English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0058-C01
Пълноценен живот - право на всеки
000386662 Община Земен
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
17.09.2015
17.09.2015
17.06.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Перник, Земен

Описание

Настоящото проектно предложение отговаря на необходимостта от надграждане дейността на създаденото Звено за социални услуги в Община Земен по проект финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, и необходимостта от разширяване на обхвата, вида и не на последно място качеството на предоставяните услуги. Осигуряване на възможност за предоставяне на интегрирани услуги за социално включване и подобряване качеството на живот за лицата с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на Община Земен, чрез предоставяне на здравни, социални, психологически и друг вид услуги в общността и в домашна среда.Създаване на възможности за активно социално включване, насърчаване на равните възможности и осигурена дългосрочна грижа, съобразно индивидуалните потребности на всеки един представител на целевата група. Разширяване на обема и многообразието на дейностите и услугите предоставяни от Звено за социални услуги, изразяващо се в достъп до здравни и социални услуги насочени към осигуряване на максимално задоволяване на потребностите на дадения потребител, вкл. здравни, физиологически, емоционални, психологически. Проектът осигурява възможности за социална интеграция, чрез предоставяне на комплексни услуги изразяващи се в съчетано почасово ползване на услуги в общността и в домашна среда, базирани на индивидуалните потребности и желания на потребителя.
Запазване на личната свобода и достойнство на представителите на целевата група е основно правило в работата на създаденото Звено за социални услуги.
 Проектът осигурява постоянна трудова заетост за 34 лица, като по този начин дава възможност за връщане на реалния пазар на труда на лицата полагащи грижи за близките си с увреждания. 30 лица ще полагат грижи и ще предоставят услуги в домашна среда за целевата група, а 4 лица назначени като персонал в Звеното за социални услуги ще реализират дейностите по качествено предоставяне на комплекс от услуги в общността.
Дейности
 • Организация и управление на проекта. : Изпълнението на дейността ще стартира с назначаване на екипа за управление на проекта, който се състои от ръководител,координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът за управление ръководи и отговаря за цялостното изпълнение на проекта, за постигането на неговите цели и изпълнение на заложените индикатори. Екипът ще разработи и спазва утвърдена процедура за мониторинг и оценка на проекта, като пряко се ангажира с проследяване и отчитане на индикаторите и дейностите по проекта. Заложено е стриктно спазване на изискванията добро техническо и финансово управление на проекта, при спазване на принципите за ефикасност, ефективност и прозрачност при изразходване на публични средства. В тази връзка ще бъде разработена и документация за избор на изпълнители на доставки на стоки и услуги, съгласно изискванията на ЗОП. Цялостното администриране на проекта ще се извърши от екипа за управление, които ще извършва следното: - Ще разработи План за действие, съгласно разписаното в договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като определи конкретни срокове и отговорници за изпълнението; - Организиране на ежемесечни срещи на екипа за проследяване изпълнението на дейностите и поставяне на конкретни задачи свързани с изпълнението на предстоящите; - Организиране на работни срещи на ръководния екип на проекта, с участието и на персонала на Звено за социални услуги. - Ежемесечно организиране на работата и дейността на членовете на екипа за управление на проекта и Звено за социални услуги, съобразно задълженията и отговорностите им при изпълнение на дейностите заложени в проекта. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екип за управление на проекта, Звено за социални услуги и потребителите на услуги. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта и от персонала на Звено за социални услуги. Ще се проверява изпълнението на всяка една дейност по проекта и воденето на задължителната документация. Навременно ще бъдат отстранявани възникналите проблеми и трудности. Екипът за управление на проекта ще разработи анкети които ще бъдат предоставени на представителите на целевата група, като целта е да се получи обратна връзка и информация директно от участващите в проекта относно качеството на предоставяните услуги, препоръки и оценка на дейността на Звеното за социални услуги. Дейността ще има перманентен характер по отношение оперативната си дейност. Ще бъдат използвани следните полезни инструменти: месечно отчитане за напредъка на проекта чрез изготвяне на систематична информация за работата и дейността на Звено за социални услуги, подходяща счетоводна политика; обслужване на паричните средства от специална банкова сметка; изготвяне на технически и финансови отчети , както и регулярни искания за плащане максимум през 3 месеца; Информацията в тях ще бъде разбираема, уместна, достоверна и сравнима. В задълженията на екипа за организация и управление ще бъдат включени и дейностите, свързани с разработване на документация, свързана с прозрачен избор на изпълнители на стоки и услуги по реда на ЗОП. Разработване на технически задания и изготвена тръжна документация за провеждане на обществените поръчки, контролирано изпълнение на договорите с избраните изпълнители. Проведени процедури за избор на изпълнители, сключени договори, приемо-предавателни протоколи за извършени доставки на стоки и услуги. Законосъобразно и целесъобразно разходване на средства по съответните бюджетни пера.
 • Създаване на материални и технически условия за дейността на Звеното за услуги : За реализиране на дейността и осигуряване на условия за пълноценно функциониране на Звено за социални услуги е необходимо да бъдат извършени СМР и да бъде закупено специализирано транспортно средство. Това ще осигури възможност за разширяване на вида и обхвата на предоставяните услуги, като ще се създаде възможност за предоставяне на услуги на място в Звеното за социални услуги, и в домовете на целевата група чрез предоставяне на мобилна комплексна услуга. Извършване на СМР –За нуждите на Звено за социални услуги е необходимо извършването на текущ ремонт, които съгласно изискванията за кандидатстване са част от сграда- частна общинска собственост. В определените помещения се налага текущ ремонт и дейности по СМР, тъй като Звено за социални услуги ще разшири дейността си и в него ще се предоставят здравни, социални, психологически услуги за представителите на целевата група. В помещенията в който ще се помещава Звеното за социални услуги ще се предоставят еднократни, периодични и ежедневни услуги, ще се извършва приема на заявления, заявки, обучения, групови и индивидуални консултации и супервизия. Здравните услуги които ще се предоставят на място в Звеното включват извършване на медицински манипулации, преглед на моментното физическо състояние, измерване на кръвно налягане, което ще се осъществява от медицинското лице, работещо в Звеното. Представителите на целевите групи и персонала предоставящ услуги ще имат възможност да ползват определените помещения за всички дейности заложени в проекта. За целите на проекта и за развитие на комплексни социални услуги е необходимо закупуването на специализирано транспортно средство. Доставка на специализирано транспортно средство е необходимо за успешното изпълнение на заложените дейности и за развитието на нов вид комплексна услуга- мобилната социална услуга.Специализираното транспортно средство ще бъде закупено за заложената по проекта целева група и ще обслужва само и единствено потребителите на услугите, предоставяни от Звено за социални услуги. В случай на необходимост и предвид здравословното състояние на дадения потребител подкрепа на място, в дома си потребителя ще получава услуги от социалния работник -част от персонала на Звено за социални услуги и останалите специалисти (медицинското лице, консултант потребители), посредством диагностични, консултативни и развиващи дейности, въз основа на оценка на потребностите и необходимостта от такъв вид услуги за дадено лице от целевата група. Специализираният транспорт е съобразен с нуждите и потребностите на целевата група, и необходимостта им да пътуват до административния център –Община Земен в който са съсреоточени общински и държавни институции, за посещение при лекар, болнично заведение, административни структури и т.н. Специализираният транспорт ще бъде ползван от лицата имащи нужда от него и нямащи възможност поради затруднения в придвижването, липса на адаптирани превозни средства на обществения транспорт и поради липса на такъв в някои райони на общината. Необходимостта от закупуване на специализирано транспортно средство се обуславя и от липсата на специализиран медицински транспорт поради несъществуването на болнично заведение на територията на общината. Част от селата са напълно изолирани и липсва всякакъв транспорт за местните жители. В случай на нужда закупеното специализирано транспортно средство по проекта ще успее да задоволи потребностите на целевата група от ползване на услуги за социално включване в общността, предоставяни от Звено за социални услуги. Закупеното специализирано транспортно средство ще бъде визуализирано съгласно изискванията, като по този начин ще се представи приноса на ЕС, ЕСФ и финансирането на проекта.
 • Подбор и назначаване на персонал за управление на Звеното за социални услуги и персонал за предоставяне на социални услуги. Обучение, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социални услуги.: Дейността стартира реализацията си с разработена и утвърдена от Кмета на Община Земен процедура за подбор на персонал за работа в Звено за социални услуги и персонал предоставящ услуги за социално включване в общността и в домашна среда-лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.В Звено за социални услуги персоналът се състои от-социален работник, организатор дейности, медицинско лице и шофьор на специализираното транспортно средство. Лицата предоставящи услуги за социално включване в общността и в домашна среда са общо 30 лица-10 лични асистенти,10 социални асистенти и 10 домашни помощници. Процедурата за подбор на персонал за управление и предоставяне на услуги в Звено за социални услуги ще бъде разработена от екипа за управление, съобразно изискванията свързани с предоставянето на интегрираните от Звеното услуги, и по реда на действащото законодателство, като целта е да се осъществи подбор на квалифицирани и мотивирани кадри за работа. В процедурата за подбор ще залегнат основни хоризонтални принципи на ОПРЧР за равни възможности и равенство между мъжете и жените, устойчиво развитие, като няма да бъде допусната дискриминация по пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност и др.Ще бъде публикувана обява за набиране на персонал за управление на Звено за социални услуги и персонал предоставящ услуги за социално включване в общността и в домашна среда, на сайта на Община Земен, на видни места в Община Земен, в Дирекция „Бюро по труда”, като ще се търси съдействието им за насочване на безработни лица за участие в открития подбор. На всеки етап от процедурата за избор кандидатите за работа ще бъдат уведомявани чрез поставяне списъци на сайта на общината, и на видни места в общината, както и лично. При подбора на кандидатите за работа ще бъдат заложени определени критерий сред които образование, професионален опит, мотивация за работа, лични качества и др. Изборът на персонал на Звено за социални услуги и на лица предоставящи социални услуги, ще се извърши по реда на трудовото законодателство и лицата които бъдат избрани ще бъдат наети на трудови договори, при спазване на всички законови изисквания.Одобрените лица ще бъдат назначени на трудови договори при стартирането на услугата, като на същите е осигурена работна заетост в рамките на 18 месеца. Наетите лица които ще предоставят услуги в Звеното за услуги ще бъдат обучени, като за целта ще се проведе едно въвеждащо и едно надграждащо обучения в рамките на проекта. Въвеждащото обучение ще бъде проведено непосредствено преди стартиране предоставянето на услуги, в рамките на 3 дни по 8 учебни часа. Целта е лицата които ще предоставят услуги да бъдат подготвени и запознати с основните особености на целевата група, техните потребности, както и същността на интегрирания подход при предоставяне на услуги. Въвеждащо обучение ще преминат лицата които не са обучавани по същите или сходни програми и проекти. През 6-тия от старта на дейността на Звено за социални услуги е заложено надграждащо обучение за лицата предоставящи услуги. То ще бъде проведено в рамките на 2 дни по 6 учебни часа. Целта е да бъдат донадградени знанията на лицата предоставящи услуги, да се повиши квалификацията им и същите да предоставят качествени социални услуги. През периода на реализация на проекта е заложено включването в проекта на консултант, които ще предоставя компетентни съвети, актуална информация, опит, знания и умения с лицата предоставящи грижи и услуги за целевата група, в зависимост от потребността им, възникнала в хода на работа- психологическа, социална, образователна и др. Този консултант ще провежда и супервизия на наетия персонал предоставящ услугите. Ежемесечно за периода от 18 месеца предоставяните консултации и супервизия ще бъдат в рамките на 24 часа месечно, като същите ще бъдат индивидуални и групови.
 • Подбор и включване на потребители, желаещи да ползват услугите предоставяни от Звено за социални услуги.: Дейността ще стартира реализацията си с масова информационна кампания сред обществеността на Община Земен. Обявяването на подбора ще бъде публично , като се използват обяви, сайта на Общината, Дирекция „Социално подпомагане“ и други заинтересовани страни. Всички потенциални потребители на услуги и техните семейства ще бъдат информирани за възможностите които предоставя Звеното за социални услуги- ползването на почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда, вкл. и мобилна социална услуга. Екипът по проекта ще разработи необходимата документация за реализиране на дейността по подбор– изготвяне на заявления на кандидат- потребители, като се посочат и съпътстващите изискуеми документи, удостоверяващи принадлежност на кандидат потребителите към заложената в проекта целева група. След подаване на заявление за участие в проекта на всеки кандидат потребител на услуги ще бъде изготвена оценка на потребностите. Същата ще бъде изготвена от нает външен специалист- приложен специалист оценки на потребностите, който ще оцени физическото, емоционално, психологическо състояние на кандидат потребителя, потребностите от ползване на интегрирани услуги, вкл. здравни и мобилна социална услуга предоставяна от Звено за социални услуги. След изготвяне на оценките на потребностите, специално определена със заповед на Кмета на Община Земен комисия, ще проведе подбор въз основа на направените оценки на потребностите, и представена от кандидат потребителите документация. Първоначалната информация, отнасяща се до потребителите ще бъде непрекъснато проследявана от назначения социален работник в Звено за социални услуги и от екипа за управление на проекта. Подборът на лицата нуждаещи се от услуги ще се извърши в следния ред 1.Прием на заявления- всеки кандидат потребител ще има възможност и достъп за подаване на заявление за включване в проекта. по време на приема на заявления лицата ще бъдат консултирани относно предоставяните услуги от Звеното. 2.Подадените заявления ще се предоставят на приложен специалист оценки на потребностите, който ще изготви оценки на потребностите на всеки потребител подал заявление като кандидат потребител. При изготвянето на оценките всеки кандидат потребител ще бъде консултиран относно вида на предоставяните услуги и възможностите за ползване. 3.Оценките на потребностите ще бъдат предоставени на комисия, определена със заповед на Кмета на Община Земен и въз основа на тях ще бъде изготвен списък на включените и избрани потребители. 4.В случай, че броя на потребителите надхвърли заложения в проекта брой, но има повече оценени кандидат потребители, същите ще бъдат включени в списък на чакащи потребители. Подборът и включването на потребители ще се осъществява през целия период на функциониране на Звено за социални услуги, като главно то ще бъде на два основни етапа- първия със стартирането на проекта и втория с приключването на процедура "Нови алтернативи". Лицата от целевата група, които ползват услуги по процедура „Нови алтернативи” ще бъдат включени в дейностите по проекта и ще ползват предоставяните услуги от Звено за социални услуги. За целта през месец март 2016г., след приключване предоставянето на услугите по „Нови алтернативи”, приложния специалист изготвил оценки на потребностите, ще направи оценка на потребностите и на лицата участвали в процедура "Нови алтернативи" и подали заявление да ползват услуги по настоящия проект. Потребителите на услуги по процедура „Нови алтернативи” могат да ползват част от интегрираните услуги в общността предоставяни по настоящия проект, като подадат заявление за ползване и им бъде направена оценка на потребностите от ползване /например ползване на здравни услуги, мотивационна и психологическа подкрепа, мобилна услуга/.
 • Предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда от Звено за услуги в семейна среда.: С реализирането на дейностите по подбор на потребители и персонал на Звеното за услуги,проведено въвеждащо обучение и изготвени оценки на потребностите на потребителите, следва старт на дейностите по предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда от Звено за социални услуги,които ще се предоставят за срок от 18 месеца. Комплексът от интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда, предоставяни от Звено за социални услуги е следният: -съдействие при набиране, попълване и оформяне на необходима документация пред различни институции, предвид от необходимостта на дадения потребител, както и осигуряване на посредничество между институции; -помощ в общуването и поддържането на социални контакти, съдействие при осъществяването им; -профилактично наблюдение на здравето и здравни услуги за потребителите; -информация и консултация по конкретни въпроси, вкл. и на достъпа им до заетост; -осигуряване на здравни, социални, психологически и правни консултации на потребителите; -осигуряване на мотивационна и емоционална подкрепа на потребителите, според индивидуалните им потребности; -разясняване на правата и отговорностите на лицата с увреждания и лицата с ограничения или невъзможност за самообслужване, запознаване с нормативната уредба; -осигурена мобилна услуга, в случай на необходимост и трудности свързани с придвижването и транспортирането извън дома на потребителя; -мобилна услуга, предоставяща социални, здравни, психологически услуги в дома на потребителя при невъзможност да ползва такива в общността; -почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица; -почасови услуги за комунално-битови дейности; Предвид иновативния характер на предоставяните интегрирани услуги ще бъдат разработени правила и процедури от нает външен експерт. Предоставяните услуги могат да бъдат еднократни, периодични и ежедневни в зависимост от индивидуалните потребности на нуждаещите се. За всеки един потребител ще бъде изготвен индивидуален план за грижи, съобразно оценката на потребностите и необходимостта от ползване на интегрирани почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда. Индивидуалният план ще бъде изготвен с участието на самия потребител, като в него ще участва социален работник, медицинско лице, консултант потребители /външен изпълнител/. В плана ще бъдат заложени и рисковете, като целта е осигуряване на максимална сигурност и задоволяване на индивидуалните потребности. Със стартирането на дейността ще бъдат сключени договори с потребителите за предоставяне на услуги , като тези договори уреждат отношенията между потребителя и доставчика, определят правилата и отговорностите , реда за ползване на услуги,вида, реда и начин за ползване и отказ от услугите и др. Персоналът на Звеното за социални услуги ще разработи графици за предоставянето на услугите на всяко едно наето лице. В графика подробно ще бъдат описани – видовете услуги, честота на предоставяне по дни и часове, лицето/лицата на които ще се предоставят. Ежедневно при посещение в дома на потребителя, същия с подписа си ще удостоверява, че е получил съответните услуги от наетото лице и оценка на качеството им. Ще бъде осигурен свободен достъп до информация, и съгласно разработена процедура за жалби и сигнали, включените в проекта лица ще могат свободно да сигнализират при такива случаи.Съгласно разработена Система за мониторинг на дейността на Звено за социални услуги, ще бъде осигурена възможност за проследяване на качеството на предоставяните услуги. Персоналът за управление на Звеното непрекъснато ще следи за спазване на критериите и качеството им , чрез вземане на обратни връзки от потребители, персонал предоставящ услуги, посещения в дома на потребителите, сътрудничество с институции и др. С цел усъвършенстване дейността на Звеното ще бъдат нает консултант който ще предоставя мотивационна, емоционална и психологическа подкрепа на потребителите, с цел подкрепа и помощ на потребителите.
 • Информиране и публичност на проекта. : Всички заложени дейности за информиране и публичност ще отговарят на условията и изискванията заложени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Във всички информационни материали ще се съдържа информация, относно целите на проекта, достъпа, място на реализация, контакти, както и информация, че проектът се изпълнява по ОП”РЧР” с безвъзмездната финансова помощ на ЕСФ. Дейностите ще стартират с провеждане на встъпителна пресконференция, на която ще бъде представен проекта и неговото финансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-20120, целите, очакваните резултати. Участие ще вземат представители на информационни и печатни медии от региона, граждани, представители на различни общински и държавни институции, представители на малък и среден бизнес в региона, НПО и др. Пресконференцията ще бъде проведена през първия месец от старта на проекта. Участие ще вземат около 30 лица, като на всички тях ще бъдат осигурени информационни материали /химикали, брошури, дипляни./ Заложено е отпечатване и разпространение на брошури, дипляни и плакати, тефтери. Заложени са и 3 публикации в регионални медии. Предвидено е и изработване на информационни табели – една ще бъде поставена в сградата на Община Земен като бенефициент по проекта, и една ще бъде поставена на сградата в която се помещава Звеното за социални услуги. Информационните материали ще бъдат разпространявани на територията на цялата община Земен, като съдействие ще бъде оказано и от кметовете и кметските наместници на населените места в цялата община. Очакваните резултати са свързани с максимална ангажираност на всички заинтересовани страни, работещи по проблемите на лицата с увреждания и хората над 65 години с невъзможност или ограничения в самообслужването, и възможностите за социалното им включване, включително и чрез подкрепа за заетост. В края на проекта-21 месец ще бъде проведена заключителна пресконференция, на която ще вземат участие всички заинтересовани лица - всички участници в проекта, персонала за управление и персонала предоставящ услуги, обучителя и консултантите по проекта, представители на НПО, медии, представители на общинска администрация и на други институции, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“и др., жители на общината. Ще бъдат представени резултатите от реализацията на проекта и развитието на Звеното за социални услуги. Ще бъдат предложени модели за устойчивост на проекта, и развитие на дейността на Звеното за социални услуги. На заключителната пресконференция за всички участници /минимум 30/ ще бъдат предоставени информационни материали /тефтери, химикали, брошури, дипляни/ През целия период на реализация ще бъдат разпространявани отпечатаните информационни материали, с цел непрекъснато обществеността, институциите, и всички заинтересовани страни да получават информация за същността, целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта, както и за развитието на иновативните услуги предоставяни от Звено за социални услуги. Публичността на проекта ще се гарантира чрез всички информационни материали, встъпителната пресконференция, заключителната пресконференция. Ще се спазят всички изисквания за визуализация. За отпечатването на информационните материали по проекта ще бъде избран външен изпълнител, като стриктно се спазят изискванията на ЗОП за избор на изпълнител.
 • Отчитане на резултатите от проекта и изготвяне на Стратегия за развитие на Звено за социални услуги.: Дейността ще се реализира през последния 21-ви месец. Ще бъдат отчетени резултатите от реализацията на проекта, като основната цел ще бъде насочена към дейностите осигуряващи устойчивост и развитие на предоставяните услуги от Звено за социални услуги. В нейното изпълнение ще участва екипа за управление и работилите консултанти. Ще бъдат обобщени анкетите и обратните връзки от всички участвали в проекта, ще бъдат взети предвид и направите мониторингови посещения, проследяващи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугите от Звеното за социални услуги. Екипът за управление заедно с консултантите работили по проекта, ще изготвят анализ включващ подробна информация за услугите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта. При изготвянето на обобщения анализ ще бъдат оценени силните и слаби страни при функционирането на Звеното за социални услуги. Въз основа на направения анализ ще бъде изготвена Стратегия за развитие на Звено за социални услуги, в която ще залегнат основните идеи за бъдещо развитие и устойчивост на дейността на създаденото Звено за социални услуги. Изготвените анализ и Стратегия за развитие на Звено за социални услуги ще бъдат представени на заключителната пресконференция. Те ще бъдат предоставени на Общински съвет-Земен, ангажираните в социалната сфера институции, вкл. и НПО, обществеността, потребителите на услуги и желаещи да предоставят социални услуги в общността и в домашна среда.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 80.00, Достигната стойност: 107.00
Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 70.00, Достигната стойност: 86.00

Финансова информация

498 892.72 BGN
498 892.72 BGN
482 917.93 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 74 833.90 0.00 424 058.82 498 892.72
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 833.90 0.00 424 058.82 498 892.72

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка информационни материали, Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка канцеларски материали, Стойност: 1 400.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка специализирано транспортно средство, Стойност: 60.00
Предмет на предвидената процедура: Договор СМР, Стойност: 4 320.00
Предмет на предвидената процедура: Граждански договор технически сътрудник, Стойност: 5 302.50
Предмет на предвидената процедура: Извършване оценка на потребностите, Стойност: 3 700.20
Предмет на предвидената процедура: Обучение персонал предоставящ услуги, Стойност: 1 050.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка работно облекло и предпазни материали, Стойност: 4 001.10
Предмет на предвидената процедура: Доставка гориво, Стойност: 6 750.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка апарат за кръвно, Стойност: 100.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка медицински консумативи, Стойност: 120.00
Предмет на предвидената процедура: Публикация в медия, Стойност: 240.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.