителен шперплат, хидрофобен шперплат и др. Въпреки че фирмата е ситуирана на пазара само 8 години тя се стреми към повишаване на пазарния си потенциал като работи с клиенти от Италия, Турция, Германия и България.
Високо енергоемкият процес по развиване и обработка на фурнир стои в основата на производството на предприятието. Разходите за енергия представляват 12% от производствените разходи и са съществена част от ценообразуването. С цел намаляване на енергопотреблението от една страна, и увеличаване на производствения капацитет, от друга, през 2015 г., „ВИНИИР МОНТАНА“ ЕООД стартира програма за модернизация на съществуващите производствени мощности, чрез която в средата на 2017 г. ще бъде увеличено производството, чрез добавяне на нови мощности. 

Тъй като производството на фурнир, все още е високо енергийно и неефективно, стратегическа цел на настоящия проект е постигане на оптимално енергийно потребление чрез изпълнение на следните дейности:
1. Извършване на енергийно обследване;
2. Оптимизиране енергийното потребление на цялото производство чрез сертифициране по БДС EN ISO 50 001 за ен. мениджмънт;
3. Модернизация на производствените мощности за повишаване производствения капацитет и намаляване на производствените разходи, чрез внедряване на високо-технологично и енергоефективно оборудване за производство на фурнир.

Всички дейности по този проект ще доведат до намаляване на потреблението на електроенергия и горива за произвеждането на единица продукция, както и на вредните емисии на СО2. Реализацията на дейностите по проекта ще повиши конкурентоспособността и ефективността на производството във „ВИНИИР МОНТАНА“ ЕООД и ще направят възможна употребата на рециклирани суровини, след въвеждане в експлоатация на предвидените за закупуване ДМА.
Дейности
 • Извършване на енергийно обследване: Извършване на енергийно обследване /одит/, включващо бележки и препоръки за планираните инвестиционни дейности. Всички предложени мерки са оценени според технически и икономически критерии и са изчислени спестяванията на енергия и основните икономически индикатори. От гледна точка на планираните мерки и тяхното въздействие върху енергийните характеристики, инвестиционния проект е допустим. В енергийния одит няма предвидени препоръки извън предложените енергоспестяващи мероприятия по настоящия проект. Предложените мерки отговарят изцяло на инвестиционните намерения на „ВИНИИР МОНТАНА“ ЕООД, и ще доведат до значително подобряване на конкурентоспособността на компанията, както и до значително годишно спестяване на енергия от реализираните по проекта инвестиции в предприятието. Дейността, съгласно изискванията на процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ е изпълнена преди датата на входиране на настоящия проект. След изпълнението й получения доклад от обследването за енергийна ефективност, беше изпратен, съгласно процедурата за представяне към АУЕР; Становище за съответствие на енергийния одит от АУЕР е получено на 18.10.2016 г.
 • Оптимизиране енергийното потребление на цялото прозводство чрез въвеждане на система за енергиен мениджмънт и сертифициране съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001(Energy Management Systems)/EN ISO 50001: Чрез въвеждане и сертифициране по БДС EN ISO 50 001:2011, освен способ за осигуряване на енергийна ефективност, фирмата ще формира своя политика по енергийното управление и ползване на енергия. Чрез внедряването, сертифицирането и прилагането на стандарта ще: - могат да се разработят цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира в конкретната обстановка на конкретната организация, решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, да се базират на обективно получени данни и анализи; - да се измерва и анализира енергийната резултатност; - да се провеждат прегледи, за да се установи как се познава и прилага политиката; - да се подобрява постоянно енергийното управление. След внедряването и сертифицирането по БДС EN ISO 50 001:2011, "ВИНИИР МОНТАНА" ЕООД ще разполага с възможността да увеличи своята енергийна независимост и да съобразява към нея вземането на важни решения от всякакъв тип – за инвестиции, за избор на доставчик, за договаряне, за държавни поръчки, търгове и др.
 • Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност 1, 2 и 3 (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 3 бр. ДМА, подробно описани в дейност 3): Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни ДМА, както следва: Дейност 3.1 (Мярка 1 от обследването): Придобиване на Автоматизирана система за подготовка и транспорт на бракувани фурнирни отпадъци - 1 бр. В настоящия момент във „Виниир Монтана” ЕООД извличането и прехвърлянето на фурнирните отпадъци се осъществява ръчно от работен персонал и с помощта на мотокар, което води до снижаване на производителността, неефективност на ресурсите и висока годишна енергоемкост (173 744,37 kWh/г.). За достигане до целевите стойности на енергийно спестяване, заложени в проекта, ще бъде закупена Автоматизирана система за подготовка и транспорт на бракувани фурнирни отпадъци - 1 бр., като същата ще е с много по-висока производителност от наличната техника при консумация от 77 600,80 kWh/год. на ел. енергия. С монтирането на автоматизирана система за подготовка и транспорт на бракувани фурнири ще се постигне избягване на задръстването на производствената линия с отпадъци и намаляване работните часове на 1 мотокар, който постоянно транспортира фурнирните отпадъци. Дейност 3.2 (Мярка 2): Автоматизирана енергоспестяваща система за развиване на фурнир с автоматизирана енергоспестяваща система за управление на процеса за сушене на развиван фурнир - 1 бр. Към настоящия момент фирмата разполага с конвенционална система за развиване на фурнир с конвенционална система за управление на процеса за сушене на развиван фурнир, която е изцяло амортизирана и енергоемка (153 015,68 kWh/год./ с изключителна ниска производителност (0,53 m³/час). Като мярка за повишаване на енергийната ефективност, в проекта е включено закупуването на нова Автоматизирана енергоспестяваща система за развиване на фурнир с автоматизирана енергоспестяваща система за управление на процеса за сушене на развиван фурнир - 1 бр., която ще обработва 2,4 m³/час при потребена ел. енергия от 102 429,84 kWh/год. Дейност 3.3 (Мярка 3): Внедряване на 1 бр. преса за шперплат С препоръките в енергийния одит се предлага извеждане от експлоатация на съществуващата преса, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова преса за шперплат - 1 бр. с размери мин. 2,44 х 1,24 м. С изпълнението тази мярка ще се намали потреблението на енергия и ще се увеличи на количеството произведена продукция. Производственият капацитет на старите активи е 0,405 m³/час, като същата е с консумация в размер на 2 989 122,93 m³/h. След препоръките от енергийния одит, в проекта е включено придобиването и внедряване на нова преса за шперплат - 1 бр., предвидена по мярка 3, с 4 пъти по-висока производителност (1,785 m³/час) при приблизително същата ел. консумация (2 982 955,43 kWh/г.). Инвестициите, предвидени в настоящата дейност, ще се осъществят в рамките на режим „регионална инвестиционна помощ“, като модернизацията представлява първоначална инвестиция в ДМА, свързани с: − разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект. С инвестицията предприятието ще е в състояние да произвежда повече от продукта фурнир (значително усъвършенстван), като базисния процес няма да се променя из основи. Новите производствени операции, които предвидените за закупуване ДМА ще извършват, няма да доведат до диверсификация на продукцията, а само до разширяване на производствения капацитет при значителна енергийна ефективност.
 • Публичност и визуализация на проекта: Настоящата дейност е необходима с цел осигуряването на информираност и публичност за широката общественост относно финансовото подпомагане получено от "ВИНИИР МОНТАНА" ЕООД и отпуснато от фондовете на ЕС за изпълнението на настоящия проект в рамките на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Фирмата ще приложи подходящи мерки за визуализация, разпространение на информация и популяризиране на проектните дейности, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1303/2013 г. за ЕФРР, ЕСФ и КФ. В информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта, ще бъде упоменаван финансовият принос на ЕС. При всички предприети мерки за информация и комуникация изрично ще се указва съфинансирането от ЕС на проекта, чрез поставяне на минимум следната текстова и визуална информация: - Емблема на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; - Упоменаване на фонда (ЕСФ), който оказва подкрепа на проекта; - Общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименование на финансиращата програма в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. При изпълнението на тази дейност ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020 г. Върху доставеното по проекта оборудване ще бъдат поставени визуализиращи стикери, които да удостоверяват, че същите са доставени по проект, изпълняван с подкрепата на оперативната програма, съфинансирана от ЕС. На видимо за обществеността място ще бъдат поставени 2 бр. информационни табели, които ще указват, че във фирмата се реализира проект, съфинансиран от ЕС. Целта е да се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите в последствие резултати по проекта. Информация ще бъде публикувана и на интернет-страница на "Виниир Монтана" ЕООД. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати.
 • Финансов одит на проекта: След изпълнението на предвидените дейности по проекта, ще бъде определен одитор при спазване на принципите за добро финансово управление, който ще извърши финансов одит на проектната документация и отчетните документи, като същият ще представи становище за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Изработеното становище, представляващо доклад за фактическите констатации и работно задание за проверка на разходите по административния договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” ще бъде приложено към финалният отчет по проекта към Управляващия орган.

Партньори

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 159.83, Достигната стойност: 1 159.83
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 11 510.37, Достигната стойност: 11 510.37

Финансова информация

2 155 125.00 BGN
1 491 956.55 BGN
1 480 013.53 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 268 163.07 223 793.48 663 168.45 2 155 125.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 268 163.07 223 793.48 663 168.45 2 155 125.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит по образец, Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 430.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Финансов одит на проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Финансов одит на проекта
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001
Предмет на предвидената процедура: Доставка на 3 бр. ДМА - автоматизирана система за подготовка и транспорт на бракувани фурнирни отпадъци - 1 бр., автоматизирана система за развиване на фурнир с автоматизирана система за управление на процеса за сушене на развиван фурнир - 1 бр. и преса за шперплат - 1 бр.;, Стойност: 2 131 695.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на 3 бр. ДМА - автоматизирана система за подготовка и транспорт на бракувани фурнирни отпадъци - 1 бр., автоматизирана система за развиване на фурнир с автоматизирана система за управление на процеса за сушене на развиван фурнир - 1 бр. и преса за шперплат - 1 бр.;
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: автоматизирана система за подготовка и транспорт на бракувани фурнирни отпадъци – 1 брой, автоматизирана система за развиване на фурнир с автоматизирана система за управление на процеса за сушене на развиван фурнир – 1 брой и преса за шперплат – 1 брой. , Стойност: 2 131 695.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: автоматизирана система за подготовка и транспорт на бракувани фурнирни отпадъци – 1 брой, автоматизирана система за развиване на фурнир с автоматизирана система за управление на процеса за сушене на развиван фурнир – 1 брой и преса за шперплат – 1 брой.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.