English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0590-C01
Енергийна ефективност - предпоставка за устойчив растеж
126644416 СТЕЛМАН ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
18.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Свиленград, гр.Свиленград

Описание

"Стелман" ООД е фирма, специализирана в производството на бетонови смеси, с класове от най-ниски до високоякостни, отговарящи на специфични проектантски изисквания. 
Основните проблеми пред които е изправено ръководството на фирмата могат да бъдат обобщени, както следва:
• Висока енергоемкост на производството вследствие от остарял машинен парк и технологии
• Ниска производителност, която не позволяват развитие на производствения капацитет на компанията
Стелман се стреми да изгради и поддържа имиджа си на социално отговорно предприятие и провежда политика, насочена към повишаване ресурсната ефективност и ефикасност на производство.
В тази връзка, дейностите по проекта са насочени към значителен и видим напредък за устойчиво екологично развитие на компанията, чрез намаляване на въздействието върху околната среда, повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси чрез:
• Инвестиции в ново енергоефективно и високопроизводително оборудване за производство и доставка на бетонови смеси в изпълнение на енергоспестявщи мерки, препоръчани в доклад за обследване на енергийната ефективност;
 • Консултантски услуги необходими за Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно ISO 50001 и Извършване на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност на Стелман)
Изпълнението на дейностите по проекта ще доведат до значително подобряване конкурентоспособността на дружеството в следните направления:
• Подобряване ресурсната ефективност – въвеждането на по-ефективни технологии и процеси ще доведе до икономия на природни ресурси: енергия и материали, което рефлектира в по-ниска себестойност на произвежданите бетонови смеси
• Подобряване на пазарните позиции - повишеният производствен капацитет на новото оборудване ще даде възможност за разширяване производството на компанията и увеличаване на пазарния сегмент в областта на производството на строителни материали.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 1 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на бетонов възел- 1 бр.): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 1 „Въвеждане на енергийно ефективен бетонов възел” Изграденият през 2010 год. Бетонов възел 1 (БВ1), производство 1966 г. е силно амортизиран, с нисък капацитет- 6 128 m3/год и висока енергоемкост – 2,55 kWh на m3 произведена продукция. Налагат се чести прекъсвания на производствения процес поради аварии и необходимост от спешни ремонти. Поддръжката на остарялата техника отнема време и ресурси. Не на последно място е и проблемът с осигуряване на резервни части на мястото на дефектиралите. Това е една от основните причини за за спада в произведената продукция на предприятието през 2015 г. Като част от дейността ще бъде закупено съвременно енергийно ефективно оборудване за производство на бетон, което се характеризира с висока степен на автоматизация, ниска консумация на енергия за производството. Оборудването отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Стелман ООД: Бетоновият възел е с висока производителност 55.0 m3/h и ниска консумация на енергия за единица продукция – 1.18 kWh/m3. Системата за компресиран въздух осигурява консумация на сгъстен въздух от 39.7 Nm3/h, необходими и достатъчни за производството на бетонови смеси. Новият Бетоновият възел е с автоматично управление, което повишава производителността на оборудването и гарантира постоянното качество на изходните продукти. Енергийно-ефективната система за компресиран въздух осигурява необходимостта от компресиран въздух при технологичния процес на отваряне и затваряне на клапите на съдовете за цимент, вода, химически добавки, инертен материал, както и за обдухване от вътрешната страна на силозите за цимент Ситемата за автоматично дозиране и управление осигурява бърза обработка на измерителните стойности и съхраняване на важните за процеса данни за постигане максимална ефективност и прецизност в работата. Чрез внедряването на най-модерни компоненти, тази система гарантира напълно автоматично управление и при най-тежки външни условия. Основните компоненти на Бетоновият възел са: • Автоматично управление • Смесител с регулируемо отваряне на клапата за изсипване на готовия разтвор. • Система за захранване с вода • Система за компресиран въздух • Везни за цимент, вода и добавки • Стопанство за интертни материали • Хоризонтална рама, носещи стълби, площадки, комплект парапети • Скип с релсов път • Транспортен шнек • Кабина за оператора Новият бетонов възел е високоефективен и надежден. Характеризира се с висока производителност до 55.0 m3/h бетонови смеси, високо качество на изпълняваните операции и ниска консумация на енергия. Специфичния разход на енергия е 1.18 kWh/m3 произведени бетонови смеси; Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на бетонов възел -2 до 5 месец Процедурата за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител-5-6 месец 3. Доставка на оборудването-6 до 12 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа -12-14 месец Провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ, че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата и то ще бъде пуснато в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 2 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на челен товарач – 1 бр): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 2 „Въвеждане на енергийно ефективен челен товарач” Товаренето и преноса на инертни материали (пясък, чакъл, филц) за производството на бетонови разтвори на работната площадка на "Стелман" ООД се извършват с челен товарач, който е към края на своя експлоатационен живот, силно амортизиран, високо енергоемък и с ниска производителност. Характеризира се и с високи разходи за ремонт и поддръжка за резервни части, труд и масла. Специфичният разход на дизелово гориво за 1 m3 пренесени и натоварени материали (пясък, чакъл, филц) е в размер на 10.00 lt/m3 Като част от дейността ще бъде закупен нов енергийно ефективен челен товарач, който да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Стелман ООД : 1. Допустима обща маса -12.44 t 2. Среден разход на дизелово гориво -10 l/м.ч. 3. Стандарт за изгорелите газове - EU Stage IIIA 4. Мощност на двигателя - 104 kW Новият челен товарач е с висока производителност и ниска консумация на дизелово гориво. Кофата за товар на материали е с обем 2.2 m³. Оборудван е със съвремена система за контрол и диагностика на всички работни функции в реално време, система за контрал на сцеплението и автоматичен реверсивен вентилатор. Повдигащият механизъм на кофата е с усилена кинематика на стрелата, както и с паралелно повдигане и система за автоматично позициониране на кофата. Наличието на дистанционната мониторинг система за контрол и диагностика на всички работни функции е едно от големите предимства на новия челен товарач. Новият челен товарач е перфектната комбинация от мощност, надеждност, икономичност и комфорт. С товароподемност от 4 t, машината е изключително здрава и ефективна, високо производителна и енергоефективна. Специфичният разход на дизелово гориво за 1 m3 пренесени и натоварени материали е в размер на 4.55 lt/m3. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на челен товарач -1 бр -2 до 5 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -5-6 месец 3. Доставка на оборудването -6 до 10 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставен челния товарач и съответсвието с техническите характеристики, заложени в офертата към договора с доставчика 4. Тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа с челен товарач -10-11 месец Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за функциониране на челния товарач ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснато в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК
 • Придобиване на ново оборудване (специалилизирано транспортно средство) за изпълнение на ЕСМ 3 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на бетон помпа - миксер -1 бр): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 3 „Въвеждане на енергийно ефективна бетон помпа - миксер“ Технологията при производство на бетонови смеси включва и доставка на продукта до клиента. Дейностите, свързани с отговорностите на компанията по транспорта и доставката на готовата продукция на строителните обекти на клиентите, се извършва с бетоновоз-миксер MAN и бетон помпа SCHWING, чрез която се подават във височина готовите бетонови смеси. Това оборудване е силно амортизирано, високо енергоемко със Специфичен разход на дизелово гориво е 8.00 lt/m3 бетонови смеси, а производителността е ниска -750 m3/год . Налагат се чести спирания на техниката поради аварии и необходимост от спешни ремонти. Поддръжката отнема време и ресурси, поради което разходите за ремонт, резервни части, труд и масла е много висока. Като част от дейността ще бъде закупен бетон помпа - миксер, който да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Стелман ООД : Бетон помпата – миксер е с допустима обща маса - 25 тона и Среден разход на дизелово гориво - 10 l/м.ч. Стандарта за изгорелите газове минимум EU Stage IIIA е съобразен с европейските изисквания за този клас специализирани транспортни средства. Мощността на двигателя е 190 kW. Новата комбинирана бетон помпа-миксер е с висока производителност и ниска консумация на дизелово гориво. Бетон помпата–миксер е с номинален обем 9.0 m3 и максимална производителност на изпомпващия механизъм 61 m3/h. Машината е компактна и хармонична със система на сгъване на стрелата, позволяваща лесна и бърза манипулация при смяна на тръбопровода. Регулаторът на дебита на транспортирания бетон и пропорционалния радиоконтрол подобрява качеството на полагане на бетоновите смеси. Машината се характеризира с безшумно, плавно и непрекъснато изпомпване и висока производителност. Специфичният разход на дизелово гориво за 1 m3 транспортиран положен бетон е в размер на 1.11 lt/m3. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на Бетон помпата–миксер 1 бр -2 до 5 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -5 - 6 месец 3. Доставка на оборудването -6 до 8 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието на доставката. 4. Тестване и пускане в експлоатация на техниката.Обучение на персонала за работа -8- 9 месец Персоналът ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. Ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснато в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 9 месец
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 4 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на система за рециклиране на бетон - 1 бр): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 4 „Въвеждане на енергийно ефективна система за рецикиране на бетон“. Последният етап на производствения цикъл е измиване вътрешния обем на бетоновозите-миксери с които са доставени бетоновите смеси до клиентите. Операцията се извършва ръчно с висок разход на енергия и ниска производителност на рециклиран продукт за бетонови смеси в размер на 2.5 m³/h. При процеса се използват допълнителни ресурси като филц и пясък. Ръчният процес на промиване не осигурява възможност за разделяне на циментовата вода от твърдите материали. Като част от дейността ще бъде закупена енергийно ефективна система за рецикиране на бетон, която да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Стелман ООД : Разделителна способност: 0,15-50 mm Производителност: 10.0 m3/h Максимална консумация на енергия за единица продукция :1.55 kWh/m3 Системата за рециклиране бетон предпазва околната среда от замърсяване, чрез повторното влагане на получените материали, възстановени от измиването на остатъчния бетон и вода от бетоновози, бетон помпи, бетонови възли и др. Инсталираната електрическа мощност на съоръженията в система за промиване на остатъчен бетон е 15.5 kW. Основните компоненти на Системата за рециклиране на бетон са: • Миещ барабан за приемане и извличане твърди материали и отделяне на циментовата вода; • Бункер за разтоварване на бетона, пригоден да приема един бетоновоз и да отвежда остатъчния бетон и материал в миещия барабан; • Система за захранване на водозареждащите колони за бетоновози с циментова вода; • Бъркалка • Сервизна площадка за бъркалката; Новата система за рециклиране на остатъчния от производството и доставката бетон е с висока производителност 10.0 m3/h и ниска консумация на енергия при производство на единица продукция. Специфичен разход на енергия е 1.55 kWh/m3 Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на система за рецикиране на бетон -1 бр -2 до 5 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -5 - 6 месец 3. Доставка на оборудването -6 до 12 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа с оборудването -12-13 месец Предвижда се провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за комплексното функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснати в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК -13 месец
 • Консултантски услуги за изготвяне на Енергиен одит: Като част от дейността, бе извършена услуга за изготвяне на Енергиен одит на Стелман ООД отговаряща на нуждите на предприятието. Дейността бе изпълнена в периода след обявяване и преди подаване на проектното предложение по настоящата процедура. За подобряване енергийната ефективност на компанията бе необходима специализирана помощ за изготвяне на енергиен одит, който да посочи енергийно-ефективни мерки за намаляване енергоемкостта на компанията. Необходимостта от изготвяне на енергиен одит – обследване за енергийна ефективност на Стелман ООД е свързана с адекватната подготовка на проект Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност Мерките в енергийния одит са насочени към устойчиво, екологично развитие на Стелман ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии. Енергийният одит бе извършен от Енкон Сървисис ООД, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност с лиценз от АУЕР № 00068/11.09.2013 Обследването за енергийна ефективност бе изготвено на основата на информация за енергийното потребление на компанията и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. При идентифициране на мерките всяка една от предложените за изпълнение мерки бе с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител – Изпращане на запитване до потенциални изпълнители, лица вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност – 30.06- 11.07.2016 2. Възлагане изпълнението на избрания кандидат- 12.07.2016 3. Изготвяне на доклад за Енергиен одит – 12.07-02.08.2016
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 (въвеждане на ISO 50001 и сертфицирането му): Като част от дейността ще бъдат извършени консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 и сертфицирането му. Стелман ООД желае да гарантира, че отговаря на заявената енергийна политика и желае да демонстрира това на другите, чрез внедряването на система за енергиен мениджмънт ISO 50001. Внедряването на Международният стандарт ISO 50001 е необходим за да помогне на компанията при определяне системите и процесите, за подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Изпълнителят на консултантската услуга по внедряването заедно с отговорния екип определен от ръководителя на компанията ще разработи наръчник с процедури и документи за внедряване на ISO 50001 След тестовото прилагане на системата за енергиен мениджмънт ще бъде извършена сертфикация на системата от компетентен сертфициращ орган. С въвеждането на ISO 50001 се посочват специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики Въвеждането на ISO 50001 осигурява системата, по която Стелман може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. Прилагането на ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на компанията. - Планиране: провеждане на енергиен преглед и установяване на базовата линия, показателите на енергийните характеристики, целите и плановете за действие, необходими за постигане на резултати, които ще подобрят енергийните характеристики в съответствие с енергийната политика на фирмата; - Изпълнение: въвеждане в действие на плановете за управление на енергията; - Проверка: мониторинг и измерване на процесите и ключовите характеристики на дейностите, които определят енергийните характеристики по отношение на енергийната политика и целите, и дават сведения за резултатите; - Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за управление на енергията (СУЕ). Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за услуга по въвеждане на ISO 50001 – 3-4 месец 2. Сключване на договор с избрания изпълнител за услуга по въвеждане на ISO 50001 4-5 месец 3. Внедряване на ISO 50001 в предприятието– 5-10 месец Подписване на приемо-предавателен протокол за услуга 5. Избор на изпълнители за услуга за Сертфициране на ISO 50001- 10-11 месец 7. Сертфициране на ISO 50001 – 11-13 месец 8. Получаване на сертификат за въведено ISO 50001- 13-14 месец

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 420.00, Достигната стойност: 420.69
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 164.00, Достигната стойност: 164.50
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 130.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 3 500.00, Достигната стойност: 1 500.00

Финансова информация

1 198 500.00 BGN
847 450.00 BGN
811 000.30 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 720 332.50 127 117.50 351 050.00 1 198 500.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 720 332.50 127 117.50 351 050.00 1 198 500.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на оборудване и специализирана техника за производство и доставка на бетон, Стойност: 1 156 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Бетоново стопанство, състоящо се от: 1.1.Бетонов възел – 1 бр 1.2.Система за рециклиране на бетон - 1 бр
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Челен товарач– 1 бр
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Бетон помпа - миксер– 1 бр
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 19 500.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит, Стойност: 13 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.