English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-0025-C02
„Нови работни места и устойчива заетост в БИЛКИ ЕООД“
160095484 БИЛКИ ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
11.10.2016
11.10.2016
11.03.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Проект „Нови работни места и устойчива заетост в БИЛКИ ЕООД“ има за цел:
"Да се създадат условия за устойчива заетост, обучение и професионална реализация на безработни и/или неактивни лица в областта на търговията с билкови продукти".
Специфични цели на проекта:
 1.Да се създадат нови работни места за безработни и/или неактивни лица и младежи до 29 години за работа по перспективни професии и длъжности във фирма „Билки“ ЕООД
 2.Формиране на знания и компетенции на новонаети безработни и/или неактивни лица и младежи до 29 години, за ефективна професионална реализация в сферата на търговията с билкови продукти.
3.Осигуряване на устойчива и дългосрочна заетост на новонаетите служители. 
Тези цели ще бъдат постигнати посредством следните дейности:
Дейност 1: Организация, управление и контрол на дейностите по проекта;
Дейност 2: Публичност и визуализация на дейностите по проекта
Дейност 3: Осигуряване на оборудване за новите работни места във фирма „БИЛКИ“ ЕООД
Дейност 4: Провеждане на подбор и избор на безработни и/или неактивни лица за работа във фирма „БИЛКИ“ ЕООД
Дейност 5: Осигуряване на заетост за подбраните безработни/неактивни лица в БИЛКИ ЕООД
Дейност 6: Провеждане на професионално обучение по специалност „Търговия на едро и дребно“ на новонаетите търговски представители
Чрез реализацията на тези дейности ще се постигнат следните измерими резултати:
- за 20 безработни/неактивни лица (половината от тях младежи до 29г.)ще бъде осигурена устойчива заетост (за мин. 1 година) в Билки ЕООД, по следните длъжности: 15 търговски представители, 3 офис мениджъри, 1 етикетировач и 1 инженер-технолог, ХВП.
- 15 от подбраните безработни/неактивни лица ще бъдат обучени по част от професия "Търговски представител", специалност "Търговия на едро и дребно"
- за новооткритите работни места ще бъде осигурено оборудване и обзавеждане необходимо за ефективно изпълнение на трудовата дейност.
- доставеното оборудване ще бъде застраховано за периода на проекта.
Дейности
 • Дейност 1: Организация, управление и контрол на дейностите по проекта;: Тази дейност е основополагаща за цялостното изпълнение на проектните дейности и ефективно постигане на поставените цели. За реализацията тази дейност е избран тричленен екип за организация и управление на дейностите по проекта, съставен от Ръководител на проекта, Координатор на проекта и Счетоводител на проекта. Изборът е направен след предварителен подбор на база необходим опит и квалификация. И тримата членове на екипа са външни експерти, с доказан опит и компетенции по управление на проекти. Ръководителя на проекта Борислав Славчов е сертифициран експерт по управление на проекти с над 10 години опит в разработване, управление и изпълнение на европейски проекти. Като консултант по европейски проекти има успешен опит в управлението на над 20 проекта по ОП Развитие на човешките ресурси. Той има и специфичен опит като ръководител на проект по схема "Ново работно място" на ОПРЧР през изминалия програмен период. Квалификацията му като организационен психолог, и опита му като обучител, също ще бъдат гарант за ефективно и безпроблемно управление и изпълнение на проектните дейности. Координаторът по проекта Мария Янева е с висше икономическо образование, с опит в административна и документална дейност, като понастоящем е бизнес консултант в консултантска компания по европейски проекти. Бранимира Богданова - Григорова, е счетоводител с необходимата квалификация и опит, със специфични познания в финансово планиране и отчетност. Освен това тя води счетоводството на Билки ЕООД (посредством счетоводна фирма), познава добре финансовата и счетоводна политика на фирмата и ще бъде финансово отговорно лице по проекта. И тримата членове на екипа ще бъдат назначени на граждански договор за цялата продължителност на проекта - за обща заетост от 864 часа (средно месечно 54 ч.) за Ръководителя и Координатора по проекта, а за Счетоводителя - 816 ч. ( средно месечно 51 ч.). Всеки от членовете на екипа ще има собствени отговорности, но също така ще има взаимен контрол и взаимопомощ между членовете на екипа по проекта. Екипната работа ще гарантира успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа. Екипът своевременно ще планира, подготвя и организира изпълнението на всяка дейност , като ще се грижи за навременното постигане на заложените индикатори и резултати. Също така в рамките на тази дейност екипът ще изготвя междинни и финални отчети, за коректно отчитане на дейностите пред УО и за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проекта. Тази дейност ще се осъществява на база месечни планове за конкретните задачи и отговорности, които ще бъдат разработвани от ръководителя проекта, съгласувани от другите двама членове и ще бъдат утвърждавани от управителя на фирмата. На база на тези планове ще се осъществяват всички конкретни стъпки по ежедневната организация, контрол и изпълнение на дейностите. Плановете и конкретните действия по тяхната реализация ще бъдат в пълно съответствие с изискванията в ръководството за изпълнение на проекти по схема "Ново работно място" и със всички законови и подзаконови нормативни документи, регламентиращи изпълнението на проекти по ОП РЧР
 • Дейност 2: Публичност и визуализация на дейностите по проекта: Дейността е свързана с популяризирането и визуализирането на програмата и безвъзмездната помощ, чрез което да се информира целевата група, всички заинтересовани страни и обществеността за приноса на ОП РЧР и ЕСФ. Дейността ще бъде реализирана, съгласно изискванията към бенефициента за информираност и публичност. Тази дейност ще се реализира в две насоки. От една страна ще се визуализира и популяризира програмата и безвъзмездната помощ, а от друга страна посредством това популяризиране ще се стимулират представители на целевите групи - безработни и/или неактивни лица и безработни младежи до 29г. , да участват в проекта. По този начин, освен , че обществеността ще се запознае с проекта, повече безработни и неактивни лица, ще бъдат мотивирани да кандидатстват за осигуряване на заетост по настоящия проект. Дейностите по публичност и визуализация ще бъдат реализирани на територията на гр. София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Благоевград. Те ще бъдат реализирани чрез три групи методи за визуализация и публичност: 1) визуализация на приноса на ЕСФ и ОП РЧР, чрез изготвяне и поставяне на информационни табели, банери и стикери на работните места и ново закупено оборудване и обзавеждане; 2) разпространение на рекламно-информационни материали – плакати, брошури, рекламни химикали сред представители на целевата група, клиенти, партньори и други заинтересовани страни; 3) публично информиране на обществеността – чрез публични презентации в петте града, където ще се извършват дейности; чрез пресконференции, публикации в интернет информационни страници, както и чрез публикуване на текуща информация за развитието на проекта на интернет страницата на фирмата. Самото изпълнение на дейностите ще бъде реализирано от избран външен изпълнител, с необходимия опит и капацитет в провеждане на такива дейности, но с активното участие и съдействие на екипа по управление на проекта. Освен заложените като бюджет дейности по визуализация и публичност, ръководството на БИЛКИ ЕООД и екипът по управление и организация на проекта поемат ангажимент за текущо и своевременно популяризиране на проекта сред свои партньори, клиенти и сред обществеността във всяко от населените места, където ще се реализират проектни дейности - София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Благоевград.
 • Дейност 3: Осигуряване на оборудване за целите на новите работни места във фирма „БИЛКИ“ ЕООД: Дейността има за цел да осигури обзавеждане и оборудване на новосъздадените работни места, спрямо изискванията за съответното такова, за да се създадат необходимите условия за адаптиране към работния процес и ефективност на трудовите задължения на ново наетите младежи. За реализирането на тази дейност освен офиса в София, който разполага с достатъчно празно пространство за нови работни места ще бъдат наети и още пет офиса във Варна, Бургас, Куклен, Благоевград и Плевен позволяващи работа на повече от един служител. Наема на офисите и режийните разходи свързани с тях, ще бъдат за сметка на фирмата. Чрез откриването на нови офиси, Билки ЕООД се стреми да разшири дейността си и да бъде в по директен контакт както с крайни клиенти , така и клиенти - други аптеки и търговци. От друга страна ще се обособят две нови работни места в склада на фирмата в с. Руен, където до момента пакетирането и етикирането на продукцията се извършва от външен изпълнител (на ишлеме). За да подобри контрола върху качеството и за да се създадат допълнителни възможности за заетост в този селски регион, ще се обособят лаборатория - в която да се следят показателите на опакованите билкови продукти и помещение за опаковане (фолиране) и етикиране на продуктите. От тази фирмена концепция произхождат и новите работни места, които ще бъдат създадени и необходимостта за тяхното оборудване и обзавеждане. За всяка от отделните длъжности ще бъде закупено следното оборудване: - Във всеки от градовете ще бъдат закупени по един комплект офис оборудване: включващо функционално офис бюро, ергономичен офис стол, комбиниран офис шкаф, и компютърна конфигурация. Офис оборудването е необходимо както за работните места на офис мениджърите, така и за търговските предствители,които ще идват в офисите и ще се отчитат и организират своята работа с клиенти. - На всеки от търговските представители ще бъдат осигурени мобилни устройства необходимия за тяхната дейност - таблети - за въвеждане на заявки и поръчки, GPS устройства - за откриване на клиентите и по бързо придвижване, и смартфон - за комуникация с колеги и клиенти. За длъжността инженер - технолог ще бъдат закупени 1 таблет, 1 смартфон и Измервателен комплект уреди, включващи рефрактометри-различни видове, влагомери, анализатори за микробиология. За длъжността етикетировач ще бъде необходимо закупуването на Полуавтоматична тунелна фолираща машина и Полуавтоматична маркираща машина ("Разлистващо устройство за маркиране"). Посредством тези две машини, назначеният на тази длъжност ще може да опакова продукцията за експедиране ще може да поставя етикети с дата и партида. Без това оборудване, тази длъжност не може да бъде изпълнявана, а тя е от съществена важност за БИЛКИ ЕООД за подготовката и контрола върху крайната продукция. Предлагането на стоки от страна на търговските представители в съвременните условия изискват добри условия на труд и използване на най-нови технологии , които да позволяват бърз достъп, обработка и мобилност на информация и бързо, гъвкаво и ефективно обслужване на клиентите. За това инвестициите в модерни технически средства и обзавеждане е изключително важно. Обзавеждането и оборудването в офиса в София и в с. Руен е недостатъчно за използване на повече служители, а за планираните нови офиси Бургас, Плевен, Благоевград, Куклен и Варна - неналично. Поради тази причина дейността е необходима, тъй като фирмата не разполага с нужното оборудване и обзавеждане за тези изцяло нови работни места и длъжности. След доставката цялото техническо оборудване ще бъде застраховано за периода на проекта за да се предотврати риска от повреда и техническа неизправност поради грешка в експлоатацията, срив в електрическата мрежа или природно бедствие. При необходимост със собствени средства фирмата ще осигури и допълнително оборудване и обзавеждане, които са недопустими като разход по настоящата програма – софтуер, обзавеждане не пряко свързано с работните места и т.н.
 • Дейност 4: Провеждане на подбор и избор на безработни и/или неактивни лица за работа във фирма „БИЛКИ“ ЕООД: Дейността цели качествен набор и подбор за назначаване на работа в Билки ЕООД на безработни лица регистрирани в териториалните бюрата по труда, където ще се разкриват новите работни места. ( София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и Плевен) Чрез тази дейност ще се предостави възможност за наемане на работа на безработни лица и/или младежи, отговарящи на профила и нуждите на фирмата. Общо ще бъдат подбрани 20 на брой младежи от шестте населени места както следва: 15 на длъжност – търговски представител (София - 3ма, Куклен - 3ма, Варна-3ма, Бургас-2ма, Плевен - 2ма, Благоевград - 2ма) 3-ма на длъжност – офис мениджъри (и тримата в София, тъй като електронната търговия заема голяма част от оборота на компанията, през www.bilki.bg, а тази дейност се извършва само от офиса в София.Електронната търговия е 24/7 дейност и се налага да има седем дена в седмицата и през по-голямата част от денонощието служител, който да обезпечава дейността.), един на длъжност етикетировач и един на длъжност инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост (за склада в с. Руен, обл. Пловдив). Разпределението на новите работни места по градове е съобразено с наличните възможности и фирмената стратегия на БИЛКИ ЕООД. Концепцията и стремежа на фирмата е да развие дейността си чрез осигуряване на служители, които да работят директно с клиентите и търговията да се разшири извън интернет страницата bilki.bg. Друга причина за създаването на новите работни места и подбора на голям брой нови служители е социалната отговорност на компанията: осигуряването на заетост на безработни лица (от рискови групи) в няколко населени места и гарантирането на устойчива заетост и след края на проекта, ще бъде акт на социална отговорност за Билки ЕООД, което е част от фирмената култура на компанията. За това ще бъдат създадени тези 6 офиса за директна търговия и ще се назначат служители в склада в с. Руен, които да подготвят продуктите. Основна група клиенти с които ще работят ново подбраните служители ще бъдат аптеки, дрогерии, магазини за здравословни стоки, билкови магазини и др. Всеки един от кандидатите по време на подбора ще бъде детайлно запознат с тази стратегия и със спецификата на дейността, която ще извършва. Така безработните кандидати за работа ще могат да направят информиран избор и ще бъдат мотивирани за дългосрочна заетост и професионална реализация по длъжностите за които кандидатстват. Избора ще бъде направен от комисия на БИЛКИ ЕООД по предварително определени обективни критерии. Тези критерии ще бъдат предоставени на бюрата по труда и от там ще бъде направена връзка с подбраните по първоначалните критерии безработни/неактивни лица, които ще преминат през интервю за избиране за участие в проекта и наемане в “БИЛКИ“ EООД. Целевата група, към която е насочена тази дейност са безработни и/или неактивни лица, като с приоритет ще бъдат избирани продължително безработни/неактивни на възраст от 30 до 54 г. и безработни младежи на възраст до 29г. За да се демонстрира социалната отговорност на компанията, Билки ЕООД си поставя за цел поне 80% от подбраните лица да попадат в една от тези две категории. При избора на лицата няма да се поставят органичения за образование, опит и ценз, като по този начин се цели ефективно трудово и социално включване на неактивни и безработни лица отдалечени от пазара на труда и устойчиво интегриране на пазара на труда на мади хора изложени на риск от социално изключване.
 • Дейност 5: Осигуряване на заетост за подбраните безработни/неактивни лица в БИЛКИ ЕООД: Целта на дейността е да се осигури заетост на двадесет безработни и/или неактивни лица, вкл. безработни младежи до 29г. за срок от 12 месеца. В резултат от гореизброените дейности по проекта ще бъдат създадени необходимите условия за постигането на устойчива заетост на подбраните представители на целевата група. С подбраните кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори (за 1 година) с опция за удължаването им. За всяка от длъжностите ще бъде разработена длъжностна характеристика, с която ще бъдат регламентирани задълженията на новоназначените сужители за периода на заетост. Основните дейности, които ще изпълняват назначените лица и бъдат заложени в длъжностните им характеристики ще бъдат както следва: - Търговските представители (15 на брой) ще предлагат продуктите на фирмата, ще прилагат на практика наученото от проведеното професионално обучение, ще покажат своите комуникационни и организационни умения, ще въвеждат и систематизират информация в компютрите, ще водят отчетност и документооборота. Ще имат възможност да работят с клиенти на фирмата и да придобият комуникативни и презентационни качества, тъй като процеса го изисква. Ще поддържат връзка с настоящи фирми и ще привличат нови клиенти. - Офис мениджърите (3ма) ще кореспондират с клиенти, ще обновяват информация в интернет сайта за търговия, ще подпомагат дейността на търговските представители, ще превеждат етикетите и описанията на продуктите на английски език. - Етикетировачът ще етикетира и фолира продуктите, ще следи за правилното поставяне на дати и партидни номера. - Инженер- технологът по ХВП ще прави предварителни лабораторни тестове, ще извършва измервания и контрол на качеството на билковите продукти. За ефективно изпълнение на трудовите задължения и за гарантиране на устойчива заетост ще бъдат обособени конкретни работни места за всяка длъжност. Ще бъдат обособени 6 офиса и ще бъдат обособени работни места за етикоровача и технолога в производствената база в с. Руен. Транспортът на търговските представители ще бъде обезпечен за сметка на работодателя, за да изпълняват ефективно своята дейност и те основно ще работят "на терен" с клиенти в 6-те области. За осигуряване на нормално протичане на работния процес, ще се осигурят всички необходими материали и консумативи и ще бъде проведен инструктаж за здраве и безопасност при работа. Лицата, които ще бъдат включени в заетостта по проекта ще имат възможността да прилагат своите знания в работния процес, като в процеса нa работа ще се учат допълнително чрез опита си (experiential learning). Екипът на "БИЛКИ" ЕООД ще инвестира и собствено време и усилия да получат назначените необходимите знания за ефективна и качествена работа. По време на дейността ще се гарантира редовно заплащане на възнагаражденията и осигуровките на назначените служители.
 • Дейност 6 Провеждане на професионално обучение по специалност „Търговия на едро и дребно“ на новонаетите търговски представители: Целта на дейността е придобиване на професионална квалификация за част от професията "Търговски предствител" по трета квалификационна степен по специалност „Търговия на едро и дребно“ на 15-те новонаети лица на длъжност търговски представители. Тази дейност е необходима, тъй като при подбора и избора на безработни/неактивни лица за назначаване на тази длъжност няма да се изисква те да имат професионална квалификация и опит. Така ще се даде възможност на лица със средно или по - ниско образование да се квалифицират/преквлафицират в перспективна специалност, което ще даде възможност да на тези лица, които често са с проблеми и трудности на пазара на труда да получат шанс за професионално развитие. Дейността ще бъде възложена за изпълнение от външна обучаваща организация, която ще бъде избрана в съответствие с чл. 7 ал.2 от ПМС118/21.05.2014 (последно изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г ). Обучаващата организация, на която ще бъде възложено изпълнението на дейността за повишаване на професионалната квалификация на Търговските представители трябва да бъде лицензирана за съответната професия и специалност и да отговаря на изискванията на НАПОО. С приоритет ще се търси опитна обучителна организация, която да докаже наличието на необходимия капацитет за ефективно и ефикасно провеждане на обученията на заетите лица, вкл. да разполага с платформа и методика за дистанционно обучение по посочената специалност. При избора на обучаващата организация ще се има в предвид и възможността да се организират обученията по начин, който удовлетворява самите обучавани лица, но същевременно не пречи на трудовия процес и изпълнението на професионалните им задължения. Минималното съдържание, което трябва да бъде включено в учебните програми на избраната обучителна организация ще съдържа следните примерни модули: - Обща задължителна професионална подготовка, с теми по Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда; комуникативни умения, работа в екип и предприемачество; информационни технологии – работа с приложения и интернет; - Отраслова задължителна професионална подготовка, включваща основи на маркетинга, икономика на търговията, стокознание; - Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка, включващ финанси, бизнес логистика, планиране и прогнозиране и управление на продажбите; продуктова политика; умения за продажби; работа с клиенти; водене на търговски преговори и др. - Практика на работните места, където да се отработват специфични техники за продажби и работа с клиенти. Същинската част на обучението ще стартира един месец след встъпването в длъжност на новоназначените служители. През този месец ще се направи оценка на техните конкретни обучителни нужди за професионално обучение по конкретната специалност и специфичните им възможности за ефективно участие в учебния процес. Този индивидуален подход ще гарантира високо качество на постигнатите обучителни резултати. Избраната обучаваща организация ще трябва да предложи подробна програма на обучението, която да бъде съгласувана и при необходимост адаптирана съобразно спецификата на обучаваните лица, работните места и изискванията за длъжността. Учебната програма трябва да бъде утвърдена от НАПОО и да отговаря на държавните общообразователни изисквания за тази професия и специалност.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 20.00, Достигната стойност: 28.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 11.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация, Целева стойност: 15.00, Достигната стойност: 15.00

Финансова информация

241 649.21 BGN
241 649.21 BGN
241 649.21 BGN
85.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 36 247.38 0.00 205 401.83 241 649.21
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 36 247.38 0.00 205 401.83 241 649.21

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по организация, управление и контрол на дейностите по проекта по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 в качество на Координатор по проекта и на Счетоводител по проекта, Стойност: 13 543.78
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Извършване на услуга по организация, управление и контрол на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 в качеството на Координатор по проекта
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Извършване на услуга по организация, управление и контрол на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 в качеството на Счетоводител по проекта
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по публичност и визуализация на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 , Стойност: 2 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Извършване на услуга по публичност и визуализация на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис обзавеждане и техническо оборудване по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 , Стойност: 29 660.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка на офис обзавеждане
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 Доставка на офис оборудване
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 Доставка на таблети, смартфони и GPS устройства
Предмет на предвидената процедура: Публична покана № 1/22.12.2016 г. с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Фолираща машина (полуавтоматична тунелна) – 1 бр.; Обособена позиция 2: Полуавтоматична маркираща машина – 1 бр. , Стойност: 33 800.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Фолираща машина (полуавтоматична тунелна) – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Полуавтоматична маркираща машина – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на комплект измервателни уреди по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 , Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка на комплект измервателни уреди по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01
Предмет на предвидената процедура: Застрахователна услуга по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01, Стойност: 2 200.00
 • Обособена позиция 1: Застрахователна услуга по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга за провеждане на професионално обучение по специалност „Търговия на едро и дребно“ на новонаетите търговски представители, Стойност: 16 875.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Извършване на услуга за провеждане на професионално обучение по специалност „Търговия на едро и дребно“ на новонаетите търговски представители
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по организация, управление и контрол на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 , Стойност: 2 892.21
 • Обособена позиция 1: Извършване на услуга по организация, управление и контрол на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 в качеството на Счетоводител по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.