English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0595-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Техно Прес" ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
19.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Асеновград, гр.Асеновград

Описание

Основната цел на настоящия проект е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Техно Прес“ ЕООД чрез подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета за производство.
За постигане на основната цел на проекта са планирани дейности, насочени към:
•	Внедряване на нови технологии за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.
•	Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001.

За целта по проекта ще бъдат внедрени съвременни високо енергийно ефективни технологии, с които ще се намали енергийната интензивност и ще се създаде необходимата технологична обезпеченост за подобряване на ресурсната ефективност и повишаване на капацитета за производство:
•	Универсална сгъвачно-лепачна машина – 1 брой.
•	Автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон – 1 брой.

С реализацията на проекта ще бъде въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001.

В резултат на подобрената енергийна ефективност ще постигнем:
•	Годишни спестявания на енергия: 249 384,36 kWh/год.
•	Спестени емисии СO2 в размер на 204,25 t/год.

С подобряване на производителността ще имаме възможността да увеличим производствения капацитет с 114% за щанцоване и с 300% за сгъване и лепене. 

Целева група е колективът на дружеството.
Дейности
 • Закупуване, доставка и пуск в експлоатация на Универсална сгъвачно-лепачна машина – 1 бр.: Дейността е в изпълнение на Мярка 1 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на универсална сгъвачно-лепачна машина - 1 бр.. С изпълнението на дейността ще се намали енергийната интензивност и ще се повиши производствения капацитет в предприятието. При анализа на наличното в базата на дружеството оборудване бе установено, че съществуващата машина за сгъване и лепене на хартия и хартиени продукти – Лепачка “BOBST MEDIA II”, произведена през 1998 г. се експлоатира в дружеството повече от 10 год. и е значително амортизирана. Машината е старо поколение, като се има предвид развитието на технологиите в уредостроенето и машиностроенето. Съществуващата машина е с висока енергийна интензивност, като за 2015 г. е използвана при производството на 3 382 242 кг. продукция (кутии и кашони от вълнообразен картон, опаковки от напечатан картон и хартия и услуги), при специфичен разход на енергия от 0,038 kWh/кг. Съществено ограничение при сгъването на опаковките и залепването им представлява използването на остаряла технология с ниска производителност, при която повечето операции се извършват ръчно, което се характеризира с ниска производителност, ненадеждно качество и увеличен брак. Планираната за закупуване универсална сгъвачно-лепачна машина е ново поколение, със значително оптимизирана технология и с подобрена енергийна ефективност, водеща до понижаване на специфичния разход на енергия до 0,0192 kWh/кг. С внедряването на новата машина ще се подобри и производственият процес на сгъване и лепене. Планираната за внедряване по проекта универсалната сгъвачно-лепачна машина е от най-съвременен модел с висока производителност и богата функционалност. Машината е оборудвана с подравняващ модул в секцията за подаване; модул за 4 и 6 ъглови опаковки; микропроцесор позволяващ съхранение на поръчки, със софтуер за настройване на кутии (стандартни типове) - въвеждане на размери и автоматична калкулация на позицията на елементите на машината; код четец за четене на цветен или черно/бял (монохромен) код, EAN/UPC код или 2D матричен код свързан с микропроцесора, като това позволява проследяване и изхвърляне на грешните кутии; изхвъргач (палцов) за грешни кутии; вакуум на подаването; трансфер секция с моторизирана корекция на дължината на долните рамена; независима преса на доставката, която може да работи докато останалата част от машината е спряла; предварително пречупване на 1-и и 3-ти биг на повече от 120 градуса за кутии с единичен лепилен шев и автоматично заключващо се дъно; дистанционно обслужване през интернет и други. Новата машина за сгъване и лепене е с висока производителност и производственият капацитет за сгъване и лепене ще се увеличи с 300%. Отнесено по групи продукти, увеличението е, както следва: - Кутии и кашони от вълнообразен картон с 90% - Опаковки от напечатан картон и хартия с 210% - Печатни услуги – без увеличение С внедряването на новата универсална сгъвачно-лепачна машина ще се реализират и значителни спестявания от намаляване на производствения брак. Генерираният производствен брак се състои от хартия и картон, които не подлежат на депониране. Същите се предават за рециклиране на нотифицирани фирми. Новата високоефективна и високопроизводителна универсална сгъвачно-лепачна машина напълно ще замени съществуващата амортизирана Лепачка “BOBST MEDIA II”, която, съответно, ще бъде изведена от експлоатация. Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 6-ти месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 7-ти до 13-ти месец). 3. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация (14-ти месец).
 • Закупуване, доставка и пуск в експлоатация на Автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон – 1 бр.: Дейността е в изпълнение на Мярка 2 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон - 1 бр.. С изпълнението на дейността, ще се намали енергийната интензивност и ще се повиши производственият капацитет в предприятието. При анализа на наличното в базата на дружеството оборудване бе установено, че съществуващата производствена машина за щанцоване на хартиени продукти – Щанца BOBST 102. Съществуващата машина е произведена през 1981г. и е значително енергоинтензивна, амортизирана и дава много производствен брак. Съществуващата машина е с висока енергийна интензивност, като за 2015 г. е използвана при производството на 3 382 242 кг. продукция (кутии и кашони от вълнообразен картон, опаковки от напечатан картон и хартия и услуги), при специфичен разход на енергия от 0,04 kWh/кг.. Съществено ограничение при щанцоването представлява използването на остаряла технология с ниска производителност, при която повечето операции се извършват ръчно, което се характеризира с ниска производителност, ненадеждно качество и увеличен брак. Планираната за закупуване автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон е ново поколение, със значително оптимизирана технология и с подобрена енергийна ефективност, водеща до понижаване на специфичния разход на енергия до 0,02 kWh/кг. С внедряването на новата машина ще се подобри и производственият процес на щанцоване. Планираната за внедряване по проекта автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон е от най-съвременен модел с висока производителност и богата функционалност. Новата машина е с безконтактен оптичен страничен регистър с камера, позволяваща листът да се ориентира спрямо отпечатъка. По този начин се неутрализират отклоненията получени по време на печат в резултат от разширяването на картона при контакт с водата, както и отклоненията в резултат от натрупване на технологичните отклонения в центроването, с което освен, че се намалява делът на технологичния брак, но и се повишава качеството на щанцоване. Захващането на листа и центрирането се осъществява с помощта на вакуум. Отсъствието на механика в този процес допълнително повишава точността на щанцоване. Новата машина е оборудвана с подвижен долен тигел, задвижван с гърбичен механизъм; система за бърза смяна на поръчките и подготовка с централни марки за всички модули; автоматична система за отваряне на грайфера при секцията за отделяне на отпадъка и други технологични новости, в сравнение със заменяната машина. Новата машина за щанцоване е с висока производителност (8000 листа/час) като бизнес плана предвижда увеличение на производствения капацитет за щанцоване със 114%. Отнесено по групи продукти, увеличението е, както следва: - Кутии и кашони от вълнообразен картон с 20% - Опаковки от напечатан картон и хартия с 30% - Услуга щанцоване с 64% С внедряването на новата автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон ще се реализират и значителни спестявания от намаляване на производствения брак. Генерираният производствен брак се състои от хартия и картон, които не подлежат на депониране. Същите се предават за рециклиране на нотифицирани фирми. Новата високоефективна автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон напълно ще замени съществуващата амортизирана Щанца BOBST 102, която, съответно, ще бъде изведена от експлоатация Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 6-ти месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 7-ти до 13-ти месец). 3. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация (14-ти месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001.: Като част от дейността ще бъдат извършени услуги по въвеждане на стандарт EN ISO 50001 и услуги по сертифициране му. Въпреки че към момента на кандидатстване дружеството прилага вътрешнофирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия, потенциалът за повишаване на енергийната ефективност е голям. За подобряване на енергийната ефективност в дружеството е необходимо да се внедри ефективна система за управление на енергийната ефективност съгласно стандарт EN ISO 50001. ISO 50001 е стандарт с екологична насоченост. Той ще създаде рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление в дружеството. Внедряването на стандарта изисква прилагането на „най-добрите практики“ по отношение на планиране, контрол и управление на енергийната ефективност. С внедряването на стандарта ще създадем система за енергиен мениджмънт, обхващаща и оптимизираща следните основни процеси:  Енергийно планиране;  Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия;  Енергийно обследване - включващо данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; С внедряването на стандарта очакваме да се повиши доверието на заинтересованите страни, ангажираността на служителите и репутацията на дружеството поради ангажимента на организацията към измененията на климата чрез стратегия за намаляване на емисиите. Бенефициентът ще изпълни всички предвидени дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител за внедряване на стандарт EN ISO 50001 (от 2 до 3 месец). 2. Сключване на договор с избрания изпълнител и въвеждане на стандарта (от 4 до 9 месец) 3. Избор на изпълнител за сертифициране по стандарт EN ISO 50001 (от 9 до 10 месец).Сключване на договор с избрания изпълнител и сертифициране по стандарта (от 11 до 12 месец)
 • Дейност за изготвяне на енергиен одит.: Като част от дейността са ползвани услуги за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Енергийното обследване обхваща планирания инвестиционен проект на дружеството, предвиждащ изпълнението на енергоспестяващи мерки, които да бъдат финансирани по процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, с оглед бъдещото им прилагане за понижаване на консумацията на енергоносители и подобрение на енергийната интензивност на предприятието. Енергоспестяващият потенциал на предложените по проекта инвестиционни мерки е оценен по технически и икономически критерии спрямо посочената база за сравнение и на тази основа са изчислени спестяванията на енергия и основните икономически индикатори на проекта. Дейността е реализирана преди подаване на проектното предложение. Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на енергийния одит е извършено от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. Изборът на изпълнител е извършен в периода след обявяване на процедурата и преди извършване на енергийния одит и подаване на проектното предложение. Изборът на изпълнител за изготвяне на енергиен одит към проекта е извършен чрез осигуряване на три оферти/предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител чрез събиране на не по-малко от три оферти (1-ви месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител и изготвяне на енергийния доклад (от 1 до 2 месец) 3. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит и подписване на Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата (4-ти месец).

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 249 384.36, Достигната стойност: 249.38
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 204.25, Достигната стойност: 204.25
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 398 400.00 BGN
1 450 440.00 BGN
1 447 679.66 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 232 874.00 217 566.00 947 960.00 2 398 400.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 232 874.00 217 566.00 947 960.00 2 398 400.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и пуск в експлоатация на: Обособена позиция 1. Универсална сгъвачно-лепачна машина – 1бр Обособена позиция 2. Автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон – 1бр., Стойност: 2 360 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1. - Универсална сгъвачно-лепачна машина – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2. - Автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон – 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001, Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“., Стойност: 19 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.