English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0735-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Диагалпринт" ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
17.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Ямбол, Ямбол, гр.Ямбол

Описание

Проектът "Повишаване на енергийната ефективност на "Диагалпринт" ООД" e изготвен в съответствие с изискванията на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ и е изцяло съобразен с препоръчаните мерки в направеното енергийното обследване на дружеството. Цел на проекта е реализиране на мерки за понижаване консумацията на енергоносители, разширяване на производствения капацитет и подобрение на енергийната интензивност. Освен в посока на прилагане на енергоспестяващи производствени технологии, той допринася и за опазване на околната среда и намаляване на негативното въздействие на производството върху нея напълно в синхрон с европейските директиви.
Конкретните дейности са насочени към замяна на старото енергийно неефективно оборудване с ново високотехнологично и енергийно ефективно оборудване. Енергоспестяващият потенциал на предложените мерки е оценен по технически и икономически критерии, спрямо посочената база за сравнение и на тази основа са изчислени спестяванията на енергия и основните икономически индикатори. 
Предвидени са следните дейности:
1) Обследване за енергийна ефективност за анализ на текущото потребление и залагане на мерки за подобряване на енергийната интензивност от компетентно лице;
2) Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследването за енергийна ефективност закупуване
на производствени машини:
•	Автоматична система за ламиниране – Мярка 1
•	Машина за експониране на печатни пластини – Мярка 2
•	Влагочно-шевна линия – Мярка 3
3) Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001;
4) Дейности за публичност и визуализация на проекта;
Очакваните резултати са:
1) Повишаване на конкурентоспособността на предприятието, в резултат от модернизацията и усъвършенстването на производствения процес;
2) Повишаване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на единица продукция и разширяване производствения капацитет на Диагалпринт ООД.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Автоматична система за ламиниране - 1 бр.): Цел на дейността е въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване за процеса на ламиниране, като част от производството на Диагалпринт ООД. Реализирането на енергоспестяващата мярка ще понижи консумацията на енергоносители, като същевременно ще спомогне и за разширяване на производствения капацитет и подобрението на енергийната интензивност на "Диагалпринт" ООД. С въвеждането в експлоатация на новото високотехнологично оборудване ще се постигне по–голяма производителност, по–нисък специфичен разход на енергия, високо качество на крайния продукт, сведен до минимум брак и безопасни условия на труд. При анализа на наличното в производствената база на дружеството технологично оборудване по време на проведения енергиен одит, бе установено, че съществуващата машина, предназначена за изпълнение на процеса на ламиниране е с голям специфичен енергиен разход, стара, с ограничени възможности, амортизирана, енергийно неефективнa и работещa с нисък клас на точност и с ръчно подаване на листите, което налага нейната подмяна. в сравнение с предвиденото за закупуване и въвеждане в експлоатация ново високотехнологично производствено оборудване – Автоматична система за ламиниране, която е ново поколение, енергийно ефективна и с много по-висока производителност. Само тези три показателя недвусмислено доказват необходимостта от подмяната на съществуващото оборудване и енергийната и икономическата ефективност на новата машина. Също така съществуващата производствена машина води до голямо количество бракувана продукция поради амортизацията на основни функционални машинни компоненти и възли, което увеличава многократно загубите на дружеството. В момента за процеса на ламиниране се използва оборудване със следните технически и функционални характеристики: • Общата работна мощност е 4 kW. • Произведената продукция за 2015 година, при работни часове 2080 (260 дни * 8 часа = 2 080 час/год)е 1 040 000 бр. листи/год. • Производителност на изделия за час – 500 бр. листи/час • Потребена енергия за анализирания период е 8 320 kWh/год. • Специфичен разход на енергия за производството на изделие 0,008 kWh/бр. Мярка 1 на енергийния одит предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на Новата високотехнологична Автоматична система за ламиниране - ново поколение машина, енергийно ефективна и с много по-висока производителност. Класическа машина на пълен формат. Основана на изпитан с времето метод и усъвършенствана с последните технологични нововъведения, тя покрива всички формати до 76/112 cm. • Обща работна мощност е 9,5 kW. • Производителност на брой листи за час – 4 000 бр. листи за час.(8 пъти по-висока производственост) • Произведената продукция бр. листи, при работни часове 2 080 (260 дни * 8 часа = 2 080 час/год.) годишно 8 320 000 бр. листи/год. • Спец. разход на енергия за за производството на листи е 0,0024 kWh/бр. Съгласно енергийното обследване реализирането на мярката ще доведе до (ESR) Фактор на енергийни спестявания в размер на 70,31 %. Очаквани енергийни спестявания от Мярка 1: Печалба от увеличение на произведената продукция, вследствие по-голямата производителност за единица време и намаления специфичен разход на енергия: 9 661,02 лв/год. Печалба в лева от бракувана продукция: годишните загубите от бракуваната продукция от съществуващото оборудване 41 600 лв/год, очакван бракът4 160 лв/год, което се равнява на печалба от намаление в абсолютна стойност 37 440 лв/год.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Машина за експониране на печатни пластини - 1 бр.): Цел на дейността е въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване за процеса на експониране на печатни пластини, като част от производството на Диагалпринт ООД. Реализирането на енергоспестяващата мярка ще понижи консумацията на енергоносители, като същевременно ще спомогне и за разширяване на производствения капацитет и подобрението на енергийната интензивност на "Диагалпринт" ООД. С въвеждането в експлоатация на новото високотехнологично оборудване ще се постигне по–голяма производителност, по–нисък специфичен разход на енергия, високо качество на крайния продукт, сведен до минимум брак и безопасни условия на труд. При анализа на наличното в производствената база на дружеството технологично оборудване по време на проведения енергиен одит, бе установено, че съществуващата машина, предназначена за изпълнение на процеса на експониране на печатни пластини е с голям специфичен енергиен разход, стара, с ограничени възможности, амортизирана, енергийно неефективнa и работеща с нисък клас на точност и много бавна скорост, което налага нейната подмяна. Предвиденото за закупуване и въвеждане в експлоатация ново високотехнологично производствено оборудване – машина за експониране на печатни пластини е от ново поколение, енергийно ефективно и с много по-висока производителност. Само тези три показателя недвусмислено доказват необходимостта от подмяната на съществуващото оборудване и енергийната и икономическата ефективност на новата машина. Също така съществуващата производствена машина води до голямо количество бракувана продукция поради амортизацията на основни функционални машинни компоненти и възли, което увеличава многократно загубите на дружеството. В момента се използва оборудване със следните технически и функционални характеристики: • Общата работна мощност е 4 kW. • Произведената продукция за 2015 година, при работни часове 2080 (260 дни * 8 часа = 2 080 час/год) е 20 800 бр. плаки/год. • Производителност на изделия за час – 10 бр. плаки/час • Потребена енергия за анализирания период е 8 320 kWh/год. • Специфичен разход на енергия за производството на изделие 0,40 kWh/бр. Мярка 2 на енергийния одит предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на Новата високотехнологична машина за експониране на печатни пластини - ново поколение оборудване, енергийно ефективно и с много по-висока производителност. Изключително усъвършенствана в синхрон с последните технологични нововъведения, покрива много по-голям диапазон от формати ( 1160 х 940мм в сравнение с текущото оборудване, което позволява работа с формати до 760х650мм), което позволява разширяване на възможностите на производството на по-разнообразно изделия като формат, със значителен ефект в посока на намаляване на брака от извършваната технологична операция. Функционални и технически характеристики на новото оборудване: - Макс.формат на пластините: 1160 х 940мм - Мин.формат на пластините: 450 х 370мм - Брой лазерни канала: 32 термални мощни лазерни диода 830nm - Резолюция : 1800/2400/2540/2800 dpi (опционално 3000/3600 dpi) - Производителност: 32 плаки/час (експонация по 1030 мм и 2400 dpi) - Точност на регистъра : 0,0мм. - Инсталирана електр.мощност: 5,3KW - Размери : ШхДхВ 1140х1895х1070мм -Произведената продукция (260 дни * 8 часа = 2 080 час/год.)- 66 560 бр. плаки/годишно -Спец. разход на енергия за за производството на плаки е 0,1656 kWh/бр. Съгласно енергийното обследване реализирането на мярката ще доведе до (ESR) Фактор на енергийни спестявания в размер на 58,59%. Очаквани енергийни спестявания от Мярка 2: Печалба от увеличение на произведената продукция, вследствие по-голямата производителност за единица време и намаления специфичен разход на енергия: 3 220,34 лв/год. Печалба в лева от бракувана продукция: годишните загубите от бракуваната продукция от съществуващото оборудване 29 952лв/год, очакван бракът 2 995,20 , което се равнява на печалба от намаление в абсолютна стойност 26 956,80лв/год
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Влагочно-шевна линия - 1 бр.): Цел на дейността е въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване за част от процеса на производство на брошури. Реализирането на енергоспестяващата мярка ще понижи консумацията на енергоносители, като същевременно ще спомогне и за разширяване на производствения капацитет и подобрението на енергийната интензивност на "Диагалпринт" ООД. С въвеждането в експлоатация на новото високотехнологично оборудване ще се постигне по–голяма производителност, по–нисък специфичен разход на енергия, високо качество на крайния продукт, сведен до минимум брак и безопасни условия на труд. При анализа на наличното в производствената база на дружеството технологично оборудване по време на проведения енергиен одит, бе установено, че съществуващата машина, предназначена за изпълнение на производствената операция – влагачно-шевна машина е с фрикционно подаване на листите, което е нестабилно и създава много проблеми при работа и е с много голям брак. Това води и до много ниска производителност. Машината е с голям специфичен енергиен разход, стара и амортизирана, с ограничени възможности, енергийно неефективна и работеща с нисък клас на точност, което налага нейната подмяна. Предвиденото за закупуване и въвеждане в експлоатация ново високотехнологично производствено оборудване е от ново поколение, енергийно ефективно и с много по-висока производителност, точност и функционални възможности. Това недвусмислено доказва необходимостта от подмяната на съществуващото оборудване и енергийната и икономическата ефективност на новата машина. В момента се използва оборудване със следните технически и функционални характеристики: • Общата работна мощност е 2 kW. • Произведената продукция за 2015 година, при работни часове 2080 (260 дни * 8 часа = 2 080 час/год) е 3 744 000 бр. брошури/год. • Производителност на изделия за час – 1 800 бр/час • Потребена енергия за анализирания период е 8 320 kWh/год. • Специфичен разход на енергия за производството на изделие 0,0011 kWh/бр. Мярка 3 на енергийния одит предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на Новата високотехнологична влагочно-шевна машина - ново поколение оборудване, енергийно ефективно и с много по-висока производителност. Влагочно-шевната линия се състой от две кули с управляващ панел, с 6 бр. магазинa за подаване на форматирани листове с роторно-вакуумна глава, с голяма точност на работа, висока скорост и отлична надеждност. Междинно акумулиращо и очукващо устройство, с което се постига голяма точност на изделията. Позициониращо и биговащо устройство за по-добро сгъване на брошурите. Сгъващо и шиещо устройство с 2 бр. глави, тристранен нож за рязане на готовата брошура с висока точност. Функционални и технически характеристики на новото оборудване: -Обща работна мощност е 2,6 kW -Производителност на година - 11 440 000 бр. брошури/год -Потребената енергия ще възлиза на 5 408 kWh/год. - Производителност: 5 500 бр/час. -Спец. разход на енергия за производството на брошури - 0,0004727 kWh/бр Съгласно енергийното обследване реализирането на мярката ще доведе до (ESR) Фактор на енергийни спестявания в размер на 57,45 %. Очаквани енергийни спестявания от Мярка 3: Печалба от увеличение на произведената продукция, вследствие по-голямата производителност за единица време и намаления специфичен разход на енергия: 1 507,60 лв/год Печалба в лева от бракувана продукция: годишните загубите от бракуваната продукция от съществуващото оборудване 114 400 лв/год, очакван брак от новото оборудване 11 440 лв/год , което се равнява на печалба от намаление на брака в абсолютна стойност 102 960 лв/год.
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: С цел реализиране на стратегията си развитие, част от която е залегнала и в настоящето проектно предложение, а именно намаляване на разходите за енергия, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, разширяване на производствения капацитет и конкурентоспособността на предприятието, ръководството на "Диагалпринт" ООД е осъзнало необходимостта от създаването и утвърждаването на процедури и практики, които да се наложат в управлението на електропотреблението на предприятието. Внедряването на енергийно ефективно оборудване е важен етап в преминаването към по- енергийно ефективно производство. За да се постигне устойчиво подобрение на производствените процеси, обаче, е необходимо предприятието да предприеме процедури за енергийното управление на всички дейности, изискващи използване и разпределение на енергия. Внедряването на стандарт БДС EN ISO 50001 ще позволи систематичен подход за постигане и непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително за енергийна ефективност, използване на енергията и потреблението й. Чрез въвеждането на стандарта за управление на енергията, "Диагалпринт" ООД ще оптимизира на оперативно ниво енергийната ефективност чрез: планиране, извършване, проверка, действие за непрекъснато подобряване на системата за енергийно управление. Внедряването на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 ще подпомогне дейността на "Диагалпринт" ЕООД и в следните направления: • Ще подпомогне по -пълноценното използване на енергоемките активи; • Ще допринесе за улесняване на прозрачността и комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; • Ще подпомогне дейностите по оценяване и определяне на приоритетите при прилагане на нови технологии за енергийна ефективност; • Ще допринесе осигуряването на рамка за енергийна ефективност по цялата верига на доставки; • Ще има положителен характер върху политиката на "Диагалпринт" ЕООД по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове; Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: 1. Предварителна оценка на текущото потребление, дейности и нужди на предприятието за управление на енергийните ресурси; дефиниране на обхвата на стандарта за управление. 2. Анализ на дейността и доклад с препоръки; 3. Разработване на система за управление на енергийните ресурси, съгласно на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 4. Разработване на вътрешни процедури, съобразени със стандарта и с организацията на предприятието; 5. Утвърждаване от ръководството и внедряване на стандарта; Сертифицирането е необходимо, за да се придобие сертификат, който удостоверява валидността и качеството на въведения стандарт. По този начин официално"Диагалпринт" ЕООД ще работи по международен стандарт за управление на енергийните ресурси, на високо международно ниво. Придобиването на сертификат за управление е задължителна дейност, която завършва процеса по стандартизация. За тази цел "Диагалпринт" ЕООД ще спази въвеждането на стандарта и ще възложи изпълнението по сертифициране на акредитиран орган по сертификация. Реализирането на дейност 4 от проекта ще спомогне да се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийните характеристики, което включва енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията.
 • Дейност по визуализация и публичност: Дейността за визуализация и публичност на проектното предложение стартира през 1 м. от изпълнение на проекта. Период на изпълнение 18 м. Цел на дейността е даване на широка гласност и информираност за изпълнението на проекта и съфинансирането му от страна на ЕФРР на ЕС. При изпълнение на всички мерки и действия по визуализация на проекта "Диагалпринт" ООД ще спазва изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. Във всички мерки за информация и комуникация, предприети от дружеството, изрично ще се указва съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта, чрез поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз и ЕФРР, който оказва подкрепа на проекта. Дружеството ще информира обществеността за получената подкрепа като включи на подходящо място на своята интернет страница подробна информация за одобрения за финансиране проект. Публикацията ще бъде направена в рамките на три дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна помощ. Материалът ще съдържа минимум следната информация: емблемата на ЕС; упоменаването „Европейски съюз“; наименованието на ЕФРР; общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма; наименованието на проекта; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева. Дружеството ще упомене финансовия принос, предоставен от ЕФРР чрез ОПИК във всяка информация, предоставяна на широката общественост, във вътрешни и годишни доклади, в каквито и да е документи, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви контакти със средствата за масово осведомяване. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще бъде посочено, че финансиращата го ОПИК се осъществява с подкрепата на ЕФРР. При потенциални публични изяви и интервюта на представители на дружеството, свързани с проекта, ще се подчертаят ролята на Общността за осъществяването на проекта чрез ОПИК, както и стойността на безвъзмездната финансова помощ. При отчитане изпълнението на проекта, както и при проверки на място, Диагалпринт ООД ще предостави на УО доказателствен материал за предприетите от него мерки за информация и комуникация. Дейностите по информация и публичност ще допринесат за преодоляване на липсата на ангажираност от страна на всички заинтересовани страни и обществото за своевременно информиране и активизиране на гражданското участие и диалог, както и ще спомогнат за постигане на висока степен на информираност на обществеността относно проектните дейности и помощта, получена от Европейския фонд за регионално развитие.
 • Извършване на енергиен одит: Във връзка с подготовката на проекта и изискванията на Указанията за кандидатстване, беше проведено енергийно обследване и беше изготвен енергиен одитен доклад. Енергийният одит беше изготвен в периода преди подаване на проектното предложение, като целта на обследването беше дефиниране на необходимите енергоспестяващи мерки, на база на които да бъдат планирани дейностите в проектното предложение за постигане на по-ниска енергийна интензивност на производството, съобразено с изчисленията и препоръките на енергийния одит. За определяне на изпълнител за извършване на енергиен одит беше проведен избор между 3 оферти. Процедурата беше проведена преди подаване на проектното предложение, съгласно насоките за кандидатстване по процедурата. На 01 юни 2016 г. беше изпратена покана до три фирми, регистрирани енергийни одитори по чл. 60 към АУЕР , а именно: „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД; "Ен Ем Ко" ЕООД и "Алтерен" ООД . Крайният срок за получаване на оферти беше 10 юни 2016 г. Получени бяха следните оферти: 1. „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, получена на 06.06.2016 2. „АЛТЕРЕН“ ООД, получена на 08.06.2016 3.„ЕН ЕМ КО” ЕООД, получена на 08.06.2016 На 17 юни 2016 г. беше изготвена Обосновка за избора на изпълнител, а именно избран беше кандидатът с най - ниска предложена цена "Алтерен" ООД. С избраният кандидат беше сключен договор за извършване на енергийно обследване, а след приключване на изпълнението, беше подписан приемо -предавателен протокол. Одитът беше входирано в АУЕР с входящ номер № BG16RFOP-699/09.08.2016 Обследването беше одобрено със становище номер № BG16RFOP-699/30.08.2016

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 69.70, Достигната стойност: 69.70
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 57.09, Достигната стойност: 57.09

Финансова информация

968 079.50 BGN
685 115.64 BGN
684 856.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 582 348.29 102 767.35 282 963.86 968 079.50
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 582 348.29 102 767.35 282 963.86 968 079.50

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване: Машина за експониране на печатни пластини- 1 бр. , Стойност: 264 037.05
 • Обособена позиция 1: Машина за експониране на печатни пластини
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване: Влагочно-шевна линия - 1 бр. Автоматична система за ламиниране - 1 бр. , Стойност: 666 742.45
 • Обособена позиция 1: ОП 1:Влагочно-шевна линия - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: ОП 2: Автоматична система за ламиниране - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Изборът на изпълнител за услуги по: Разработване и внедряване на БДС EN ISO 50001:2011 (Energy Management Systems) EN ISO 5001 , Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 1 400.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на материали за публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Изборът на изпълнител за извършване на услуги по: Сертифициране по БДС EN ISO 50001:2011 (Energy Management Systems) EN ISO 5001, Стойност: 8 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.