English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0816-C01
Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС“ ЕООД
127029365 ВИАС ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
18.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен

Описание

  „ВИАС“ ЕООД е създадено през 1994 г. в гр. Шумен. Дружеството е с основен код на дейност по КИД-2008: 22.21 – Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси. Основна дейност на фирмата е екструзия на профилни системи от поливинил хлорид за врати и прозорци. Основна продукция на компанията е профилът VIVA PLAST, за производството на който се използват висококачествени материали без съдържание на олово, които гарантират екологично и биологично безвреден профил, отговарящ на нормите за чиста околна среда.
  
  С цел подобряване и разширяване на производствения капацитет, намаляване на себестойността на продукцията чрез увеличение на производителността и намаляване на специфичното потребление на електроенергия, с настоящия проект фирмата планира: 
1.	Доставка на нови високопроизводителни и енергийно ефективни машини за производство на PVC профили: миксер за подготовката на материала за производство на профили и дробилка за мелене на бракувани PVC профили с цел рециклиране и влагането им отново в производството. 
2.	Закупуване на нов камион за транспортиране на готовата продукция. 
3.	Инвестиции за намаляване на разходите на електроенергия, включващи закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и доставка на система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор.
4.	Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001, енергиен одит и визуализация.

 Чрез планираните инвестиции по проекта, основната цел на „ВИАС“ ЕООД е подобряването на енергийната ефективност. С намаляване на специфичния разход на енергия, продуктите, произведени от фирмата, ще станат по-конкурентни на пазарите, което ще доведе до по-добри финансови резултати.
Дейности
 • Придобиване на нови машини. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: Камион шаси - 1бр.; Миксер - 1бр.; Дробилка за мелене на бракувани PV профили с цел рециклиране и влагането им отново в производството - 1бр.; Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор - 1бр.; Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1бр.: Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Мярка 1. Камион шаси - 1 брой. Понастоящем наличния камион за транспорт има висок разход на гориво (41 л/час), поради което “ВИАС” ЕООД желае да го замени чрез проекта с нов, енергоефективен и високопроизводителен. Новата машина е необходим на фирмата за превоз на материали за производство и транспорт на готова продукция. Посредством реализацията на мярката компанията ще разшири производствения капацитет и ще подобри енергийната си ефективност. Мярка 2. Миксер - 1 брой. Миксера служи за подготовка на PV материала за следваща обработка-пресоване на профила. Сега използваната техника е стара, амортизирана и неефективна. Стария миксер е с висока мощност (135 kW), с голямо специфичното потребление е 67,50 kWh/тон продукция, поради което “ВИАС" ЕООД ще го замени с нов, енергоефективен със значително по ниско специфичното потребление на енергия- 3,25 kWh/тон. Така фирмата ще подобри енергийната си ефективност и ще разшири производството на PV профили. Мярка 3. Дробилка за мелене на бракувани PV профили с цел рециклиране и влагането им отново в производството - 1 брой. Производствения процес е съпроводен с получаване на технологичен брак вследствие на окрайчване и изправяне на пресования PV профил. Брак може да се получи и при други производствени и аварийни причини. Използваната сега техника е стара, амортизирана и неефективна, с висока мощност (55 kW) и голямо специфичното потребление- 90,00 kWh/тон , поради което “ВИАС” ЕООД планира чрез проекта да я замени с нова, енергоефективна, високопроизводителна и със значително по ниско специфичното потребление- 7,70 kWh/тон. Посредством инвестицията фирмата ще разшири производствения си капацитет и ще подобри енергийната си ефективност. Проектът включва: дейности за рециклиране на бракувана продукция и използването на рециклирани суровини. Компанията ще намали зависимостта си от първични суровини и ще намали до минимум отпадъците от PV материал. Мярка 4. Доставка на Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор - 1 брой. Мярката ще се реализира чрез използване на отпадната топлина от производственото помещение, която се изхвърля през зимния отоплителен сезон и ще минава през рекуператор, който ще връща чист атмосферен затоплен въздух в работното помещение чрез вентилационна система. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне или охлаждане на пресния въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно, през лятото. Така ще се подобри енергийната ефективност на фирмата. Мярка 5. Придобиване на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 брой. АСЕМ ще се инсталира към новия миксер и ще отчита потреблението на енергия в реално време. Данните ще се отчитат и показват през софтуер достъпен онлайн и ще се използват за непрекъснат мониторинг, анализ, планиране и управление на енергийните разходи в реално време. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа на съоръжението. Въвеждането на АСЕМ ще даде възможност да се планира производствено- технологичния процес и разходите на суровини и енергия. като се подобри енергийната ефективност на фирмата. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2, 3, 4 и 5 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността от мярка 1 и 2 са: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец) Стъпките за изпълнение на дейностите от мерки 3, 4 и 5 са: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001. Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001. Публичност и визуализация. Услуги за Енергиен одит: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1. Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2. Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3. Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4. Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 2 189.59, Достигната стойност: 2 189.59
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 885.11, Достигната стойност: 2 855.11

Финансова информация

533 316.38 BGN
380 097.47 BGN
378 176.64 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 323 082.85 57 014.62 153 218.91 533 316.38
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 323 082.85 57 014.62 153 218.91 533 316.38

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция1: Доставка Камион шаси - 1 брoй. Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Миксер - 1 брой. Обособена позиция 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Дробилка за мелене на бракувани PV профили с цел рециклиране и влагането им отново в производството - 1 брой , Стойност: 493 496.38
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка Камион шаси - 1 брoй.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Миксер - 1 брой.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Дробилка за мелене на бракувани PV профили с цел рециклиране и влагането им отново в производството - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор - 1 брой., Стойност: 5 100.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 брой. , Стойност: 840.00
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит, Стойност: 19 380.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 7 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултански услуги за сертифициране на ISO 50001, Стойност: 7 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.