English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0135-C01
Подобряване на енергийната ефективност във В и Т Трейд ЕООД чрез инвестиция в енергийно ефективна екструдерна линия за производство на термоформовъчно фолио
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
10.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Костинброд, с.Голяновци

Описание

В и Т Трейд ЕООД стартира своята дейност през 2002г с търговия и внос на опаковъчни консумативи. През 2009г фирмата започва собствено производство на пластмасови опаковки, за реализацията на които използва развита дистрибуторска мрежа. Продуктовият асортимент на компания се състои от широка гама PP/PET тарелки и контейнери за опаковане на храни, чиито продажби нарастват непрекъснато на националния и балканския пазар. В и Т Трейд ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 и ISO 22000:2006.

Настоящият проект се изпълнява в сектор, характеризиращ се с висока енергийна интензивност - С 22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“. Основна дейност по проекта е придобиването на нова енергийно ефективна екструдерна линия за производство на термоформовъчно (PET - полиетилен терефталат) фолио, от което се произвеждат пластмасовите опаковки. Чрез инвестицията по проекта ще се постигнат високи стойности на енергийни спестявания в предприятието, а производството на пластмасовите опаковки ще се превърне в по-енергийно и ресурсно ефективно, като същевременно се осигури подкрепа за дейности за опазване на околната среда.

Проектът е базиран изцяло върху препоръки от извършен енергиен одит по образец, одобрен от АУЕР със становище № BG16RFOP-185/09.08.2016г. Предвидената по проекта линия представлява мярка 1 за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от 53.1% съгласно обследването.

Проектът включва също така въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001, за което са предвидени консултантски услуги.

В резултат от проектните дейности производството на В и Т Трейд ЕООД ще бъде с по-ниска енергийна интензивност, тоест по-малък дял на разходи за ел.енергия в себестойността като същевременно се разшири капацитетът за производство на повече и по-качествена продукция. Вследствие ще се повиши рентабилността и конкурентоспособността на компанията на българския и европейски пазар.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Екструдерна линия за производство на термоформовъчно (PET) фолио - 1 брой): Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация нова енергийно ефективна екструдерна линия за производство на термоформовъчно (PET) фолио - 1 брой. Новата линия е препоръчана мярка 1 в извършен енергиен одит по образец, одобрен от АУЕР със становище № BG16RFOP-185/09.08.2016г. Енергийният одит е извършен от кандидата със собствени средства. Съгласно обследването мярката е с потвърден ефект енергийни спестявания 53.1%. Проектът се изпълнява в сектор, който се характеризира с висока енергийна интензивност - С 22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, по-конкретно производство на пластмасови опаковки (код на проекта по НКИД 22.22). Чрез инвестицията в нова линия за екструдиране на PET фолио, В и Т Трейд ЕООД ще постигне значително подобрена енергийна ефективност на своето производство. Инвестицията допринася за изпълнение на проекта по следния начин: 1. Новата екструдерна линия ще извършва следните технологични процеси, характерни за производството на РЕТ фолио в предприятието: - Сушене на материала - Дозиране и смесване на суровините и материалите - Екструдиране – вкл. основен и ко-екструдер - Каландриране на фолиото - Силиконизиране на фолиото и ламиниране - Събиране на отпадъчното фолио - Навиване на готовото фолио при които енергийното потребление обичайно достига значителни стойности. След въвеждане на новата линия в експлоатация (съгласно одобрения одит) ще се постигнат 2 888 906 kWh енергийни спестявания годишно в предприятието или 0.61 kWh на кг. готова продукция. Планираните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта са изчислени и възлизат на 44.9%. 2. Проектът има за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция в материален актив, свързан с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. Препоръчаната в одита нова линия ще произвежда значително повече и по-качествен междинен продукт - РЕТ фолио, необходим за термоформоването на опаковките от пластмаса. Линията е с по-висока производителност (800-850 kg/h) при доказана по-добра енергийна ефективност (специфично потребление при работа 0.300 kWh/kg) в сравнение с наличната в предприятието линия за екструдиране на РЕТ фолио (400 kg/h и специфично потребление при работа 0.427 kWh/kg). Прогнозното нарастване на обема произведено РЕТ фолио след въвеждане на мярката е 4 760 635 кг./год, което представлява над 3,4 пъти повече от произвежданото понастоящем количество продукция на година, като при това консумация на ел. енергия за ед. продукция ще бъде значително по-ниска. 3. Допълнителни ефекти от въвеждането на новата енергийно ефективна линия в предприятието са: - намалено количество вредни емисии в резултат от производството - съгласно одобрения енергиен одит спестените емисии възлизат на 2 366 t/год., тоест проектът ще осигури по-малко замърсяване на атмосферата и околната среда в резултат от производствената дейност на кандидата; - въвеждане на безотпадъчен производствен процес чрез използването на технологичен отпадък и рециклиране на бракувана продукция, което ще доведе до намаляване на вредното влияние върху околната среда и по-добра ресурсна ефективност в предприятието; - намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка поради липсата на изискване за предварителна кристализация и сушене на материала за екструдиране, въвеждане на автоматизирано филтриране на стопената смес и пълен контрол върху процеса на нагряване и гарантиране температурата на материала при стопяване; - повишаване качеството на произвежданото РЕТ фолио чрез напълно автоматично филтриране на стопения рециклиран материал без необходимост от прекъсване на производството и престои на оборудването. В този смисъл разходът за нова енергийно ефективна екструдерна линия за производство на термоформовъчно (PET) фолио, описана в бюджета на проекта, е абсолютно ефективен, обоснован и допустим от гледна точка на постигане целта на проекта и на Условията за кандидатстване по процедурата.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 (дейността включва извършване на следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му): Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му. Дейността допринася за изпълнение на проекта по следния начин: ISO 50001 е международен стандарт, чрез внедряването на който ще се определят изискванията, приложими за използване на енергия и потребление в предприятието-кандидат, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. Стандартът е приложим за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, каквито са тези във фирмата-кандидат - в производството на пластмасови опаковки (код по НКИД С 22.22). ISO 50001 представлява последователност от специфични процеси, които ще се интегрират в дейността и фирмената политика на кандидата: - Планиране: провеждане на енергиен преглед и установяване на основа, показатели за енергийно изпълнение, предмет, цели и планове на действие, необходими за постигане на резултати в съответствие с възможностите за подобряване на енергийната ефективност и енергийната политика на фирмата. - Извършване: въвеждане в действие на планове за енергийно управление. - Проверка: наблюдение и измерване на процесите и ключовите характеристики по време на работа, което определя показателите в енергийната политика и целите и отчитане на резултатите. - Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за енергийно управление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до по-ефективно използване на наличните източници на енергия във В и Т Трейд ЕООД, увеличаване на конкурентоспособността и намаляване на емисиите от парникови газове, намаляване на разходите за енергия, както и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Въвеждането и сертифицирането на стандарта в предприятието-кандидат: - ще помогне за по-добро използване на съществуващи енергоемки машини и оборудване в предприятието; - ще позволява прозрачност и улеснява комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; - ще насърчава най-добрите практики за енергийно управление и затвърждава доброто поведение в енергийното управление; - ще помага в оценката на съоръжения и поставя приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии; - ще осигурява рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка; - ще улеснява подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове; - ще позволява интегриране с други системи за управление като екологични, за здравето и безопасността. Очаква се въвеждането на ISO 50001 да помогне на В и Т Трейд ЕООД да постигне 7% - 10% икономия на енергия в предприятието, което ще доведе допълнително до намаление на въглеродните емисии в резултат от дейността. В този смисъл разходите за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001, описани в бюджета на проекта, са абсолютно ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане целта на проекта и на Условията за кандидатстване по процедурата.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 2 366.00, Достигната стойност: 2 366.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 888.91, Достигната стойност: 2 888.91
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

3 860 010.00 BGN
1 499 826.89 BGN
1 386 602.19 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 274 852.86 224 974.03 2 360 183.11 3 860 010.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 274 852.86 224 974.03 2 360 183.11 3 860 010.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и монтаж на Екструдерна линия за производство на термоформовъчно (PET) фолио - 1 брой, Стойност: 3 850 560.00
 • Обособена позиция 1: Екструдерна линия за производство на термоформовъчно (PET) фолио - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Възлагане на външни услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001, Стойност: 9 450.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001
 • Обособена позиция 2: Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.